Опазване на българското културно наследство - неспециалисти

 

Срок на обучение: 2 семестъра

Форма на обучение: редовна и задочна

 

Учебен план (редовно обучение)

Учебен план (задочно обучение)

 

Интердисциплинарната програма „Опазване на българското културно наследство” е съвместно дело на Факултета по славянски филологии, Философския факултет и Центъра по славяно-византийски проучвания „Иван Дуйчев”.

 


book5 Насоченост, образователни цели

Програмата предлага възможност за обогатяване на познанията на студенти, изявили интерес към историческото минало на България, засвидетелствано в писмени паметници, изображения и културни артефакти, и към неговото опазване и съхраняване. Със своя комплексен характер, включващ задълбочаване на знанията, от една страна, по история на книжовния език, история на изкуството, фолклор и краезнание, и от друга – по европейската и българската културна политика и законодателство, свързани с опазването на културните артефакти, книжовни паметници и други преносими културни обекти, тя формира специалисти със специфична подготовка в областта на експертното управление на културата. Освен това в програмата са застъпени дисциплини, които биха позволили на завършващите магистри да работят в сдружения, кандидатстващи с проекти по присъединителните еврофондове за културното наследство по общини и областни управи в отделни региони и в страната ни като цяло, а също така да кандидатстват със самостоятелни проекти по различни други европейски програми.

 

 

 Професионални компетенции

Програмата има продчертано практически характер и цели да създаде у обучаваните студенти умения да работят с образците на културното ни наследство – епиграфски и книжовни паметници, старопечатни книги и в по-широк аспект – икони, произведения на изкуството и фолклорни образци. Тя се стреми да формира способност за самостоятелна работа в различни практически направления, като формиране на музейни сбирки и на експозиции, оценка на образци на средновековното изкуство, популяризиране на традиционната и книжовната култура на средновековна България.

 

 Професионална реализация

Завършилите магистърската програма „Опазване на бългрското културно наследство” могат да намерят реализация в музеи, читалища, комисии по култура към общинските и областните управи, музеи, галерии, антиквариати и различни административни институции, да работят в неправителствения сектор, който има културно-исторически профил, а също така да се специализират в областта на културния и поклонническия туризъм.

 

Условия за прием

1. Завършена бакалавърска или магистърска степен в областта на хуманитарните науки, социалните науки или изкуствата.

2. Кандидатите за места, субсидирани от държавата, се явяват на приемен изпит (събеседване). Класирането става въз основа на бал, образуван от сумата от оценката от конкурсния изпит и средноаритметичната оценка от дипломата за висше образование.

Приемът за платено обучение е по документи, без изпит.

  

Учебен план - редовно обучение

Учебен план - задочно обучение

 

Формата на контрол за учебните и учебно-производтвените практики е текуща оценка.

 

Държавни изпити:

Първа държавна сесия: октомври.

Втора държавна сесия: февруари.

Защита на дипломна работа: 15 кредита

 

Конспект за приемен изпит

Приемният изпит се провежда като събеседване с въпроси, изясняващи мотивацията и досегашния научен опит на кандидата, както и знанията му в областта на старобългарската литература, старобългарския език, историческото развитие на българския език и др.

 

Организатори на програмата

Проф. д-р Андрей Бояджиев: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Доц. д-р Анета Димитрова: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.