Наука

From the list below choose one of our FAQs topics, then select an FAQ to read. If you have a question which is not in this section, please contact us.

 

 

Конкурс за най-добра литературоведска книга 

 

 

Уважаеми колеги,

Факултетният съвет при Факултета по славянски филологии обявява конкурс за най-добра литературоведска книга, издадена в периода 2017 г. – 2019 г.

В конкурса могат да участват със свой оригинален труд (монография или сборник от студии) български автори от цялата страна. Предложенията, придружени с екземпляр от номинираната книга, следва да бъдат предадени в Деканата на ФСлФ (каб. 230, Ректорат) до 30 април 2019 г.

 

Повече информация за конкурса можете да намерите ТУК

 

Очакваме Вашите предложения!

 

Статут

на наградата на Факултета по славянски филологии към СУ „Св. Климент Охридски”

за

научна книга на учен в областта на езикознанието или литературознанието

 

 

I. Общи положения

 1. Наградата има за цел да стимулира научните изследвания на учени в областта на езикознанието и литературознанието.
 2. Наградата се присъжда от името на Факултета по славянски филологии към СУ „Св. Климент Охридски”.
 3. В четна година наградата се присъжда на книга в областта на езикознанието, а в нечетна - на книга в областта на литературознанието.
 4. Носителят на наградата получава грамота и парична премия на стойност 300 лева.
 5. Паричната премия и грамотата се осигуряват от Факултета по славянски филологии.
 6. Обявяването на наградата става по време на официалната церемония в СУ „Св. Климент Охридски” по честването на 24 май – деня на българската просвета и култура и на славянската писменост. Тя се връчва от представител на Ректорското ръководство.

 

II. Условия за участие

 1. В конкурса могат да участват със своя монография или сборник от студии български автори от учебни и научни институции от цялата страна и чужбина.
 2. Книгата трябва да бъде издадена до 24 месеца преди датата на връчване на наградата.
 3. Книгата трябва да е оригинален научен труд (монография или сборник от студии), първо издание.
 4. Книгата може да бъде издадена на хартиен или електронен носител, но задължително трябва да има ISBN.

 

III. Обявяване на наградата и определяне на носителя

 1. Всяка година на 15 март Факултетът по славянски филологии публикува на сайта си и изпраща до академичните институции обява, в които са посочени условията за кандидатстване за наградата за текущата година.
 2. Заявки за участие се приемат от автора или издателя, или упълномощени от тях лица.
 3. Заявката за участие се придружава от хартиено или електронно (ако изданието е електронно) копие на книгата, което се депозира в Деканата на Факултета по славянски филологии.
 4. Заявки за участие се приемат до 30 април.
 5. ФС на ФСлФ определя на заседанието си през м. април комисия в състав от 5 души специалисти от Факултета.
 6. Комисията разглежда постъпилите предложения и на заседанието на ФС през м. май обявява номинираните книги, измежду които ФС определя носителя на наградата.
 7. На същото заседание ФС на ФСлФ с тайно гласуване и обикновено мнозинство от присъстващите определя носителя на наградата.

 

 

 

 

ДВАДЕСЕТ И ТРЕТИ

   

 

 

ЛИМЕНТОВИ ЧЕТЕНИЯ

 ЗА МЛАДИ ИЗСЛЕДОВАТЕЛИ

 

 

 

29 ноември 2023 г.

Софийски университет „Св. Климент Охридски”,

Заседателна зала 2, Ректорат

 

9:30 ОТКРИВАНЕ

Проф. дфн Амелия Личева (декан на ФСФ)
Проф. д-р Андрей Бояджиев (ръководител на Катедрата по кирилометодиевистика)

 

9:45-11:00  ПЪРВО ЗАСЕДАНИЕ

Модератор: Даниела Герджикова

 

Ангела Поповска (СУ, ФСФ)  Трижди за ръкопис № 328 от библиотеката на Зографския манастир

Анета Йотова (СУ, ФСФ) Тип и особености на катената към първо послание до Коринтяни в Тълковния апостол от 1220 (ГИМ, Син.7)

Величка Илиева (СУ, ФСФ) Лексикографски и лексиколожки проблеми при съставянето на речник-индекс на словоформите на старобългарски епиграфски материал, създаден в периода XII–XV в.

Мартин Пашалиев  (СУ, ФСФ) Наблюдения върху ръкопис 338 от НБКМ. Повестта за Варлаам и Йоасаф и притчата за сеяча

ДИСКУСИЯ

ПОЧИВКА

 

11:10 – 12:20 ВТОРО ЗАСЕДАНИЕ

Модератор: Величка Илиева

 

Златина Дамянова (СУ, ФСФ) Погледът в миналото като поглед в настоящето. Херменевтичен анализ на "Под манастирската лоза" от Елин Пелин

Галина Терзиева  (СУ, ФСФ)   Модели на святост в романа „Лавър“ на Евгений Водолазкин

Иоана Попова (СУ, ФСФ) “Житие и страдания грешнаго Софрония" между старобългарската и зараждащата се нова литературна традиция

Ивелина Драганчева  Изкуствоведски и критически синкретизъм в прехода от Средновековие към български Модернизъм

ДИСКУСИЯ

 

12:30 – 13:45 ТРЕТО ЗАСЕДАНИЕ

Модератор: Ангела Поповска

 

Милена Бикарска  (СУ, ФСФ) Символите, изграждащи сцената на Въведение Богородично, използвани в Протоевангелието на Яков

Пенелопе Пенчева (СУ, ФСФ)  Разказът за смъртта на владетеля при два от вариантите на “Александрията” в южнославянската късна ръкописна традиция

Даниела Герджикова (ПУ) Пърси Джаксън и гръцките богове и герои между класическото и модерността

ФИНАЛНА ДИСКУСИЯ

ЗАКРИВАНЕ НА КЛИМЕНТОВИТЕ ЧЕТЕНИЯ

 

 

 

Статут

на наградата на Факултета по славянски филологии към СУ „Св. Климент Охридски” за

научна книга на учен в областта на езикознанието или литературознанието

 

 

 I. Общи положения

 1. Наградата има за цел да стимулира научните изследвания на учени в областта на езикознанието и литературознанието.
 2. Наградата се присъжда от името на Факултета по славянски филологии към СУ „Св. Климент Охридски”.
 3. В четна година наградата се присъжда на книга в областта на езикознанието, а в нечетна - на книга в областта на литературознанието.
 4. Носителят на наградата получава грамота и парична премия на стойност 300 лева.
 5. Паричната премия и грамотата се осигуряват от Факултета по славянски филологии.
 6. Обявяването на наградата става по време на официалната церемония в СУ „Св. Климент Охридски” по честването на 24 май – деня на българската просвета и култура и на славянската писменост. Тя се връчва от представител на Ректорското ръководство.

 

II. Условия за участие

 1. В конкурса могат да участват със своя монография или сборник от студии български автори от учебни и научни институции от цялата страна и чужбина.
 2. Книгата трябва да бъде издадена до 24 месеца преди датата на връчване на наградата.
 3. Книгата трябва да е оригинален научен труд (монография или сборник от студии), първо издание.
 4. Книгата може да бъде издадена на хартиен или електронен носител, но задължително трябва да има

 

III. Обявяване на наградата и определяне на носителя

 1. Всяка година на 15 март Факултетът по славянски филологии публикува на сайта си и изпраща до академичните институции обява, в които са посочени условията за кандидатстване за наградата за текущата година.
 2. Заявки за участие се приемат от автора или издателя, или упълномощени от тях лица.
 3. Заявката за участие се придружава от хартиено или електронно (ако изданието е електронно) копие на книгата, което се депозира в Деканата на Факултета по славянски филологии.
 4. Заявки за участие се приемат до 30 април.
 5. ФС на ФСлФ определя на заседанието си през м. април комисия в състав от 5 души специалисти от Факултета.
 6. Комисията разглежда постъпилите предложения и на заседанието на ФС през м. май обявява номинираните книги, измежду които ФС определя носителя на наградата.
 7. На същото заседание ФС на ФСлФ с тайно гласуване и обикновено мнозинство от присъстващите определя носителя на наградата.

Subcategories

General questions about the Joomla! CMS

сп. Съпоставително езикознание

Списание, посветено на дискусионни проблеми на общата и частната лингвистика, историята на българското езикознание и връзките му с други лингвистични традиции, историята на световната лингвистика (портрети на изтъкнати български и чуждестранни езиковеди, историята на езикознанието в България и история на българистиката в чужбина), теорията и практиката на превода и др.

сп. Литературата

Издание за литературна история и теория на Факултета по славянски филологии.
Редактори-основатели: проф. д-р Милена Цанева, проф. дфн Симеон Янев
Редакционна колегия: проф. дфн Валери Стефанов (главен редактор), доц. д-р Гергана Дачева, гл.ас. д-р Амелия Личева, гл.ас. д-р Иван Иванов, гл.ас. д-р Ноеми Стоичкова

Littera et Lingua

Електронно списание
Редакция: Ренета Божанкова, Андрей Бояджиев, Добромир Григоров

сп. Българска реч

Списание за езикознание и езикова култура


Годишник на Факултета по славянски филологии


сп. Болгарская русистика

Научни конференции