Прием в магистърски програми (филолози)

 

 

capФакултетът по славянски филологии предлага 14 магистърски програми, даващи допълнителна професионална квалификация на завършилите бакалавърска или магистърска степен в професионално направление “Филология”.

Срок на обучение: 2 семестъра
Форма на обучение: държавна поръчка и платено обучение

 

 

 

Лингвистика - езикова система и речеви практики

Програмата задълбочава и разширява знанията и уменията на студентите в езиковедската област. В центъра на вниманието е поставен езикът като функция по предаването на значение – основа на всяко човешко познание и комуникация. Отделните лекционни курсове са насочени както към съвременните лингвистични теории, така и към теоретично осмислените обобщения на развойните тенденции на българския език. Включен е и практически курс по редактиране и коригиране на различни типове текст.

(Страница на програмата)

 

Литературознание

Програмата отговаря на нарастващата социална и академична потребност от изграждането на специалисти, способни да мислят литературата в широк културен контекст. Отделните курсове са фокусирани върху връзките между литература и идеологии, литература и идентичност, литература и други изкуства, литература и медии. Предлага се и богат набор от курсове, запознаващи студентите със съвременната западноевропейска и световна литература.Тя дава важна допълнителна квалификация на придобилите учителска правоспособност бакалаври-филолози, както и знания и умения, нужни при работа в книгоиздаването и специализираните издания за култура, културната журналистика, неправителствените организации и др.

(Страница на програмата)

 

Преводач-редактор

Интердисциплинарна програма, предназначена за допълнителна практическа и теоретична квалификация на бъдещи специалисти по чужди езици, които ще участват активно в съвременната междуезикова, интеркултурна комуникация. Завършилите програмата програмата получават диплома за преводач-редактор по съответния език (английски, френски, немски, испански, португалски, италиански, гръцки, руски и други). Програмата предлага обучение на магистрите по няколко езика едновременно, както и активно взаимодействие с европейските преводачески звена.

(Страница на програмата)

 

Литература, кино и визуална култура

Програмата е ориентирана към студенти с интерес към литературната наука, кинознанието, театрознанието, визуалните изкуства и медии. Тя въвежда в изключителна актуална за съвременната култура проблематика – взаимоотношенията между слово и образ. В теоретичен и исторически план се разглежда трансформацията на литературния текст във визуалните изкуства и най-вече киното. В програмата има курсове, запознаващи студентите с теорията на филмовото изкуство и киноезика, както и курсове, посветени на отделни жанрове в киното и другите визуални изкуства. Специално внимание се обръща на спецификата на литературната адаптация и филмовия превод.
(Страница на програмата)

 

Интерпретативна антропология

Програмата предлага един синтез на науките за човека. Центърът на вниманието е насочен към процеса на производство и възприемане на текстове като основен елемент от изграждането на символните светове, с които човекът се полага в социалната среда. Осветляват се връзките между човек и природа, човек и социална среда, човек и литература. Разглеждат се отношенията център-периферия, локално и глобално, проблемите на другостта и индентификацията.

(Страница на програмата)

 

Литературата - творческо писане

Програмата е ориентирана към студенти с подчертан интерес към художественото творчество и критиката. В нея applied linguisticsучастват изтъкнати български творци, които въвеждат студентите в “работилницата” на творчеството и ги напътстват в усвояването на тайните на писателския “занаят”. Програмата разширява литературната култура и подготвя специалисти в полето на издателската индустрия, културната журналистика и изкуствата на писането.

(Страница на програмата)

 

Трансгранична българистика

Магистърската програма подготвя висококвалифицирани филолози българисти с интерес към преподаването на българистичните дисциплини в чуждоезиково обкръжение и към научното изследване на българския език като чужд или втори. Завършилите тази програма получават знания и умения, които им позволяват да се реализират като лектори по български език, литература и култура в чуждестранни университети; да преподават в училища и университети извън България, които обучават представители на българската диаспора; в български училища, където се обучават носители на друг майчин език; като специалисти по въпросите на чуждестранната българистика – в държавната администрация у нас, в посолства, консулства, културни интитути и други културно-просветни институции на РБългария извън страната ни и т.н. 

(Страница на програмата)

 

Старобългаристика

Програмата е насочена към студенти с интереси в областта на старобългарската литература и култура, средновековното културно наследство, старобългарския език, работата с ръкописи и архивни фондове. Обучението има интердисциплинарен характер, като старобългарското книжовно наследство е използвано като подстъп към разбирането на културните и обществени процеси през Средновековието на Балканите и в славянския свят като цяло. Специален акцент се поставя върху взаимовръзките между средновековната българска и византийската култура.

(Страница на програмата)

 

Компютърна лингвистика. Интернет технологии в хуманитаристиката

Програмата е специализирана както в областта на компютърната лингвистика, така и в сферата на електронната обработка, анализ и публикация на текстовете. Тя разглежда въпросите на езиковата структура от гледна точка на съвременните компютърни технологии. Студентите получават професионална квалификация в основните направления на компютърните приложения в хуманитаристиката - обработката на естествения език, електронната публикация, проблемите, свързани с киберкултурата и нет-литературата.

(Страница на програмата)

 

Опазване на българското културно наследство

Програмата има комплексен характер, като включва задълбочаване на знанията от една страна по история на книжовния български език, история на изкуството, етнология и етнография, и от друга - по европейското и българското законодателство, свързано с опазването на културните артефакти, книжовни паметници и други преносими културни обекти. Програмата е с подчертано практически характер и цели да създаде у студентите умения да работят с образците на културното ни наследство – книжовни паметници, старопечатни книги и в по-широк аспект – икони, произведения на изкуството и етнографски образци

(Страница на програмата)

 

Приложна лингвистика – преподаване на български език като чужд

Магистърската програма „Приложна лингвистика – преподаване на български език като чужд“ е създадена през 2023 г. в резултат на оценка на необходимостта от добре подготвени преподаватели по български език като чужд за нуждите на академичното и училищното образование и на специалисти по чуждоезиково обучение в неправителствения сектор. Програмата е насочена към специализация на студенти филолози в един от най-развиващите се дялове на съвременното езикознание – приложната лингвистика.

(Страница на програмата)

 

Образованието по български език и литература в средното училище

Програмата е ориентирана към укрепване на професионалната филологическа и методическа компетентност на бакалаври по българска филология, специалисти по български език и литература и на преподаватели по български език и литература в средните училища. Студентите овладяват знания и умения, които позволяват реално подобряване на качеството на образователния процес в училище и на неговите резултати чрез използване на съвременни образователни технологии. Завършилите успешно магистърския курс могат да се реализират не само като учители, но и като автори и/или оценители на държавни образователни изисквания, учебни програми, учебници и учебни помагала, като експерти на национално и регионално ниво.

(Страница на програмата)

 

Език. Култура. Превод

Програмата подготвя квалифицирани специалисти в областта на руския език. В нея са представени най-новите тенценции в развитието на лингвистиката и теорията на превода, както и редица приложни аспекти на изследването на руския език. Завършилите програмата могат да се реализират като преводачи на художествени, специализирани и делови текстове, както и като специалисти по устен превод от и на руски език.

(Страница на програмата)

 

Руска литература, култура и художествен превод

Програмата предлага задълбочени знания в областта на руската антропология и фолклор и на руската литература от ХVІІІ – ХХ в. Разкрива се диалогът на руската литература с европейските литератури, както и с другите изкуства: театър, кино, музика.

(Страница на програмата)

 

Магистърски програми за неспециалисти