Текстология на средновековните славянски   ръкописи

 

Доц. д-р Ценка Досева

30 ч. лекции

 

Анотация

Изучаването на текстологията на средновековните славянски ръкописи помага на бъдещите специалисти в областта на русистиката и славистиката да се ориентират в славянското ръкописно наследство, да го анализират многоаспектно, да достигнат до самостоятелни наблюдения и обобщения за старата славянска писмена култура. Задачата на курса е и създаването на практически умения за работа със средновековни текстове – източнославянски и южнославянски ръкописи от ХІ-ХІV/ХV в. Курсът подпомага студентите при подготовката им и по други сродни дисциплини.

 

ТЕМАТИЧЕН ПЛАН

Лекции

 

Тема N

Наименование на темата

Хорариум

1

Текстологията като научна дисциплина, предмет и задачи. Връзката и със сродни дисциплини.

2

2.

История на текстологията. Школата на Д.С.Лихачев. Споровете около текстологията. Направления. Приносът на чуждестранните слависти за развитието на текстологията. Изследванията на българските учени. Нерешените въпроси на текстологията.

2

3.

Основни понятия на историята на текста. Текст, паметник, ръкопис, препис, копие, редакция, извод, протограф, архетип, антиграф, апограф и др.

2

4.

Работата на книжовниците. Въпросът за грешките. Видове грешки.

4

5.

Видове ръкописи по съдържание.

 

2

      6.

Изследване на текста по няколко преписа. Добавяния и пропуски. Глоси и интерполации. Отношения между преписите.

4

7.

Преводната литература в Древна Рус. Изучаване на древноруските преписи от старобългарски протографи.

4

     8.

Изследване на текста в състава на сборници.

2

9.

Проблемът за атрибуцията на текстовете. Произведенията на старобългарските писатели в чужди преписи.

2

    10.

Изучаване на летописните текстове на Древна Рус.

2

11.

Съвременната едиционна практика. Електронни ресурси. Видове издания – дипломатически, критически и др. Избор на основен текст. Справочен апарат в изданията. Отразяване на разночетенията.

 

4

 

Формиране на оценката:

  • Текуща оценка и завършваща писмена работа по тема от проблематиката на дисциплината

Очаквани резултати:

Курсът ще подпомогне написването на самостоятелни славистични изследвания, подготовката на издания на средновековни славянски текстове и др.

 

Литература                

 

Алексеев, А. Цели и методы текстологического исследования лингвистических источников ХІ-ХVІІ вв. – В: Русистика сегодня. Язык: система и ее функционирование. Москва, 1988.

Алексеев, А. Цитаты из Песни Песней в славянской письменности (Цитаты и текстология). – Старобългарска литература, 18, 1985, 74-93.

Алексеев, А. К истории русской переводческий школы ХІІ в. – ТОДРЛ, т. 41, 1988, 154-196.

Aлексеев, А. Текстология Славянской Библии. Спб., 1999.

Алексеев, А.А. Текстология переводных произведений (Священное Писание): – В: Д.С.Лихачев. Текстология (на материале русской литературы Х-ХVІІ вв.). 3-е изд. при участии А. А. Алексеева и А. Г. Боброва. СПб., 2001, 689-717.

Алексеев, А. Перспективы текстологии: от реконструкции архетипа к истории текста. – ТОДРЛ, 55, СПб., 2003, 50-57.

Алексеев, А. Текстология Нового Завета и издание Нестле-Аланда. Москва, 2012.

Баранов, В. А. Автоматизированная обработка древнерусского текста. (Цели и задачи, проблемы, пути решения). – Вестник Удмурского ГУ, 1994, № 6, 36-50.

Баранов, В. А. Об универсальности электронного издания древнерусских текстов. – В: Актуальные проблемы истории русского языка: Научная конференция, посвященная 70-летию проф. В. М. Маркова. Казань, 1997, 26-28.

Бобров, А. Г. Принципы издания древнерусских летописей. – В: Д.С.Лихачев. Текстология (на материале русской литературы Х-ХVІІ вв.). 3-е изд. при участии А. А. Алексеева и А. Г. Боброва. СПб., 2001, 718-751.

Бояджиев, Андрей. За електронния корпус от средновековни български текстове с речник. – Български език, том 57, брой 1, 2010, 7-22.

Богданова, С. О научно-исследовательской работе Лингво-текстологической лаборатории при кафедре русского языка Софийского университета им. Св. Климента Охридского. – В: 60 години Руска филология в Софийския университет. Сборник научни статии. София, 2006, 29-57.

Богданова, С. Палеославистика в Софийском университете им. Св. Климента Охридского. – В: Bulgarien zwischen und dem Westen. Beiträge zu Kultur, Geschichte und Sprache. Symposium 23. Januar 2007. Her. A. Lauhus. Kirsch – Verlag, 2008, 84–109.

Богданова, С. Аспекти на темата за старобългарската книжнина и руската ръкописна традиция в научното наследство на проф. Румяна Павлова. – Език и литература, 2013, 1-2, 8-24.

Бугословский, С. Несколько замечаний к теории и практике критики текста. Чернигов, 1913.

Верещагин, Е. Из истории возникновения первого литературного языка славян: Переводческая техника Кирилла и Мефодия. Москва, 1971.

Верещагин, Е. Из истории возникновения первого литературного языка славян: Варьирование средств выражения в переводческой технике Кирилла и Мефодия. Москва, 1972.

Верещагин, Е. Христианская книжность Древней Руси. Под ред. акад. О. Н. Трубачева. М., 1996.

Верещагин, Е. Церковнославянская книжность на Руси. Лингвотекстологические разыскания. М., 2001.

Виноградов, В. Лингвистические основы научной критики текста. – Вопросы языкознания, 1958, № 3.

Вопросы текстологии. Сб. статей. Москва, 1957, 1960, 1964, 1967.

Гагова, Н. Царската библиотека в Преслав и нейната съдба. – В:       Сборник в чест на проф. дфн Иван Добрев, член-кореспондент на БАН и учител. Съст. Ана-Мария Тотоманова, Т. Славова. София, 2005, 145-185.

Ганчева, Н. Издания на средновековни славянски паметници в Интернет. – Palaeobulgarica, 2005, 2, 3-24.

Герд, А, В. Федер. Церковнославянске тексты и церковнослаявнский язык. Санкт-Петербург, 2003.

Горина, Н. Опыт оценки текстологической значимости разночтений (на материале списков славянского Евангелия ХІ-ХV вв.) – ТОДРЛ, т. 49, 323-338.

Горский, А., К. Невоструев. Описание славянских рукописей Московской синодальной библиотеки. Т. 1-2. М., 1855-1857.

Грязина, Л., Н. Щербачева. К текстологии Изборника 1073 г. (по рукописям ГБЛ). – В: Изборник Святослва 1073. М., 1977.

Добрев, И. Текстологични проблеми на Климентовото творчество. – Старобългарска литература, 1990, кн. 22.

Досева, Ц. Еще один список Последования св. Димитрию Солунскому. – В: Slavia Orthodoxa. Език и литература. Сборник в чест на проф. дфн Румяна Павлова. София, 2003, 120-136.

Досева, Ц. Химнографският репертоар за свети пророк Илия в славянската книжнина. София, 2016.

Дурново, Н. Русские рукописи ХІ и ХІІ вв. как памятники старославянского языка. – Jужнословенски филлолог, кн. ІV. Београд, 1924.

Дурново, Н. Введение в историю русского языка. М., 1969 (І-е изд. Brno, 1927).

Жуковская, Л. Текстология и язык древнейших славянских памятников. М., 1976.

Иванова, Кл. Правопис, произход и текстова редакция на славянските ръкописи. – В: Описание и каталогизирование средневековых рукописей. СИБАЛ, С., 1984.

Иванова, Кл. Два неизвестно азбучни акростиха с глаголическа подредба на буквите в среднобългарски празничен миней. – В: Константин-Кирил Философ. Доклади от Симпозиума, посветен на 1100 години от смъртта му. София, 1971, 341-365.

История на българската средновековна литература. Съст. Анисава Милтенова. София, изд. „Изток-Запад”, 1998.

Йовчева, М. Проблемы текстологическотго изучения древнейших памятников славянской гимнографии. – В: La poesia liturgica Slava antica. XIII Congresso Imternazionale degli Slavisti (Lubiana, 15-21 Agosto 2003). Blocco tematico n˚14. Relazioni, 56-78.

Камчатнов, А. М. Текстологический анализ списков Изборника Святослава 1073 г. – В: Древнерусская литература. Источниковедение. Ленинград, 1984, 4-17.

Киянова, О.Н. Изучение летописных текстов в традиции Московской лингвистической школы: итоги и перспективы. – Вестник Московского университета. Сер. 9. Филология, 2006, 4, 34-43 (и библиография).

Кривко, Р.Н. Теория критики текста и эдиционная практика: к выходу в свет нового издания Повести временных лет. – Russian Linguistics (2005), 243-278.

Крысько, В.Б. Грамматика и текстология: К реконструкции древнейшего канона первоучителю Кириллу. – В търсене на смисъла и инварианта. Сб. в чест на 80-годишнината на проф. Дина С. Станишева. София, 2008. С. 214–224.

Куев, К. Съдбата на старобългарските ръкописи през вековете. София, 1979, 1986.            

Левочкин, И. В. Изборник Святослава и его славянский протограф. – Старобългарска литература, 8, 1980, 46-49.

Лихачев, Д. С. Текстология (на материале русской литературы Х-ХVІІ вв.). М.-Л., 1962; 2 изд. 1983; 3-е изд. при участии А.А.Алексеева и А.Г.Боброва. СПб., 2001.

Лихачев, Д. С. Текстология (Краткий очерк). Москва-Ленинград, 1964.

Лихачев, Д. С. Задачи текстологии. – В: Д. С. Лихачев. О филологии. Москва, 1989.

Лопухин, А. П. Толковая библия или Комментарии на все книги св. Писания Ветхого и Нового Завета. Стокгольм, 1987.

Лурье, Я. Генеалогическая схема летописей ХІ-ХVІ вв., включенных в состав “Словаря книжников Древней Руси”. – ТОДРЛ, т. CL. Л., 1985.

Малкова, О. Ошибки писцов и лингвистическая интерпретация древних текстов. – Вопросы языкознания, 1979, № 6.

Мецгер, Б. Текстология Нового Завета. Рукописная традиция, возникновение искажений и реконструкция оригинала. (Пер. с англ.). Москва, 1996.

Мецгер, Брюс М. Канон Нового Завета. Возникновение, развитие, значение. Москва, 2011.

Мещерский, Н. Источники и состав древней славяно-русской переводной письменности ІХ-ХV веков. Ленинград, 1978.

Мирчева, Д. Редакции на старобългарския език. – Кирило-Методиевска енциклопедия. Т.III. София, 2003, 449-456.

Момина, М. Проблема правки славянских богослужебных гимнографических книг на Руси в ХІ в. – Труды Отдела древнерусской литературы, т. 45, 1992, 200-219.

Мушинская, М. С. Изборник 1076. Текстология и язык. Москва, 2016.

Павлова, Р. Некоторые проблемы изучения языковых взаимодействий болгар и русских (Х-ХІV вв.). – В: Славянска филология. Доклади и статии за ІХ международен конгрес на славистите. Т. 17. Езикознание. София, 1983.

Павлова, Р. Русско-болгарские и болгарско-русские языковые связи. София, 1988.

Панин, Л. Г. История церковнославянского языка и лингвистическая текстология. Новосибирск, 1995.

Пикио, Р. Православното славянство и старобългарската културна традиция. София, 1993.

Попов, Г. Старобългарска църковна поезия за Рождество Христово и Богоявление. Книга първа. Климента пяснё. София, 2013.

Сб. Преславска книжовна школа. Т. 1-16. София, Шумен, 1995 - 2016.

Прокопенко, Л. В. Механизмы редактирования в рукописном Прологе ХII-ХIV вв. (к вопросу соотношении редакций). – Die Welt der Slaven. LV, 2010.

Прокопенко, Л. В. Текстология Синаксаря (Пролога) за сентябрь-февраль. – В: Славяно-русский пролог по древнейшим спискам. Синаксарь (житийная часть Пролога краткой редакции) за сентябрь-февраль. Том II. Указатели. Исследования. Москва, 2011, 690-759.

Ралева, Ц. Вилненският препис на Симеоновия сборник. Текстологически въпроси. – Кирило-Методиевски студии, кн. 5. София, 1988.

Рейсер, С. Палеография и текстология нового времени. Москва, 1970.

Рейсер, С. Основы текстологии. Ленинград, 1978.

Розов, Н. Н. Русская рукописная книга. Ленинград, 1971.

Сапунов, Б. В. Некоторые соображения о древнерусской книжности ХI - ХIII вв. – ТОДЛ. Москва - Ленинград, 1955, т. 11.

Славова, Т. Езикът на грешките в ранната славянска книжовна традиция. – В: Кирило-Методиевски студии. Кн. 14. София, 2001.

Соболевский, А. Материалы и исследования в области славянской филологии и археологии. СПб., 1910.

Соболевский, А. История русского литературного языка. Ленинград, 1980.

Срезневский, И. Древние памятники русского письма и языка. СПб., 1861.

Станков, Р. Время и место древнейших славянских переводов (На материале славянского перевода Жития Андрея Юродивого). София, 2002.

Станков, Р. Проблемы текстологии древнеболгарского перевода Хроники Георгия Амартола. – В: Старобългарска литература, 43-44, 2010-2011, 38-95.

Станков, Р. Древнеболгарские переводные тексты и проблема лексических моравизмов. София, 2016.

Столярова, Л. В. Свод записей писцов, художников и переплетчиков древнерусских пергаменных кодексов ХI-ХIV веков. Москва, Наука, 2000, 543 с.

Творогов, О. Текстология и лексикография. – В: Текстология славянских литератур. Л., 1973.

Тов, Э. Текстология Ветхого Завета. Москва, 2001.

Томашевский, Б. Писатель и книга: Очерки текстологии. Ленинград, 1928; ІI изд. Москва, 1959.

Тотоманова, А.-М. Редакции на старобългарския език. – В: Изследвания по кирило-методиевистика. София, 1985, 192-203.

Уханова, Е. В. О „новых подходах” в работе с древнерусскими рукописными памятниками: Изборник 1076 г. и Архангельское евангелие 1092 г. – Славяноведение, 2013, № 4, 3-13.

Федер, У. Славянска текстология. – Проглас, 1994, 3, 15-31; Проглас, 1997, 1-2, 32-47 (с подробна библиография).

Федер, У. Диктуване и възпроизвеждане на църковнославянски текстове. – В: Кирило-Методиевски студии, кн. 14. София, 2001.

Федер, У. Защо и как да се установят идиолектите на Кирило-Методиевите ученици? – В: Преславска книжовна школа, т. 6. София, 2002 (и подробна библиография).

Федер, У. Хиляда години като един ден. Животът на текстовете в православното славянство. София, 2005.

Федер, У. Р. Славянската текстология. – В: Хиляда години като един ден. Животът на текстовете в православното славянство. София, 2005, 6-24.

Федер, У. Р. Текстологията в действие. – В: : Хиляда години като един ден. Животът на текстовете в православното славянство. София, 2005, 25-45.

Федер, У. Redde rationem. Кратък пътеводител към значението на славянските текстове. Шумен, 2011.

Христова И. Служебният апостол в славянската ръкописна традиция. София, 2004.

Шевелева, М.Н. Еще раз об орфографии церковнославянских рукописей и проблеме реконструкции системы говора письма. – В: Вопросы русского языкознания. Вып. 7. Москва, 1997, 16-46.

Шиваров, Н. Херменевтика на Стария завет. София, 2005.

Янакиева 2000: Янакиева, Цв. Нормативная компетенция переписчика и языковые особенности протографа. – Studia Russica ХVІІІ, Budapest, 2000.

Янева, П.Скритите цитати в Симеоновия/Светославовия сборник. – Език и литература, 2013, 1-2, 183-192.

Предговори към различни критични издания на средновековни текстове.

Bakker, H.P.S. Towards a critical edition of the Old Slavic New Testament. Amsterdam, 1996.

Browning, R. ‘Recentiores non deteriores’. – In: Griechische Kodikologie und Textüberlieferung. Darmstadt, 1980, 259-276.

Clark, A. Recent Developments in textual criticism. Oxford, 1914, rep. 1969.

Clark, A. The Descent of Manuscripts. Oxford, 1918.

Colomp, P. La critique des textes, Strasbourg, 1931.

Colwell, E. C., Tune E. W. The quantitative relationship between MS text-types. – In: Biblical and patristic studies in memory of R. P. Casey. Freiburg, 1963, s. 25-32.

Colwell, E. C. Studies in Methodology in Textual Criticism of the New Testament. Leiden, 1969.

Epp, E. J. Twentieth century interlude in New Testament textual criticism. – Journ of biblical literature. Vol. 93. 1974, p. 397-400.

Greg, W. The Calculus of Variants. Oxford, 1927.

Havet, L. Règles pour editions critiques, Paris, 1920.

Kantorowitz, H. Einführung in die Textkritik. Systematische Darstellung dertextkritischen Grundsätze für Philologen und Juristen, Leipzig, 1921.

Lunt, H. On Editing Early Slavic Manuscripts. – Slavica, XXX, 1984.

Maas, P. Textkritik. Leipzig, 1957 = Textual criticism. Oxford, 1958 = La critica del testo. Firenze, 1958 (и гр. изд., Атина, 1975).

MacRobert, C.M. Translation is Interpretation: Lexical Variation in the Translation of the Psalter from Greek into Church Slavonic up to the 15-th Century. – Zeitschrift für slavische Philologie. Bd. 53, s. 254-284.

Medieval Slavic Manuscripts and SGML: Problems and Perspectives. Sofia: Marin Drinov Academic Publishing House, 2000.

Pasquali, G. Storia della tradizione e critica del testo. 1934, 2 ed. Firenze, 1952.

Parvis, M.M. The nature and tasks of New Testament textual criticism: An appraisal’ – Journal of Religion 32, 1952, 165-174.

Picchio, R. Compilation and Composition: two Levels of Authorship in the Orthodox Slavic Tradition. – Cyrillomethodianum V, Thessaloniki, 1981.

Reynolds, L. D., N. G. Wilson. Scriber and Scholars. A guide to the Transmission of Greek and Latin Literature. Oxford, 1974.

Riddle, D.W. Textual critisism as a historical discipline. – Anglican Theological Review 18, 1936, 220-233.

Sandys, J. A History of Classical Scholarship, Cambridge, 1903.

Slavia Orthodoxa. Език и култура. Сборник в чест на проф. Р. Павлова. София, 2003.

Stahlin, O. Editiontechnik. Ratschläge für die Anlage textkritischer Ausgaben. Leipzig-Berlin, 1914.

Stegmüller, O. Überlieferungsgeschichte der Bibel. – In: Geschichte der Textüberlieferung der antiken und mittelalterlichen Literatur, Bd. 1, Zürich, 1961, 149-206.

Textual criticism. – In: Oxford Dictionary of Byzantium, ed. A. Kazhdan, New York – Oxford, 1991.

Thomson, G. Scientific Method in Textual Criticism. – Eirine, Praha, 1960, I.

Thomson, F. J. Towards a Typology of Errors in Slavonic Translations. – In: Christianity Among the Slavs: The Heritage of Saints Cyril and Methodius. Roma, 1988, p. 351-380.

Thomson, F. J. The Reception of Byzantine Culture in Mediaeval Russia. Aldershat, 1999.

West, M. Textual Criticism and Editorial Technique. Stuttgarf, 1973.

  

                                         Речници и справочници

Большой путеводитель по Библии. Москва, 1993.

Български библейски речник. Фототипно изд. на Речник на светото писание. Цариград, 1884.

Български етимологичен речник. Т. 1- 6. София, 1971-2003.

Кирило-Методиевска енциклопедия. Т. І-ІV. Ред. П. Динеков, Л. Грашева и др. София, АИ „Марин Дринов”, 1985 – 2003.

Лопушанская, С.П., Е.М. Шептухина. Обратный словник к Словарю древнерусского языка (ХІ-ХІV вв.). 2-е изд., дополненное. Волгоград, 2001.

Православная энциклопедия. Т. 1 – 44 -. Москва, 2000-2016 -.

Речник на библейските символи. Съст. У. Стюарт Оуен. Прев. от англ. Ваня Димитрова. Състав. Николай Шиваров. София, 1998.

Словарь древнерусского языка ХІ-ХІV вв. Т. І-ХI. Москва, 1988-2016.

Словарь книжников и книжностей Древней Руси. Вып. І. (ХІ-первая половина ХІV в.). Ленинград, 1987; вторая половина ХІV-ХVІ в.Ч. І-ІІ. Ленинград, 1988-1989.

Словарь русского языка ХІ-ХVІІ вв. Вып 1-30. Москва, 1975-2015.

Срезневский, И. Материалы для словаря древнерусского языка по письменным памятникам. Т. 1-3. СПб., 1893-1903. Репринтное изд. Москва, 1989.

Старобългарска литература. Енциклопедичен речник. Съст. Д. Петканова. София, 1992; второ преработено издание, Велико Търново, 2003.

Старобългарски речник. Т. I-II. Гл. ред. чл.-кор. проф. Дора Иванова-Мирчева. София, 1999-2009.

Старославянский словарь (по рукописям Х-ХІ вв.). Под ред. Р. М. Цейтлин, Р. Вечерки и Э. Благовой. Москва, 1994.

Христианство. Энциклопедический словарь. Москва, 1993, т. І; 1995, т. 2.

Slovník jazyka staroslověnského (=Lexicon linguae palaeoslovenicae). I–III. Hl. red. J. Kurz. IV. Hl. red. Z.Hauptová. Praha 1966–1997; Словарь старославянского языка. I–IV. Санкт-Петербург 2006 [reprint].

textology.ru

Encyclopaedia Slavica Sanctorum - http://eslavsanct.net

 

                                              Издания на паметници

Архангельское евангелие 1092 года. Исследования. Древнерусский текст. Словоуказатели. Москва, 1997.

Баранов, В. А., В. М. Марков. Новгородская служебная минея на май. ХI век (Путятина минея). Текст. Исследования. Указатели. Ижевск, 2003.

Верещагин Е. М. Ильина книга. Древнейший славянский богослужебный сборник. Факсимильное воспроизведение рукописи. Билинеарно-спатическое издание источника с филолого-богословским комментарием. Подготовил Е. М. Верещагин. Москва, 2006.

Изборник 1076 г. Изд. подготовили В. С. Голышенко, В. Ф. Дубровина, В. Г. Демьянов, Г. Ф. Нефедов. Москва, 1965.

Изборник 1076 г. Второе издание, переработанное и дополненное. Т. I, II. Под ред. А. М. Молдована. Москва, 2009.

Крысько, В.Б. Ильина книга. Рукопись РГАДА, Тип 131. Лингвистическое издание, подготовка греческого текста, комментарии, словоуказатели. Москва, 2005.

Матвеенко, В., Л. Щеголева. Временник Георгия Монаха (Хроника Георгия Амартола). Русский текст, комментарий, указатели. Москва, 2000.

Новгородская минея на май. ХІ век. (Путятина минея). Текст. Исследования. Указатели. Изд. подготовили В.А.Баранов, В.М.Марков. Ижевск, 2003.

Остромирово евангелие 1056-1057 г. Факсимильное воспроизведение. Ленинград-Москва, 1988.

Св. Климент Охридски. Слова и служби. Съставители П. Петков, И. Христова-Шомова, А. Тотоманова. София, 2008.

Симеонов сборник (по Светославовия препис от 1073 г.). Том 1. Изследвания и текст. Текста подготвиха Румяна Павлова, Цветана Ралева, Ценка Досева. София, 1991. Т. II. Речник-индекс. София, 1993.

Том III. Гръцки извори. Гръцки текст и изследване Петя Янева. Славянски текст, прегледан и сверен допълнително: Ангелина Минчева, Цветана Ралева, Ценка Досева, Петя Янева. Издателство на БАН „Проф. Марин Дринов”. София, 2015, 1242 стр.+ CD, 134 с.

Славяно-русский пролог по древнейшим спискам. Синаксарь (житийная часть Пролога краткой редакции) за сентябрь-февраль. Том I. Текст и комментарии. Под ред. В. Б. Крысько. Москва, 2010. Том II. Указатели. Исследования. Москва, 2011.

Щеголева, Л. Путятина минея (ХІ век) в круге текстов и истолкования. 1-10 мая. Москва, 2001.

Ягич, И. Служебные минеи за сентябрь, октябрь и ноябрь в церковнославянском переводе по русским рукописям 1095-1097 г. СПб., 1886.

                                                

Изготвил програмата: доц. д-р Ценка Досева