Магистърска програма: Образованието по български език и литература в средното училище (неспециалисти)

 

Срок на обучение: 3 семестъра

Форма на обучение: редовна и задочна

 

Учебен план (редовно обучение),  учебен план (задочно обучение)

 

school2Програмата е ориентирана към бакалаври, придобили професионална квалификация учител по нефилологическа специалност. Магистрантите получават същата квалификация като в двусеместриалната програма Образованието по български език и литература в средното училище, но изучават един допълнителен семестър с общофилологически курсове.

 

Програмата е ориентирана към обогатяване на професионалната компетентност на бакалаври и магистри по българска филология с учителска правопоспособност, както и на преподаватели по български език и литература в средните училища. Магистрантите усвояват знания и умения, които ще им позволят да се реализират като пълноценни специалисти, способни да повишават качеството на образованието по български език и литература в средното училище. В хода на обучението си те се запознават с най-новите тенденции и практики във филологическата област, както и с навлизащите в учебния процес съвременни образователни технологии.

 

Програмата е създадена през 2004 г. През нея са преминали обучение и са защитили магистърската си теза отлично повече от 30 души. Сред тях има магистри по българска филология, преподаващи български език в европейски училища – в Мюнхен, Франкфурт, Люксембург, Мадрид. Програмата предлага обучение на специалисти и неспециалисти, редовно или задочно; вкл. някои от курсовете имат електронна версия и позволяват дистанционно обучение.

 

Условия за прием:

 

1. Завършена бакалавърска или магистърска степен в областта на хуманитарните науки и педагогическа правоспособност по нефилологическа специалност.

2. Кандидатите за места, субсидирани от държавата, се явяват на приемен изпит (събеседване). Класирането става въз основа на бал, образуван от сумата от оценката от конкурсния изпит и средноаритметичната оценка от дипломата за висше образование.

Приемът за платено обучение е по документи, без изпит.

 

Възпитаници на магистърската програма за нея

 

 

Учебен план


Дисциплини

Лекции

Упражнения

Практически упражнения

Семестър

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ

 

 

 

 

Увод в литературната теория

30

 

 

I (зимен)

Морфология и синтаксис

45

15

 

I (зимен)

Фонетика и лексикология

60

 

 

I (зимен)

Стилистика

30

 

 

I (зимен)

Възрожденска литература

45

15

 

I (зимен)

История на българската литература от Освобождението до Втората световна война

75

15

 

I (зимен)

Съвременна българска литература

 

45

15

 

I (зимен)

Концепции за литературата и литературнотеоретични модели

30

30

 

III (зимен)

Методологии на четене и литературнообразователни модели

45

15

 

III (зимен)

Образи и употреби на миналото в литературата

30

30

 

II (летен)

Лингвистични направления на
20 век и изучаването на българския език

30

30

 

III (зимен)

Типологическа характеристика на българския език и българската идентичност

30

30

 

III (зимен)

Системно ориентирано и комуникативно-прагматично образование по български език

45

15

30

III (зимен)

Образоващото педагогическо общуване. Дискурсът и текстът на ученика

45

15

30

III (зимен)

История на лингвистиката и на философията на езика

30

30

 

II (летен)

Историографски парадигми и версии на литературната история

45

15

 

II (летен)

Българската литература в европейски литературни и културни контексти

30

30

 

II (летен)

Дискурсът на методическите изследвания

30

30

 

II (летен)

ИЗБИРАЕМИ

 

 

 

 

Педагогическа диагностика

30

 

 

III (зимен)

Литературното писане в средното училище

 

30

 

III (зимен)

Образованието по български език и литература в дигитална среда

30

 

 

III (зимен)

Образованието по български език и литература на ученици със специални нужди в масовото училище

 

30

 

III (зимен)


 

Въпроси за събеседване с кандидатите за магистърската програма

 

  • Какви са Вашите мотиви да кандидатствате за тази магистърска програма? Посочете поне три аргумента.
  • Какви са Вашите очаквания за магистърската програма “Образованието по български език и литература в средното училище”? Посочете поне три очаквани резултата от занятията по тази програма.
  • Какви промени според Вас са характерни за съвременното обучение по български език и литература?blackboard2
  • Какво според Вас е влиянието на Интернет върху обучението по български език и литература?
  • Каква според Вас е разликата между обучение по български език и литература и образование по български език и литература; между езиково обучение и езиково образование; между литературно обучение и литературно образование?
  • Как преценявате Вашите изяви по време на педагогическата практика, на изпита по методика? Как ги преценяват учителят и асистентът по методика, с които сте работили? Писали ли сте курсова работа по методика на обучението по български език и литература?
  • Какво бихте променили в съвременното обучение по български език и литература? Обосновете се устно.
  • С какво твърдение бихте продължили изречението: “Да преподаваш български език/ литература означава...”? Изразете Вашето становище и го обосновете устно.
  • Каква е Вашата представа за професионалиста в преподаването на български език и литература?

 

 

Ръководен екип

 

проф. дпн Адриана Дамянова
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

проф. д-р Татяна Ангелова

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

координатор: Албена Дъбова

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.