Учебен процес

 

СВОБОДНОИЗБИРАЕМИ ДИСЦИПЛИНИ

 

Факултет по славянски филологии

Учебна година: 2019/2020

Семестър: летен, редовно

 

 1. Свободоизбираеми дисциплини за специалности, даващи учителска правоспособност (Българска филология, Руска филология и Славянска филология)

Според тематичната си насоченост избраемите дисциплини се делят на два вида - интердисциплинарни и педагогически.

Студентите от специалност „Българска филология“ задължително трябва да съберат кредити от 2 избираеми педагогически дисциплини (за целия курс на обучение). Две избираеми педагогически дисциплини задължително трябва да имат и студентите от специалностите „Славянска филология“ и „Руска филология“, избрали педагогически профил.

 

Дисциплина

Преподавател

За специалности

За курсове

Вид на дисциплината

1.  Публична реч

Доц. д-р Надежда  Михайлова-Сталянова

БФ

1

Интердисциплинарен

2.  Езикова култура

Проф. д-р Красимира Алексова

РФ

2 и 3

Интердисциплинарен

3.  Екология на езика

Проф. дфн Ангел Ангелов

БФ

2,3 и 4

Интердисциплинарен

4.  Логиката в лингвистиката, 1 част

Гл. ас. д-р Ласка Ласкова

БФ

2 и 3

Интердисциплинарен

5.  Език и право

Проф. д-р Гергана Дачева

Доц. д-р Владислав  Миланов

БФ

1,2 и 3

Интердисциплинарен

6.  Съвременни технологии в лингвистиката

Доц. д-р Атанас Атанасов

БФ

3 и 4

Интердисциплинарен

7.  Четене на литературния канон през новия век

Проф. д-р Иван Иванов

БФ

1,2, 3 и 4 курс

Интердисциплинарен

8. Играта като метод в обучението по руски език

Доц. д-р Илка Бирова

РФ

2,3,4

Педагогически

9. Техники на писането

Проф. д-р Владимир Атанасов

БФ

2, 3, 4

Педагогически

10. Трансхуманизъм и бъдещето на образованието

Гл. ас. д-р Наталия Христова

БФ

3, 4

Педагогически

11. Руско-български морфологични паралели

Гл. ас. д-р Аглая Маврова

Руска филология

3

Педагогически

12. Култове и култови места в България и по света

Проф. дфн Искра Христова-Шомова и доц. Константин Рангочев

БФ, СлФ, Балканистика

всички

Интердисциплинарен

13. Слово и образ (славянската ръкописна книга като образец на изкуството)

Проф. дфн Вася Велинова

БФ, СлФ, РФ

всички

Интердисциплинарен

14. Въведение в славянската кирилска палеография

Проф. дфн Вася Велинова

БФ, СлФ, Балканистика

всички

Интердисциплинарен

15. Литературата като религия

Доц. Владимир Теохаров

БФ, РФ, СФ,Балканистика

1,2,3,4,5

Интердисциплинарен

16. История на българската криминална литература

Проф. дфн Николай Аретов

БФ

3 и 4 курс

Интердисциплинарен

17. Диалог и конфликтност между селото и града в българската проза от Осв. до края на Първата св. в.

Д-р Даниела Беличовска

БФ

3 и 4 курс

Интердисциплинарен

18. Българска поезия, създадена от жени – XIX-XX век

Доц. д-р Людмила Малинова

БФ

1,2, 3 и 4 курс

Интердисциплинарен

19. Българската литература за деца – психоаналитични и психодраматични прочити

Д-р Росица Чернокожева

БФ

3 и 4 курс

Интердисциплинарен

20. Антимодерност в изкуството и в рефлексията за изкуството през ХІХ и ХХ векове в Европа

Проф. д.н. Ангел Ангелов

БФ, РФ, СФ, Балканистика

1,2,3,4,5

Интердисциплинарен

21. Българско словообразуване

Доц. Цветанка Аврамова

 БФ, РФ, СФ, Балканистика  1,2,3,4,5

Интердисциплинарен

 

 

 1. Специалност „Балканистика“

Дисциплина

Преподавател

За специалности

За курсове

1. Християнски свети места на Балканите (извън националните ни граници)

Доц. д-р Румен Бояджиев

Балканистика

1-5

2. Социална психология в балкански контекст

Доц. д-р Николай Димитров

Балканистика

1-5

3. Свидетелства за гръцката култура в Пловдив и Асеновград през ΧΙΧ век

Гл. ас. д-р Александра Трифонова

Балканистика

1-5

4. Румънски език

Гл. ас. Лора Ненковска

Балканистика

4-5

5. Новогръцки език

Гл. ас. Фотини Христакуди

Балканистика

4-5

6. Албански език

Доц. д-р Русана Бейлери

Балканистика

4-5

 

Студентите от специалност „Балканистика“ набират кредити от избираеми дисциплини съгласно учебния си план. Те могат да избират дисциплини и от списъка за другите специалности, ако това е указано като възможно.

 

 

 • Семинар по българска литература

1.  Семинар по българска литература. Новият училищен канон.

Доц. д-р Бойко Пенчев

БФ

3 курс

2.  Семинар по българска литература. Модернизмът – мода и всекидневие.

Гл. ас. д-р Надежда Стоянова

БФ

3 курс

3. Семинар по българска литература. Антропология на социализма и постсоциализма. Памет, наследство, репрезентация.

Доц. д-р Николай Вуков

БФ

3 курс

 

Семинарът по българска литература е модул от учебния план на специалност „Българска филология“ за студентите от 3 курс. Студентите трябва задължително да изберат една от предложените три дисциплини.

 1. Записване

Записването за свободноизбираемите дисциплини става през системата СУСИ. Срокът за записване на студентите редовно обучение е от 20.01.2020 до 10.02.2020 г.

С решение на ФС на ФСлФ от 9.07.2019 г. е прието ограничение на броя на записаните студенти в даден свободноизбираем курс – максимален брой студенти 30 за интердисциплинарните курсове и 25 за педагогическите.

 

 

Свободноизбираеми дисциплини – график за месец октомври 2020 г.

 

Проф. Ангел Ангелов – Социолингвистика – вторник от 16.00 ч. в 160 аудитория (започва на 6.10.20 г.)

Доц. Дарин Тенев – Литература и биология – сряда от 18.00 ч. в 160 аудитория (започва на 14.10.20 г.)

Проф. Ангел Петров - Дискурс и и дискурсна компетентност – вторник от 17.00 ч. в 148 аудитория (започва на 13.10.20 г.

Проф. Владимир Атанасов – Образование и мултикултурализъм – сряда от 18.00 ч. в 148 аудитория (започва от 7.10.20 г.)

Проф. Андрей Бояджиев – Старобългарската глаголица – вторник от 18.00 ч. в 160 аудитория (започва от 06.10.20 г.)

Проф. Искра Христова-Шомова – Антични сюжети в литературата и киното – четвъртък от 18.00 ч. в 148 аудитория (започва от 08.10.20)

Доц. Мирена Пацева - Словното ударение в българския език – понеделник, 15 ч., в Мудъл - https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=44808  

Гл.ас. д-р Ласка Ласкова – Логиката в лингвистиката, 2 част – четвъртък от 18.00 ч. в 140 каб.

 

 

 

Старобългарска литература (ЗД)

Българска филология (РО), зимна сесия 2021 г.

Преподавател: Доц. д-р Диана Атанасова

 

Финалният изпит по дисциплината "Старобългарска литература" ще се проведе в електронна среда съгласно заповедите на Министъра на здравеопазването, Ректора на СУ и Декана на ФСФ. Изпитът ще е от две части: 1. Тест за допускане до писмен изпит, резултатът от който трябва да е минимум 50% (30 мин.) и 2. Писмен изпит върху два въпроса от материала по Програмата по дисциплината (60 мин.) за преминалите прага от 50% на тестовата част.

До финален изпит се допускат само студентите, които имат необходимите текущи оценки (вж. Формиране на оценката по дисциплината в Програмата на сайта на ФСФ).

Дата:  11.02.2021 г. (четвертък)

Начален час: 9:00 ч.

Платформа: https://e-medievalia.uni-sofia.bg/moodle/course/view.php?id=13

 

Конспект за изпит

 1. Средните векове и християнският мироглед. Особености и обхват на средновековната българска литература. Основни принципи на средновековното словесно изкуство: нормативност и каноничност.
 2. Мястото на средновековната българска литература в културата на средновековна Европа. Периоди и тенденции.
 3. Старобългарската ръкописна книга. Съдържание на първите славянски книги. Приписките и тяхното значение.
 4. Поетически текстове и жанрове в средновековната българска литература.
 5. Реторически текстове и жанрове в средновековната българска литература.
 6. Повествователни жанрове. Старобългарска агиография.
 7. Повествования с антични сюжети и мотиви. Творби с християнско-религиозна тематика. Патерични разкази.
 8. Исторически съчинения. Жанров синкретизъм и полифоничност. Жанрове на теологическия и на философския дискурс.
 9. Апокрифи. Неканонични и апокрифни текстове.
 10. Житие на св. Кирил и Житие на св. Методий. Особености на структурата и семантиката. Фактологичност и литературност в двете житийни произведения.
 11. Произведения в чест на светите братя в старобългарската литература. Жанрова принадлежност и стилистични особености.
 12. Охридско книжовно средище. Климент Охридски - реторични и химнографски произведения. Наум Охридски – преводи и оригинални съчинения.
 13. Преславското книжовно средище. Преводаческа и книжовна дейност. „За буквите” на Черноризец Храбър.
 14. Константин Преславски. Преводи и компилации: Учително евангелие - структура и семантика. Поетически творби.
 15. Йоан Екзарх. Творчество: реторически произведения и естествено-научни съчинения. Шестоднев и Небеса.
 16. Богомилство. Богомилски и противобогомилски текстове.
 17. Средновековната българска литература през XI и XII в. Творби с летописен и месианистичен характер. Гръцки произведения за св. Климент Охридски и за св. Иван Рилски.
 18. Средновековната българска литература през XIII в. Столичният град и неговите покровители. Търновски химнографски, агиографски и историко-летописни текстове.
 19. Исихазъм – възникване, разпространение, представители. Търновска книжовна школа.
 20. Патриарх Евтимий. Творчество.
 21. Григорий Цамблак. Творчество.
 22. Владислав Граматик. Творчество.
 23. Българска литература през XVI в. Поп Пейо и Матей Граматик.

 

Списък на автори и произведения

 1. Пространните и кратките жития на св. Кирил и св. Методий
 2. Житие на св. Наум Охридски (най-старото славянско).
 3. Климент Охридски – похвални слова („Похвално слово за Кирил”, “Похвално слово за архангелите Михаил и Гавриил”, “Похвално слово за Климент Римски”, “Похвално слово за Николай Чудотворец” и др.); поучителни слова (“Поучение в празник на апостол или мъченик”, “Поучение за Цветница” и др.)
 4. Наум Охридски „Канон за апостол Андрей”
 5. Константин Преславски – Предговор към „Учително евангелие” (+отделни беседи, включени в “Тържество на словото”), „Азбучна молитва”, „Проглас към евангелието”, „Стихове добри Константинови”, „Служба за Методий”.
 6. “За буквите” на Черноризец Храбър.
 7. Йоан Екзарх „Шестоднев”; предговор към „Небеса”; реторика (слово по избор)
 8. Богомилство – „Тайна книга на богомилите”, „Видение Исаево”, „Детство Исусово, „Тивериадско море”.
 9. Презвитер Козма „Беседа против еретиците”.
 10. Теофилакт Охридски „Житие на св. Климент Охридски”.
 11. Димитър Хоматиан “Житие на св. Климент Охридски”.
 12. Георги Скилица „Житие на св. Иван Рилски” (+ т. нар. „Народно житие на св. Иван Рилски”).
 13. Патриарх Евтимий „Житие на св. Иван Рилски”, „Житие на св. Петка Търновска”; „Житие на св. Филотея“, „ Житие на Иларион Мъгленски“; похвални слова (поне 1 по избор)
 14. Григорий Цамблак “Похвално слово за Патриарх Евтимий”; „Житие на св. Стефан Дечански”; „Мъчение на св. Йоан Нови Сучавски”; „Разказ за пренасяне на мощите на св. Петка“
 15. Владислав Граматик „Рилска повест”.
 16. Матей Граматик „Житие на св. Никола Софийски“; Поп Пейо „Житие на св. Георги Нови Софийски“.
 17. Апокрифи – старозаветни (“Тивериадско море”, “Слово за лъжливия Антихрист, безбожния Сатанаил, как го плени архангел Михаил, войвода на всички ангели” и др.); новозаветни (“Послание, написано от цар Авгар до Господа наш Исус Христос”; Повест на архиепископ Яков Йерусалимски за рождението на Богородица; Детство Исусово; Евангелие на Никодим (и др. по избор); български апокрифи (презвитер Йеремия „Повест за кръстното дърво”; “Български апокрифен летопис”, “Слово от Кирил Философ как покръсти българите” (т. нар. “Солунска легенда”)).
 18. Разкази и повести - Александрия; Чудото на св. Георги с българина (и др. по избор).

 

 


 

 

Свободноизбираеми дисциплини – зимен семестър 2018/2019 г.

 

Българска филология

 1. доц. д-р Веселка Тончева, Антропология на съвременността
 2. гл. ас. д-р Сирма Данова, гл. ас. д-р Анна Алексиева, Възраждането: трансгресии и банализации
 3. гл. ас. д-р Надежда Стоянова, Модернизмът: мода и всекидневие
 4. гл. ас. д-р Биляна Борисова, Българският исторически авангард
 5. проф. д-р Ангел Ангелов, Социолингвистика
 6. проф. дфн Искра Шомова-Христова, Антични сюжети в литературата и киното
 7. проф. д-р Андрей Бояджиев, Славянски отречени книги: език и текст
 8. доц. д-р Венета Савова, Идеите на Средновековието: Народът Божи и Човекът Божи
 9. дфн Росен Росенов Малчев, доц. д-р Константин Звездомиров Рангочев,Археография и етнология (Практическо изследване на старопечатни книги и ръкописни бележки от църковни библиотеки, обществени и частни сбирки)

 

Избираеми дисциплини с методическа насоченост*

 10. проф. д-р Ангел Петров, Дискурс и дискурсна компетентност

 11. проф. д-р Владимир Атанасов, Образование и мултикултурализъм

 12. гл. ас. д-р Людмила Берковска, Четенето като проблем на литературното образование в съвременния социокултурен аспект

 

Българска филология (задочно обучение)

 1. гл.ас. д-р Мария Калинова, Логика на несъгласието в езика и литературата
 2. проф. д-р Йовка Тишева, Формално описание на просто изречение
 3. доц. д-р Надежда Михайлова-Сталянова, Публична реч
 4. проф. д-р Гергана Дачева, Етикет и протокол
 5. проф. д-р Андрей Бояджиев, Новобългарските сборници (XVII-XIX в.)
 6. Доц. д-р Диана Атанасова-Пенчева. Да четем агиографията: наративни модели и интерпретативни подходи
 7. доц. д-р Венета Савова, Идеите на Средновековието: Народът Божи и Човекът Божи
 8. доц. д-р Илиана Чекова, Българи и източни славяни през Средновековието и Възраждането – културни взаимодействия

 

Избираеми дисциплини с методическа насоченост*

 1. проф. д-р Татяна Ангелова, Дидактически процедури за оценяване в обучението по български език
 2. проф. д-р Мария Герджикова, гл. ас. д-р Деспина Василева, Развитие на устната и писмена реч на учениците в средното училище
 3. гл. ас.д-р Людмила Берковска, Съвременни концепции за литературно образование в средното училище. Културологичен и компетентностен подход

 

Славянска филология

1. Гл. ас. Биляна Васич, гл. ас. Магдалена Дошен, Актуални проблеми на нормата и стандартизацията на съвременния сръбски книжовен език

2. д-р Виктор Рогозенски, История на славянските народи в ново, най-ново време и съвременността

 

Руска филология

 1. доц. д-р Красимира Петрова, Приложна лингвистика (работа с електронни езикови ресурси)
 2. доц. д-р Силвия Петкова, Съвременният политически дискурс и проблемите на превода
 3. доц. д-р Силвия Петкова, Руската разговорна реч: семантика, прагматика, превод
 4. доц. д-р Илиана Чекова, Срeдновековни практики и ритуали при православните славяни (и за БФ)

 

Избираеми дисциплини с методическа насоченост*

 1. доц. д-р Антония Радкова, Оценяване и комуникативна компетентност в обучението по руски език
 2. гл. ас. д-р Аглая Маврова, Руско-български морфологични паралели

 

*Студентите от специалностите БФ, СФ (избрали методическия модул) и РФ, обучаващи се по учебните планове до 2017-2018 г., трябва да наберат за целия курс на обучение поне една избираема дисциплина с методическа насоченост.

Студентите, обучаващи се по учебните планове от 2017-2018 г., трябва да имат поне две избираеми дисциплини с методическа насоченост за целия курс на обучението.

 

Балканистика

 1. проф. дин Рая Заимова, Балканите между изтока и запада
 2. доц. д-р Румен Живков Бояджиев, Християнски свети места на балканите (извън националните ни граници)
 3. доц. д-р Николай Георгиев Димитров, Социална психология в балкански контекст
 4. гл. ас. д-р Александра Трифонова, История, изкуство и култура на гръцките общности в България (ΧV -ΧΙΧ в.)
 5. доц. д-р Петко Петков, Славянската книга на Балканите

 

СИД само за чуждестранни студенти

 1. доц. д-р Мирена Пацева, Говоренето и разбирането като когнитивни процеси
 2. гл. ас. д-р Весела Шушлина, Стилистични особености на преводния текст
 3. гл. ас. д-р Венера Байчева, Психолингвистика и чуждоезиково обучение

 

Записването за СИД през зимния семестър на учебната 2018/19 г.  година става през системата СУСИ. Първият етап на записването започва на 10.09.2018 и приключва на 30.09.2018 г. Студентите задават статус „Записана” на дисциплината, която желаят да посещават, а поне още една дисциплина посочват със статус „Резервна”, в случай че желаната от тях дисциплина не събере нужния брой студенти.

Subcategories

Бакалавърски програми

 

Задължителни курсове в специалността "Българска филология"

 

ohridski

Задължителни курсове в специалността "Руска филология"

facade