Срок на обучение: 2 семестъра

Форма на обучение: редовна

 

Учебен план

 

 
topic-liberalМагистърската програма “Литературознание” отговаря на нарастващата социална и академична потребност от изграждането на специалисти, способни да мислят литературата в широк културен контекст. Отделните курсове са фокусирани върху връзките между литература и идеологии, литература и идентичност, литература и други изкуства, литература и медии. Предлага се и богат набор от курсове, запознаващи студентите със съвременната западноевропейска и световна литература.

 Днес се променя начинът, по който литературата като специфичен тип комуникация присъства в институциите и публичното пространство. Програмата подготвя специалисти, които ще реализират своите знания именно в тези нови социо-културни условия. Тя дава важна допълнителна квалификация на придобилите учителска правоспособност бакалаври-филолози, както и знания и умения, нужни при работа в книгоиздаването и специализираните издания за култура, културната журналистика, неправителствените организации и др. Програмата се стреми да изгради интерпретативни и комуникативни умения с приложение в различни професионални полета. Освен това студентите получават необходимата база от знания, без които трудно биха продължили образованието си в програма за докторска степен.

 

Преподаватели

Възпитаници на магистърска програма "Литературознание"

 

Условия за прием

 

  1. Завършена бакалавърска или магистърска степен в професионално направление “Филология”.
  2. Кандидатите за места, субсидирани от държавата, се явяват на приемен изпит (събеседване). Класирането става въз основа на бал, образуван от сумата от оценката от конкурсния изпит и средноаритметичната оценка от дипломата за висше образование.

Приемът за платено обучение е по документи, без изпит.

 

Учебен план

Дисциплини

Лекции

Упражнения

Кредити

Семестър

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ

Литература, общества, култури

30

 

 3

I (зимен)

Литературното изследване

 

30

3

I (зимен)

Сравнителна история на литературната наука (XVIII – XX век)

60

 

 5

I (зимен)

Сравнително литературознание

30

 

 3

I (зимен)

Литературата – политики на различието и идентичността

30

 

2

IІ (летен)

Литература и модерност

60

 

 2

IІ (летен)

Теории за литературата и културата (XVIII-XX)

30

 

1

IІ (летен)

 

 

ИЗБИРАЕМИ (четири модула, от всеки от които се избират задължително по 2 курса)

МОДУЛ “ЛИТЕРАТУРА И СОЦИАЛНО ПОЛЕ”

Литература и идеологии

30

 

 2,5

I (зимен)

Българският канон

30

 

 2,5

I (зимен)

Българските дебати

30

 

 2,5

I (зимен)

История на книгата

30

 

 2,5

I (зимен)

 

 

МОДУЛ “ЗАПАДНА И СВЕТОВНА ЛИТЕРАТУРА”

Западният литературен канон

30

 

2,5

I (зимен)

Литература на модернизма

30

 

 2,5

I (зимен)

Постмодерната литература

30

 

 2,5

I (зимен)

Християнски мотиви в западноевропейския роман

30

 

 2,5

I (зимен)

Литературата като психосоциален проблем и фактор

30

 

 2,5

I (зимен)

 

МОДУЛ “ЛИТЕРАТУРА И ИДЕНТИЧНОСТ”

История и антропология на библейския свят

30

 

 2,5

IІ (летен)

Балкански измерения на българската възрожденска литература

30

 

 2,5

IІ (летен)

Литература и национализъм

30

 

 2,5

IІ (летен)

Периодиката – идентификаци и проблематизации

30

 

 2,5

IІ (летен)

Национални, балкански и европейски аспекти на българската литература

30

 

 2,5

IІ (летен)

 

 

МОДУЛ “ЛИТЕРАТУРА, ИЗКУСТВА, МЕДИИ”

Литература и кино

30

 

 2,5

IІ (летен)

Литература и музика

30

 

 2,5

IІ (летен)

Литература и театър

30

 

 2,5

IІ (летен)

Литература и медийни дискурси

30

 

 2,5

IІ (летен)

Писане на рецензия

 

30

2,5

IІ (летен)

ЗАДЪЛЖИТЕЛНОИЗБИРАЕМИ

Три курса от други магистърски програми.

 

 

 

 

 

Конспект за приемен изпит (събеседване)

Целта на изпита е да провери цялостната литературоведска култура на кандидата, изградена по време на неговото обучение в бакалавърската програма.

 

I. Българската литература - исторически развой
1. Автономизирането на литературното поле. Отношенията “фолклор - литература”. Канон и класика - теоретични аспекти.
2. Тенденции във формирането и развитието на отделните литературни жанрове. Развой на българския разказ и роман.
3. Художествени направления - реализъм, модернизъм, символизъм и т.н. Манифести и програми.

II. Българската литература като генератор на културни модели
1. Литературата и изграждането на националната идентичност.
2. Литературата в контекста на модернизационните и контрамодерни обществени проекти. Литература и идеологии.

III. Българската литература като дискусионно поле
1. Литературни спорове, дискусии, дебати.
2. Литературознанието като част от културния контекст на съответната епоха.
3. Отношения между национална, регионална, световна литература. Литература и Интернет.

IV. Теоретични аспекти на проблема “текст - контекст”. Подходи към текста.
1. Литературната теория на ХХ век - основни школи и представители
2. Литературознанието и кризата на съвременната хуманитаристика.
3. Интердисциплинарни роли на литературата – диалогът между литературата и другите изкуства.

 

 

Ръководители на програмата

доц. д-р Бойко Пенчев - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
доц. д-р Дарин Тенев

 

 

Магистърска програма "Литературознание" за неспециалисти