masters_degreeСъздаването и обработката на текстове е било основа на културата в цялата човешка история. С още по-голяма сила това важи за днешната информационна цивилизация. Магистърските програми на Факултета по славянски филологии дават квалификация, която позволява реализация във всички сфери, изискващи професионална компетентност в сферата на езика и различните форми на словесна комуникация. Повечето програми се предлагат и във вариант за студенти със завършена бакалавърска или магистърска степен по нефилологическа специалност, като в този случай студентите изучават един допълнителен семестър общофилологически курсове.

 

Прием в магистърските програми на ФСФ за учебната 2024 / 2025 г.

 

Необходими документи:

  1. Молба по образец (pdf)
  2. Документ за самоличност
  3. Оригинал и копие от дипломата за завършено висше образование
  4. Копие от дипломата за завършено средно образование
  5. Документ за платена такса за участие в конкурс. Такса в размер на един изпит заплащат и кандидатстващите без конкурсен изпит
  6. Електронна регистрация

 

Електронната регистрация се извършва на адрес: 

https://slav.kmk.uni-sofia.bg

Системата ще бъде активна от 1 юли 2024 г.

Документи ще се приемат до 17.09. включително.

 

След регистрация документите се подават и на хартия в 215 стая. Ако имате проблем с регистрацията, тя може да стане и на място в СУ. Ако нямате възможност лично да донесете документите си, моля да се свържете с отдел „Студенти“ на тел. (02) 9308 520

Таксата се внася по банков път и задължително се уточнява, че е за Факултета по славянски филологии.

В банков клон на всяка търговска банка (без БНБ) по банковата сметка на СУ „Св. Климент Охридски”:


БНБ – ЦУ
IBAN: BG52 BNBG9661 3100 1743 01 
Банка: БНБ; BIC CODE: BNBGBGSD 
Титуляр: СУ „Св. Климент Охридски”, Факултет по славянски филологии 
Задължено лице (вносител): трите имена на кандидат-студента

 

За повече информация: каб. 215, Централна сграда на СУ “Св. Климент Охридски”,

тел. (02) 9308 520

 

Дата, час и място на събеседванията – 18 септември 2024 г.

 

МП „Преводач-редактор“

13 ч., 155 кабинет

 

МП „Лингвистика – езикова система и речеви практики“:

10.30 ч., 143 каб.

 

МП „Литературознание“:

10 ч., 146 каб.

 

МП „Интерпретативна антропология“:

10.00 ч., 138 кабинет

 

МП "Литература, кино и визуална култура":

9:30, 155 к.

 

МП „Образованието по български език и литература в средното училище“:

14 ч., 247А

 

МП „Старобългаристика“:

11.00 ч., 144 каб.

 

МП „Опазване на българското културно наследство“:

12.00 ч., 144 каб.

 

МП „ Трансгранична българистика“:

10.00 ч., 139А каб.

 

МП „Компютърна лингвистика:

11 ч., 138А

 

МП „Творческо писане“:

11.00 ч., 146 кабинет

 

МП „Език. Култура. Превод“:

11:00 ч.,126 каб.

 

МП „Руска литература, култура и художествен превод“:

11 ч. , 130 каб.

 

МП „Приложна лингвистика – преподаване на български език като чужд“:

20 септември, 12 ч., 119 каб.

 

 


Магистърски програми за филолози

Магистърски програми за неспециалисти

Магистърски програми за студенти, завършили 3-годишен бакалавър