Магистърска програма: Литература, кино и визуална култура (неспециалисти)

 

Срок на обучение: 3 семестъра

Форма на обучение: редовна

 

Учебен план

 

 

rokbox-headМагистрантите получават същата квалификация като в двусеместриалната програма Литература, кино и визуална култура, но изучават един допълнителен семестър с общофилологически курсове.

Програмата е ориентирана към студенти с интерес към литературната наука, кинознанието, театрознанието, визуалните изкуства и медиите. Тя въвежда в изключително актуална за съвременната култура проблематика – взаимоотношенията между слово и образ. В теоретичен и исторически план се разглежда трансформацията на литературния текст във визуалните изкуства и най-вече киното. В програмата има курсове, запознаващи студентите с теорията на филмовото изкуство и киноезика, както и курсове, посветени на отделни жанрове в киното и другите визуални изкуства. Специално внимание се обръща на спецификата на литературната адаптация и филмовия превод.

 

Условия за прием

 

1. Завършена бакалавърска или магистърска степен в областта на хуманитарните науки, социалните науки или изкуствата.

2. Кандидатите за места, субсидирани от държавата, се явяват на приемен изпит (събеседване). Класирането става въз основа на бал, образуван от сумата от оценката от конкурсния изпит и средноаритметичната оценка от дипломата за висше образование.

Приемът за платено обучение е по документи, без изпит.

 

Учебен план

Дисциплини

Лекции

Упражнения

Семестър

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ДИСЦИПЛИНИ

Увод в литературната наука

30

 

I (зимен)

История на българската литература от Освобождението до ІІ световна война

75

15

I (зимен)

Съвременна българска литература

45

15

I (зимен)

Руска литература (18-21 в.)

90

 

I (зимен)

Антична и западноевропейска литература

75

15

I (зимен)

Драмата като литературен текст и нейните сценични контексти

   

III (зимен)

Славянската литературна класика на екрана

30

15

II (летен)

Руската литературна класика в киното: принципи на екранна адаптация

30

15

II (летен)

Специфика на жанровия език в литературата и киното

30

15

II (летен)

Екранизацията на литературно произведение

30

15

III (зимен)

Историческо развитие на киноезика

30

15

III (зимен)

От страницата към екрана: адаптиране на литературни модели в киното

30

15

III (зимен)

История на българското игрално кино

30

15

III (зимен)

ИЗБИРАЕМИ ДИСЦИПЛИНИ

Програмата съдържа 6 модула. Във всеки семестър студентът избира курсове от два модула, така че да набере съответно 14 кредита за първия семестър и 7 кредита за втория. Във всеки модул има по един курс, който е задължителен за студентите, избрали да запишат курсове от този модул.

Модул „Естетика и философия на словесните и визуалните образи”

Естетика на движещия се образ

30

15

III (зимен)

Образи на границата. Съвременни теории за образа

30

 

III (зимен)

Киното на Франко Дзефирели – опит за естетически портрет

30

 

III (зимен)

Руският художествен авангард – кино и литература

30

15

III (зимен)

Митологията на уестърна – естетика и политики на справедливостта и силата

30

15

II (летен)

Европейският авангард в литературата и киното

30

15

II (летен)

Модул „Литература и кино: филмовата адаптация”

Американската драма в киното

30

30

III (зимен)

Новият роман – кинематографични аспекти и филмови адаптации

30

15

III (зимен)

Психологически аспекти на възприемането на филмовата адаптация

30

 

III (зимен)

Книгата и филмът в западния литературен канон

30

15

II (летен)

Хенри Джеймс в киното

30

30

II (летен)

Модул „Литература и визуални изкуства”

Реализъм и обективност: от литературата към фотографията

30

 

II (летен)

Илюстрации, комикси, филми

30

 

III (зимен)

Визуалният образ: семиотика на перспективата

30

 

III (зимен)

Модул „Литература и визуални комуникации”

Хипертекст и мултимедия

30

 

III (зимен)

Подходи към изследването на визуалната култура 30  

III (зимен)

Дигитална култура

30

30

III (зимен)

Критическа теория на медиите

30

15

III (зимен)

Популярната култура на САЩ: текст и образ

30

30

II (летен)

Модул „Писане на сценарии и критика за кино и визуални медии”

Сценарното писане – драматургични техники и композиционни похвати

30

 

II (летен)

Филмов анализ и филмова критика

30

15

II (летен)

Филмовият сценарий – теоретични и практически аспекти

30

 

II (летен)

Модул „Филмов превод”

Теория и практика на филмовия превод

15

15

II (летен)

 

 

 

 

 

Конспект за приемен изпит в магистърската програма „Литература, кино и визуална култура”movie lit

  1. Мотивация за кандидатстване в програмата
  2. Отношението „слово – образ” като историко-естетически проблем
  3. Взаимодействия между литературата и киното
  4. Взаимодействия между литературата и визуалните изкуства
  5. Литературата в контекста на новите медии и визуални комуникации
  6. Досегашен научен и изследователски опит – курсови и дипломни работи, проекти, публикации и др.
  7. Професионален опит
  8. Владеене на чужди езици
  9. Компютърна грамотност
  10. Специализирано обучение

 

Ръководители на програмата

доц. д-р Огнян Ковачев

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


доц. д-р Тодор Христов