„Светът на децата“ е първото пособие от планирана поредица учебни книги, предназначено за деца / ученици в начален курс от етнически български групи, живеещи извън страната и за които българският е втори език. Представителство на такива групи са семействата на бесарабските българи в Украйна и Молдова, преселниците в страни от Западна Европа, Австралия, Нова Зеландия и др. Тук се отнасят и децата на турски граждани, чи­ето желание е децата им да научат български език, за да следват в университетите в страната, както и от други етнически малцинствени групи.

Съдържанието на учебното пособие е структурирано в 15 урочни единици, съобразени с общоевропейските стандарти в чуждоезиковото обучение.

Текстовият материал е подчинен на лексикална прогресия, като внимателно са подбрани теми от разнообразния детски свят – нови познанства и стари приятелства, семейство, дом, игри, спорт, учене, разходки, културен живот и др. За затвърждаване­то на новите лексикални единици е предвидена рубриката „Да повторим!“.

Създадените литературни фрагменти са в синхрон с актуал­ните международни чуждоезикови практики, отделящи специ­ално внимание на социокултурния контекст в обучението по чужд език.

Моделите на граматическата прогресия са представени в рубри­ката „Запомнете!“.

Следват упражненията, които презентират последователно­то натрупване на граматическите факти и категории от нова­та (втората) езикова система и които представляват опреде­лена трудност за обучаваните, в случая деца билингви.

Най-важната задача на учебното пособие е усъвършенстването на майчиния език, който се явява втори при тези групи и чрез който се осъществява свободно трансфер между двата култур­ни феномена – първата и втората (в случая майчината) култура.