Магистърска програма: Преводач-редактор (неспециалисти)

 

Лого: Дамян ДамяновСрок на обучение: 3 семестъра
Форма на обучение: редовна

 

Учебен план

 

От учебната 2020/ 2021 г. студенти, завършили обучението си в чужбина и притежаващи диплома от 3-годишен бакалавър, могат да продължат обучението си в МП „Преводач-редактор в четири семестъра с четвърти семестър в чуждестранен университет“.

Учебен план

 

Разписание на часовете за зимния семестър на уч. 2023/2024 г.

 

 

          

 

Нашата магистърска програма е носител на Знака за качество на Софийския университет за 2022 година! Вижте видеото и съпреживейте радостта с нас: https://youtu.be/10WL6rdKxn4

И през предстоящата учебна година в МП „Преводач-редактор“ ще предложим избираем курс за превода на юридическа терминология: „Практически аспекти на юридическия превод“, който ще се води от Невяна Хаджийска от Европейския съд в Люксембург.

Продължават и курсът по „Медицинска хуманитаристика. Превод на медицинска терминология“, воден от завеждащата Клиниката по кардиология на УМБАЛ „Софиямед“ д-р Ивета Ташева, както и курсът „Жанрово писане“ с лектор Георги Тошев, журналист от btv.

 

 

 

Видео от випуск 2015 на студентите от „Преводач-редактор”

https://www.youtube.com/watch?v=CROzJja6l3w

 

knigi prevodachi

 

 

Интердисциплинарна магистърска програма, предназначена за допълнителна практическа и теоретична квалификация на бъдещи специалисти по чужди езици, които ще участват активно в съвременната междуезикова и интеркултурна комуникация.

phil libr4

 

Програмата предлага на студентите обучение по един или повече чужди езици според подготовката и възможностите им, както и активно взаимодействие с водещи представители на преводаческата професия. Застъпен е и обратният превод – от български към английски и италиански (при наличие на желаещи – и по други езици). Сериозно внимание е посветено на заниманията по съвременен български език.

 

 

Филологическа библиотека, Гълъбарника на СУ 

 

В програмата се обучават преводачи за работа с художествени и делови текстове, както и редактори и съставители на художествен, публицистичен, информативен, научно-технически и административен текст. Предлагат се стажове в издателства, преводачески фирми, специализирани печатни издания, държавни и частни институции. Независимо че учебната програма предвижда занимания по специализиран, а за някои езици и устен превод, акцентът в нея е поставен върху художествения превод. 

 

Завършилите програмата получават диплома и правоспособност за преводач от съответния език (английски, италиански, френски, немски, испански, португалски, гръцки, руски и други). Те придобиват умения и на редактори за бъдеща работа в периодични издания, в ежедневници, преводачески фирми, държавни институции, в издателства за художествена и специализирана литература, чиито текстове се опират на чуждоезични материали.

Важно уточнение: всяка година програмата предлага обучение по превод от тези чужди езици, с които работят приетите в съответната година студенти. Заповядайте!

 

Профил Специализиран италиански език – превод“

 

Арабски профил с ръководител доц. д-р Цветомира Пашова - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Условия за прием:

 

1. Завършена бакалавърска или магистърска степен в областта на хуманитарните науки, социалните науки или изкуствата.

2. Диплома от филологически факултет или езикова гимназия или международно признат сертификат, удостоверяващ владеенето на чужд език. Кандидатите без такъв документ полагат тест по избрания от тях език.

3. Кандидатите за места, субсидирани от държавата, се явяват на приемен изпит (събеседване). Класирането става въз основа на бал, образуван от сумата от оценката от конкурсния изпит
и средноаритметичната оценка от дипломата за висше образование.

Приемът за платено обучение е по документи, без изпит.

 

Учебен план

 

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ДИСЦИПЛИНИ (Профил с английски, френски, немски, испански, гръцки, руски, славянски и/или източни езици)

Критика на превода

Преводът през вековете. Оживяването на мълтвите езици

Динамика на българския книжовен език

Текст, правопис и пунктуация

Създаване на типове текстове

Литературознанието в началото на XXI век

Литература на XX в. - контекстуални прочити                                               

Теория и практика на озаглавяването

Редактиране на превод. Практики на редактирането

Медицинска хуманитаристика. Превод на медицинска терминология

Художествен превод (английски, немски, френски, испански, италиански, португалски, гръцки, японски, китайски, руски, хинди, шведски, норвежки, арабски)

Специфика на деловия превод (английски, немски, френски, испански, италиански, португалски, гръцки, японски, китайски, руски, хинди, шведски, норвежки, арабски)

Устен превод с английски

Превод от български на английски

Увод в общото езикознание

Фонетика и лексикология

Увод в литературната теория

Морфология и синтаксис

Културна антропология и фолклор

Стилистика

Антична и западноевропейска литература

                                                                                            

ИЗБИРАЕМИ ДИСЦИПЛИНИ                                                                                           

Филмов превод

Софтуер и превод

Превод на поезия

Музика и литература

PR и реклама

Текст и визия

Превод на хуманитаристика

За съчиняването. Творческо писане и редактиране

Да мислим киното

Литературен контекст и литературно агентство

Практическо книгоиздаване

Английски за напреднали

Презентационни умения

Изкуството на българската книга

 

 

Документи за допускане до защита на магистърска теза:

 

Конспект за приемен изпит/събеседване

 

Събеседването протича като свободен разговор с членовете на изпитната комисия.

Очаквания към кандидатите:

- да изяснят мотивите си за избор на магистърската програма „Преводач-редактор”;

- да представят личните си предпочитания към вид превод (художествен, делови, филмов и пр.);

- да имат поглед върху издателствата в България;

- да посочат преводи и преводачи, които оценяват високо;

- да запознаят със собствената си практика на преводачи или редактори (ако имат такава)

 

 

Ръководители на програмата

 

проф. дфн Амелия Личева: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

доц. д-р Дария КарапетковаThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 plakat PR