Конференции

Научни конференции

balk5

 

МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ

Балканските езици, литератури и култури. Дивергенция и конвергенция.

 

посветена на

20 години специалност „Балканистика”,

Факултет по славянски филологии, СУ „Св.Кл.Охридски”

 

София, 30-31 май 2014

 

Работни езици:  български, английски, френски, руски, немски.

Организационен комитет: проф. дфн Петя Асенова, проф. дфн Румяна Л. Станчева, гл. ас. д-р Мая Александрова, гл. ас. д-р Фотини Христакуди, ас. д-р Ектерина Търпоманова

 

Програма на конференцията

Program (in English)

Programme (in French)

 

 

 

student forumСОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”

 

ФАКУЛТЕТ ПО СЛАВЯНСКИ ФИЛОЛОГИИ

 

ЦЕНТЪР ЗА АНАЛИЗ НА ПОЛИТИЧЕСКАТА И ЖУРНАЛИСТИЧЕСКАТА РЕЧ

 

СТУДЕНТСКИ СЪВЕТ ПРИ СУ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”

 

 

 

МЕЖДУНАРОДЕН ФИЛОЛОГИЧЕСКИ ФОРУМ ЗА СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ

СОФИЯ

13-16 ноември 2014

 

logo3

 

Русский                                                                                                    English

 

8.00-9.30. Четвъртък, 13.11.2014 г. Регистрация на участниците. Фоайето на Аулата.

8.00-9.00. Петък, 14.11.2014 г. – Регистрация на участниците. Фоайето на Аулата.

8.00-9.00. Събота, 15.11.2014 г. – Регистрация на участниците. Фоайето на Аулата.

ОФИЦИАЛНИ СЪБИТИЯ

 

Четвъртък. 13.11.2014 г.

Аула

9.30-10.00. Откриване

10.00-11.00. Встъпителна лекция: проф. дфн Валери Стефанов. „Четирима автори на „Дон Кихот“ (Сервантес, Бененхели, Борхес, Пиер Менар)”

11.00- 11.40. Встъпителна лекция: проф. дфн Василка Радева. „Няколко думи за думата”

11.40-12.10. Встъпителна лекция: проф. дфн Искра Христова-Шомова. "Свети Климент Охридски - ораторът и химнописецът"

 

Зала на пресцентъра на СУ „Св. Климент Охридски”

13.00 – 15.00

Кръгла маса „Образование и нови медии”

С участието на: проф. дфн Адриана Дамянова (модератор), проф. д-р Татяна Ангелова, гл. ас. д-р Наталия Христова

Електронната публикация във филологията - екип на сп. "Littera et Lingua"

Представяне на проект "Дигитализация и концептуализация на литературното наследство на българския модернизъм" - доц. д-р Елка Димитрова (БАН, ИЛ)

 

Зала на пресцентъра на СУ „Св. Климент Охридски”

16.00 – 17.30

Студентски и докторантски обмен. Кариери

Студентски и докторантски обмен във Факултета по славянски филологии – проф. д-р Ренета Божанкова

Преставяне на дейността на Кариерен център при СУ „Св. Климент Охридски”

Представяне на инициативата „Заедно в час”

 

Аула

18.00 - 19.00. Среща-разговор с Георги Господинов

 

Клуб-ресторант „Яйцето”

19.30 - Коктейл за участниците

 

Петък. 14.11.2014

Аула

9.00 – 10.00. Встъпителна лекция: проф. д-р Йовка Тишева. „Как говори съвременният българин?”

10.00-11.00. Встъпителна лекция: проф. д-р Миглена Николчина. „Изкуственото същество в литературата”

Зала 1

11.00 -12.30. Представяне на книгата „Езикови портрети на български политици и журналисти”.

Кръгла маса „Политическата и журналистическата реч” с участието на доц. д-р Надежда Сталянова, доц. д-р Петя Осенова, гл. ас. д-р Владислав Миланов и журналисти

Аула

19.00. Литературно четене

 

Събота. 15.11.2014 г.

Аула

9.00 – 9.15. Откриване на Петнадесети Климентови четения за млади изследователи

9.15 – 9.45. Встъпителна лекция на проф. дфн Татяна Славова. Тайните на ръкописите

 

Зала на пресцентъра на СУ „Св. Климент Охридски”

11.00-13.00. Кръгла маса на тема „Българистиката в чужбина”

модератор:

гл. ас. д-р Калина Захова (Институт за литература - БАН)

участници:

доц. д-р Елена Чаушева (Югозападен университет "Неофит Рилски") 

доц. д-р Нина Гагова (Институт за литература - БАН)                                

гл. ас. д-р Евгени Зашев (Кирило-методиевски научен център към БАН)      

Олга Генчева (Дирекция "Международно и европейско сътрудничество", Министерство на образованието и науката)

Татяна Дикова (заместник-директор на Националното издателство за образование и наука "Аз Буки")

Кая Маркевич и Марта Гаенцка (Университет "Адам Мицкевич", Познан)

 

Зала 1

19.00 -19.30. Закриване на Петнадесети Климентови четения за млади изследователи

Аула

19.30 – 20.00. Закриване на Международен филологически форум за студенти и докторанти

 

Нощ на театрите. София 2014. http://www.theatresnight.org/events?city=14

 

Неделя. 16.11.2014

Екскурзия до Рилския манастир за чуждестранните участници (след заявено желание при регистрацията).

 

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”

МЕЖДУНАРОДЕН ФИЛОЛОГИЧЕСКИ ФОРУМ

ПРОГРАМА

 

Направление „Лингвистика“

Четвъртък 13.11.2014

 

Секция ЛЕКСИКОЛОГИЯ, ЛЕКСИКОГРАФИЯ, ФРАЗЕОЛОГИЯ

Първа академична зала

Първо заседание

Модератор: Мария-Лия Борисова

13.00 – 13.15. Димитър Колев (България, Институт за български език – БАН) – Нова заета лексика от областта на спорта в българския и чешкия език

13.15 – 13.30. Дияна Николова (България, ШУ „Еп. Константин Преславски”) – К проблеме оформления тезауруса рядового пользователя в области информационных технологий

13.30 – 13.45. Габриела Ягетич, Ника Пресъл (Хърватия) – Анализ на фраземи с компонент „валежи” в българския и хърватския език

13.45 – 14.00. Лора Микова (България, СУ „Св. Климент Охридски”) – Домашни и заети думи в чешкия език

14.00 – 14.15. Marjan Lulgjuraj (Черна гора) – Words With Euphemism Pejorative In Malesia

14.15 – 14.30. Николина Пенава, Антония Рагуж          (Хърватия) – Анализ на общите заемки oт семантичните сфери гастрономия и домакинство в българския език и в дубровнишкия говор

15.30 – 16.00. Дискусия с участието на проф. дфн Василка Радева, доц. д-р Анелия Петкова, доц. д-р Надежда Сталянова, д-р Надежда Делева, гл. ас. д-р Елена Крейчова, доц. д-р Неда Павлова, гл. ас. д-р Илиана Пухалева, гл. ас. д-р Владислав Миланов.

16.00 – 16.30. Кафе пауза

 

 

Второ заседание

Модератор: Симона Крушкина

16.30 – 16.45. Вергиния Георгиева (България, Институт за български език – БАН) – Термините в езика на медиите

16.45 – 17.00. Силва Димитрова (България, СУ „Св. Климент Охридски”) – Нови проекции на изкуството на словесното украсяване в TED.com

17.00 – 17.15. Антонина Тверицкая (Русия) – Лексема „един“ в болгарском языке как переводческая проблема

17.15 – 17.30. Симона Крушкина, Мадлен Димитрова, Гергана Попова (СУ „Св. Кл. Охридски”) – Лингвистичният виц

17.30 – 17.45. Ирина Правдина (Русия) – Асимметричные архаизмы русского языка

Олександра Малаш (Украйна) – Формално-семантични особености на растителните имена в българските говори в Украйна – задочно участие

17.30 – 18.00. Дискусия с участието на проф. дфн Василка Радева, доц. д-р Анелия Петкова, доц. д-р Надежда Сталянова, доц. д-р Неда Павлова, гл. ас. д-р Надежда Делева, гл. ас. д-р Елена Крейчова

 

Петък 14.11.2014

Секция ЕЗИКОВИ КОНТАКТИ

Аудитория 137

Първо заседание

Модератор: Николай Савов, Гергана Попова

11.00 – 11.15. Kenta Sugai (Япония, Токио) – За някои специфични характеристики на местоименните клитики в българските североизточни говори в Румъния

11.15 – 11.30. Николай Савов (България, СУ „Свети Кл. Охридски”) – Речта на българите емигранти в САЩ

11.30 – 11.45. Добромир Андреев (България, ВТУ Св. Св. Кирил и Методий) – По въпроса за румънското влияние върху дистрибуцията на клитиките в Тутраканския говор

11.45 – 12.00. Brikena Furxhi           (Албания) – Updating of ortographic norm of foreign words that are flocking to the albanian language today in conditions of globalization

12.00 – 12.15. Александра Миленовић     (Сърбия) – Примена иновативног дидактичко-методичког модела групног рада у обрнутом дизајну у настави бугарског језика и књижевности у млађим разредима основне школе у републици србији

12.15 – 12.45. Дискусия с участието на проф. Василка Алексова, доц. д-р Русана Бейлери, гл. ас. д-р Олга Сорока, гл. ас. д-р Мая Александрова

12.45 – 13.30 Обедна почивка

 

Второ заседание

Модератор: Николай Савов

13.30 – 13.45. Mirela Hajdarmataj (Албания) – Phonetic correspondences in the Balkan Language

13.45 – 15.00. Lirie Kaçorri (Албания) – Suffixes of Slavic origin in eastern Albanian

15.0015.15. Algert Kalica  (Албания) – Names of Materials in Albanian and in French

15.1515.30. Лъчезара Николова (България, СУ „Св. Климент Охридски”) – За някои заемки в българския език от китайски

15.30 – 15.45. Abdurrahim Maxhuni (Косово, Prishtina) – The impact of Serbian language in Albanian language

15.45 – 16.00. Fitor Ollomani (Албания) – A research about the language of Gora as on old form of the South Slavic Language (Area of Gora, Kukes – Albania)

16.00 – 16.30.Дискусия с участието на проф. Василка Алексова, доц. д-р Русана Бейлери, гл. ас. д-р Олга Сорока

16.30-16.45 Кафе пауза

 

Трето заседание

Модератор: Николай Савов

16.45 – 17.00. Светлана Корниенко (България, СУ „Св. Климент Охридски“) – Етноезиковата ситуация на българската диаспора в Украйна

17.00 – 17.15. Kazuhiro Sadakane (Япония, Токио) – A Proposal for a New Classification of the Dialects and Languages in Poland

17.15 – 17.30. Славея Горанова (България, СУ „Св. Климент Охридски”) – Развитие на фонетиката и фонологията на мексиканския испански

17.30 – 18.00. Дискусия с участието на проф. Василка Алексова, доц. д-р Русана Бейлери, гл. д-р Олга Сорока

 

Секция ГРАМАТИКА

Първа зала

Първо заседание

Модератор: Ирена Русева

13.00 – 13.15. Ирена Русева (България, ПУ „Паисий Хилендарски”) – Поглед към някои съвременни концепции за епистемичната модалност като езиков феномен

13.15 -13.30. Енчо Тилев (България, ПУ „Паисий Хилендарски”) – Прояви на некатегориалност в сферата на съществителното име (върху руски езиков материал)

13.30 – 14.00. Георги Илиев (България) – Умозаключение

14.00 – 14.15. Takuya Miyauchi (Япония, Токио) – Some Remarks on Distributive po-Phrases in Russian

14.15 – 14.30. Радослав Минков (България, ВТУ Св. Св. Кирил и Методи) – Графичната игра в съвременната българска и руска публицистика

14.30 – 14.45. Здравко Минчев (България, ПУ „Паисий Хилендарски“) – Дистрибуция на категориите персоналност и лице в съвременния български език       

14.45 – 15.00. Станислава Кънчева (България, СУ „Св. Климент Охридски“) – Теоретично моделиране на морфологичната многозначност

15.00 – 15.30. Дискусия с участието на доц. д-р Петя Осенова, доц. д-р Кр. Алексова, доц. д-р Гергана Дачева, гл. ас. д-р Борислав Борисов, гл. ас. д-р Марина Джонова, гл. ас. д-р Красимира Петрова

15.30 – 16.00 Кафе пауза

 

Второ заседание

Модератор: Станислава Кънчева

16.00 – 16.15. Марина Сергунина (Русия) – К вопросу о функционировании пассивных форм глагола (пассивные конструкции в печатных СМИ и учебных изданиях)

16.15 – 16.30. Милена Видралска (България, ПУ „Паисий Хилендарски“) – Минало несвършено деятелно причастие – същност и специфика на употреба

16.30 – 16.45. Sonila Sejdini (Албания) – Reported Speech And Writing

16.45 – 17.00. Диана Балашевич (Русия) – Синтактични функции и структурни особености на българския съюз „хем“     

17.00 – 17.15. Татяна Власова  (Русия) – Сложные прилагательные с компонентом этической оценки

17.15 – 17.30. Елена Ковригина (Русия) – Статус постпозитивной частицы -то в русских говорах Архангельской области

17.30 – 18.00. Дискусия с участието на доц. д-р Петя Осенова, доц. д-р Кр. Алексова, доц. д-р Гергана Дачева, гл. ас. д-р Борислав Борисов, гл. ас. д-р Марина Джонова, гл. ас. д-р Красимира Петрова

 

Трето заседание

Модератор: Рени Манова

18.15 – 18.30. Нели Бачева (България, СУ „Св. Климент Охридски”) – Употреби на местоименния израз „някакъв такъв” в писмената реч

18.30 – 18.45. Gyrgy Rgyanszki (Унгария) – Substantiva a adjektiva v gramatikch Stefana Janovia

18.45 – 19.00. Таня Иванова (България, ПУ „Паисий Хилендарски“) – Към въпроса за тенденцията към аналитизъм при степените за сравнение на прилагателните имена в съвременния гръцки език (върху материал от вестник )

19.00 – 19.15. Рени Манова (България, СУ „Св. Климент Охридски”) – Иконичността в езика – дефиниция и типологически аспекти.

19.15 – 19.30. Георги Георгиев (България, СУ „Св. Климент Охридски”) – Естество и статут на абревиацията. Морфофонологични особености и определяне рода на абревиатурите в съвременния български език

Александра Колева (България, СУ „Св. Климент Охридски”) – Особености на подчинените определителни изречения в „Буквар с различни поучения“ на Петър Берон – задочно участие

Ванина Сумрова (България, Институт за български език, БАН) Жената в съвременността – езиков поглед – задочно участие

19.30 – 20.00. Дискусия с участието на доц. д-р Петя Осенова, доц. д-р Кр. Алексова, доц. д-р Гергана Дачева, гл. ас. д-р Борислав Борисов, гл. ас. д-р Марина Джонова, гл. ас. д-р Красимира Петрова

 

Събота 15.11.2014

Секция СРАВНИТЕЛНА ГРАМАТИКА

137 аудитория

Първо заседание

Модератор: Ивана Давитков

10.00 – 10.15. Канамэ Окано (Япония) – Глаголы колебательного движения в болгарском языке (в сравнении с сербским и русским)

10.15 – 10.30. Зорница Цветкова (Чехия) – Към въпроса за семантичната класификация на глаголите в славянските езици

10.30 – 10.45. Ивана Давитков (България, СУ „Св. Климент Охридски“) – Темпоралните системи на сръбския и българския език – опит за съпоставителен анализ с оглед на преводни трансформации

10.45 – 11.00. Дора Солакова (България, ЮЗУ „Неофит Рилски”) – За еквивалентността на глаголите разбирам в български език и rozum?t в чешки език (проблеми на рекцията)

11.00 – 11.15. Любица Джурич (Сърбия) – Генеричке реченице са један/един у српском и бугарском

11.15 – 11.30. Ленка Долежалова (Чехия) – Гендерная асимметрия в языке на материале русского, польского и чешского языков

11.30 – 11.45. Мария Соломина (Русия) – Речевая ситуация обещания и языковые средства её выражения (на материале русского и болгарского языков)

11.45 – 12.00. Елена Короткова (Русия) – Фатические языковые средства в сопоставительном аспекте (на материале русского и болгарского языков)

12.00 – 12.15. Яна Скалкина (Русия) – К вопросу о семантической классификации неологизмов в болгарском и русском языках – задочно участие

12.15 – 12.45. Дискусия с участието на проф. д-р Иванка Гугуланова, проф. дфн Живка Златева, доц. д-р Маргарита Младенова, доц. д-р Валентин Гешев, доц. д-р Павел Крейчи, доц. д-р Маринела Младенова, доц. д-р Цветанка Аврамова, гл. ас. д-р Борислав Борисов, гл. ас. д-р Илиана Пухалева, гл. ас. д-р Надежда Делева

12.00 – 13.00 Кафе пауза

 

Секция ТЕРМИНОЛОГИЯ, ЛЕКСИКОГРАФИЯ, ФРАЗЕОЛОГИЯ

Аудитория 137

Първо заседание

Модератор: Мария-Лия Борисова

11.00 – 11.15. Десислава-Девора Атанасова (България, ШУ „Еп. Константин Преславски”) – Военните термини като концепти в българския и руския език

11.15-11.30. Brunilda Kolimja, Marsida Cobo(Албания) - The minimization of functional illiteracy through the logical acquisition of the language
11.30 – 11.45. Klaudia Chalczyska, Artur Zarba (Полша) – Students from Sofia about sex – sexual terms in the lexis of the students of Sofia University

11.45 – 12.00. Ана Попович (Хърватия) – Етнически стереотипи в българска фразеология

12.00 – 12.15. Ана Васунг (Хърватия) – О nekim problemima obrade animalistikih frazema u bugarskoj i hrvatskoj frazeografiji

12.15 – 12.30. Екатерина Струганова (Русия) – Некоторые аспекты анализа ландшафтного кода культуры в болгарской фразеологии (на примере семантического поля „Лес”)

Татьяна Терзиева, Нина Чендева (България, ШУ „Еп. Константин Преславски”) – Зоофоны с метафорическим значением в русском языке – задочно участие

12.30 – 13.00. Дискусия с участието на проф. дфн Василка Радева, доц. д-р Анелия Петкова, доц. д-р Надежда Сталянова, доц. д-р Неда Павлова, гл. ас. д-р Надежда Делева, гл. ас. д-р Елена Крейчова.

 

Секция „ФИЛОСОФИЯ НА ЕЗИКА, ЕЗИКОВА КАРТИНА”

Втора зала

Първо заседание

Модератор: Нела Мартинкова

10.00 – 10.15. Илияна Димитрова (България, ВТУ „ Св. Св. Кирил и Методий“) – Студът и здравето в българската картина на света

10.15 – 10.30. Анна Лазарова (България, СУ „Св. Климент Охридски“) – Все едно ли е дали ни е все едно?

10.30 – 10.45. Цаня Петкова (България, „ВТУ Св. Св. Кирил и Методий“) – Към въпроса за пресупозициите в политическия дискурс

10.45 – 11.00. Десислава Попова   (България, ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”) – Етнолингвистичен поглед върху изграждането на образа на българската мома в белетристиката на Любен Каравелов

11.15 – 11.30. Nela Martinkovа (Чехия, Бърно) – Развой на чешкия политически език

11.30 – 12.00. Дискусия с участието на доц. д-р Гергана Дачева, доц. д-р Петя Осенова, доц.д-р Анелия Петкова, доц. д-р Надежда Сталянова, доц. д-р Павел Крейчи, гл. ас. д-р Владислав Миланов, гл. ас. д-р Марина Джонова

12.00 – 13.00 Обедна почивка / кафе пауза

 

137 аудитория

Първо заседание

Модератор: Мадлен Димитрова

13.00 – 13.15. Valbona Sinanaj (Албания) – Language is all in the service of life, not someone's life, but of all; and in any form that appears, its function is biological and social

13.15 – 13.30. Виктория Абдуллаева (Русия) – Болгарский язык глазами иностранца

13.30 – 13.45. Мария Лапыгина (Русия) – Идеальный образ политика в сознании российского электората

13.45 – 14.00. Arsinela Xhara (Албания) – Applied speech act theory: philosophical and pragmatic analysis of some wishes in Albanian and Bulgarian

14.15 – 14.30. Nereida Panolli (Албания) – Metaphors of Conservatives and Liberals in American and British Politics

14.00 – 14.30. Дискусия с участието на доц. д-р Гергана Дачева, доц. д-р Петя Осенова, доц. д-р Надежда Сталянова, доц. д-р Павел Крейчи, гл. ас. д-р Владислав Миланов, гл. ас. д-р Марина Джонова

14.30 – 15.00 Кафе пауза

 

Секция ЕЗИКОВА ПОЛИТИКА И ОБРАЗОВАНИЕ

Втора зала

Първо заседание

Модератор: Евелина Миланова

13.00 – 13.15. Sejdi Gashi (Косово, Прищина) – Linguistic planning and the official status of languages in Kosovo during the years 1999-2009

13.15 – 13.30. Наташа Крумова-Христемова (България, СУ „Св. Климент Охридски”) – Ролята на учителя в реформиращото се образование на 21. Век

13.30 – 13.45. Евелина Миланова (България, СУ „Св. Климент Охридски“) – Развиване на умения за четене чрез обучението по български език

13.45 – 14.00. Majlinda Bushaj (Албания) – The values of etimologic studies of prof. D. Luka about albanologic sciences           

14.15 – 14.30. Рoсарио Наполитано (Италия) – Методика на обучението по български език

14.30 – 14.45. Naka Maria, Rapti Andriani (Гърция) – Deductive vs Inductive Grammar Approach in a Communicative L2 Class: Effectiveness and Students’ – Teachers’ Perceptions

14.45 – 15.00. Юлия Абрамова (Русия) - Чтение рассказов Йордана Йовкова в рамках изучения болгарского языка. Сюжеты народных преданий как средство языкового погружения

15.00 - 15.15 Софья Заболотная (Русия) - Межславянский художественный перевод в изучении славистических дисциплин

15.15 – 16.00. Кафе пауза и дискусия с участието на проф. д-р Татяна Ангелова, проф. д-р Ангел Петров, гл. ас. д-р Деспина Василева

 

Направление „Литературознание”

Четвъртък 13.11.2014

 

Секция. БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА

Нова конферентна зала

Първо заседание

Модератор: Димитър Бурла

13.00 – 13.15. Ирина Смирнова (Русия) - Заметки об особенностях женского образа в болгарском фольклоре и поэзии

13.15 – 13.30. Бияна Иванова (България, СУ „Св. Климент Охридски”) – Експедицията на Юрий Венелин и неговата „Граматика на българското наречие”

13.30 – 13.45. Андриана Спасова (България, БАН) - Античните басни и параболи във възрожденската учебникарска книжнина. Петър Берон

13.45 – 14.00. Милена Джерекарова (България, ЮЗУ „Неофит Рилски) - „Горски венец” и „Горски пътник” – сравнителен анализ

14.00 – 14.15. Венелин Николов (България, СУ „Св. Климент Охридски”) - Октавиан-Асен или Цезар на Царевец, сравнение между Друмевия Иванко и Шекспировия Юлий Цезар

14.15–14.30. Тодор Панев (България, СУ „Св. Климент Охридски”) – Лекарите възрожденци

14.30 – 15.00 Дискусия с участието на проф. д-р Николай Чернокожев, доц. д-р Паулина Стойчева, гл. ас. д-р Надежда Александрова, гл. ас. д-р Ноеми Стоичкова

15.00 – 15.15 кафе пауза

 

Второ заседание

Модератор: Андриана Спасова

15.15 – 15.30. Мариета Димитрова. Пътят от смъртта до безсмъртието в „Епопея на забравените” от Иван Вазов

15.30 – 15.45. Ивайло Димитров (България, ШУ „Еп. Константин Преславски”) - Отношението към природата в лириката на Иван Вазов през 80-те години на ХІХ век като израз на ново литературно съзнание

15.45-16.00. Димитър Бурла (България, СУ „Св. Климент Охридски”) - Бай Ганьо – към конструиране на модерния субект в българската литература

16.00-16.15. Йоана Александру, Михаела Бианка Чиовлика (Румъния, Букурещ) - Пейо Яворов - поет на невидимото

16.15–16.30. Ваня Георгиева (България, ПУ „Паисий Хилендарски”) - „Нейният”/ „нашият” Яворов. Как, какво и от кого е правилно да се говори за Лора и Яворов?

16.30-16.45. Катрин Петкова (България, СУ „Св. Климент Охридски”) - Лора преди Яворов – дъщеря на границата

16.45-17.00. Дора Цветанова (България, СУ „Св. Климент Охридски”) - Морските мотиви в лириката на Теодор Траянов

17.00–17.30. Дискусия с участието на проф. д-р Николай Чернокожев, доц. д-р Паулина Стойчева, гл. ас. д-р Надежда Александрова, гл. ас. д-р Ноеми Стоичкова

 

 

Секция РУСКА ЛИТЕРАТУРА

Зала 137

Модератор: Богдана Тепавичарова

13.00 – 13.15. Елизавета Тимофеева (Русия) - В.А. Жуковский: читатель и переводчик В. Скотта

13.15 – 13.30. Наталья Черникова (Русия) - Живописные полотна в творчестве Н.В. Гоголя

13.30 – 13.45. Екатерина Тупова (Русия) – „Война и мир” Л.Н.Толстого в диалоге с „Ярмаркой Тщеславия” В.М.Теккерей

13.45 – 14.00 Александра Бассель (Русия) - Прием киномонтажа в поэзии О. Э. Мандельштама

14.00 – 14.15. Богдана Тепавичарова (България, СУ „Св. Климент Охридски”) - Пътят до сублимацията в романа “Лолита” от Владимир Набоков и романа „Сбъркан” от Уилям Бъроуз

14.15 – 14.30. Георгий Коротков (Русия) - Роль переводческих трансформаций в русской версии романа "Рэгтайм”

Анастасия Попова (Русия) - Мотив падающего листа в лирике пушкинской поры – задочно участие

Мария Конорева (Русия) - Семантика пути в очерке И.С.Шмелева „Старый Валаам” – задочно участие

14.30 – 15.00. Дискусия с участието на проф. д-р Ренета Божанкова, доц. д-р Румяна Евтимова

 

Секция БАЛКАНСКИ ЛИТЕРАТУРИ

Зала 137

Модератор: Борислава Иванова

15.15 – 15.30. Дарина Фелонова (България, СУ „Св. Климент Охридски”) - „Пътешествам в себе си: не само в света, но и в себе си“ – номадски мотиви, тръгнали от Балканите

15.30 – 15.45. Теа Недкова (България, СУ „Св. Климент Охридски”) - Копнежът по земята и промените, които предизвиква той у главните герои на романа "Йон" на Ливиу Ребряну и повестта "Земя" на Елин Пелин

15.45 – 16.00. Борислава Иванова (България, СУ „Св. Климент Охридски”) - Духовните „пороци“ на социума и пътят към човешкото в романите „Концерт в края на зимата“ от И. Кадаре и „Сняг“ от О. Памук

16.00 – 16.15. Диана Николова (България, СУ „Св. Климент Охридски”) - Реалиите в романа „Огън” на Искендер Пала и преводът им на български език

16.15 – 16.30. Деница Петрова (България, СУ „Св. Климент Охридски”) - Мит, история, изкуство в романите „Капитан Михалис“ и „Алексис Зорбас“ от Никос Казандзакис

16.30 – 16.45. Eris Rusi (Албания) - The modern elements of the fantastic literature in Ismail Kadare - “The General of the Dead army” throw the vision of the magic realism

16.45 – 17.00. Андронику Константинос (Гърция) - Социалистичека поезия в Гърция на ХХ век

17.00 – 17.30. Дискусия с участието на проф. д-р Василка Алексова, д-р Росана Бейлери, гл. ас. д-р Фотини Христакуди

 

Петък 14.11.2014

 

Секция БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА

Нова конферентна зала

Трето заседание

Модератор: Владимир Игнатов

11.00 – 11.15. Методий Кирилов (България, СУ „Св. Климент Охридски”) - Културни контексти на българския модернизъм през 20 - те и 30 - те години на 20 век

11.15 – 11.30. Венцислав Везиров (България, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”) - Христо Смирненски и германската революция от 1918-1919 г.

11.30 – 11.45. Христина Теодосиева (България, СУ „Св. Климент Охридски”) - Разрушената утопия на Христо Смирненски. Пътят от „Червените ескадрони” до „Приказка за стълбата”

11.45 – 12.00. Евдокия Петрова (България, СУ „Св. Климент Охридски”) - „Грозни(те) прози“ на едно време. Трансформиране на библейска символика в текстовете

12.00 – 12.15. Мария Танева (България, ШУ „Еп. Константин Преславски”) - Между текста и образа. Николай Райнов и българската модерност

12.15 – 12.30. Десислава Узунова (България, СУ „Св. Климент Охридски”) - Разказът „Черният дом” от Владимир Полянов – Двойникът като клинична категория

12.30 – 13.00. Дискусия с участието на проф. Адриана Дамянова, доц. д-р Елка Димитрова, доц. д-р Иван Русков, гл. ас. Биляна Борисова, гл. ас. д-р Надежда Стоянова

13.00 – 14.00 Обедна почивка

 

Четвърто заседание

Модератор: Марчела Златкова, Мариета Николова

14.00 – 14.15. Александър Христов (България, СУ „Св. Климент Охридски”) - Застиналото време и пространство в белетристиката на Константин Константинов

14.15 – 14.30. Владимир Игнатов (България, СУ „Св. Климент Охридски”) - Дълг, обреченост и съдба (женските образи във военновременната действителност у Й. Йовков и Ст. Руневски)

14.30 – 14.45. Венцеслав Шолце (България, СУ „Св. Климент Охридски”) - Песен в полето. Опит за контекстуализация на сборника „Песента на колелетата”

14.45 – 15.00. Анна-Мария Етова (България, СУ „Св. Климент Охридски”) - Колорит и изграждане на женския образ в българския исторически роман между двете световни войни: прочит върху романа "Дъщерята на Калояна" на Фани Попова-Мутафова

15.00 – 15.15. Марина Братанова (България, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”) - Константин Петканов в литературната критика през 40-те години на двадесети век

15.15 – 15.45. Дискусия с участието на проф. дфн Адриана Дамянова, доц. д-р Иван Русков, гл. ас. д-р Ноеми Стоичкова, гл. ас. Биляна Борисова, гл. ас. д-р Надежда Стоянова

15.45 – 16.00 кафе пауза

 

Пето заседание

Модератор: Евдокия Петрова

16.00 – 16.15. Калина Янева (България, СУ „Св. Климент Охридски”) - Хумористът Чудомир отвъд хумора

16.15 – 16.30. Лора Василева (България, СУ „Св. Климент Охридски”) - Геометрия на чувството в трите романа на Блага Димитрова – „Пътуване към себе си“, „Лавина“ и „Лице“

16.30 – 16.45. Димитринка Дамянова (България, СУ „Св. Климент Охридски”) - За птиците и хората. Образът на птицата в романа "Ноев ковчег" на Йордан Радичков

17.45 – 17.00. Мариета Николова, Марчела Златкова (България, СУ „Св. Климент Охридски) - „Между палавото момче и размуния татко“ - проблемът за идентичността в романа „Парадоксът на огледалото“ от Любен Дилов

17.00 – 17.15. Боряна Владимирова (България, СУ „Св. Климент Охридски”) - Призрачната жена - присъствия и отсъствия. Щрихи върху поезията на Павел Матев

17.15 – 17. 45. Дискусия с участието на: проф. Адриана Дамянова, доц. д-р Иван Русков, гл. ас. Биляна Борисова, гл. ас. д-р Надежда Стоянова

 

Секция СЛАВЯНСКИ ЛИТЕРАТУРИ

Зала 160 Б

Първо заседание

Модератори: Поли Андреева, Велимира Божилова.

12.00 – 12.15. ArminStefanović (Босна и Херцеговина) - Otpor književnih likova spram institucija Moći u pripovijetkama Petra Kočića

12.15 – 12.30. Радостина Петрова (България, СУ „Св. Климент Охридски”) - „Скамандър” - раждането на една литературна легенда

12.30 – 12.45. Наталия Атанасова (България, СУ „Св. Климент Охридски”) - Вулгарност и цинизъм в романа на Гейза Вамош „Божиите атоми“

12.45 – 13.00. BojanaAnđelić (Сърбия) - Lik majke u pripovetkama Ivana Cankara

13.00 – 13.15. Велимира Божилова (България) - „Бягството на Томаш Юрга от и в изкуството”

13.15 – 13.45 – Дискусия с участието на гл. ас. Д-р Ани Бурова, гл. ас. д-р Славея Димитрова

13.45 – 14.00 Кафе пауза

 


 

Второ заседание

Модератор: Радостина Петрова

14.00 – 14.15. Jovana Žarković (Сърбия) - Humor kao noseća odlika romana „Doživljaji mačka Toše” i Ćopićevog pisanja za decu

14.15 – 14.30. Николай Желев (България, СУ „Св. Климент Охридски”) - Navrávačky s Dominikom Tatarkom - literárne dielo, alebo zápis rozhovorov s Dominikom Tatarkom

14.30 – 14.45. AnesOsmić (Босна и Херцеговина) - Osmanofobija i osmanofilija u „Travničkoj hronici” i „Na Drini ćupriji”

14.45 – 15.00. Кристиян Янев (България, СУ „Св. Климент Охридски”) - „Абсурдният интелектуалец“ в драмите на Мрожек и Ружевич

15.00 – 15.15. Поли Андреева (България, СУ „Св. Климент Охридски”) - Еволюция на концепцията за наука в творчеството на Станислав Лем

15.15 – 15.30. Наташа Трнавац Ћалдовић (Сърбия, Ниш) – Историjски наратив у бездну, Светлане Велмар-Jанковиħ

15.30 – 15.45. Krešimir Bobaš (Хърватия) - Intercultural Constellation of the Terms Own and Foreign in the Novels of Goran Vojnović

15.45 – 16.00. Димана Митева (България, СУ „Св. Климент Охридски”) – Женското тяло в хърватския роман на 80-те и 90-те години на ХХ в. Между патриархалната култура и феминистичните тенденции

16.00 – 16.15. Евгения Митева (България, СУ „Св. Климент Охридски) – Кризата на личността в новелата Нерешителният на Ян Йоханидес

16.15 – 16.45. Дискусия с участието на: гл. ас. д-р Славея Димитрова, гл. ас. д-р Ани Бурова

 

Секция ЛИТЕРАТУРА И КИНО

Зала 2

Първо заседание

Модератор – Олга Савеска

11.00 – 11.15. Павлина Божкова (България, СУ „Св. Климент Охридски”) - Литература и филмови адаптации – теории, изследващи връзките между тях

11.15 – 11.30. Лилия Тодорова (България, СУ „Св. Климент Охридски”) - Разколников по удиалъновски, или как да станеш убиец в XXI век

13.30 – 11.45. Костантина Пунева (България, СУ „Св. Климент Охридски”) - Влиянието на контекста. Модели на индивидуален подход към романа на Лев Толстой „Война и мир“ в кино адаптациите на Кинг Видор, Сергей Бондарчук и Робърт Дорнхелм

11.45 – 12.00. Стилияна Стоянова (България, СУ „Св. Климент Охридски”) - Поезия на кадъра в „Ромео и Жулиета“ на Франко Дзефирели

12.00 – 12.30 Дискусия с участието на доц. д-р Огнян Ковачев, доц. д-р Тодор Христов

12.30-13.00 обедна почивка

 

Второ заседание

Модератор – Константина Пунева

 

13.00 – 13.15. Олга Савеска (Сърбия) - Метафора за „преодоляването“ на бащата във филмите на Емир Кустурица „Помниш ли Доли Бел“ и „Баща в командировка“ – анализ на визуалните произведения, мотивиран от прозата на режисьора

13.15 – 13.30. Dana-Giorgiana Dragoș (Румъния) - Between the Real and the Mythical: Terrence Malick’s Tree of Life

13.30 – 13.45. Sava Stamenković (Сърбия, Ниш) - Другачије замишљање краја света у приповетки „Све док у оку не заигра плам“ П. К. Пејџ и филму „Савршено чуло“ Кима Акесона и Дејвида Мекензија

13.45 – 14.00. Раиса Ханукаева (Русия) - Сценарий Алексея Германа и Светланы Кармалиты „Что сказал табачник с Табачной улицы” как способ интерпретации повести Аркадия и Бориса Стругацких „Трудно быть богом”

14.00 – 14.45. Лиана Илиева (България, СУ „Св. Климент Охридски”) - Холивуд – калкирана приказка, опит за морфология върху изследванията на Проп и Родари

14.45 – 15.15. Дискусия с участието на доц. д-р Огнян Ковачев, доц. д-р Тодор Христов

15.15.-15.45 Кафе пауза

 

Секция ТЕОРИЯ НА ЛИТЕРАТУРАТА

148 аудитория

Първо заседание

Модератор: Радея Гешева

14.00 – 14.15 Красимира Криворова (България, СУ „Св. Климент Охридски”) - Модалностите възможност и невъзможност като характеристики на литературната фикционалност

14.15 – 14.30 Катерина Клинкова (България, СУ „Св. Климент Охридски”) - Темпоралността на образа в литературния текст

14.30 – 14.45 Георги Илиев (България, БАН) - От епистемологическия интерес към предмодерното до етоса на дръзкото говорене (Адорно, Хоркхаймер, Аренд, Фуко)

14.45 – 15.00 Даниела Стракова (България, СУ „Св. Климент Охридски”) - Събитието на деконструкцията и мястото на литературата в него

15.00 – 15.15   Мария Георгиева (България, СУ „Св. Климент Охридски”) - Критически обзор на понятията, свързани с автора на научния дискурс

15.15  15.30 – Дискусия с участието на проф. д-р Амелия Личева, доц. д-р Дарин  Тенев, гл. ас. д-р Калина Захова

15.30 – 15.45 – Кафе пауза

 

Второ заседание

Модератор: Красимира Криворова

15.45 – 16.00. Александър Иванов (България, СУ „Св. Климент Охридски”) - Към въпроса за философската употреба на езика в творчеството на Ейхей Доген (1200 – 1253)

16.00 – 16.15. Александра Арабаджиева (България, СУ, „Св. Климент Охридски”). Ролята на езика във философията на Корнелиус Касториадис

16.15 – 16.30. Радея Гешева (България, СУ „Св. Климент Охридски”) – Следи на паметта в романа "Багерия" на Дача Мараини

16.30 – 16.45. Чавдар Парушев (България, СУ „Св. Климент Охридски”) - Трансхуманистични наративи. Хибридите на Илия Иванов

16.45 – 17.00. Мария Пилева (България, СУ „Св. Климент Охридски”) - Мотивите в литературния превод

17.00  17.30. Дискусия с участието на проф. д-р Амелия Личева, доц. д-р Дарин Тенев, гл. ас. д-р Калина Захова

 

Събота 15.11.2014

Секция БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА

148 аудитория

Шесто заседание

Модератор: Николай Метев

10.00 – 10.15 Татяна Попова (България, СУ „Св. Климент Охридски”) - Изкуството на любовта, секса и смъртта в романа на Виктор Пасков "Аутопсията на една любов"

10.15 – 10.30. Елена Борисова (България, БАН) - Автотекстуалността в романите на Теодора Димова

10.30 – 10.45. Константин Адирков (България, СУ „Св. Климент Охридски”) - Възрожденската история, езикът и възвишенията през погледа на „Възвишение” на Милен Русков

10.45 – 11.00. Николай Метев (България, СУ „Св. Климент Охридски”) - „Като е тъй, защо го освобождаваме?” (Революционерите и народът в романите „Възвишение” от Милен Русков и „Под игото” от Иван Вазов)

11.00-11.15. Олена Сайковська (Украйна) - Інтерпретація міфу про зміїв у творах Ніколая Теллалова (на прикладі фентезі „Розбудити драконеня” та „Сонце недосяжне”)

11.15 – 11.30. Веселин Геренов (Франция) - Рецепцията на съвременната българска литература в западноевропейския контекст

11.30 – 12.00. Дискусия с участието на: доц. д-р Албена Вачева, гл. ас. д-р Кристина Йорданова, гл. ас. д-р Надежда Стоянова

12.00 – 13.00 обедна почивка

 

Секция АНТИЧНА И ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКА ЛИТЕРАТУРА

148 аудитория

Първо заседание

Модератор: AndersE. Møller

13.00 – 13.15. Цветомира Колева (България, СУ „Св. Климент Охридски”) - Представата за обитателите на подземния свят според Омир и Лукиан

13.15 – 13.30. Сирма Костадинова (България, СУ „Св. Климент Охридски”) - Древноиранският мит за Сътворението в огледалото на персийската класическа литература – „Шах-наме“ („Книга за царете“)

13.30 – 13.45. Елина Боева (България, СУ „Св. Климент Охридски”) - Петрус Алфонси и Disciplina Clericalis – удоволствието от разказването на истории

13.45 – 14.00. Радослава Кирилова (България, СУ „Св. Климент Охридски”) - Фикс идеята за произход в испанския ренесансов театър: сатира или бурлеска

14.00 – 14.30. Дискусия с участието на проф. д-р Амелия Личева, доц. д-р Николай Гочев, гл. ас. д-р Камелия Спасова, д-р Теодора Цанкова

14.30 – 14.45 – кафе пауза

 

Второ заседание

Модератор: Цветомира Колева

14.45 – 15.00. Деница Венкова (България, СУ „Св. Климент Охридски”) – Поезията на Херман Хесе в „Денят догаря” в превод на Любомир Илиев – символен знак и образ

15.00 – 15.15 София Дачева (България, ПУ „Паисий Хилендарски”) - Томас Ман и Херман Хесе – възможност за съпоставително рецептивистко изследване

15.15 – 15.30. Ива Петрова (България, ЮЗУ „Неофит Рилски”) - Патрик Зюскинд. Мании, фобии и обсесии

15.30. – 15.45. Инна Ангелова (България, СУ „Св. Климент Охридски”) - Опиянението на твореца в романа „Парфюмът” на Патрик Зюскинд

 

15.45 – 16.00. Anders E. Møller / Андерс Е. Мьолер (Дания) - „Седем фантастични истории“ от Исак Динесен (Карен Бликсен): Фантастичното - заразно ли е?

16.00 – 16.15. Гергана Златкова (България, СУ „Св. Климент Охридски”) - Полифонията в художествената поредица на Дж. Р. Р. Толкин

16.15 – 16.30. Борис Илиев (България, СУ „Св. Климент Охридски”) - Избор и определеност. Междутекстов анализ на „Хобит“ и „Властелинът на Пръстените“

16.30 – 17.00. Дискусия с участието на: проф. д-р Амелия Личева, доц. д-р Николай Гочев, гл. ас. д-р Камелия Спасова, д-р Теодора Цанкова

Аула

 

13.30 – 14.00 Представяне на проект „Експедиция „Рила 2014”

 

14.00 – 16.00 Студентско творчество: Авторски приказки на студенти от специалността „Българска филология” с участието на Нели Бачева, Светла Кънчева, Деница Китанова, Надежда Грозева, Златка Кънева, Тодор Панев, Даниела Попова, Бияна Иванова.

 

 

Направление „Културна антропология”

 

Четвъртък, 13.11.2014

Секция. ФОЛКЛОР И ЛИТЕРАТУРА

Зала 2

Модератор: Мария Пачева

13.00 – 13.15. Илиас Ятропулос  (Гърция) –  Гръцко-български обичаи

13.15 – 13.30. Zuzanna Stasiak  (Полша) –   Nestinari - Bulgarian ritual dance in fire

13.30 – 13.45. Татьяна Третьяк (Украйна) –  День летнего солнцестояния в календарной обрядности украинцев и болгар (компаративные студии)

13.45 – 14.00. Magdalena Zytka  (Полша) –  Obrzędowość zimowa – karnawał i maska. Porównanie polskich zapustów z bułgarskimi kukeri

14.00 – 14.15. Надежда Знак   (Полша) –  Произход на метерологичните явления в полската фолклорна традиция

14.15 – 14.45. Дискусия с участието на доц. д-р Вихра Баева, доц. д-р Станой Станоев, доц. д-р Николай Вуков, гл. ас. д-р Мария Илчевска, гл. ас. д-р Ивайло Марков.

14.45 – 15.00 – кафе пауза

 

15.00 – 15.15. Наталья Голубенко (Украйна) –  Обряды вызывания дождя у болгар Северного Приазовья (с. Петровка)

15.15 – 15.30. Наталья Красько (Украйна) –  Народное оплакивание и церковное отпевание покойнника в погребальной обрядности болгар Украины

15.30 – 15.45. Никита Молодыченко (Украйна) –  Стрелецкие песни: сто лет спустя

15.45 – 16.00. Симона Петрова (България, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”) – Растителният код в баладния мотив „Неразделни и след смъртта“

16.00 – 16.15. Яна Йосифова Мороз (България, СУ "Св. Климент Охридски”) - Глосолалията при една протестантска общност в България

16.15 – 16.45. Дискусия с участието на доц. д-р Вихра Баева, доц. д-р Станой Станоев, доц. д-р Николай Вуков, гл. ас. д-р Мария Илчевска, гл. ас. д-р Ивайло Марков.

Петък 14.11.2014

 

Секция. ИСТОРИЯ И ИДЕОЛОГИИ

Аула

 

Модератор: Мария Маринова

11.00 – 11.15. Krzysztof Popek  (Полша) –   The Redemptorists’ Mission among the Bulgarian Catholics (1836–1840)

11.15 – 11.30. Fabio Bego  (Италия – Албания)  Southern Slavs from the Perspective of the Albanian National Movement(s) 1878 - 1912

11.30 – 11.45. Павел Буцкий (Украйна) – Чувство патриотизма в полиэтнической среде Южной Украины (на материалах соцсетей)

11.45 – 12.00. Мария Пачева  (Украйна) –    Всекидневието на българите от Северното Приазовие през 50-те – 60-те години на ХХ в.

12.00- 12.15. Ана-Мария Стамен  (Румъния) –  Румъния в 1989. Кръв, страдание, надежда

12.15 – 12.45. Дискусия с участието на доц. д-р Станой Станоев, гл. ас. д-р Ивайло Марков

12.45 – 14.00 – обедна почивка

 

Секция.СОЦИАЛНИ МИТОВЕ И ИДЕОЛОГИИ

Аула

Модератор: Наталья Красько

14.00 – 14.15. Мария Маринова (България, СУ „Св. Климент Охридски) – Традиция и идеология: три разказа за една сватба от началото на 50-те години в Софийско

14.15 – 14.30. Олга Генчева (България, СУ „Св. Климент Охридски) – Пространството на жената – българката и полякинята в представата на българина. Антропологически ракурси

14.30 – 14.45. Alina Alexandra Stan, Anca Luisa Patras (Румъния) –   Folk stories from Bulgarian and Romanian literature

14.45 – 15.00. Дойна Луду Мъдълина, Дениса Андрееа Попеску (Румъния) –    Дракула - мит или реалност

15.00 – 15.15. Деница Заркова  (България, СУ "Св. Климент Охридски") –   Изследване на български фолклорни групи и техните членове в рамките на социалната мрежа Facebook

15.15 – 15.45. Дискусия с участието на доц. д-р Станой Станоев, гл. ас. д-р Ивайло Марков

 

 

МЕЖДУНАРОДЕН ФИЛОЛОГИЧЕСКИ ФОРУМ ЗА СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ

Петнадесети Климентови четения за млади изследователи 15. 11. 2014 г.

Програма

 

 

9. 00-9. 15. Откриване, Аула

9. 15 – 9. 45. Встъпителна лекция: проф.дфн Татяна Славова. Тайните на ръкописите

 

Първо заседание. Зала 1

Председател: Венета Савова

10. 00 – 10. 15. Joanna Paczos(Полша). The Unique Image of Saints Cyril and Methodius

10. 15-10. 30. Мирослава Кирилова (България, СУ "Св. Климент Охридски"). Църквата "Св. Петка" в Брезник и почитта към светицата в Западните покрайнини

10. 30 – 10. 45. Мартина Василева (България, СУ "Св. Климент Охридски"), Светлинната образност като средство за онагледяване на природата на Христос според богослужебната писмена традиция за Рождество Христово

10. 45 – 11. 00. Мария Моисеева (Русия). Опыт изучения средневековой этики в Шестодневе Иоанна Экзарха

11. 00 – 11. 30. – Дискусия

11. 30 – 12. 00. Кафе пауза

 

Второ заседание.

Председател: Диана Атанасова

12. 00 – 12. 15. Деница Петрова (България, Институт за литература, БАН). Текстологични наблюдения върху Захариевия летопис

12. 15 – 12. 30. Марина Мызина (Русия). Взаимодействие разных переводческих тенденций в Новом Завете Епифания Славинецкого, на примере Посланий святых

12. 30 – 12. 45. Магдалена Абаджиева (България, Институт за български език, БАН). Павликянската книжнина от VIII в. и илирийското влияние в българската католическа литература

12. 45 – 13. 00. Явор Иванов (България, СУ "Св. Климент Охридски"). Влахо-молдовска граматика, открита в библиотеката на Зографския манастир

13. 00 – 13. 15. Камелия Гетовска (България, СУ "Св. Климент Охридски"). Изкушение и свобода. Евангелието от Лука в интерпретацията на Великия инквизитор

13. 15 – 13. 45. Дискусия

13. 45 – 14. 30. Обедна почивка

 

Трето заседание.

Председател: Анета Димитрова

14. 30 – 14. 45. Диана Димова (България, СУ "Св. Климент Охридски"). Южнославянските преписи на повестта за Варлаам и Йоасаф. Първоначални наблюдения

14. 45 – 15. 00. Алексей Стамболов (България, СУ "Св. Климент Охридски"). Лексикални особености на гръцкия Древен патерик (тематична колекция); Apopthegmata patrum, collectio systematica

15. 00 – 15. 15. Теодора Илиева (България, ВТУ "Св. св. Кирил и Методий"). Лексика за означаване на менталност в съчинението За серафимите на св. Йоан Златоуст от книга "Маргарит"

15. 15 – 15. 30. Наталья Котова (Русия). Традиция глоссирования в Пересопницком Евангелие

15. 30 – 15. 45. Мария Тотоманова-Панева (България, СУ "Св. Климент Охридски"). Редки лексеми и хапакси в Книга Царства. Предварителни наблюдения

15, 45 – 16, 15 Дискусия

 

Четвърто заседание.

Председател: Валентина Стефанова

16. 15 – 16. 30. Гергана Георгиева (България, ШУ "Еп. Константин Преславски"). Хапакси Nomina composita в старобългарския превод на катехизите на свети Кирил Йерусалимски

16. 30 – 16. 45. Иван Илиев (България, Институт за литература, БАН). Лексемата дѫга в старобългарската преводна литература

16. 45 -17. 00. Евгения Тасева (България, СУ "Св. Климент Охридски"). Из историята на заемките в средновековния полски език

17. 00 – 17. 15. Екатерина Тодорова (България, ЦСВП „Проф. Иван Дуйчев”, СУ „Св. Кл. Охридски”). Болестите и тяхното лечение през Средновековието – теории, имена и школи

17. 15 – 17. 30. Почивка

 

Пето заседание.

Председател: Диана Димова

17. 30 – 17. 45. Валентина Стефанова (България, СУ "Св. Климент Охридски"). Определеност – граматикализация

17. 45 – 18. 00. Анастасия Харламова (Русия). Енклитичното местоимение «и/нь» в древноруските преводни паметници (върху пример на Житие на св. Андрей Юродиви и «Пчела»)

18. 00 – 18. 15. Марияна Николова (България, СУ "Св. Климент Охридски"). Анотация на старобългарски текстове - проблеми и подходи

18. 15 – 18. 30. Иван Иванов (България, СУ "Св. Климент Охридски"). Linguament – софтуер за създаване и анотация на текстови корпуси (презентация върху старобългарските текстове)

18. 30 – 19. 00. Дискусия

 

Закриване на Климентовите четения

 

Организационен екип на Международен филологически форум за студенти и докторанти:

Преподаватели: проф. дфн Адриана Дамянова, проф. д-р Ренета Божанкова, доц. д-р Андрей Бояджиев, доц. д-р Добромир Григоров, доц. д-р Маргарита Младенова, доц. д-р Петя Осенова, доц. д-р Иван Иванов, доц. д-р Дарин Тенев, гл. ас. д-р Владислав Миланов, гл. ас. Венета Савова, гл. ас. д-р Наталия Христова, гл. ас. д-р Надежда Стоянова

 

Докторанти и студенти: Радостина Петрова, Марина Маринова, Александра Колева, Александър Христов, Владимир Игнатов, Филип Стоилов, Иван Петров, Поли Андреева, Боряна Чолакова, Велимира Божилова, Мариета Николова. Марчела Златкова, Евдокия Петрова, Борислава Иванова, Теа Недкова, Мария-Лия Борисова, Анна-Мария Етова, Костантин Адирков и др.

 

Международният филологически форум, София, 13-16 ноември 2014 се провежда със съдействието на СУ „Св. Климент Охридски”, Факултета по славянски филологии към СУ „Св. Климент Охридски”, Студентския съвет при СУ „Св. Климент Охридски”, Центъра за анализ на политическата и журналистическата реч, УИ „Св. Климент Охридски”, изд. „Ентусиаст”.

КЛИМЕНТОВИ ЧЕТЕНИЯ

за млади изследователи

sv Kliment Ohridski sv KM

На 28 ноември 2016 г. от 9,00 до 19,00 ч. за седемнадесети път ще се проведат „Климентови четения за млади изследователи”, организирани от Катедрата по кирилометодиевистика към Факултета по славянски филологии на СУ „Св. Климент Охридски”. Четенията се провеждат традиционно в рамките на Климентовите дни. Тази година с тях ще бъде отбелязана 1100 годишнината от блажената кончина на свети Климент Охридски.

В конференцията свои разработки, посветени на въпроси и проблеми, свързани със средновековната епоха, ще представят 25-ма участници – студенти, докторанти и постдокторанти - представители на различни висши училища и научни институции у нас.

Откриването на форума е в 9,00 ч. в Заседателна зала 2 на Ректората.

 

Програма на четенията и резюмета на докладите

Направление по Теория на литературата

към Института за литература при БАН,

Катедра Теория и история на литературата в СУ „Св. Климент Охридски”,

Културен център към СУ „Св. Климент Охридски”

 

Национална научна конференция  

Просветителство срещу идеологема:

Цветан Стоянов, Атанас Натев, Димитър Аврамов

 

 enlightment

 

Зала 1, Нова конферентна зала, Зала 2

Ректорат, СУ „Св. Климент Охридски”

28, 29, 30 ноември 2013 г., 10.00 – 18.00 часа

 

 

Четвъртък, 28 ноември
Зала 1

10:00-12:00, Сутрешно заседание

Встъпителни думи

 

Водещ: Миглена Николчина

 

Михаил Неделчев (НБУ): Ефектът на за-минаващото присъствие и участие (Цветан Стоянов и Атанас Натев). Ескиз към литературоведски мемоари. Част втора

Миряна Янакиева (БАН): Димитър Аврамов и Бодлер

Инна Пелева (ПУ): Цветан Стоянов или българската интелигенция през 1960-те и днес – възможните избори

Амелия Личева (СУ): Понятието „световна литература” при Цветан Стоянов и днес

11:30-12:00 – Дискусия

12:00-13:30 – Обедна почивка

 

13.30-15:30, Следобедно заседание – част І

Водещ: Божана Филипова

 

Яни Милчаков (ШУ и УниБИТ): Цветан Стоянов: свободата на есето в несвободната култура

Бойко Пенчев (СУ): Цветан Стоянов или „реабилитацията” на Дионисовото в социалистическата култура от 60-те и 70-те години

● Георги Илиев (БАН): Трагичното на изкуството, трагичното на политиката и „вътрешното напрягане на битието“: Цветан Стоянов

Бисера Дакова (БАН): Неавтентичният човек или за внезапните симетрии в идеологическото писане на Цветан Стоянов

 

15:00-15:30 – Дискусия

15:30-16:00 – Кафе-пауза

 

16:00-18:00 Следобедно заседание – част ІІ

Водещ: Дарин Тенев

 

Надежда Цочева (ШУ): Димитър Аврамов – за изкуството на синтеза и за декоративните експерименти на Чавдар Мутафов

Божана Филипова (СУ): Как е възможен синтезът на изкуствата? Прочит на „Сирените” през Димитър Аврамов

Цветанка Атанасова (БАН): „Щрихи към историята и семантиката на понятието „декоративност“

Светлина Фотева: Типове интелигенция  и идеологеми в България през 1970 – те г. Значение на книгата на проф. Димитър Аврамов "Естетика на модерното изкуство“

17:30-18:00 – Дискусия

 

Петък, 29 ноември

Нова конферентна зала

 

10:00-12:00, Сутрешно заседание

Водещ: Амелия Личева

 

Александър Панов (БАН): Отношението култура – изкуство като проблем на теорията

Рая Кунчева (БАН): Димитър Аврамов и въпросът за реализма

Катерина Клинкова (СУ): Димитър Аврамов в контекста на критическата рецепция на модернизма в България

● Васил Василев (БАН): Димитър Аврамов и идеята за родното

 

11:30-12:00 – Дискусия

12:00-13:30 – Обедна почивка

 

13.30-15:30, Следобедно заседание – част І

Водещ: Камелия Спасова

 

Николай Аретов (БАН): Подриване и компромис: Ранните белетристичните книги на Цветан Стоянов

● Огнян Ковачев (СУ): За шайките и шарките на шаяка в „Изключителната биография на Буди Будев“

● Пламен Антов (БАН): "Ние и Арчи" : идеологеми и иронии

● Мая Горчева: Просветителство и емиграция: неуспелият проект на „Изключителната биография на Буди Будев”

 

15:00-15:30 – Дискусия

15:30-16:00 – Кафе-пауза

 

16:00-18:00 Следобедно заседание – част ІІ

Водещ: Огнян Ковачев

 

Миглена Николчина (СУ): Жанрът-ейрон: прочит на теоретика през белетриста Цветан Стоянов

Дарин Тенев (СУ): Буди Будев и животните в „Броселиандовата гора"

Камелия Спасова (СУ): Педагогическата провинция: Лао Це и Буди Будев

Мария Калинова (СУ): Втората част на разговора: Цветан Стоянов, Георги Марков

 

17:30-18:00 – Дискусия

 

18:00 – В рамките на форума ще бъде представена монографията на Александър Панов „Литературният образ извън пространството на книгата“. За книгата ще говори доц. д-р Миряна Янакиева.

 

 

Събота, 30 ноември

Зала 2

 

09:30-12:00, Сутрешно заседание

Водещ: Мария Калинова

 

Гергана Златкова (СУ): За един критически текст на Атанас Натев върху пиесата "Физици" на Фридрих Дюренмат

● Соня Николова (БАН):Полето на идеите през погледа на Атанас Натев. Естетическа и етична рецепция на западната литература през социализма

Атанаска Методиева (ЮЗУ): Архивът говори: идеологически стратегии на литературната критика в Русия през втората половина на ХХ век

Татяна Пантева (СУ): Просветителският проект на Диас-Плаха за европейска Испания в условията на франкизма

Катерина Кокинова (СУ): Авторът "беглец": Гомбрович и Набоков

 

 

11:30-12:00 – Дискусия

12:00-13:30 – Обедна почивка

 

13.30-15:30, Следобедно заседание – част І

Водещ: Георги Илиев

 

● Йордан Ефтимов (НБУ): Препрочитайки две книги от 1968 година: "Тъга и порив на епохата" на Асен Игнатов и "Естетика на модерното изкуство" на Димитър Аврамов

● Нонка Богомилова (БАН): За философската “тъга и порив”

● Ирен Александрова (СУ): Отговорникът за хармонията или за потребността от наставник

Никола Бенин (РУ): „Геният и неговият наставник” от Цветан Стоянов – замаскираното говорене срещу пагубните недъзи на социализма

 

15:00-15:30 – Дискусия

15:30-16:00 – Кафе-пауза

 

16:00-18:00 Следобедно заседание – част ІІ

Водещ: Миряна Янакиева

 

Цветана Хубенова (СУ): Цветан Стоянов и изстраданата Шилерова „РАДОСТ” (По „Идеи и мотиви на отчуждението в Западната литература”)

Яница Радева (СУ): Симптоматика на отчуждението в сърцето на идеологемата. Цветан Стоянов и "Над твоя дом спокойствие" (1962)

Пламен Пенев: Димитър Аврамов и Цветан Стоянов - интелектуално-етично битие и състояване на хуманитарните идеи в догматично-авторитарната епоха"

Светлозар Игов (БАН): Спомени и размисли за Цветан Стоянов

 

17:30-18:00 – Дискусия

18:00 – Заключителни думи

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА

на Вторите българистични езиковедски четения,

посветени на 100-годишнината от рождението на проф. Мирослав Янакиев,

организирани от Катедрата по български език към Софийския университет „Св. Климент Охридски“

 

 

23 ноември 2023 г.

9.30 – 10.00 ч. – Регистрация на участниците пред Аулата

10.00 – 10.30 ч. – Откриване и приветствия в Аулата

 

 

10.30 – 12.30 – Пленарно заседание

Аула

Водещ – проф. д-р Йовка Тишева

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZmJiZTUyNmMtMTMzNC00ZTRhLWJmY2EtMDEwN2MyYmE1ZDgx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%229d05c5fb-e448-4700-8a58-e15b93c84ea9%22%2c%22Oid%22%3a%22a7d39028-cb7a-462e-a7b2-468d754db56b%22%7d

10.30 – 11.00 – Димитър Попов, Велка Попова. Приноси на проф. Мирослав Янакиев за обогатяване на българската лингвистична терминология

11.00 – 11.30 – Стоян Буров. Към теорията за граматическите изключения и тенденции

11.30 – 12.00 – Илиана Кръпова. За синтаксиса на клитиките в българския език

12.00 – 12.30 – Светла Коева. Принципи на синтактичното и семантичното описание на българските глаголи в Булфрейм

 

12.30 – 13.00 – Дискусия

13.00 – 14.00 – Обедна почивка

 


Секция 1. Съвременни методи и подходи във фонетиката и фонологията. Динамика на лексикалната система и на нейните елементи

Аула

Водещ – проф. д.ф.н. Анна Чолева-Димитрова

Секретар – гл. ас. д-р Катерина Войнова

 

14.00 – 14.15 – Албена Добрева. Фонетико-фонологичната компетентност в обучението на студентите логопеди

14.15 – 14.30 – Анна Чолева-Димитрова. Динамиката на българската антропонимна система в началото на ХХІ в.

14.30 – 14.45 – Диана Благоева. Нова деантропонимна лексика в българския език

14.45 – 15.00 – Свитлана Георгиева. Лексикалната диалектна делитба на българските говори в Украйна

15.00 – 15.15 – Велислава Стойкова. Статистически подходи за изследване на семантиката и значенията на термини със съставна част „зелен“

15.15 – 15.30 – Емилия Македонска. За някои словообразувателни типове деятелни имена в речника на българския език на Найден Геров

 

15.30 – 15.45 – Дискусия

15.45 – 16.00 – Кафе пауза

 

Секция 2. Вариантността, нормативността и кодификацията днес

Втора заседателна зала

 

Водещ – доц. д-р Кристияна Симеонова

Секретар – гл. ас. д-р Лилия Желева

 

13.30 – 13.45 – Мартин Хенцелман. Българският език и междуезиковият контакт в Република Молдова

13.45 – 14.00 – Кристияна Симеонова. За някои варианти при лексикографското представяне на термини от областта на архитектурата в „Терминологичен енциклопедичен речник по изкуствата“

14.00 – 14.15 – Патрик Михайлов. Актуални тенденции при двувидовите глаголи от български и чужд произход

 

14.15 – 14.30 – Дискусия

 


Секция 3. Актуални въпроси в прагматиката и стилистиката

Втора заседателна зала

 

Водещ: доц. д-р Силвена Ставрева

Секретар – гл. ас. д-р Лилия Желева

 

14.30 – 14.45 –  Силвена Ставрева. Стилистична функция на перифразата в медицинската реклама

14.45 – 15.00 –   Йордан Ефтимов. Анаколутите на Биньо Иванов

15.00 – 15.15 –  Теодора Куртева. Литотата евфемизъм ли е?

15.15 – 15.30 –  Жанета Андреева. Стилистика на езиковата демагогия и нейните манипулативни функции в българските политически речи

 

15.30 – 15.45 – Дискусия

15.45 – 16.00 – Кафе пауза

 

Кръгла маса, посветена на превода

Втора заседателна зала

16.00 – 18.00

Водещи – проф. д-р Надежда Сталянова, проф. д-р Йовка Тишева

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NDBlY2E4MTQtOTdlNS00NzQ5LTk1ODUtY2EwYTkxODk4YjQ4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%229d05c5fb-e448-4700-8a58-e15b93c84ea9%22%2c%22Oid%22%3a%22a7d39028-cb7a-462e-a7b2-468d754db56b%22%7d

 

С участието на Албена Стаменова, Диляна Денчева, Елена Крейчова, Ирина Седакова, Кристиян Янев, Лилия Желева, Мари Врина-Николов, Мария Пилева, Радост Железарова, Райна Камберова.

Кръгла маса, посветена на езика на медиите

Нова конферентна  зала

16.00 – 18.00

Водещ – доц. д-р Владислав Миланов

 

С участието на Виктор Дремсизов, Мария Ванкова,  Ярослава Прохазкова и други.

 

18.00 Коктейл в ресторант-клуб „Алма Матер“
бул. Цар Освободител 15

* * *

 

24 ноември 2023 г.

Секция 4. Първи панел. Динамика на лексикалната система и на нейните елементи. Съвременни морфологични и синтактични подходи

Нова конферентна зала

Водещ – проф. д.ф.н. Красимира Алексова

Секретар – гл. ас. д-р Ласка Ласкова

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MDYxMjA2MmMtYTAxYS00OWE2LWFiM2YtZjFmN2VkYWE3M2Ey%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%229d05c5fb-e448-4700-8a58-e15b93c84ea9%22%2c%22Oid%22%3a%22a7d39028-cb7a-462e-a7b2-468d754db56b%22%7d

 

9.30 – 9.45 – Христина Марку. За българско-гръцката съпоставителна фразеология: актуални теми и проблеми

9.45 – 10.00 – Илияна Гаравалова. Динамиката на лексикалната система на речанския говор

10.00 – 10.15 – Диана Иванова. Композицията като словообразувателен способ в областта на специализираната (правна и икономическа) лексика

10.15 – 10.30 – Йордан Рачев. Диглосия и диграфия в съвременните реклами

 

10.30 – 10.45 – Дискусия

10.45 –  11.00 –  Кафе пауза  

 

11.00 – 11.15 – Красимира Алексова. За едни от най-честотните употреби на презумптива днес

11.15 – 11.30 – Мария Дудаш. Словообразуване в българския и унгарския език – девербални суфикси

11.30 – 11.45 – Антонина Тверицкая. Пасивните конструкции в българския и руския език: опит за съпоставително изследване

 

11.45 – 12.00 – Дискусия

12.00 – 13.00 – Обедна почивка

 

Секция 4. Втори панел. Динамика на лексикалната система и на нейните елементи. Съвременни морфологични и синтактични подходи

Нова конферентна зала

Водещ – доц. д-р Марина Джонова

Секретар – гл. ас. д-р Ласка Ласкова

 

13.00 – 13.15 – Светлана Славкова. Непрефигирани глаголи за движение в български в съпоставка с руски и италиански

13.15 – 13.30 – Йорданка Велкова. Граматически „задачи“ от типа префигиран глагол + детерминиран обект = ?

13.30 – 13.45 – Ласка Ласкова. Към въпроса за „н‘ам к‘во си“ или за граматикализацията на едно устойчиво словосъчетание с неопределителна семантика

13.45 – 14.00 – Диана Андрова. Към въпроса за конкуренцията между обобщителните  местоимения всичкият и цял

 

14.00 –  14.15 –  Дискусия

 

Кръгла маса, посветена на електронната обработка на старобългарски паметници

Първа заседателна зала

9.30 – 12.00

Водещ – проф. д-р Андрей Бояджиев

С участието на: Анисава Милтенова, Анна-Мария Тотоманова, Дейвид Бирнбаум, Камелия Христова, Мая Петрова, Станка Петрова, Татяна Брага, Цветана Димитрова.

 

12.00 – 13.00 – Обедна почивка

 

Секция 5. Съвременни морфологични и синтактични подходи

Втора заседателна зала

Водещ – проф. д-р Петя Осенова

Секретар – гл. ас. д-р Биляна Радева

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OTljZDY1NmQtZjZlNC00NGI4LWE2MTQtZGQwMTYyYTY4Mzgw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%229d05c5fb-e448-4700-8a58-e15b93c84ea9%22%2c%22Oid%22%3a%22a7d39028-cb7a-462e-a7b2-468d754db56b%22%7d

 

9.30 – 9.45 – Пресиян Пенчев. Предизвикателства при преподаването на категориите „време на глагола“ и „местоимение“ на чуждестранни студенти по предмета „Български език като чужд“ в присъствена среда

9.45 – 10.00 – Енчо Тилев. Звателен падеж в съвременния руски език – мит или реалност

10.00 – 10.15 – Марина Джонова. За подчинените изречения към конструкциите с предикатив

10.15 – 10.30 – Мариана Георгиева. Синтактични парадокси

 

10.30 – 10.45 – Дискусия

10.45 – 11.00 – Кафе пауза

 

Водещ: проф. д-р Светла Коева

Секретар – гл. ас. д-р Биляна Радева

 

11.00 – 11.15 – Михаела Москова. Евиденциалност и перфект в българския език – гледни точки и съвременно състояние 

11.15 – 11.30 – Петя Осенова. Аргументна структура на глаголите за създаване

11.30 – 11.45 – Йовка Тишева. Повторенията в устната реч

11.45 – 12.00 –  Биляна Радева. За подчинените изречения към прилагателни имена

 

11.45 – 12.00 – Дискусия

12.00 – 13.00 – Обедна почивка

 

Секция 6. Актуални въпроси в прагматиката и стилистиката

Втора заседателна зала

Водещ – проф. д-р Мария Илиева

Секретар – гл. ас. д-р Биляна Радева

 

13.00 – 13.15 –  Светла Коева, Цветана Димитрова, Ивелина Стоянова, Валентина Стефанова, Мария Тодорова, Христина Кукова. Оценка на уменията за четене и разбиране в начална училищна възраст в България и Италия

13.15 – 13.30 –  Мария Илиева. (Само)оценката на Аза по асоциативни данни

13.30 – 13.45 –  Андреана Ефтимова. Мотиви за употребата на феминативите в българския и полския публичен обмен

13.45 – 14.00 –  Биляна Тодорова. За някои метафорични употреби на глагола „хвърлям“ в текстове, посветени на войната в Украйна

 

14.00 – 14.15 – Дискусия

 

Закриване на конференцията

Нова конферентна зала

14.30 ч.