Магистърска програма: Език. Култура. Превод (неспециалисти)

 

Срок на обучение: 3 семестъра

Форма на обучение: редовна

 

Професионална квалификация: магистър по руска филология

 

Учебен пла (в сила за випуск 2022/2023 г.)

 

Програмата е адресирана към кандидати, придобили бакалавърска или магистърска степен в нефилологическа специалност, които проявяват задълбочен интерес към руския език и култура. Магистрантите получават същата квалификация като завършилите двусеместриалната програма "Език. Култура. Превод", но обучението им включва един подготвителен семестър с общофилологически курсове и базови учебни дисциплини за специалност руска филология.

 

church_Russia

Цели и учебно съдържание

Магистърската програма цели да изгради знания и умения за осъществяване на експертна дейност в областта на руския език, както и за квалифициран превод на художествени, специализирани и делови текстове. Лекционните курсове представят най-новите и авторитетни направления в изследването на руския език. В центъра на вниманието са актуални въпроси на превода в различни области на комуникацията, съпоставителната лингвистика, културата на речта, прагматиката и др.. Учебното съдържание е базирано на широк интердисциплинарен подход.Приложна насоченост

Магистърската програма е с подчертана приложна насоченост. Тя включва редица учебни курсове (Специфика на деловия превод, Специализиран превод, Превод в сферата на международните отношения, Рекламен дискурс и превод, Специфика на превода на художествен текст и др.), които формират практически умения и навици за извършване на професионален превод от и на руски език. Чрез работата с различни по жанр текстове студентите се научават творчески да използват усвоените преводачески техники.

 

Професионална реализация

Завършилите магистърската програма се реализират успешно като писмени и устни преводачи, преподаватели в сферата на средното и висшето образование, специалисти с руски език в културни институции, преводачески и туристически агенции, държавната администрация, международни компании и др.

 

 УСЛОВИЯ ЗА ПРИЕМ

 1. Завършена бакалавърска или магистърска степен в областта на хуманитарните науки, социалните науки или изкуствата.

2. Среден успех от курса на обучение и от държавните изпити за бакалавърска степен не по-нисък от добър (4.00).

3. Познания по руски език, съответстващи на ниво B1. Ако не бъде представен документ (диплома от езикова гимназия или сертификат), нивото на владеене на езика се проверява чрез тест в деня на събеседването за прием в магистърската програма.

4. Кандидатите се явяват на приемен изпит (събеседване). Класирането за места, субсидирани от държавата, става въз основа на бал, образуван от сумата от оценката от събеседването и средноаритметичната оценка от дипломата за висше образование.

 

 

Учебен план

Дисциплини

Лекции

Упражнения

Семестър

Задължителни

Увод в общото езикознание

30

 

I (зимен)

Увод в литературната теория

30

 

I (зимен)

Практически курс по руски език

 

90

I (зимен)

Увод в теорията на превода

30

 

I (зимен)

Съвременен руски език (теоретичен курс)

90

 

I (зимен)

Руски фолклор и стара руска литература

30

 

I (зимен)

Руска литература (ХVІІІ – ХХІ век)

90

 

I (зимен)

Лингвистика на текста

30

 

II (летен)

Стилистика на превода

30

 

II (летен)

Специфика на превода на художествен текст

30

 

II (летен)

Преводът като интеркултурна комуникация

30

 

II (летен)

Магистърски семинар

30

 

II (летен)

Съпоставителна лингвистика

90

 

III (зимен)

Лингвокултурология

   

III (зимен)

Лингвопрагматика и междукултурен диалог

30

 

III (зимен)

Култура на речта

30

 

III (зимен)

Специфика на деловия превод

30

 

III (зимен)

Преводачески практикум

 

30

III (зимен)

Избираеми (Всеки студент трябва да събере общо 12 кредита от 6 избираеми дисциплини)

Фразеологията в медийния дискурс

30

 

II (летен)

Двуезична лексикография

30

 

II (летен)

Развитие на книжовния език през XX-XI век

30

 

II (летен)

Анекдотът като речев жанр

30

 

II (летен)

Комуникативни стратегии в диалогичния дискурс

30

 

II (летен)

Когнитивна лингвистика

30

 

IIІ (зимен)

Превод и комуникация в сферата на туризма

30

 

IIІ (зимен)

Езикова картина на света

30

 

III (зимен)

Текстология на средновековните славянски ръкописи

30

 

III (зимен)

Проблеми на превода на текстове от хуманитарната

сфера

30

 

III (зимен)

Специализиран превод

30

 

III (зимен)

Рекламен дискурс и превод

30

   III (зимен)

Преводът в сферата на международните отношения

30

 

III (зимен)

Историческа лексикология и лексикография

30

 

III (зимен)

 

КОНСПЕКТ ЗА ПРИЕМЕН ИЗПИТ/СЪБЕСЕДВАНЕ

Събеседването се провежда на руски език и протича като свободен разговор с членовете на изпитната комисия.

Очаквания към кандидатите:

- да мотивират избора си на магистърска програма „Език. Култура. Превод”;

- да представят областта на научните си интереси;

- да споделят вижданията си за спецификата на преводаческата дейност и компетенциите, които трябва да притежават преводачите от и на руски език;

- да разкажат за плановете си за професионална реализация.

 

РЪКОВОДИТЕЛ НА ПРОГРАМАТА

доц. д-р Силвия Петкова

тел.: 029308 469

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.