Балканистика


Опасните женски същества в българския и румънския фолклор


Дипломант: Стефан Стефанов (2009)

Научен ръководител: доц. д-р Василка Алексова

В дипломната работа са представени общите характеристики на зловредни женски същества в българската и в румънската митология. Тук намират място българските змеица, ламя и хала като корелати на румънските zmeoaică, scorpie и zgripturoaică; навите като сходни по функции със samcă; Баба Яга и Baba Cloanţa; вили, юди, самодиви и съответстващите им румънски zâne и iele; и не на последно място, женските персонификации на болестите при двата народа.


В последната част са разгледани Баба Марта и Baba Dochia. Макар и да не са образи, от които обикновеният човек се е боял, техните общи черти са не по-малко интересни от тези на гореизброените персонификации. Всяка една от тези корелативни двойки заслужава самостоятелно и подробно изследване, но тук са представени с най-характерните им черти, за да се даде ясна представа за техните прилики и различия.


Не е ясно кога се е появила вярата в самодиви или в zâne, в Баба Яга или в Muma Pădurii – корените им със сигурност се крият още в древността. Ала и българите и румънците вярват в тях, боят се от тях, изпълняват ритуали, за да се предпазят. И сред двата народа, техните персонифицирани страхове имат общ произход и по-важното – общи характеристики и общи методи за предпазване.


Макар и причинители на страх у двата народа, тези женски персонификации на неизвестното и фантастичното винаги са предизвиквали любопитството на хората, провокирали са въображението им, давали са плод на народното творчество. Макар и с някои различия в атрибутите или във външния им вид, тези митологични същества имат съответстващи функции, което е доказателство за близостта между двата народа и на митологично-фолклорно равнище.


Модерното време и декоративният свят. Литературни съсъответствия

в творчеството на Хортензия Пападат-Бенджеску и Чавдар Мутафов


Магистърска дипломна работа на Стойко Кавалджиев (2008)

Научен ръководител: доц. дфн Румяна Л. Станчева

 

Годините между двете световни войни се оказват плодотворен период за развитие на нови теми и разглеждане на нови проблеми в балканските литератури. Във фокуса на сравнителния анализ попадат две произведения, носещи духа и тенденциите на модерна Европа. Чавдар Мутафов и Хортензия Пападат–Бенджеску развиват структурата на модерния роман и разказ на балкански терен. Засилените контакти със Западна Европа и умовете на епохата помагат на двамата автори отделно един от друг да намерят нови стимули и нови начини за изразяване и себеоткриване. Х. Пападат-Бенджеску, благодарение на кръга „Сбуръторул”, следи и се интересува от постиженията на френската литературна традиция. Чавдар Мутафов завършва висшето си образование в Германия и попада под влиянието на немския експресионизъм - вдъхновява се от  най-будните умове, като теоретика на абстракционизма Василий Кандински, който е начело на експресионистичната група „Синият конник”, художници като Алексей Явленски и Веревкина. Всестранно е влиянието и на берлинската експресионистична група около литературно-художественото списание „Дер Щурм” на Херварт Валден. Пренасяйки новото от Европа, двамата автори са живата връзка за покълването на някои модерни литературни тенденции в България и Румъния.


Хортензия Пападат–Бенджеску насочва усилията си върху създаването на роман, който да представи състоянието на модерната букурещка буржоазия, материалното й  издигане и духовното й падение. Такова е произведението „Концерт от творби на Бах” - част от цикъл от четири романа: „Девиците с разпуснати коси” (1926), „Концерт от творби на Бах” (1927), „Скритият път” (1933) и „Корени” (1938). В тази поредица Пападат-Бенджеску разглежда в дълбочина психиката и мотивацията на героите си. Виждаме стремеж за безпристрастност, който  ще се превърне в основата на обективния румънски роман. Нейна заслуга е насочването към модерната градска среда, където тя е от първите, които откриват голямото разнообразие от  проблеми. Освежава повествованието, като не акцентира върху разказвача, а предоставя свобода за съпреживяване на отделни моменти от читателя.


Чавдар Мутафов от своя страна прокарва линията на психичния експресионизъм, чийто апостол е Гео Милев, с неговото списание „Везни”, после и „Пламък”. Проблемите, разглеждани от Мутафов, засягат характерните за западната съвременна литература теми за живота, смъртта, модерния свят и неговите придобивки, еротиката, самотата. В „Технически разкази” Мутафов обръща внимание на възприемането на техническия прогрес в обществото. Разглежда теми, свързани с любовта, в типичния за него декоративен стил. Рисува образи в живи и интригуващи форми. На подробен анализ той подлага устройството на мотора в едноименния  разказ или пише за красотата на  един автомобил в „Историята на един автомобил”. Анализирайки модерния свят, той се задържа в орбитата на чистото възхищение от материалния напредък. Леко объркващи, невинаги ясни, разказите притежават собствен чар и интригуващ стил.


Интересът  към тези две произведения  – „Концерт от творби на Бах” и „Технически разкази”, се породи по естествен път, на основата на изучаваното в специалност „Балканистика”. Тази работа се опитва поне малко да разшири кръгозора за литературните съответствия между двете балкански страни. Благодарение на придобития опит и критически поглед над текста, сме се опитали да изследваме новите явления, които се появяват на Балканите между двете световни войни. Проблемът за модерното и днес вълнува хората. Макар параметрите да са изменени, много от явленията звучат  актуално и представляват интерес, защото са се утвърдили със своята общовалидност.


Експресионистичният език и специфичният декоративен стил при Чавдар Мутафов винаги пленяват и водят до неочаквани заключения, чиято цел има и морален характер. Това именно привлече интереса ни, възможността да се потопим и да изследваме  един непознат океан от мисли беше твърде интересно предизвикателство.


Х. Пападат–Бенджеску, от своя страна, представя липсващият елемент, който със своите модерни похвати и теми обхваща моралните категории. Забелязваме как плавно и без сътресния представеният от нея портрет на света на 1930-те години може да бъде мислен успоредно с анализите на Мутафов за модерните материални придобивки, като така текстовете взаимно се допълват и образуват една цялост, обхващаща и материалното, и духовното, и положителното, и отрицателното. Това ни помага да изясним картината на Балканите в дадения период и съдейства за проследяването на литературните тенденции в две съседни страни.


Конкретният мотив за написването на този труд  е интригуващата употреба на декоративното и у двамата автори в рамките на модерното и модернизма. Целта на декора сам по себе си е да прикрие, да украси. Хортензия Пападат-Бенджеску използва декора като маска, зад която подсказва истинските същности и така иска да ги изобличи. При нея това става на морално и етично ниво. Мутафов използва декора, за да украси, да придаде повече блясък,  да се възхити, като разглежда  повече  материалната страна на модерното общество. Именно тази многоспектърна употреба на декора събуди идеята за написване на тази работа, където проблемите за модерното и за декора-маска да бъдат разгледани и да бъде потърсено тяхното обяснение.


Двамата автори са разглеждани от редица български и румънски критици, но без да е търсена взаимовръзка. Всеки от тях е обект на критиката в собствената си страна. Това е опит да бъдат анализирани заедно автори, които не са мислени като имащи допирни точки и да се проследят влиянията и тенденциите, включващи ги в голямото семейство на европейските литератури.

 

 

- Арабско – русский словарь. Сос. проф. Х. К. Баранов. Москва, Государственное издательство иностранных и национальных словарей, 1958.

- Български етимологичен речник. Съст. В. И. Георгиев, Ив. Гълъбов, Й. Заимов, Ст. Илчев. Свезка I а-бронз. София, Издателство на Българската академия на науките, 1962.

- Български етимологичен речник. Съст. В. И. Георгиев, Ив. Гълъбов, Й. Заимов, Ст. Илчев. Свезка II бронхи-владея. София, Издателство на Българската академия на науките, 1963.

- Български етимологичен речник. Съст. В. И. Георгиев, Ив. Гълъбов, Й. Заимов, Ст. Илчев. Свезка III владика-гиврътна. София, Издателство на Българската академия на науките, 1964. (2 бр.)

- Български етимологичен речник. Съст. В. И. Георгиев, Ив. Гълъбов, Й. Заимов, Ст. Илчев. Свезка IV глагорина-дарма. София, Издателство на Българската академия на науките, 1965. (2 бр.)

- Български етимологичен речник. Съст. В. И. Георгиев, Й. Заимов, Ст. Илчев, М. Чалъков. Свезка IX – X (том II) и-калпушник. София, Издателство на Българската академия на науките, 1974.

- Български етимологичен речник. Съст. В. И. Георгиев, Й. Заимов, Ст. Илчев, М. Чалъков. Свезка XI – XII (том II) каластир-качак. София, Издателство на Българската академия на науките, 1976.

- Български етимологичен речник. Съст. В. И. Георгиев, Й. Заимов, Й. Йорданов, Ст. Илчев, Т. Тодоров. Свезка XIII – XIV (том II) качамак-кликам. София, Издателство на Българската академия на науките, 1977. (2 бр.)

- Български етимологичен речник. Съст. В. И. Георгиев, Й. Заимов, Й. Иванов, Д. Михайлова. Свезка XV – XVI кликар-комплот. София, Издателство на Българската академия на науките, 1978.

- Български етимологичен речник. Съст. В. И. Георгиев, Й. Заимов, Й. Иванов, Д. Михайлова. Свезка XVII – XVIII (том II) композирам-крепя. София, Издателство на Българската академия на науките, 1979. (2 бр.)

- Български етимологичен речник. Съст. В. И. Георгиев, Р. Бернар, Ст. Илчев, Й. Н. Иванов, Д. Михайлова, У. Дукова, Л. Димитрова, Г. Риков. Свезка XXIII – XXIV (том III) ластун-лочка. София, Издателство на Българската академия на науките, 1984.

- Българско – виетнамски речник. Том I. Съст. Ле Куанг Тхием, Хан Ван Кхан, Хоанг Нам. София, СУ Климент Охридски, 1984.

- Българско – виетнамски речник. Том II. Съст. Ле Куанг Тхием, Хан Ван Кхан, Хоанг Нам. София, СУ Климент Охридски, 1984.

- Българско-румънски речник. Dicţionar bulgar-român. Съст. Даниела Стоянова, Редактор проф. д-р Думитру Завера, София, Наука и изкуство, 2008.

- Болгарско – Русский словарь. Сос. С. Б. Бернштейн. Москва, Русский язык, 1986.

- Карманный Бирманско – русский словарь. Сос. Б. А. Игнатенко. Москва, Государственное издательство иностранных и национальных словарей, 1961.

- Карманный Русско – афганский словарь. Сос. К. А. Лебедев. Москва, Государственное издательство иностранных и национальных словарей, 1961.

- Карманный Русско – Бирманский словарь. Сос. У Чин Вей и А. И. Боровиков. Москва, Государственное издательство иностранных и национальных словарей, 1962.

- Краткий афганско – русский словарь. Сос. П. Б. Зудин. Москва, Государственное издательство иностранных и национальных словарей, 1950.

- Латинско – русский  словарь. Сос. А. М. Малинин. Москва, Государственное издательство иностранных и национальных словарей, 1952.

- Латышско – русский словарь для школ. Сос. А. Е. Гутман, О. А. Логинова, П. И. Рогозинников. Рига, Латвийское государственное издательство, 1956.

- Персидско – русский и русско – персидский общеэкономический и внешнеторговый словарь. Сос. Х. Г. Кор Оглы. Москва, Внешторгиздат, 1957.

- Речник на българския език. Том I А-Б. София, БАН, 1977.

- Речник на българския език. Том II В. София, БАН, 1979.

- Речник на българския език. Том III Г-Деятел. София, БАН, 1981.

- Речник на българския език. Том IV Деятелен-Е. София, БАН, 1984.

- Речник на българския език. Том V Ж-Зяпнуване. София, БАН, 1987.

- Речник на българския език. Том VI И-Й. София, БАН, 1990.

- Речник на съвременния български книжовен език. Свезка първа. Гл. ред. акад. Стоян Романски. София, БАН, 1954.

- Речник на съвременния български книжовен език. Том II Л-П. София, БАН, 1957.

- Руско – български речник. Том I А-О. Съст. Д. Божков, В. Велчев, С. Влахов и пр. София, наука и изкуство, 1986.

- Руско – български речник. Том II П-Я. Съст. Д. Божков, В. Велчев, С. Влахов и пр. София, наука и изкуство, 1985.

- Русско – армянский словарь. Сос. А. С. Гарибян, Е. Г. Тер-Минасян, М. А. Геворгян. Ереван, Издателство академии наук армянской ССР, 1945.

- Русско – белорусский словарь. Москва, Государственное издательство иностранных и национальных словарей, 1953. (2 бр.)

- Русско – български речник. Наука и изкуство.

- Русско – датский словарь. Сос. Н. И. Крымова и А. Я. Эмзина. Москва, Государственное издательство иностранных и национальных словарей, 1956.

- Русско – латышский словарь. Сос. проф. Я. В. Лоя. Москва, Государственное издательство иностранных и национальных словарей, 1951.

- Русско – татарский словарь. Том I А-З. Казань, Таткнигоиздат, 1955.

- Русско – татарский словарь. Том II И-О. Казань, Таткнигоиздат, 1956.

- Русско – украинский словарь. Киев, Издатеьство Академии наук украинской ССР, 1955.

- Словарь русских личных имен. Сос. Н. А. Петровский. Москва, Советская энциклопедия, 1966.

- Словарь современного русского литературного языка. Том второй В. Москва – Ленинград, Издательство академии наук СССР, 1951.

- Словарь современного русского литературного языка. Том третий Г-Е. Москва – Ленинград, Издательство академии наук СССР, 1954.

- Старобългарски речник. Встъпителен том. София, БАН, 1984.

- Украинско – русский словарь. Сос. И. Н. Кириченко. Том I (А-Жюрι). Киев, Издательство академии наук Украинской ССР, 1953.

- Хинди – русский словарь. Сос. В. М. Бескровный. Москва, Государственное издательство иностранных и национальных словарей, 1953.

- Янкоускi, Ф. Дыялектны слоунiк, II. Miнск, Выдавецва ан БССР, 1960.

- Янкоускi, Ф. Дыялектны слоунiк. Miнск, Выдавецва ан БССР, 1959.

-Сербско – хорватско – росский словарь. Сос. И. И. Толстой. Москва, Государственное издательство иностранных и национальных словарей, 1957.

- A Magyar Nyelv Törteneti-Etimologiai Syotara. A-Gy, I. Budapest, Akademiai Kiado, 1967.

- A Magyar Nyelv Törteneti-Etimologiai Syotara. H-O, II. Budapest, Akademiai Kiado, 1970.

- A Magyar Nyelv Törteneti-Etimologiai Syotara. IV. Budapest, Akademiai Kiado, 1984.

- A Magyar Nyelv Törteneti-Etimologiai Syotara. Ö-Zs, III. Budapest, Akademiai Kiado, 1976.

- Dicţionarul limbii romîne moderne. Bucureşti, Academia Republicii Populare Romîne, Institutul de Lingvistica din Bucureşti, 1958.

- Iordan, Iorgu. Dicţionar al numelor de familie româneşti. Bucureşti, editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1983.

- Lombard, Alf, Constantin Gâdei. Dictionnaire morhpologique de la langue romaine. Bucureşti, Editura Academii Republicii Socialiste România, 1981.

- Petriceicu-Hasdeu, B. Etimologicum magnum Ramaniae. Bucureşti, Editura Minerva, 1972.

- Siebenbürgisch-Sächsisces. Wörterbuch. H-J. Bucureşti, Editura Academiei, 1972.

- Udrescu, D. Glosar regional Argeş. Bucureşti, Editura Academii Republicii Socialiste România, 1967.

- Upplagan, Andra. Svensk – Rysk Parlor. Moskva, Forlaget for litteratur pa frammande sprak, 1963.

 


Наблюдение върху говора и културата на власите от с. Крушето, община Горна Оряховица, област Великотърновска

Дипломант: Теодора Дончева (2005)

Научен ръководител: доц. д-р Василка Алексова

 

Дипломната работа се основава на резултатите от теренно проучване, проведено самостоятелно от дипломантката в с. Крушето. Говорът на власите-рудари е представен накратко, на всички езикови равнища, като се отбелязват възможните съответствия в дакорумънските говори, както и влиянието на българския език в процеса на билингвизъм.


Основният текст от изследването се предхожда от уводна част, в която се разглежда етимологията на етнонима влах и се представят групите влашко население в България и основните публикации, посветени на тяхната история и език. В последната глава са представени интересни данни за бита, произхода, фолклора, занаятите и празниците на власите-рудари, така, както ги представят те самите.

 

 

 


- Бериндей, Дан. Независимая Румыния – 1877. Бухарест, „Меридиане”, 1976.

- Деметер, Янош, Едуард Айзенбургер, Валентин Липатти. О националньном вопросе в Румынии. Даты и факты. Бухарест, „Меридиане”, 1972.

- Нетя, Василе. Объдинение Трансильвании с Румынией. Бухарест, „Меридиане”, 1968.

- Румыния страницы истории 1/1977. Бухарест, Аджерпрес, 1977.

- Румыния страницы истории 1/1978. Бухарест, Аджерпрес, 1978.

- Румыния страницы истории 1/1979. Бухарест, Аджерпрес, 1979.

- Румыния страницы истории 1/1980. Бухарест, Аджерпрес, 1980.

- Румыния страницы истории 1/1984. Бухарест, Аджерпрес, 1984.

- Румыния страницы истории 2/1978. Бухарест, Аджерпрес, 1978.

- Румыния страницы истории 2/1985. Бухарест, Аджерпрес, 1985.

- Румыния страницы истории 2-3/1979. Бухарест, Аджерпрес, 1979.

- Румыния страницы истории 3/1987. Бухарест, Аджерпрес, 1987.

- 13 Rotonde 13, prezidate de Şerban Cioculescu. Bucureşti, Muzeul Literaturii Române, 976.

- 1918 la români. Documentele unirii. Volumul VII. Bucureşti, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1989.

- 1918 la români. Documentele unirii. Volumul VIII. Bucureşti, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1989.

- 1918 la români. Documentele unirii. Volumul IX. Bucureşti, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1989.

- 1918 la români. Documentele unirii. Volumul X. Bucureşti, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1989.

- 75 de ani de activitate Biblioteca Centrala Universitară Bucureşti, Volum Jubilar. Bucureşti, 1971.

- 90 de ani de viaţă academică în ţara noastră. Editura academiei republicii populare romîne, 1956.

- Adam, Sergiu. Ctitorii Mușatine. București, Editura Sport – Turism, 1976.

- Antologie de folclor din  județul Maramureș, vol. I /poezia/. Red. Ion Chiș Șter. Baia Mare, 1980.

- Anuar Enciclopedic, 1989. Bucureşti, Editura Ștințif ică,  și Enciclopedică, 1989.

- Anuarul statistic al Republicii Socialiste România 1981. Bucureşti, Direcţia centrală de statistică.

- Anuarul statistic al Republicii Socialiste România 1983. Bucureşti, Direcţia centrală de statistică.

- Anuarul statistic al Republicii Socialiste România 1984. Bucureşti, Direcţia centrală de statistică.

- Arheologia Moldovei, IV. Bucureşti, Editura Academii Republicii Socialiste Romănia, 1972.

- Armstrong, Karen. Islamul. O scurtă istorie. Idea Design & Print, 2002.

- Atlasul judetelor din Republica Socialistă România. Bucureşti, Editura Didactică şi pedagogic, 1978.

- Bariţ, George. Scrieri social-politice. Bucureşti, Editura Politică, 1962.

- Bălcescu, N. Opere I. Scrieri istorice, politice şi economice. Bucureşti, Editura Academiei Republicii Socialiste România, 1974.

- Bălcescu, N. Opere III. Rompnii supt Mihai Voevod Viteqzul. Bucureşti, Editura Academiei Republicii Socialiste România, 1986.

- Bărnuţiu, Simion. Discursul de la Blaj şi scrieri de la 1848. Cluj-Napoca, 1990.

- Bîrlădeanu, Victor. Pe meleaguri trotuşene /ghid/. Bucureşti, Editura Meridiane, 1969.

- Bîrlea, Ovidiu. Proverbe şi zicători româneşti. Bucureşti, Editura Poltică, 1966. (2)

- Bîrliba, Viggil. La monnaie Romaine chez les daces orientaux. Bucarest, 1980.

- Bodea, Cornelia, Virgil Cândea. Transylvania in the history of romanians. New York, 1982.

- Bodea, Cornelia. 1848 la români o istorie în date şi mărturii I. Bucureşti, Editura ştiinţifică şi enciclopedică, 1982.

- Bodea, Cornelia. 1848 la români. O istorie în date şi mărturii II. Bucureşti, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1982.

- Boiagiev, Pirin. Renascentişti bulgari bucureşteni. Bucureşti, Comunitatea “Bratstvo” a Bulgarilor din România, 1998.

- Bordeianu, Mihai, Petru Vladcovschi.  Învăţămîntul romănesc în date. Iaşi, Junimea, 1979.

- Brătulescu, Monica. Colinda Românească. București, Editura Minerva, 1981.

- Butură, Valer. Străvechi mărturii de civilizaţie românească. Bucureşti. Editura ştiinţifică şi enciclopedică, 1989.

- Caraiani, Nicolae Gh., Nicolae Saramandu. Folclor aromân grămostean. București, Editura Minerva, 1982.

- Căzănişteanu, C., Dan Berindei, Marin Florescu. Revoluţia română din 1848. Bucureşti, Editura Poltică, 1969.

- Cândea, Virgil. Mărturii româneşti peste hotare. Mică enciclopedie, II. Bucureşti, Editura Enciclopedică, 1998.

- Cârstean, Stelian. Balada în folclorul Moldovei de Nord. București, Editura Minerva, 1984.

- Ceauşescu, Ilie. Transilvania. Străvechi pămînt românesc. Bucureşti, Editura Militară, 1988.

- Chindriş, Ioan, Iosif Pervain. Corespondenţa lui Alexandru Papiu Ilarian II. Cluj, Editura Dacia, 1972.

- Circuit Transilvănean. București, 1967.

- Cîrstoiu, Cornel. Tîrgu-Jiu. Mic îndreptar turistic. Bucureşti, Editura Meridiane, 1969.

- Cociu, Mircea. Monumente ale anilor de luptă şi jertfă. Bucureşti, Minerva, 1983.

- Corbu, C., A. Deac. Mişcări şi frămîntări ţărăneşti în România la sfîrşitul secolului al XIX-lea. Bucureşti, Editura ştiinţifică, 1965.

- Crăciun, V., Gh. Racoviţă. Pojarul Poliţei.

- Creangă, Ion. Documente. Editura pentru literatură, 1964.

- Culda, Lucian. Geneza și Devenirea cunoașterii. București, Editura Ștințif ică,  și Enciclopedică, 1989.

- Dacoramania, jahrbuch für östliche latinität, 2. München, 1974.

- Dancuş, Mihai. Zona etnografică Maramureş. Bucureşti, Editura Sport-Turism, 1986.

- Deac, Mircea. Ciucurencu. Editura Meridiane.

- Deac, Mircea. Himera, viața și opera scluptorului D. Paciurea. București, Editura Albatros.

- Desăvîrşirea unităţii Naţional-Statale a poporului român. Recunoaşterea ei internaţională 1918 Vol. V. Bucureşti, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1986.

- Desăvîrşirea unităţii Naţional-Statale a poporului român. Recunoaşterea ei internaţională 1918 Vol. VI. Bucureşti, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1986.

- Destin românesc /revista de istorie şi cultura/ 2-1995.

- Diaconu, Ion. Ținutul Vrancei /etnografie – folklor – dialektologie/ I. 1969.

- Diaconu, Ion. Ținutul Vrancei /etnografie – folklor – dialektologie/ II. 1969.

- Documenta romaniae historica. Editura Academiei române.

- Documente privind revoluţia de la 1848 în ţările române Vol. V. Bucureşti, Editura Academiei Române, 1992. (2)

- Dosarul unei crime politice N. Iorga. Bucureşti, 1974.

- Dragoş, Nicolae. Omagiu ţărănimii. Bucureşti, Editura Meridiane, 1977.

- Dumitrescu, Carmen Laura. Pictura Murală din  ţara românească în veacul al XVI-lea. Bucureşti, Editura Meridiane, 1978.

- Epopeea independenței  în arta plastică românească (studiu introductiv și selecția ilustrațiilor de Marin Mihalache, Editura Merediane, București, 1977

- Festivalul Naţional Cîntarea Românei / Expoziţia republican de artă plastic, artă popular şi artă fotografică de amatori/, Ediţia I. Bucureşti, 1977.

- Filipașcu, Alexandru. Sălbăticiuni din vremea strămoșilor noștri. București, Editura Ștințif ică, 1969.

- Focşa, Gheorge. Ţara oraşului, studiu etnografic, II. Bucureşti, 1975.

- Focşa, Marcela. Scoarţe româneşti, din colecţia Muzeului de artă populară al R. S. România, Bucureşti, MAP, 1970.

- Foit, Grigore, Ion Paranici. Suceava. Bucureşti, Editura Stadion, 1970.

- Frunzetti, Ion. Brădut Covaliu. Bucureşti, Meridiane, 1975.

- Frunzetti, Ion. Dimitrie Paciurea. Precursorul. Bucureşti, Meridiane, 1974.

- Frunzetti, Ion. Dimitrie Paciurea. Studiu monografic. Bucureşti, Meridiane, 1971.

- Georgescu,  Florian. Bucureşti, Oraş socialist. Bucureşti, Muzeul de Istorie a oraşului Bucureşti, 1964.

- Georgescu, Titu. Nicolae Iorga împotriva hitlerismului. Bucureşti, Editura ştiinţifică, 1966.

- Georgescu, Valentin Al. Bizanţul şi instituţiile româneşti până la mijlocul secolului al XVIII-lea. Bucureşti, Editura Academiei Republicii Socialiste România, 1980.

- Ghenea, Cristian. Din trecutul culturii muzicale româneşti. Editura Muzicală, 1965.

- Ghiață, Petre, Clery Sachelarie. Maria Tanase și cîntecul românesc. București, 1969.

- Giurcăneanu, Claudiu. Populaţia şi aşezările din Carpaţii româneşti. Bucureşti, Editura ştiinţifică şi Enciclopedică, 1988.

- Grigorescu, Dan. Istoria unei generaţii pierdute. Bucureşti, Editura Eminescu, 1980.

- Grozdea, Mircea. Arta monumentală în România socialistă. Bucureşti, Editura Meridiane, 1974.

- Haşdeu, Titus N.. Branul poartă în Carpaţi. Bucureşti, Editura Albatros, 1979.

- Heitel, Radu. Monumentele medievale din Sebeş-Alba. Bucureşti, Editura Meridiane, 1964.

- Henegariu, Ana Maria. Cetatea bran. Bucureşti, Editura Meridiane, 1963.

- Hungarians and germans in Romania today. Bucharest, Meridiane Publishing House, 1978.

- Ilieş, Aurora. Biserica Mănăstirii Colţea. /Monumente istorice mic îndreptar/. Bucureşti, Editura Meridiane, 1969.

- Iordan, Ion, Petre Găştescu. Indicatorul localităţilor din România. Bucureşti, Editura Academiei Republicii Socialiste România, 1974.

- Istoria gîndirii şi creaţiei ştiinşifice şi tehnice româneşti, I. Bucureşti, Editura Academiei Republicii Socialiste România, 19856.

- Istoria României. Universitatea Bucureşti. Bucureşti, 1968.

- Kogălniceanu, Mihail. Documente diplomatice. Bucureşti, 1972.

- Kovačec, August. Descrierea istroromânei actuale. Bucureşti, Editura Academiei Republicii Socialiste România, 1971.

- L’independence dе la Roumnie. Bucureşti, Editura Academiei Republicii Socialiste România, 1977.

- La culture roumaine a l’epoque des Lumieres, Vol I. Coor. Romul Munteanu. Bucarest, Les Editions Univers, 1982.

- La culture roumaine a l’epoque des Lumieres, Vol II. Coor. Romul Munteanu. Bucarest,  Les Editions Univers, 1985

- La peinture paysanne sur verre de Roumanie, Danco, I., Editions Merediane, Bucarest 1975

- Lazăr, Ioachim, Viorel Răceanu. Castelul Corvineştilor, Hunedoara. Bucureşti, Sport – turism, 1976.

- Legende populare românești. București, Editura Albatros, 1983.

- Litoralul românesc. Bucureşti, Editura Meridiane, 1961.

- Lucrări şi publicaţii din România despre Marea Revoluţie Socialistă din Octomvrie (1917-1944). Bucureşti, Editura Academiei Republicii Socialiste România.

- Marea Istorie Ilustrată a lumii România. De la începuturi la  Iancu de Hunedoara. Text : Teodora Stănescu Stanciu. Bucureşti, Editura „Litera Internaţional”, 2009.

- Marea Istorie Ilustrată a lumii România. De la Mihai Viteazul la uniunea Europeană. Text : Teodora Stănescu Stanciu. Bucureşti, Editura „Litera Internaţional”, 2009.

- Marturii ale trecutului / album de documente/. Bucureşti, Direcţia Generală A Arhivelor Statului, 1981.

- Meteş, Ştefan. Emigrări româneşti din Transilvania în secolele XIII-XX. Bucureşti, Editura ştiinţifică şi enciclopedică, 1977.

- Miclea, Ion, Marcian, Bleahu. Cristalele României. Bucureşti, Editura Sport- Turism, 1977.

- Miclea, Ion, Radu Florescu. Probota. Bucureşti, Editura Meridiane, 1978.

- Miclea, Ion, Radu Florescu. Strămoşii românilor / vestigii milenare de cultură şi artă/ - Predistoria Daciei. Bucureşti, Editura Meridiane, 1980.

- Miclea, Ion, Radu Florescu. Strămoşii românilor / vestigii milenare de cultură şi artă/ - Daco-romanii, I. Bucureşti, Editura Meridiane, 1980.

- Miclea, Ion, Radu Florescu. Strămoşii românilor / vestigii milenare de cultură şi artă/ - Daco-romanii, II. Bucureşti, Editura Meridiane, 1980.

- Miclea, Ion, Radu Florescu. Strămoşii românilor / vestigii milenare de cultură şi artă/ - Geto- dacii. Bucureşti, Editura Meridiane, 1980.

- Mihai Viteazul în conştiinţa europeană. Documente externe I. Bucureşti, Editura Academiei Republicii Socialiste România, 1982.

- Mihai Viteazul în conştiinţa europeană II. Cronicari şi istorici străini. Secolele XVI-XVIII. Bucureşti, Editura Academiei Republicii Socialiste România, 1983.

- Mihai Viteazul în conştiinţa europeană III. Istoriografia străină din secolul XIX-lea. Bucureşti, Editura Academiei Republicii Socialiste România, 1984.

- Mihai Viteazul în conştiinţa europeană IV. Relatări şi presă. Bucureşti, Editura Academiei Republicii Socialiste România, 1986.

- Modorcea, Violeta. Viziuni teatrale complementare Cehov şi Gorki. Bucureşti, Emin, 1997.

- Monete şi bancnote româneşti. Bucureşti, Editura Sport- Turism, 1977.

- Morariu, Tiberiu, Eugen Morariu, Alexandru Savu. Lacurile din România. Bucureşti, Editura Ştiinţifică, 1968.

- Muntean, George. Cîntece de Dragoste și dor. București, Editura Minerva, 1972.

- Mutafcieva, Vera. Cazul Djem. София, Издателство на националния съвет на отечествения фронт, 1968.

- Muzee, 9/1981. Revista Muzeelor şi Monumentelor. Bucureşti, 1981.

- Nanu, Adina, Florica Cruceru. Spiru Chintilă. Bucureşti, Editura Meridiane, 1989.

- Nădişan, Ioan, Terezia Tătaru, Gabor Elvira, Vasile Mareş. Monumente ale naturii din Maramueş. Bucureşti, Sport – turism, 1976.

- Netea, Vasile. Conştiinţa originii comune şi a unităţii naţionale în istoria poporului român. Editura Albatros, 1980.

- Netea, Vasile. O zi din istoria Transilvaniei, 1 decembrie 1918. Editura Albatros, 1970. (2)

- Niri, A. Istoricul unui tratat înrobitor. București, Editura Ștințif ică, 1965.

- Nistor, Francisc. Iarna Maramureşeană. Bucureşti, Editura Sport-Turism, 1981.

- Nistor, Francisc. Măştile populare şi jocurile cu măşti din Maramureş. Baia Mare, Tiparul executat la Interprinderea Poligrafică Maramureş, 1973.

- Nouvelles etudes D’historie – 1. Bucarest, 1980.

- Nouvelles etudes D’historie – 2. Bucarest, 1980.

- Obiceiuri de iarna /folclor, muzical din repertoriul copiilor/. București, 1981.

- Oprea, Ion M. O etapă rodnică din istoria relaţiilor diplomatice româno-sovietice 1928-1936. Bucureşti, Editura Politică, 1967. (2)

- Pagini de veche artă românească, II. Bucureşti, Editura Academii Republicii Socialiste Romănia, 1972.

- Pagini de veche artă românească, IV. Bucureşti, Editura Academii Republicii Socialiste Romănia, 1981.

- Paleolog, Andrei. Pictura exterioară din ţara Românească. Bucureşti, Editura Meridiane, 1984.

- Panighianț, Eugen. Le delta du danube. București, 1972.

- Paradais, Claudio. Stefan Dimitrescu. Bucureşti, Editura Meridiane, 1978.

- Păunescu, Al. Evoluţia uneltelor şi armelor de piatră cioplită descoperite pe teritoriul României. Bucureşti, Editura Academii Republicii Socialiste Romănia, 1970.

- Petraru, Ștefan, Constantin Catrina. Brașovul memorial. București, Editura Sport – Turism, 1976.

- Petrescu, Paul, Paul H. Stahl. Scoarţe româneşti. Bucureşti, Editura Meridiane, 1966.

- Pictură universală în Muzeul de artă al Republicii Socialiste România. Bucureşti, Editura Meridiane, 1975.

- Pippidi, Andrei. Hommes et idees du Sud-Est europeen a l’age moderne. Bucureşti, 1980.

- Popa, Corina, Dumitriu Năstase. Biserica fundenii doamnei /Monumente istorice mic îndreptar/. Bucureşti, Editura Meridiane, 1965.

- Popa, Mircea N. Primul război mondial 1914-1918. Bucureşti, Editura ştiinţifică şi enciclopedică, 1979.

- Popa, Vasile G. Folclor din „Țara de sus”. București, Editura Minerva, 1983.

- Popescu, M., C. Iliescu. Goleşti /monumentele patriei noastre/. Bucureşti, Editura Meridiane, 1966.

- Popescu, Marin. Podoabe Medievale în ţările Române. Bucureşti, Editura Meridiane, 1970.

- Popescu-Vîlcea, G. Cărţile populare miniate şi ornate. Bucureşti, Editura meridiane, 1989.

- Porumb, Marius. Icoane din Maramureş. Cluj-Napoca, Editura Dacia, 1975.

- Presa muncitorească şi socialistă din România. Volumul al II-lea. Bucureşti, Editura politică, 1966.

- Preutu, Marina. Ghiaţă. Bucureşti, Meridiane, 1977.

- Rădulescu, A., N. Harțughi. Cimitirul feudal-timpuriu de la castelu. Constanța.

- Rădulescu-Zoner, Şerban. Dunărea. Marea Neagră şi puterile centrale, 1878-1898. Cluj-Napoca, Editura Dacia, 1982.

- Relations thraco – illyro - hellenques. Ed. Petre Roman et Marius Alexianu. Bucarest, 1994.

- Restaurarea ştiinţa şi artă. Bucureşti, Muzeul de artă al Republicii Socialiste România, 1976.

- Romanescu, Gheorghe. Marile bătălii ale Românilor. Bucureşti, Sport – turism, 1982.

- România în relaţiile internaţionale. 1699-1939. Iaşi, Editura Junimea, 1980.

- Sacerdoţeanu, Aurelian. Dimitre Onciul. Scrieri istorice. Bucureşti, Editura Ştiinţifică, 1968.

- Sadoveanu, Ion Marin. Bucureşti. Bucureşti, Meridiane, 1964.

- Samu, Benko, Demenz Lajos. Răscoala secuilor din 1595-1596. Bucureşti, Editura Academiei Republicii Socialiste România, 1978.

- Sanie, Silviu. Civilizaţia romană la est de Carpaţi şi romanitatea pe teritoriul Moldovei. Iaşi, Editura Junimea, 1981.

- Scurtu, Ioan. Viaţa politică din România. Bucureşti, Editura Albatros, 1982.

- Sphrantzes, Georgios. Memorii 1401-1477. Bucureşti, Editura Academiei Republicii Socialiste România, 1966.

- Stan, Valeiu. Alexandru Ioan Cuza, 1820-1873. Bucarest, Ştiinţifică şi enciclopedică, 1983.

- Steriadi, Jean Al. Expoziţia, desene şi gravuri. Bucureşti, 1974.

- Stoica, Georgeta. Interiorul locuinţei ţărăneşti. Bucureşti, Editura Meridiane, 1973.

- Stoica, Georgeta. Romanian Folk Architecturee. Bucharest, Meridiane Publishing House, 1989.

- Stoicescu, Nicolae. Continuitatea românilor. Bucureşti, Editura ştiinţifică şi enciclopedică, 1980.

- Studii de cercetări de istoria artei. Seria artă plastică. Tomul 24. Bucureşti, Academia de ştiinţe sociale şi politice a Republicii socialiste România, 1977.

- Studii de cercetări de istoria artei. Teatru, mizică, cinematografie. Tomul 24. Bucureşti, Academia de ştiinţe sociale şi politice a Republicii socialiste România, 1977.

- Suciu, I. D. Unitatea poporului român. Contribuţii istorice bănăţene. Timişoara, Editura Facla, 1980.

- Şainelic, Sabin, Maria Şainelic. Zona etnografică – Chioar. Bucureşti, Editura Sport-Turism, 1986.

- Şirato, Francisc. Şirato. Bucureşti, Meridiane, 1967.

- Şorban, Raoul. Aurel Ciupe. Bucarest, Meridiane, 1968.

- Ştefănescu, Ştefan. Bănia în Ţara Românească. Bucureşti, Editura Ştiinţifică, 1965.

- Tamas, G. M. Către cel pe gînduri. Cluj, Editura Idea Design & Print, 2004. (2)

- Teaha, Teofil. Graiul din valea crişului negru. Editura Academiei Republicii Populare romîne.

- Tempea, Radu. Istoria sfintei besereci a şcheilor Braşovolui. Editura pentru literatură, 1969.

- Teodor, Dan Gh. Romanitatea Carpato – Dunăreană şi Bizanţul în veacurile V- IX E.N.. Iaşi, Editura Junimea, 1981.

- Theorie et methode dans L’historiographie roumaine (1965 -1979). Bucarest, 1980.

- Thraco – Dacia, Tomul IV, 1-2. Editura Academiei Republicii Socialiste România, 1983.

- Thraco – Dacia, Tomul VI, 1-2. Editura Academiei Republicii Socialiste România, 1985.

- Thraco – Dacia, Tomul VII, 1-2. Editura Academiei Republicii Socialiste România, 1986.

- Titulescu şi strategia păcii. Iaşi, Editura Junimea, 1982.

- Tocilescu, Grigore G., Christea N. Țapu. Materialuri folcloristice, I. București, Editura Minerva, 1980.

- Tocilescu, Grigore G., Christea N. Țapu. Materialuri folcloristice, II. București, Editura Minerva, 1981.

- Tocilescu, Grigore G., Christea N. Țapu. Materialuri folcloristice, III. București, Editura Minerva, 1981.

- Ţara bîrsei, I. Sub redacţia Nicolae Dunăre. Bucureşti, Editura Academii Republicii Socialiste Romănia, 1972.

- Ţara bîrsei, II. Sub redacţia Nicolae Dunăre. Bucureşti, Editura Academii Republicii Socialiste Romănia, 1974.

- Vancea, Zeno. George Enescu, Omagiu cu prilejul aniversării a 100 de ani de la naştere. Bucureşti, Editura Meridiane, 1981.

- Varga, Vasile. Nicolae Grigorescu. Bucureşti, Editura Meridiane, 1973.

- Vătăşianu, Virgil. Istoria artei europene, Vol. I. Bucureşti, Editura Didactică şi pedagogică, 1967.

- Vechimea, permanenţa şi unitatea poporului român în scrierile socialiştilor. Bucureşti, Editura Politică, 1980.

- Vlad, Tudor. Fascinaţia filmului la scriitori români (1900-1940). Cluj-Napoca, Centrul de Studii Transilvane, Fundaţia Culturală Română, 1997.

- Vulcănescu, Romulus. Ethnologica. Bucureşti, 1978.

- Zaharia, Eugenia. Săpăturile de la Dridu. Bucureşti, Editura Academiei Republicii Socialiste România, 1967.

- Zderciuc, Boris. Covorul Maramureşean. Bucureşti, Meridiane, 1963.

- Ziemia lubelska

- Zub, Al. Istorie şi istorici în România interbelică. Editura Junimea, 1989.