Магистърска програма: Литературата - творческо писане (неспециалисти)

 

Срок на обучение: 3 семестъра
Форма на обучение: редовна

 

Учебен план

 

Програмата е насочена към студенти, придобили бакалавърска или магистърска степен в нефилологическа специалност. Магистрантите получават същата квалификация като в двусеместриалната програма Литературата – творческо писане, но изучават един допълнителен семестър с общофилологически курсове.

writing999Програмата е ориентирана към студенти с подчертан интерес към художественото творчество и критиката. В нея участват изтъкнати български творци, които въвеждат студентите в „работилницата“ на творчеството и ги напътстват в усвояването на тайните на писателския „занаят“. Придобитата по време на обучението квалификация дава възможност на завършилите студенти да продължат образованието си в сродни програми за докторска степен, да работят като редактори в книгоиздаването и специализираните издания за култура, като преводачи, асистент-режисьори, литературни и театрални критици, журналисти и др.

 

Условия за прием:

 

1. Завършена бакалавърска или магистърска степен в областта на хуманитарните науки, социалните науки или изкуствата.

2. Кандидатите за места, субсидирани от държавата, се явяват на приемен изпит (събеседване). Класирането става въз основа на бал, образуван от сумата от оценката от конкурсния изпит и средноаритметичната оценка от дипломата за висше образование.

Приемът за платено обучение е по документи, без изпит.

 

Премиерата на втората книга на Бояна Николова – студентка в МП "Литературата - творческо писане"

 

Учебен план

Дисциплини

Лекции

Упражнения

Семестър

Задължителни

Теория на словесното художествено творчество

90

 

I (зимен)

Аспекти на литературното творчество

60

 

I (зимен)

Психология на литературното творчество

60

 

I (зимен)

Критика и интерпретация

30

30

I (зимен)

Четене, писане и идентичност

45

 

I (зимен)

Текст и контекст

60

 

II (летен)

Национална литература, идеология и идентичност

30

 

II (летен)

Магистърски семинар

 

45

II (летен)

Увод в общото езикознание

30

 

III (зимен)

Увод в литературната наука

30

 

III (зимен)

Културна антропология на българите. Български фолклор

30

 

III (зимен)

Възрожденска литература

45

15

III (зимен)

Стилистика

30

 

III (зимен)

История на българската литература от Освобождението до ІІ световна война

75

15

III (зимен)

Съвременна българска литература

45

15

III (зимен)

Избираеми

Кинодраматургия

15

 

II (летен)

Режисура и съвременност

15

 

II (летен)

Художествен превод

30

 

II (летен)

Практически английски език

30

 

II (летен)

 

 

Конспект за приемен изпит/събеседване

 

Изпитът се провеждакато свободно събеседване с въпроси, които засягат както интересите и мотивацията на кандидата, така и подготовката му в съответната научна област.

1.  Мотивация за кандидатстване в програмата.

2.  Проекти и перспективи за творческа реализация.

3.  Досегашен творчески опит. Кандидатите могат да представят авторски работи, без жанрови и стилови ограничения (публикации, а също и непубликувани текстове).

4.  Представи за световната литература от различни исторически периоди.

5.  Българската литература – автори и произведения.

6.  Изисквания към литературата в епохата на глобализация.

7.  Обща култура и професионален опит.

 

 

Ръководител на програмата


Проф. д-р Иван Иванов