Учебен процес

 

Да четем агиографията: наративни модели и интерпретативни подходи

 

Преподавател: доц. д-р Диана Атанасова

 

Анотация на учебната дисциплина:

Под агиографска литература днес най-често се разбират произведенията, написани в памет, чест и възхвала на светците. Това са както наративните и реторични (мъченията, житията, похвалните слова), така и стихотворните текстове (каноните, службите и други песнопения). В един по-тесен смисъл обаче агиографията включва само повествователните текстове. Именно този дял - на повествователните творби – е в центъра на вниманието.

Курсът има да цел да запознае студентите с наративните особеностите на разказите, посветени на живота и деянията на християнските светци, които формират един от основните дялове на средновековната словесност. В рамките на курса ще бъдат разисквани въпроси, свързани с появата на почитта към светците в късноелинистичната епоха (1); с преданията за християнските герои и възникването на агиографските повествования (2); с формирането на агиогрфските жанрове (3); с влиянието на социо-културната среда върху жанрови форми (4); с връзките между агиографските повествовани и античните теткстове (като биографията, авантюрно-приключенския роман, похвалата и др.). Ще бъдат разгледани отделни представителни за жанра си текстове, като чрез анализирането им ще бъдат проследени спецификите на основни наративни модели. Ще бъдат потърсени формите на приемственост и интертекстуалните връзки между ранните агиографски текстове, писани основно на гръцки език, и по-късно създаваните оригинални славянски жития. Проблемите, които ще се разискват, ще помогнат на студентите да разбират по-добре приемствеността по отношение на литературата в културите от различни  епохи. 

Текстовете ще се четат на съвременен български език.

На студентите се предоставя рийдър (христоматия) с подбрани текстове в електронен вариант и на хартия. Всички материали за курса са достъпни в електронния курс на дисциплината.

Оценката по дисциплината е комплексна и се формира от участие в дискусиите по време на занятията (50%) и самостоятелна писмена задача / или курсова работа (50%).

 


Формиране на оценката по дисциплината[1]

% от оценката

1.      

Участие в тематични дискусии в часовете

50 %

2.      

Текуща и / или самостоятелна работа  

50%

 

Предварителни изисквания:

Предварителни изисквания няма.

 

Очаквани резултати:

След преминаването на курса се очаква студентите да са изградили умение за четене и анализиране на средновековните повествования за светците. Предполага се да бъдат усвоени знания, които да им дадат инструмент за анализ на текстовете, посредством който жанровите специфики на отделните повествования да бъдат идентифицирани.

 

Учебно съдържание

 

Тема:

Хорариум

1

Агиографията: исторически, контекстуални, макрожанрови аспекти

2

2

Конституиране на почитта към светците. Предписанията на църквата и агиографският репертоар

2

3

Жанр и наративен модел в повествованията за светците. Епос и/ или роман(с)

2

4.

Моделът на диаметралното противопоставяне. “Епическото” мъчение

2

5.

Моделът на градационното противопоставяне. Агиографски “романс”.

2

6.

Мъченическото житие: хибридизиране на похватите.

2

7.

“Агиографският епос”: византийските му репрезентации и средновековните български реализации

2

8.

“Агиографският романс”: примерът на историята за “гръцкия д-р Фауст” (Киприан мага и девицата Юстина)

2

9.

Исторически и идеологически дискурс в агиографските произведения

2

10.

Силата на думите и думите на силния: апотропейни функции на някои агиографски текстове.

2

 

Библиография:

 

I.Избрани произведения (препоръчителни):

 

Мъчение на Юлияния – в: Жени светици в Източното православие. С., 1995., 7-22.

Повест за Петър и Феврония Муромски – в: Жени светици в Източното православие. С., 1995., 97-116.

Житие на св. преп. Мария Египетска, бивша блудница. От падение към светост. От св. Патриарх Софроний Йерусалимски. С., 1993.

Житие и страдание на свети свещеномъченик Киприан и на девицата света мъченица Иустина. И

Страдание на светия мъченик Арета. – В: Жития на светиите от Димитрий, митрополит Ростовски. Атон, 2007.

Мъчение на Георги Победоносец и Чудото на великомъченик Георги със змея. – В: Стара българска литература. Том четвърти. Житиеписни творби. С., 1986, 398-411.

Мъчение на светия и славен великомъченик Георги – В: Народното четиво през XVI-XVIII век. С. 1990, 61-86.

Пространно житие на Алексий човек божи – В: Стара българска литература. Том четвърти. Житиеписни творби. С., 1986, 424-429.

Житие на света първомъченица Текла – В: Народното четиво през XVI-XVIII век. С. 1990, 183-191.

Мъчение на Йоан Нови Белиградски. – в: Григорий Цамблак. Избрани съчинения. С., 2010, 55-62. (или в: Стара българска литература. Том четвърти. Житиеписни творби)

Житие на св. Иван Рилски – в : Стара българска литература. Том четвърти. Житиеписни творби. С., 1986.

Житие на св Никола Нови Софийски - в : Стара българска литература. Том четвърти. Житиеписни творби. С., 1986.

Послание, написано от цар Авгар до Господа наш Исус Христос – в: Стара българска литература. Том първи. Апокрифи. С., 1982.

Дeяние на светите апостоли Андрей и Матей. – Стара българска литература. Апокрифи. С., 1982, 185-194.

Слово за светия апостол Тома. – Стара българска литература. Апокрифи. С., 1982, 201-206.

 

II. Христоматии, съдържащи преводи на новобългарски на средновековни агиографски творби:

 

Стара българска литература. Том четвърти. Житиеписни творби. С., 1986.

Жени светици в Източното православие. С., 1995.,

Народното четиво през XVIXVIII в. С., 1990. (там частта “Жития”, с. 27-235, 263-267).

Заветът на св. Иван Рилски. С., 1990.

 

III. Сведения за светците и техните животоописания в интернет:

 

http://www.newadvent.org/cathen/

http://www.sacred-texts.com/chr/lots/index.htm

http://www.pravoslavieto.com/1/calendar.htm

http://www.fordham.edu/halsall/sbook3.asp#ec2

Holy Women of Byzantium: Ten Saints' Lives in English Translation – at: http://www.doaks.org/publications/doaks_online_publications/ATHW.html

Internet Medieval Sourcebook. Saints' Lives – at:

http://www.fordham.edu/Halsall/sbook3.asp#web1

Страницата на Боландистите:

http://www.kbr.be/~socboll/

 

 

[1] В зависимост от спецификата на учебната дисциплина и изискванията на преподавателя е възможно да се добавят необходимите форми, или да се премахнат ненужните.

 

 

ДАТИ ЗА ИДЕНТИФИЦИРАНЕ НА ПИСМЕНИТЕ РАБОТИ ОТ ПРОВЕДЕНИЯ НА 03.09.2021 г. ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ

 

 

ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ПО ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК: 09.09.2021 г. от 15.00 ДО 16.00 ч. в каб. 144

ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ПО СЪВРЕМЕНЕН БЪЛГАРСКИ ЕЗИК: 08.09.2021 г. от 11.00 ДО 12.00 ч. в каб. 143

ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ПО СТАРОБЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА, ВЪЗРОЖДЕНСКА ЛИТЕРАТУРА И КУЛТУРНА АНТРОПОЛОГИЯ: 10.09. 2021 г.  от 12.00 ч. до 13.00 ч. в каб. 145

ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ПО БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА СЛЕД ОСВ. ДО НАШИ ДНИ: 17.09.2021 г. от 14.00 до 15.00 ч. в 146 каб. 

 

Резултати от писмения държавен изпит за специалност Българска филология – РО и ЗО, проведен на 3.09.2021 г. 

 

 

 

 

Словашка филология

 

Курс

Изпит по

Дата и час на провеждане

Онлайн платформа

Изпитващ

I

Практически словашки език – първа част

10.02.2021 г.

9-13 ч.

Мудъл

https://elearn.uni-sofia.bg/mod/bigbluebuttonbn/view.php?id=484955

гл. ас. д-р Диана Иванова

ас. Евгения Митева

II

Практически словашки език – трета част

28.01.2021 г.

9-13 ч.

www.slovakistikabg.com  - писмена част

Мудъл

https://elearn.uni-sofia.bg/mod/bigbluebuttonbn/view.php?id=484968 – устна част

гл. ас. д-р Диана Иванова

ас. Евгения Митева

II

Комуникативни умения (словашки език) – втора част

28.01.2021 г.

14-16 ч.

Скайп

https://join.skype.com/kvDEyKWT01Q1

ас. Евгения Митева

Владимира Гечова, словашки лектор

II

Работа с текст (словашки език) – първа част

29.01.2021 г.

9.30-11.30 ч.

Скайп

 

д-р Владимир Иванов

III

Лексикология и словообразуване на словашкия език

27.01.2021 г.

9-12 ч.

Мудъл

https://elearn.uni-sofia.bg/mod/bigbluebuttonbn/view.php?id=484982

гл. ас. д-р Диана Иванова

 

IV

Практически словашки език – седма част

27.01.2021 г.

9-13 ч.

Скайп

https://join.skype.com/qayQX6wVHHRc

ас. Евгения Митева

Владимира Гечова, словашки лектор

IV

Словашки език за бохемисти

30.01.2021 г.

www.slovakistikabg.com  - писмена част

Мудъл – устна част

д-р Владимир Иванов

V

Магистърски курс по контактология

29.01.2021 г.

10-14 ч.

Мудъл

проф. д-р Найда Иванова

доц. д-р Величко Панайотов

 

 

 

Дати за показване на работите от писмените държавни изпити

есенна сесия 2022

 

 

История на съответната славянска литература  -  27.10. 2022 от 14.00 - 15.00 ч. в 156 каб.

Теоретичн чешки език -   26.10.2022  - 12.00 ч.- 160Б
Теоретичн полски език  -  26.10. 2022  - 10.30 ч. – 149 каб..
Теоретичен сръбски и хърватски език  -  26.10.2022  - 12.00 ч. -  158 каб.
Теоретичен словашки език  - 25.10. 2022 - 14.00 ч. – 158 каб.
Теоретичен украински език  - 28.10.2022  - 14.00 ч. – 158 каб.

 

 

 

 Зимна изпитна сесия - 2019/2020 уч. година

 

Катедра по руски език

 

ДАТА

ЧАС

ЗАЛА

Специалност

Дисциплина

Преподавател

21.01.

14 ч.

124

Руска филология, 1 курс, 1 група

Практически руски език – 1 част, 1 гр.

Доц. д-р Силвия Петкова, гл. ас. д-р Николина Нечаева

23.01.

10 ч.

124

Руска филология, 1 курс, 2 група

Практически руски език – 1 част, 2 гр.

Гл. ас. д-р Владимир Манчев, хон. ас. Светлана Василева

20.01

09 ч.

124

Руска филология, 2 курс

Практически руски език – 3 част

 

Гл. ас. д-р Анна Баранова, гл. ас. д-р Елена Раденкова

20.01

09 ч.

137

Руска филология, 3 курс

Практически руски език – 5 част

Проф. д-р Т.Алексиева, проф. д-р А. Градинарова, доц. д-р Кр. Петрова

21.01

09 ч.

124

Руска филология, 4 курс

Практически руски език – 7 част

Проф. д-р Т.Алексиева, проф. д-р А.Градинарова, гл. ас. д-р А. Баранова

29.01

 10 ч.

124

 

Руска филология, 4 курс

История на руския литературен език

Доц. д-р Цветана Ралева

24.01

09 ч.

124

Руска филология, 3 курс

Съвременен руски език. Лексикология

Гл. ас. д-р Надежда Делева

14.02.

09 ч.

128

Руска филология, 3 курс

Устен превод – 1 част

Проф. д-р Татяна Алексиева

28.01

10 ч.

124

Руска филология, 3 курс

Теория и практика на превода

Гл. ас. д-р Анна Баранова

10.02.

10 ч.

134-А

Руска филология, 2 курс

Историческа граматика на руския език

Проф. д-р Ростислав Станков

04.02.

10 ч.

124

Руска филология, 2 курс

Съвременен български език

Проф. д-р Красимира Алексова

22.01

10 ч.

125

РФ, БФ, СФ

СИД „Приложна лингвистика (работа с електронни езикови ресурси)

Доц. д-р Красимира Петрова

31.01

10 ч.

128

Руска филология, 3 курс

СИД „Съвременният политически дискурс и проблемите на превода“

Доц. д-р Силвия Петкова

04.02

10 ч.

128

Руска филология

СИД „Руската разговорна реч: семантика, прагматика, превод“

Доц. д-р Силвия Петкова

21.01.

14 ч.

126 - А

Руска филология

СИД „Руско-български морфологични модели“

Гл. ас. д-р Аглая Маврова

11.02

10 ч.

247 - А

Руска филология, 3 курс

Методика на обучението по руски език

Гл. ас. д-р Аглая Маврова

23.01.

13 ч.

125

Славянски филологии, 3 курс

 Руски език

Доц. д-р Ценка Досева

21.01 (1)

22.01. (3)

27.01. (2 + 5)

14 ч.

14 ч.

12 ч.

137

124

124

Българска филология, 1 курс

 Руски език

 

 Хон. ас. Силвия Ганчева

 

21.01 (4+6 гр. )

14 ч.

137

БФ, 1 курс

Руски език

Хон. ас. Ирина Азарян

03.02

10 ч.

125

Сборна група, ФКНФ

Втори език – руски, ниво А1.1

Хон. ас. Людмила Павлова

 

03.02

10 ч.

125

 Сборна група, ФКНФ

Втори език – руски, ниво B1.1

Хон. ас. Людмила Павлова

21.01

10-12

128

 Сборна група, ФКНФ

Втори език – руски, ниво А2.1

Доц. д-р Красимира Петрова

21.01.

10 ч.

126

 Сборна група, ФКНФ

Втори език – руски, ниво B2.1

Хон. ас. Силвия Ганчева

 

Subcategories

Бакалавърски програми

 

Задължителни курсове в специалността "Българска филология"

 

ohridski

Задължителни курсове в специалността "Руска филология"

facade