Учебен процес

 

Квалификационна характеристика

 

 

І. Анотация на програмата

Учебните планове са предназначени за докторанти, които се обучават в редовна и задочна форма, както и за докторанти в самостоятелна форма по 2.1. Филология.  Учебните планове са изготвени за всички докторски програми във Факултета по славянски филологии, които са акредитирани до момента: Български език, Българска литература, Общо и сравнително езикознание, Теория и история на литературата, Славянски езици, Теория и практика на превод, Руска литература, Литература на народите от Европа, Америка, Азия, Африка и Австралия, Фолклористика.

            Обучението е със срок 3 години за редовна форма, 4 години за задочна форма на обучение и 3 години за докторантура на самостоятелна подготовка.

            Програмите подготвят висококвалифицирани изследователи със сериозна теоретична и практическа подготовка за реализация както в научната сфера, така и в различни практико-приложни дейности. Преподавателите в съответните докторски програми са специалисти с професионален авторитет и престиж както у нас, така и в чужбина.

 

 Основните цели на обучението в ОНС „доктор“ във ФСлФ са:

 • Подготвяне на висококвалифицирани изследователи в областта на съвременната и историческата лингвистика, на съвременното и историческо литературознание, на сравнителните и съпоставителни изследвания, на фолклористиката и на теорията и практиката на превода
 • Предоставяне на професионално подготвени преподаватели за целите на докторските програми във Факултета по славянски филологии, като по този начин се гарантира както приемственост, така и развитие на качеството с оглед на предизвикателствата на съвременната наука и практика

 

Задачите на докторските програми в професионално направление 2.1. Филология са:

 • Предоставяне на академична среда за научно израстване на магистри с сериозен интерес към научните изследвания и доказани качества за научноизследователска работа
 • Предоставяне на сигурна материална среда и богат библиотечен фонд за научноизследователската дейност
 • Предоставяне на условия за междуинституционален и международен обмен и мобилност на докторантите;
 • Изграждане на високи критерии за научни постижения и приноси в съответните области на хуманитарната наука.

 

А. Структура на учебния план

Докторските програми на ФСлФ в професионалното направление 2.1. Филология с предоставят възможност за придобиване на широки познания в областта на филологическата наука със задълбочена специализация в съответната област от нея. Основните принципи на програмите са интердисциплинарност, актуалност и индивидуален подход. Обучението е съобразено с потребностите на докторантите и е балансирано с оглед развиването на техните изследователски интереси и формирането на широк спектър от професионални умения и компетентности. Докторантурите в професионалното направление 2.1. Филология дават задълбочени теоретични знания и практически умения, които позволяват самостоятелно осъществяване на теоретични и приложни изследвания, разработка, оценка и управление на проекти, представяне и интерпретация на резултатите.

 

Б. Формат на учебния план и организация на учебния процес

Форматът на учебния план е модулен. Модулите са четири. Общият брой кредити за целия срок на обучение е 180, набирани от четирите модула.

 

Описание на модулите:

 • Учебна дейност, която включва:

1.1. Задължителните по Закона за висшето образование докторантски минимуми по специалността и чужд език;

1.2. Задължителни курсове: Академично писане, Електронни ресурси в хуманитаристиката 1 и 2 част, Изследователски процедури във филологическите науки с оглед на проучванията в образованието.

1.3. Избираеми курсове: те се допълват и обогатяват според потребностите на докторантите, но има и списък с курсове в ДУ на ФСлФ .

 • Научноизследователската дейност, която включва:

2.1. Работа по дисертацията.

2.2. Публикации, участие в научни форуми, проектна и друга научно-изследователска дейност.

2.3. Допълнителни дейности – кредитира се работата на докторантите в административната и организационна дейност на катедрата съобразно Правилник за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в СУ „Св. Климент Охридски“ и конкретната натовареност на докторанта.

 • Педагогическа дейност – съгласно цитирания Правилник и възможността докторантите, успешно издържали задължителните си докторантските изпити (минимуми), да водят семинарни упражнения.
 • Защита на дисертационен труд, която включва:

1.1. Предварително обсъждане на дисертацията в първичното звено

1.2. Публична защита пред научно жури

Учебната документация за провеждането на обучението в ОНС „доктор“ се подготвя в катедрата в съответствие с действащата нормативна база, уреждаща обучението.

 

Действащата учебна документация се състои от:

 • Индивидуален учебен план на докторанта за периода на докторантурата
 • План-сметка към учебния план
 • Стандартизирана форма на протоколи, засягащи полагането на специализиран докторантски минимум и изпити, залегнали в учебния план;
 • Стандартизирана форма на годишен отчет на докторанта и на тримесечен отчет
 • Стандартизирана форма на Атестационна карта, като атестацията се провежда всяка година

Научните ръководители, следят и контролират за спазването на сроковете и изпълнението на задълженията на докторантите. Отговорникът на Факултета за докторантската степен контролира административните процедури по докторантурите. Ръководителят на катедрата организира обсъждането на темите на новоназначените докторанти, на индивидуалните учебни планове, отчетите и атестациите на катедрен съвет.

 

ІІ. Реализация на завършилите

Успешно завършилите докторските програми са подготвени за реализация в академичната и изследователска сфера, образователната система и специализираната практико-приложна дейност.

 

 

 

 

 

 

 

КОНСУЛТАЦИИ ЗА ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ

ЛЯТНА СЕСИЯ НА УЧЕБНАТА 2020/2021

ФСлФ

 

 

Българска филология, Балканистика, Руска филология

 

Славянска филология

 

ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ПО СЛАВЯНСКИ ЕЗИЦИ:

КОНСУЛТАЦИИ за ДИ по практически славянски език (18.06.2021 г.) : 

практически чешки език  -  15.06.2021 – 10.00 -12.00 ч. – 160Б

практически сръбски и хърватски език –  10.06. 12 часа, Мудъл на следния линк:

https://elearn.uni-sofia.bg/user/index.php?id=54595

практически украински език – 11.06.2021 г., 10 часа –

https://elearn.uni-sofia.bg/mod/bigbluebuttonbn/view.php?id=652195

практически полски език - 11.06. 021 г.

https://join.skype.com/nGFNejgfyunY

практически словашки език - 16.06.2021 г. - 10.00 ч.

https://elearn.uni-sofia.bg/mod/bigbluebuttonbn/view.php?id=657552

 

Дата, час и място за ПОКАЗВАНЕ на писмените работи (до една седмица след датата на изпита):

Практически полски език -  21.06.21 в 149 к. - 10.00 ч.

Практически сръбски и хърватски език – 21.06.2021 г. от 14.00 ч. в 158 к.

Практически чешки език - 22.06.2021 г. от 10.00 до 11. 00 ч. в 160Б

Пактически украински език  - 22.06.2021 г., 10 часа, к. 153; 

Практически словашки език  - 23.06.2021 – 10.00 ч. в 158 к.

 

КОНСУЛТАЦИИ за ДИ по теоретичен славянски език (25.06.2021 г.)

теоретичен полски език  - 14. 06.2021 г.  https://join.skype.com/bLJW4cAkpMmg, от 13.00 до 15.00 ч.

теоретичен сръбски и хърватски език – платформа скайп  - 22.06.2021 – проф. дфн Найда Иванова на електронния ѝ адрес, 17.06.2021  -  доц. д-р Димка Савова – Мудъл  от 10.00 ч. до 14.00 ч.

теоретичен чешки език: 10.06. 12 часа, Мудъл на следния линк:

https://elearn.uni-sofia.bg/user/index.php?id=54595

 теоретичен укрански език - 21.06.2021 г., 11 - 13 часа –

 https://elearn.uni-sofia.bg/mod/bigbluebuttonbn/view.php?id=652651

теоретичен словашки език   - Moodle – 23.06 2021  от 10.00 ч.     

https://elearn.uni-sofia.bg/mod/bigbluebuttonbn/view.php?id=657552

 

Дати за показване на работите от изпита:

Теоретичен полски език –28.06.21  в 149 к.  - 13.00 ч.

Теоретичен  сръбски и хърватски език  - 28.06.21 -14.00 ч. в 158 к.

Теоретичен чешки език    25.06.2021 - 14.00ч - 154/158

Теоретичен украински език показване на работата - 30.06.2021 г., 14 часа, к. 153.        

Теоретичен словашки език  - 30.06.2021 г. -10.00ч в 158 к.

 

 

КОНСУЛТАЦИИ за Теоретичен изпит по литература (25.06.2021 г.):

Украинска литература  -  на 10.06. от 14:00.  линк:

https://join.skype.com/OaFmw1JGNgaU

 

Чешка литература  - 11 юни, 11 - 12 ч.,

в Скайп на адрес: https://join.skype.com/AbkRTgasLQITдоц. д-р А.Бурова

 

Словашка литература -  15 юни - от 14 ч.

Линк в Мудъл:
https://elearn.uni-sofia.bg/mod/bigbluebuttonbn/view.php?id=658488

 

Сръбска и хърватска литература   -  21.06.2021 г. от 14.00 ч.

https://join.skype.com/FJ1pOv1kR2a3

 

Полска литература  -  10.06.2021 – 18.00 ч. 

https://elearn.uni-sofia.bg/mod/bigbluebuttonbn/view.php?id=655984&forceview=1

 

Показване на писмените работи

30.06.2021 г. от 14.00 ч. в 156 каб.  

 

 

 

Защити на магистърски тези20.02.2024 г.

Проверка за плагиатство

 

Предварителни изисквания и указания за качване на файл с дипломна работа (магистърска теза) за проверка за уникалност и плагиатство

 

 Проверката за уникалност и плагиатство се извършва в системата за електронно обучение на СУ - https://elearn.uni-sofia.bg

 Изисквания за качване на дипломната работа в системата:

 • Студентът трябва да е регистриран в системата Moodle на СУ
 • До 24.01.2024 г. студентът получава линк от администраторите на системата на регистрирания в Мудъл имейл. Линкът ще го отведе до страницата, където може да качи файла с магистърската теза. Ако има проблем с влизането през линка, може да стигне до мястото и по следния път:

От началната страница на elearn.uni-sofia.bg се логвате в системата - Отивате на дипломни работи и дисертации (долу вдясно) - Факултет по славянски филологии - Магистърски програми (избирате съответната магистърска програма) - папка 2023/2024 - Защити на магистърски тези - 20.02.2024. Кликвате върху линка и след това върху "Добавяне на изпълнение". Оттук можете да качите вашата дипломна работа /магистърска теза/.

*Студентите от различните профили на МП "Преводач-редактор" избират общата папка "Преводач-редактор".

 • Файлът трябва да бъде във формат doc, docx или pdf
 • В заглавието на файла трябва да фигурира името на дипломанта
 • Препоръчително е заглавието на файла да е на латиница
 • Студентът трябва внимателно да избере файла, който ъплоудва в системата, тъй като има право да качи файла си само веднъж.
 • Студентите могат да качват дипломните си работи /магистърски тези/ в системата за проверка от 25.01. до 16.02 (до 24 ч.) 2024 г.

 

След приключване на проверката студентите подават молба за допускане до защита на магистърска теза и клетвена декларация по образец в отдел "Студенти" - 215 каб.  - от 12 до 16 февруари 2024 г.

 

Молба

Клетвена декларация

 

Научният ръководител попълва Протокол за проверка на оригиналността на дипломна работа (Приложение 1) и Становище (Приложение 2) и ги подписва. Те са част от документацията, която се предава на рецензента.

 

 

Факултетът по славянски филологии организира курсове по български език за чужденци за всички нива по Общата европейска референтна езикова рамка (ОЕРЕР). Обученията започват, след като се сформира група от 6 до 12 човека. Броят часове и цената за съответните нива са представени в следната таблица:

 

Ниво по ОЕРЕР

Брой часове

Цена

A1

90

600 лв.

A1

100

650 лв.

A1

120

780 лв.

A2

120

780 лв.

B1

180

1200 лв.

B2

180

1200 лв.

C1

180

1200 лв.

C2

180

1200 лв.

 

За повече информация можете да се свържете с нас на тел.: +35929308573 или на email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

The Faculty of Slavic Studies organizes courses in Bulgarian as a foreign language for all levels of the Common European Framework of Reference for Languages (CEFR). Trainings begin when a group of 6 to 12 people is formed. The number of academic hours and the price per level are presented in the following table:

 

CEFR level

Academic hours

Price

A1

90

BGN 600

A1

100

BGN 650

A1

120

BGN 780

A2

120

BGN 780

B1

180

BGN 1200

B2

180

BGN 1200

C1

180

BGN 1200

C2

180

BGN 1200

 

For more information, you can contact us by phone: +35929308573 or by email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

 

Важно съобщение

 

Уведомяваме студентите и преподавателите от Факултета по славянски филологии, че учебните занятия за летния семестър ще започнат присъствено в онлайн среда от 22.02.2021 до 30.04.2021 според Заповедта на Министъра на здравеопазването. При промяна в ситуацията ще се реагира своевременно. До началото на летния семестър ще бъде качена информация с линковете на съответните дисциплини в Мудъл.

В програмата са посочени зали, това е така, защото искаме да имаме готовност за преминаване в присъствена форма на обучение, макар че ще се наложат размествания и допълнително качване на програмата за периода от 1.05.21 до края на семестъра при евентуално преминаване в присъствена форма на обучение.

Всички свободноизбираеми дисциплини, обявени за специалност Българска филология, стартират за летния семестър.

За специалност Руска филология стартират дисциплините на гл.ас. д-р Аглая Маврова “Руско-български морфологични паралели“ и на доц. Илка Бирова „Играта като метод в обучението по руски език“.

За специалност Балканистика стартира дисциплината на доц. Валентина Васева „Обичаите от жизнения цикъл при балканските народи“.

 

Разписание на часовете за летния семестър на уч. 2020/2021 г. (до края на месец април) - редовно обучение

Указания за провеждане на присъствено обучение в електронна среда през летния семестър на учебната 2020/21 г. във ФСФ 

 

 

 

Subcategories

Бакалавърски програми

 

Задължителни курсове в специалността "Българска филология"

 

ohridski

Задължителни курсове в специалността "Руска филология"

facade