Магистърска програма "Литература, кино и

визуална култура"

 

Срок на обучение: 2 семестъра
Форма на обучение: редовна

 

Учебен план

 

 

litterature-et-cinemaПрограмата е ориентирана към студенти с интерес към литературната наука, кинознанието, театрознанието, визуалните изкуства и медиите. Тя въвежда в изключително актуална за съвременната култура проблематика – взаимоотношенията между слово и образ. В теоретичен и исторически план се разглежда трансформацията на литературния текст във визуалните изкуства и най-вече киното. В програмата има курсове, запознаващи студентите с теорията на филмовото изкуство и киноезика, както и курсове, посветени на отделни жанрове в киното и другите визуални изкуства. Специално внимание се обръща на спецификата на литературната адаптация и филмовия превод.

 

Условия за прием:

 

1. Завършена бакалавърска или магистърска степен в професионално направление „Филология“.

2. Кандидатите за места, субсидирани от държавата, се явяват на приемен изпит (събеседване). Класирането става въз основа на бал, образуван от сумата от оценката от конкурсния изпит и средноаритметичната оценка от дипломата за висше образование.

3. Приемът за платено обучение е по документи, без изпит.Учебен план

Дисциплини

Лекции

Упражнения

Семестър

Задължителни дисциплини

Екранизацията на литературно произведение

30

15

I (зимен)

Историческо развитие на киноезика

30

15

I (зимен)

От страницата към екрана: адаптиране на литературни модели в киното

30

15

I (зимен)

История на българското игрално кино

30

15

I (зимен)

Драмата като литературен текст и нейните сценични контексти

30

15

I (зимен)

Славянската литературна класика на екрана

30

15

II (летен)

Руската литературна класика в киното: принципи на екранна адаптация

30

15

II (летен)

Специфика на жанровия език в литературата и киното

30

15

II (летен)

Избираеми дисциплини

Програмата съдържа 6 модула. Във всеки семестър студентът избира курсове от два модула, така че да набере съответно 14 кредита за първия семестър и 7 кредита за втория. Във всеки модул има по един курс, който е задължителен за студентите, избрали да запишат курсове от този модул.

Модул „Естетика и философия на словесните и визуалните образи”

Естетика на движещия се образ

30

15

I (зимен)

Образи на границата. Съвременни теории за образа

30

 

I (зимен)

Киното на Франко Дзефирели – опит за естетически портрет

30

 

I (зимен)

Руският художествен авангард – кино и литература

30

15

I (зимен)

Митологията на уестърна – естетика и политики на справедливостта и силата

30

15

II (летен)

Европейският авангард в литературата и киното

30

15

II (летен)

Холокостът и естетизиране на истината

30

   
       

Модул „Литература и кино: филмовата адаптация”

Американската драма в киното

30

30

I (зимен)

Новият роман – кинематографични аспекти и филмови адаптации

30

15

I (зимен)

Психологически аспекти на възприемането на филмовата адаптация

30

 

I (зимен)

Книгата и филмът в западния литературен канон

30

15

II (летен)

Хенри Джеймс в киното

30

30

II (летен)

Филмовата адаптация в югославското кино (1945-1990)

30

15

II (летен)

Ролята на българските писатели за изграждане на художествения облик на националното ни кино

30

15 II (летен)

Абсурд и литература в съвременното руско кино

30

15 I (зимен)
       

Модул „Литература и визуални изкуства”

Реализъм и обективност: от литературата към фотографията

30

 

II (летен)

Илюстрации, комикси, филми

30

 

I (зимен)

Визуалният образ: семиотика на перспективата

30

 

I (зимен)

       

Модул „Литература и визуални комуникации”

Хипертекст и мултимедия

30

 

I (зимен)

Подходи към изследването на визуалната култура

30   II (летен)

Дигитална култура

30

30

I (зимен)

Критическа теория на медиите

30

15

I (зимен)

Популярната култура на САЩ: текст и образ

30

30

II (летен)

       

Модул „Писане на сценарии и критика за кино и визуални медии”

Филмов анализ и филмова критика

30

15

II (летен)

Филмовият сценарий – теоретични и практически аспекти

30 15 II (летен)

Сценарното писане – драматургични техники и композиционни похвати

30  15 II (летен)

Модул „Филмов превод”

Теория и практика на филмовия превод

15

15

II (летен)

 

 

Правила  за изработване, ръководство и защита на магистърска теза

 

Конспект за приемен изпит в магистърската програма „Литература, кино и визуална култура”movie lit

  1. Мотивация за кандидатстване в програмата
  2. Отношението „слово – образ” като историко-естетически проблем
  3. Взаимодействия между литературата и киното
  4. Взаимодействия между литературата и визуалните изкуства
  5. Литературата в контекста на новите медии и визуални комуникации
  6. Досегашен научен и изследователски опит – курсови и дипломни работи, проекти, публикации и др.
  7. Професионален опит
  8. Владеене на чужди езици
  9. Компютърна грамотност
  10. Специализирано обучение

 

Ръководители на програмата

доц. д-р Огнян Ковачев

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


доц. д-р Тодор Христов

 

 

Магистърска програма "Литература, кино и визуална култура" за неспециалисти