Референт-преводачи

 

 

УЧЕБНА ПРОГРАМА

по дисциплината

 

Българска лексикология за референт – преводачи (чужденци)

 

Специалност ФЖМК (задължителна дисциплина) и сборна група

Образователно-квалификационна степен бакалаври

Вид обучение: редовно

 

 

Лекции - 25 ч.

Кредити - 3

 

Анотация

 

Курсът представлява кратко въведение в проблематиката на българската лексикология. Той си поставя за цел да допринесе за изграждането на по-богата лексикална основа на българския език у чуждестранните студенти. Обсъждат се теоретични постановки за думата като лексикална единица, лексикалните отношения между думите и речниковия състав на българския език. Предлагат се и практически задачи, които да направят по-умела употребата на разнообразни лексически средства с адекватна стилистика.

Учебните материали за курса се предоставят на електронен носител.

 

 

Форми и методи на оценяване:

Курсът завършва с изпълнение на практическа работа, тест и изпит.

 


Лекционен курс

 

Тема №

Наименование на темата

Хорариум

1

 

Предмет на лексикологията. Дялове на лексикологията.

2

2.

Думата като основна единица на лексикологията: признаци, функции и граници на думата: графични, фонетични и морфологични.

2

3.

Видове думи: (А.) като части на речта: изменяеми, неизменяеми, пълнозначни и непълнозначни, (Б.) по словообразуване.

2

4.

Словообразувателни и прозодични модели в българския език. Акцентни модели при глаголите и съществителните от мъжки и женски род.

2

5.

Лексикални дублети: акцентни, фонетични, словообразувателни, етимологични, морфологични, и правописни.

2

6.

Думата в системата на езика: лексема и алолекси, лексико-граматична парадигма.

2

7.

Думата като знак семантична характеристика на думата, видове значения, динамика на значенията еднозначни и многозначни думи мотивираност на думата (вътрешна форма).

2

8.

Лексикални отношения между думите (I): омоними, омофони, омографи, омоформи, пароними.

2

9.

Лексикални отношения между думите (II): синоними, видове синоними, антоними

2

10.

Речниковия състав (I) Домашни думи: индоевропейски, общославянски, тракийски, прабългарски. Паралели със санскритски корени.

2

11.

Речниковия състав (II) Заети думи: заемки, чуждици, екзотични, интернационална лексика. Калки. Пуризъм.

2

12.

Функционално разслоение на лексиката в българския език: общоупотребима и специална лексика. Лексика с ограничена употреба: оказионализми, архаизми, неологизми

2

13.

Назоваването (ономасиология) и собствените имена в българския език (ономастика)

1

 

Практически упражнения

 

Тема №

Наименование на темата

Хорариум

1.

Практическа работа по словообразуване

 

2.

Игрови упражнения върху лексикално богатство

 

3.

Тест

 

 

 

Съставили програмата:

Доц.д-р Мирена Пацева

    

Литература:

 

Списъкът с източниците да съдържа задължително и заглавия от последните 5 години, както и на автора на програмата (има голямо значение за четвъртия критерий). Може да се посочват и интернет ресурси.

 

Бояджиев Тл 2007 Българска лексикология, Университетско издателство „Св. Кл. Охридски“

Радева В. 2007 В света на думите, Университетско издателство „Св. Кл. Охридски“

Вътов, В. 1998 Лексикология на българския език, изд. Абагар, Велико Търново

Ничева, К. Българската фразеология, София 1983

Пацева М. 2011 Динамика на конотативното значение, Eл. списание Littera et Lingua, www.slav.uni-sofia.bg

Пацева М. 2007 Акцентни модели при някои съществителни имена от мъжки и женски род, студия, Годишник на СУ, ФСлФ, том. 96-98 (под печат)

Съвременен български език, под ред. на чл.-кор. проф. д-р Т. Бояджиев, изд. къща Петър Берон, 1998

Patseva М. 2006 Sanskrit verbal roots and some Bulgarian parallels, Contrastive linguistics, XXXI, N 3, pp. 80 – 97 (етимологично изследване)

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНА ПРОГРАМА

 

по дисциплината

Българска фонетика и фонология

 

Специалност Международни отношения

Образователно-квалификационна степен бакалавър

Вид обучение: редовно

 

Лекции – 25 ч.

Кредити - 2

 

Анотация

 

Целта на лекционния курс е да запознае чуждестранните студенти със звуковата система на съвременния български език и въз основа на експлицитни знания по фонетика да допринесе за усъвършенстване на произношението им.. Обръща се внимание и на функционалния аспект на говорните звукове – фонологични опозиции и процеси на неутрализация, съвременни и исторически редувания на фонеми, звукови промени. Особено внимание се обръща на правоговора с оглед на съвременните процеси в българския език, на правилното поставяне на ударението и адекватната интонация. Студентите придобиват практически умения за фонетична транскрипция с традиционно използваната у нас система. Курсът допринася за правилното разбиране на правописните норми.

 

Форми и методи на оценяване: Практическа задача – транскрипция на книжовноезиков текст

 

Лекционен курс

 

Тема №

Наименование на темата

Хорариум

1

Предмет и задачи на българската фонетика. Фонетика и фонология. Сегментни и суперсегментни единици. Артикулационен, акустичен и функционален аспект на говорния звук

1

2.

Гласни. Класификация от учленително и акустично гледище

2

3.

Съгласни. Класификация на съгласните по място и начин на образуване

2

4.

Класификация на съгласните по участието на шум и тон.

Твърди и меки съгласни

2

5.

Система на гласните фонеми. Състав. Силни и слаби позиции, неутрализация, варианти

2

6.

Система на съгласните фонеми. Състав. Силни и слаби позиции на корелативните признаци. Дистрибуция

2

7.

Сричкова структура на българската дума

2

8.

Ударение. Фонетична и фонологична характеристика на българското ударение. Акцентна структура на думата. Енклитики и проклитики. Думи с две ударения

2

9.

Интонация. Компоненти на интонацията и основни функции. Интонация на основните комуникативни типове

1

10.

Редувания на фонеми

1

11.

Прегласи. Преглас на ятовата гласна (променливо я).Метатеза на ъ в съчетание с р и л

2

12.

Промени на звучните и беззвучните съгласни. Обеззвучаване и асимилация. Междусловна фонетика

2

13.

Елизия на гласни и съгласни. двоени гласни и съгласни. Редуване ъ ~ Æ и е ~ Æ.

2

14.

Правопис, графика и писмо. Съотношение между звук и буква. Основни принциипи на българския правопис

1

15.

Актуални процеси в съвременния български правоговор

1`

 

Литература:

 

Стойко Стойков. Увод във фонетиката на българския език. София, 1966.

Димитър Тилков, Тодор Бояджиев. Българска фонетика. София, 1977.

Граматика на съвременния български книжовен език. Том І. Фонетика и фонология. София, 1982.

Тодор Бояджиев, Иван Куцаров, Йордан Пенчев. Съвременен български език. София, 1998.

Тодор Бояджиев. Книжовен език и диалекти. Избрани трудове. София, 2012 (съставители Владимир Жобов, Георги Колев).

Владимир Жобов. Звуковете в българския език. София, 2004.

 

 

 

                                                           Изготвил програмата:

                                                                              ас. д-р Й. Велкова

 

 

УЧЕБНА ПРОГРАМА

 

по дисциплината

 

Съвременен български език за чужденци. Лексикология

/част от курса Референт-преводачи по български език за чужденци/

 

Специалност: Международни отношения, III курс

Образователно-квалификационна степен: бакалавър

Вид обучение: редовно

 

 

Лекции – 25 ч.

Кредити - 3

 

Анотация

 

Съвременен български език за чужденци. Лексикология като част от курса Референт-преводачи по български език за чужденци разглежда основни проблеми на българската лексикология. Думата като основна единица на лексикално-семантично езиково равнище се изследва в съпоставителен план с близкородствени и далечнородствени езици.

С оглед на нормативността на българския книжовен език се анализират някои трайни развойни тенденции в съвременната езикова практика. Разглеждат се и проблеми на лексикалната интерференция при изучаването на българския език като чужд.

Завършването на общия курс Референт-преводачи по български език за чужденци предоставя допълнителна учебна специализация на чуждестранните студенти в професионалния превод на юридически и друг вид текстове, както и правото да преподават български език в школи извън България.

 

 

Форми на оценяване:

 

Изпит: писмен и устен

 

Лекционен курс

 

Тема №

Наименование на темата

Хорариум

1.

Предмет и задачи на лексикологията. Основни понятия

2

2.

Лексикално и граматично значение на думата. Видове лексикални значения

2

3.

Еднозначни и многозначни думи в българския език

2

4.

Видове лексикални отношения между думите. Омоними

2

5.

Синоними. Контекстови синоними

2

6.

Антоними и пароними

2

7.

Формиране и състав на лексикалната система. Домашни и чужди думи

2

8.

Лексиката на българсия език според сферата ѝ на употреба. Общоупотребима лексика и лексика сограничена употреба

2

9.

Лексиката на българсия език според активната и пасивната ѝ употреба. Архаизми и неологизми

2

10.

Стилистично разслоение на българската лексика. Неутрални и емоционално-експресивни думи

2

11.

Свободни и устойчиви словосъчетания

2

12.

Произход и възникване на фразеологичните словосъчетания. Класификация и семантична характеристика на фразеологизмите

3

 

    

Литература:

 

Бояджиев, Т. Българска лексикология. София, 2002.

Бояджиев, Т., Ив. Куцаров, Й. Пенчев. Съвременен български език. Фонетика. Лексикология. Словообразуване. Морфология. Синтаксис. София, 1999.

Ничева, К. Българска фразеология. София, 1983.

Първев, Хр. Помагало по българска лексикология. София, 1979.

Радева, В. Словообразуването в българския книжовен език. София, 1991.

Хаджиева, Е. Интерференцията между сродни езици. София, 1995.

Хаджиева, Е., М. Каменова, В. Шушлина, А. Асенова. Български език като чужд – за напреднали В2, С1, С2. София, 2011.

 

 

 

Съставил програмата:

                                         /гл. ас. д-р Ася Асенова/

 

 

 

 

УЧЕБНА ПРОГРАМА

по дисциплината

 

Българска цивилизация

 

Специалност: ФЖМК, ІV курс

Образователно-квалификационна степен: магистър

Вид обучение: редовно

 

 

Лекции - 35 ч.

Кредити - 5

 

 

Анотация

 

            „Българска цивилизация” е част от курса за референт- преводачи по български език и е предназначена за чуждестранни студенти, изучаващи български език в СУ „Св. Кл. Охридски”. Компетенциите, които дава, са общи знания за българската цивилизация в исторически план и българската култура и литература като съвременно състояние. В учебния план са предвидени акценти за българската култура от Средновековието, Възраждането и съвременността.

 

 

Форми и методи на оценяване: изпит.

 

Лекционен курс

 

Тема №

Наименование на темата

Хорариум

1

Исторически разказ за българското до VІІ век: факти, хипотези

2 ч.

2.

България от края на VІІ до Златния век: език, писменост, култура, религия

6 ч.

3.

България от Х до ХІV век: предренесансови форми на българската култура

2 ч.

4.

Българско Възраждане: език, литература, религия, националност

6 ч.

5.

Българско общество и култура след Освобождението от 1878 до края на ХІХ в.

4 .

6.

Българско общество и култура ХХ век

12 ч.

7.

Българска култура ХХІ век

3 ч.

 

 

Съставил програмата:

/проф. дфн. Мирослав Дачев/

 

 

Литература:

 

Списъкът с източниците да съдържа задължително и заглавия от последните 5 години, както и на автора на програмата (има голямо значение за четвъртия критерий). Може да се посочват и интернет ресурси.

 

·        2011: Е. Хаджиева, Н.Гарибова, Г.Дачева, Й.Тишева, М. Каменова. АБВГ. Общ курс по български език за чужденци. С., 2011 (частта за литература, с.297-311).

·        2010: Е. Хаджиева, М. Дачев, М. Каменова. Мозайки от българската цивилизация. С., 2010, УИ „Св. Кл. Охридски”, 9-11, 211-239 (глава „Литература”)

·        2005: Българската цивилизация (под общата редакция на проф. Александър Фол). С., 2005, Тангра ТанНакРа

·        E-материали за българска история и култура (pdf формат)

 

 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНА ПРОГРАМА

по дисциплината

 

Съвременен български език за чужденци. Морфология

/част от курса Референт-преводачи по български език за чужденци/

 

Специалност: Журналистика, В.О. и останалите факултети на СУ, без ЮФ

Образователно-квалификационна степен: бакалавър

Вид обучение: редовно

 

 

 

Лекции - 75 ч.

Кредити - 5

 

Анотация

 

Съвременен български език за чужденци. Морфология като част от курса Референт-преводачи по български език за чужденци представя типологичната характеристика на българската морфологична система в съпоставителен план с близкородствени и далечнородствени езици.

Всяка морфологична категория се анализира с типичните ѝ характеристики за българския език и с оглед превода се правят съпоставителни и контрастивни анализи с други езици и езикови групи. При граматическите съпоставки с родствени езици се изтъкват и развойните процеси в исторически план.

Завършването на общия курс Референт-преводачи по български език за чужденци предоставя допълнителна учебна специализация на чуждестранните студенти в професионалния превод на юридически и друг вид текстове, както и правото да преподават български език в школи извън България.

 

 

Форми на оценяване:

 

Изпит: писмен и устен

 

Лекционен курс

 

Тема №

Наименование на темата

Хорариум

1.

Особености на българската морфологична система в съпоставка с останалите славянски и европейски езици. Мястото на българския език сред останалите основни европейски езикови групи.

5

2.

Граматическа класификация на думите. Исторически преглед и съвременни класификационни системи.

 

5

3.

Характеристика на именната система на българския език – проблемът за синтетизъм и аналитизъм. Съществително име и род на съществителните.

5

4.

Число на съществителните имена;''бройна форма'' за мн. ч. и категорията ''определеност''.

5

5.

Прилагателно име. Степенуване в българския език.

5

6.

Числителни имена.

2

7.

Местоимения: лични, притежателни и възвратно лични и притежателни местоимения.

3

8.

Показателни местоимения. Въпросителни, относителни, неопределителни, отрицателни и обобщителни местоимения.

5

9.

Характеристика на българската глаголна система в сравнение с останалите славянски езици и романските езици. Лице и число на глагола.

5

10.

Вид на глагола – характеристика на категорията ''аспектуалност'' в български и останалите славянски езици (прилики и отлики с оглед превода).

5

11.

Темпорална система на българския език, особености в сравнение с други езици. Сегашно време – образуване и употреба.

3

12.

Минало несвършено време, образуване и употреба.

2

13.

Минало свършено време, разреди при образуването, употреба.

5

14.

Бъдеще време. Образуване и употреба.

3

15.

Бъдеще време в миналото. Образуване и употреба.

2

16.

Минало неопределено време образуване и употреба със значение на резултативност.

3

17.

Минало предварително време резултативност в значението му в минал план.

2

18.

Бъдеще предварително време. Бъдеще предварително в миналото.

2

19.

Съвместна употреба на глаголните времена в българския език.

3

20.

Наклонение на глагола

3

21.

Залог на глагола.

2

 

 

    

Литература:

 

  1. Пашов, П. Граматика на българския език, Изд. Къща ''Хермес'', София, 1999 г.
  2. Граматика на съвременния български език. Том II. Морфология. БАН, София, 1983.

 

Съставил програмата:

                                         /доц. д-р Недка Гарибова/