Конференции

Научни конференции
                              

                                      

 

 

Международна научно-приложна конференция „Контакт на езици и култури. Българският език в контекста на мигрантската криза и адаптацията на бежанци“ (17-19.11.2023 г., гр. Харманли)

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aY31gXPVtKJu2v4SGGjZx6ut65PSmtC3AmSRF7ML-FZM1%40thread.tacv2/1699616695063?context=%7b%22Tid%22%3a%229d05c5fb-e448-4700-8a58-e15b93c84ea9%22%2c%22Oid%22%3a%2261b1b122-c0cf-4433-b3e6-edf0a0c3e0db%22%7d

 

Програма на конференцията

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА

НА ПЕТНАДЕСЕТАТА МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО СОЦИОЛИНГВИСТИКА

„НОВИ НАПРАВЛЕНИЯ, ТЕМИ И ИДЕИ В СОЦИОЛИНГВИСТИКАТА“,

посветена на акад. Михаил Виденов

 

Регистрация: 20 април 2023 г., 9.00 – 9.30 ч. пред Аулата

Откриване на конференцията: 20 април 2023 г., Аула

Откриване и приветствия – 9.30 – 9.45 ч.

 

Пленарни доклади, 20 април 2023 г., Аула

Модератор: Ангел Ангелов

9.45 – 10.05 – Любима Йорданова. Нови направления, теми и идеи в социолингвистиката

10.05 – 10.25 – Петър Сотиров. От какво се интересува днес полската социолингвистика?

10.25 – 10.45 – Георги Армянов. За историята и състоянието на изследванията върху диастратичните езикови варианти в България

10.45 – 11.05 – Ангел Ангелов. Социолингвистиката в условията на по-различен обществен контекст

11.05 – 11.25 – Красимира Алексова. Перцептуалната социолингвистика – ново направление в социолингвистиката

11.25 – 12.00 – Дискусия 

 

12.00 – 13.00 – Обедна почивка

 

20 април 2023 г., Аула, следобедно заседание

Секция: Социолингвистиката и езикът на  (е)мигрантските, професионалните и малцинствените общности

 

Модератор: Георги Жечев

13.00 – 13.15 –  Владислав Маринов. Характеристики на езикова ситуация с наличие на билингвизъм и диглосия (пилотно изследване)

13.15 – 13.30 – Данка Апостолова. Перцепция, самооценки за речевото поведение и езикови нагласи при диглосия

13.30 – 13.45 – Георги Жечев. „Деколониална“ лингвистика – нова изследователска парадигма в социолингвистиката на ХХI век?

13.45 – 14.00 – Дияна Янкова. По въпроса за идентичността на първо поколение български емигранти в Канада

14.15 – 14.30 – Катя Исса. Фонетични интерференции в преходния език на емигрантите (въз основа на записи от речта на сиднишките българи)

14.30 – 14.45 – Димитрия Маринкова. Исторически аспект на езиковата ситуация в град Пловдив

14.45 – 15.00 – Дискусия

15.00 – 15.30 – Кафе-пауза

 

Модератор: Георги Жечев

15.30 – 15.45 – Гергана Падарева, София Мицова. Вокализацията на консонанта [l] в съвременната българска езикова ситуация. Методология

15.45 – 16.00 – София Мицова. Процесът на езиков мениджмънт в езиковото планиране и политика

16.00 – 16.15 – Детелина Кокърчина. The Eminence Of Medical Jargon When Addressing Medical Conditions

16.15 – 16.30 – Анжела Георгиева. Българските мигрантски медии – преводачи на култури

16.30 – 16.45 – Десислава-Девора Атанасова. IТ лексиката в руския език – между стандарта и жаргона

16.45 – 17.00 – Дискусия

 

17.30 – Коктейл в ресторант „Алма матер“

 

20 април 2023 г., Втора заседателна зала, следобедно заседание

Секция: Социолингвистиката и съвременните канали за комуникация

 

Модератор: Андреана Ефтимова

13.00 – 13.15 –  Андреана Ефтимова. Технологии на социалистическата пропаганда в обяснителния ключ на актуалните понятия: постистина, фалшиви новини, дезинформация

13.15 – 13.30 – Силвена Ставрева. „Фейсбук ще ме блокира“: социолингвистични аспекти на поста и модерацията в социалната мрежа

13.30 – 13.45 – Светлана Атанасова-Дивитакова. Mirror-imaging or translanguaging? How to write in a Bulgarian Public Space 

13.45 – 14.00 – Дискусия

 

Секция: Социолингвистични аспекти на обучението

 

Модератор: Елена Каневска-Николова

 

14.30 – 14.45 – Елена Каневска-Николова. Социолингвистиката в българското училище (социолингвистична проблематика в учебните програми и учебниците по български език за 11.-12. клас)

14.45 – 15.00 – Албена Добрева. Технологични, социални и методически предизвикателства

 

15.00 – 15.30 – Кафе-пауза

 

15.30 – 15.45 – Пенка Христова, Катерина Христозова. Erasmus+ mobility programme as a factor for the formation of the participants’ attitudes towards English and other foreign languages

15.45 – 16.00 – Бисерка Велева. Мотивацията при обучението по български език за чужденци

16.00 – 16.15 – Детелина Кокърчина. Power Relations Behind Students’ Code-Switching In Maritime English As Well As Medical English Classrooms

16.15 – 17.00 – Дискусия

 

17.30 – Коктейл в ресторант „Алма матер“

 

21 април 2023 г., Нова конферентна зала, сутрешно заседание

Секция: Социолингвистичен поглед към езикови феномени

 

Модератор: Красимир Стоянов

 

9.30 – 9.45 – Александър Каракачанов. Човешката комуникация

9.45 – 10.00 – Христо Кючуков. Арго сред някои  ромските групи в Турция 

10.00 – 10.15 – Красимир Стоянов. Вариантност на представата за разстояние в езика на съвременния гражданин

10.15 – 10.30 – Павлина Кънчева. Социолингвистика и терминология (социолингвистични аспекти на явлението “дублетност” в медицинската терминология)

10.30 – 10.45 – Дискусия

 

10.45 – 11.00 – Кафе-пауза

 

Модератор: Павлина Кънчева

 

11.00 – 11.15 – Людмила Кирова. Образувай си глагол! (за образуването на нови глаголи: процеси и тенденции)

11.15– 11.30 –  Цветомира Венкова. Маркери за разпознаване на скритите „Синтактични структури“ в ранни български генеративни текстове

11.30 – 11.45 – Красимира Петрова. Корпусен подход в описанието на съществителни от общ род в руския и българския език

11.45 – 12.00 – Йорданка Велкова. Жените, мъжете и кафето – езикови формули за учтивост

12.00 – 12.15 – Дискусия

 

12.30 – 13.30 – Обедна почивка

 

21 април 2023 г., Нова конферентна зала, следобедно заседание

Секция: Социолингвистичен поглед към езикови феномени

 

Модератор: Стефанка Абазова

 

13.30 – 13.45 – Стефанка Абазова. За българщината (перцепция на значението според данните от анкетно проучване)

13.45 – 14.00 – Кристияна Симеонова. За някои (не)нужни новости в съвременния български език

14.00 – 14.15 – Татяна Брага. Отражение на езиковата картина на света в българската антропонимна система

14.15 – 14.30 – Таня Пощова. Какво стана с етнонима холандец?

14.30 – 14.45 – Димитрина Хамзе. Мъжката доминация – плюсове и минуси (върху материал от полския и българския паремиен фонд)

14.45 – 15.00 – Дискусия

 

15.00 – Закриване на конференцията, Нова конферентна зала

 

 

 

 

 

 

МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ

„ЛИТЕРАТУРНАТА ПЕРИФЕРИЯ: ПАМЕТ И УПОТРЕБИ“

ПРОГРАМА

 

 

В памет на нашия учител професор Никола Георгиев,

който искаше да участва в тази конференция

с доклад на тема „Без център и без периферия“

 

 

4 ноември 2019 г. (понеделник)

Нова конферентна зала

 

9:00. Откриване на конференцията от Декана на Факултета по славянски филологии доц. д-р Бойко Пенчев

 

Първо заседание

Модератор: Ноеми Стоичкова

9:15. Елка Димитрова (Институт за литература, БАН). И още малко за маргиналния интелектуалец

9:30. Николай Аретов (Институт за литература, БАН). Град и село – напрежението между два идеологически полюса в едно едно семейство (Рашко и Илия Блъскови)

9:45. Пламен Антов (Институт за литература, БАН). Бай Ганю като фолклорно-епически герой в жанра на вица

10:00. Пламен Шуликов (ШУ „Еп. Константин Преславски“). Фотозанаячии и фотожурналисти

10: 15. Татяна Ичевска (ПУ „Паисий Хилендарски“). Столицата и провинцията в романите на Димитър Димов

10:30. Стилиян Стоянов (ЮЗУ „Неофит Рилски“). Литературата на третата възраст - подстъпи към поетиката и прагматиката й

10:45. Дискусия

11:00. Кафе пауза

 

Второ заседание

Модератор: Надежда Стоянова

11:15. Fabio Telarico (Naples Eastern University, Italy). Literary Memories and Post-socialist Identities: Bulgaria and Serbia in Comparison 

11:30. Биляна Ристич.  (Белградски университет, Сърбия). Маргиналната литература в Сърбия ‒ вчера, днес, утре

11:45. Roksolana Zharkova  (Ivan Franko National University of Lviv, Ukraine). From the Margins to the Center: the Author's Self-representation in Women's Writing (the Experience of Ukrainian Modernism of the Late ХІХth – early ХХth Centuries)

12:00. Людмила Хр. Малинова (Институт за литература, БАН). Литературнокритически ракурси към творчеството на българските писателки и опита за излизане от периферията

12:15. Росица Чернокожева (Институт за литература, БАН). Маргинална или основополагаща е българската литература за деца?

12:30. Мариета Иванова-Гиргинова (Институт за литература, БАН), Елизария Рускова (СУ „Св. Климент Охридски“). От театралния център към литературната периферия. Библейската тема в българската драма през първата четвърт на ХХ век

12:45. Жана Попова (СУ „Св. Климент Охридски“). Българската литература и телевизионният театър в периода 1990-2015 („Медийният“ канон и представите за алтернативност в телевизията)

13:00 Дискусия

13:15-14:00 Обедна почивка

 

Трето заседание

Модератор: Румяна Евтимова

14:00. Николай Чернокожев (СУ „Св. Климент Охридски“). Една антична история в български контексти

14:15. Елена Азманова-Рударска. (ЮЗУ „Неофит Рилски“). Иван Грозев в българската литература – между центъра и периферията

14:30. Венцеслав Шолце (СУ „Св. Климент Охридски“). Периферност без периферия. „Раздор“ на Симеон Радев

14:45. Tetiana Riazantseva (Shevchenko Institute of Literature, Ukraine). Mystery and Poetry of Oleksa Stefanovych

15:00. Румяна Евтимова (СУ „Св. Климент Охридски“). За отказа да бъдеш маргинален (из опита на руските писатели емигранти)

15:15. Валя Крумова (СУ „Св. Климент Охридски“). За един „маргинален“ мотив в творчеството на Иван Бунин

15:30. Дискусия

15:45-16:00. Кафе пауза

 

Четвърто заседание

Модератор: Владимир Игнатов

16:00. Анна Алексиева (Институт за литература, БАН). Центрове, периферии и енциклопедии – или как бива йерархизирана възрожденската литература

16:15. Надежда Александрова (СУ „Св. Климент Охридски“). Писателски известна, политически маргинална – румънската кралица Кармен Силва на български език

16:30. Сирма Данова (СУ „Св. Климент Охридски“). Приватно и политическо в културната периферия: към произхода на „Горски пътник. Повествителен спев“ и поезията на Ботев

16:45. Irena Kolaj Ristanović (University of Belgrade, Serbia). The Influence of Entries of Political Dictionary of Vladimir Jovanovic on a Stand of Serbian People about Ottoman Turks 

17:00. Владимир Колев (СУ „Св. Климент Охридски“). Народ и Аз в поезията на Тарас Шевченко и българските възрожденци

17:15. Владимир Игнатов (9. ФЕГ „Алфонс дьо Ламартин). За „покондирената тиква“, или напразните усилия на благородието (комедията „Цветана“ на Нестор Дебренски)

17:30. Дискусия.

18:00. Среща разговор с писателката Теодора Димова за най-новия ѝ роман „Поразените“ (2019). С участието на: проф. д-р Амелия Личева, доц. д-р Ани Бурова, Борис Илиев и студенти. Модератор: доц. д-р Ноеми Стоичкова

 

 

5 ноември 2019 (вторник)

Първа академична зала

 

Първо заседание

Модератор: Александра Александрова

9:00. Пламен Дойнов (Нов български университет). Към дефиниране на лирическата периферия в НРБ: алтернативните поети от социалистическата провинция

9:15. Мая Ангелова (ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“). Поетическа метеорология от първата половина на 70-те г. на ХХ век

9:30. Александра Александрова (СУ „Св. Климент Охридски“). Митове и рефлексии в чешката ъндърграунд поезия от 1970-те г.

9:45. Дискусия

10:00. Димитър В. Атанасов (Институт за етнология и фолклористика с етнографски музей, БАН). Между литературата и историографията: параисторията като гранично явление

10:15. Nataliia   Chaura (Kherson State University, Ukraine). Репрезентация сегментов памяти на страницах украинского журнала «Курьер Кривбасса»

10:30. Иван Иванов (СУ „Св. Климент Охридски“). Дебати за „Световната литература“ в контекста на глобализацията и дигиталната среда през новия век

10:45. Гергина Кръстева (ПУ „Паисий Хилендарски“). Прииждащи откъм смъртта (реактуализации на литературноисторическата памет чрез посмъртни антологии на български поети от периода 2015-2019 година)

11:00. Дискусия.

11:15-11:30. Кафе пауза

 

Второ заседание

Модератор: Радея Гешева

11:30. Татьяна Цепкало (Херсонский государственный университет, Украина). Проблемы памяти и национальной истории в сатирическом романе-антиутопии Олега Шинкаренка «Кагарлык»

11:45. Алла Демченко (Херсонский государственный университет, Украина). Симулякры памяти в романе С. Жадана  «Ворошиловград»

12:00. Радея Гешева (СУ „Св. Климент Охридски“). Тялото като център или периферия: наблюдения върху италианското женско писане на ХХ век

12:15. Христо Раянов (СУ „Св. Климент Охридски“). „Наполеон на престъпния свят“ (портрети на професор Мориарти в литературата, киното и телевизията)

12:30. Дискусия

12:30-13:30. Обедна почивка

 

Трето заседание

Модератор: Марин Бодаков

13:30. Мария Пилева (СУ „Св. Климент Охридски“). Маргинални мотиви и некласици на границата между XIX и XX век

13:45. Марин Бодаков (СУ „Св. Климент Охридски“). Маргиналия и искреност: случаят Маринополски

14:00. Димитър Бурла (СУ „Св. Климент Охридски“). Страсти и маски – литературната антропология на Вазов в „Драски и шарки“

14:15. Ивайло Димитров (ШУ „Еп. Константин Преславски“). Образът на поета в едно малко известно стихотворение на Иван Вазов

14:30. Бисера Дакова (Институт за литература, БАН). Маргиналният Лилиев

14:45. Биляна Борисова (СУ „Св. Климент Охридски“). Романът „Русалка“ от Андрей Протич в литературната периферия на българския индивидуализъм

15:00. Дискусия

15:15-15:30. Кафе пауза

 

Четвърто заседание

Модератор: Надежда Стоянова

15.30. Надежда Цочева (ШУ „Еп. Константин Преславски“). Модернизмът на страниците на „Художник“ и „Българан“ – диалог между сериозното и смешното

15:45. Мая Горчева (УНИБИТ). „Яфетическата теория“ като концептуална рамка на Николай-Райновата „История на пластичните изкуства“ (1935-1939)

16:00. Кристина Колева (СУ „Св. Климент Охридски“). Мода и болест: модата като болест и болестта като резултат от модата в няколко разказа на Димитър Аджарски и Светослав Минков от  30-те години на XX век

16:15. Надежда Стоянова (СУ „Св. Климент Охридски“). „Средният“ човек – между центъра и периферията

16:30. Владимир Сабоурин (ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“). „Днес борбата за освобождение на пролетариата от капитализма е оная „свилокоса бестия“: Иван Мешеков и Франкфуртската школа16:45 – 17:00 Дискусия

 

Пето заседание

Модератор: Кристиян Янев

17:00. Світлана Журба (Криворізький державний педагогічний університет, Україна). Центральне/маргінальне в українській літературі доби розстріляного відродження

17:15. Лідія Кавун (Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького м. Черкаси, Україна). Zinaida Tulub’s Novel “Mancatchers” in Context of Literary Hierarchy in 20-ies of XX century

17:30. Мария Русева (СУ „Св. Климент Охридски“). Между центъра и периферията: историческа и легендарна Прага

17:45. Кристиян Янев (СУ „Св. Климент Охридски“). „Ние от Йедвабне“ на Анна Биконт и полската памет за пограничията

18:00. Дискусия

 

18.15. Официално закриване на конференцията

 

 

Организатори:

доц. д-р Ноеми Стоичкова, гл. ас. д-р Надежда Стоянова, хон. ас. д-р Владимир Игнатов

 

Конференцията се провежда в рамките на проект към НИС на СУ Текстове от маргиналията: памет и употреби (№ 80-10-9 oт 09.04.2019)

uni-su3

 

 

СУ „Св. Климент Охридски“

Факултет по славянски филологии

 

Mеждународна научна конференция

Филологическият проект – кризи и перспективи

 

 

Ректорат, СУ „Св. Климент Охридски“

24, 25 април 2015 г.

 

Регистрация на участниците:

·   24 април, петък, 9 - 10 часа, Зала 1

·   24 април, петък, 12 - 13 часа, Зала 1

·   25 април, събота, 9 - 10 часа, Зала 1

 

 

ПРОГРАМА

 

Петък, 24 април 2015 г.

Зала 1

 

10:00 – 10:30 Откриване

10:30 – 12:00 часа, Пленарна сесия

Водещ: Николай Чернокожев

 

 • Валери Стефанов: Сезони на филологията
 • Ренета Божанкова: Макроанализът като филологическа алтернатива
 • Йовка Тишева: За устната реч в контекста на филологическата перспектива
 • Огнян Ковачев: Петър Увалиев - медиаторът и неговите медии

 

13:00 – 14:45, Зала 2

Секция „Литературознание“

Водеща: Ренета Божанкова

 

 • Милена Кирова: Канонът като филологически проект. Можем ли да говорим днес за женски литературен канон?
 • Виолета Герджикова: Филология преди филологията – номенклатура и иконография
 • Майа Фратева: Филологията и филологиите. Паралелни светове
 • Амелия Личева: Филология и световна литература
 • Костантин Адирков :  Постоянно(то) (променящото се) поле на филологията

 

14:15 – 14:45 Дискусия

14:45 – 15:00 Кафе-пауза

 

15:00 – 16:15, Зала 2

Секция „Литературознание“

Водеща: Амелия Личева

 

 • Ирен Александрова: За неразумното начало
 • Камелия Спасова: Мимесис и памет. Платоновата миметична теория у Ж. П. Вернан
 • Албена Вачева: Канон и филология
 • Николай Папучиев: Филологическият проект: антропологични предизвикателства

 

16:00 – 16: 15 Дискусия

16:15 – 16: 45 Кафе - пауза

 

16:45 – 18:00, Зала 2

Секция „Литературознание“

Водещ: Николай Папучиев

 

 • Мария Пилева: От Коледна песен до Светлое Воскресение. За колебанията на езика при първия български превод на Дикенс
 • Диана Атанасова: Има ли нещо извън текстологията? Наблюдения върху един случай от старобългарската книжнина
 • Радостина Сотирова: Християнската молитва и нейната интерпретация  в българската поезия 

 

17: 30 – 18:00 Дискусия

 

13:00 – 14:45, 160 аудитория

Секция „Литературознание“

Водещ: Огнян Ковачев

 

 • Цвета Хубенова: Словото през Кафкианските интуиции – оптимистична трагедия
 • Дарин Тенев: Езици на котката
 • Биляна Борисова: Чавдар Мутафов: "стил", "nature morte" и "пейзаж" като авангардистични възможности в изкуството
 • Надежда Стоянова: Делнично изкуство. Визии за художествената творба в критически текстове от 30-те години на ХХ век
 • Владимир Игнатов: „Душата на художника“: между възторга и покрусата

 

14:15 – 14:45 Дискусия

14:45 – 15:00 Кафе-пауза

 

15:00 – 16.15, 160 аудитория

Секция „Литературознание“

Водеща: Биляна Борисова

 

 • Десислава Узунова: Процесът раздвояване като идентификационна криза на субекта. Един прочит на разказа „Какво може да се случи нощем” от Светослав Минков
 • Александър Христов: Градът в служба на идеологиите или какво говорят камъните в белетристиката на Димитър Хаджилиев
 • Боряна Владимирова: Сецесион и криза.Рецепцията на българския символизъм след 1923 г.
 • Мария Русева: Фигурата на писателя в разказите на Димитър Шишманов

 

16:00 – 16: 15 Дискусия

16:15 – 16:45 Кафе - Пауза

 

16:45 – 18:00, 160 аудитория

Секция, „Литературознание“

Водеща: Мария Калинова

 

 • Славея Димитрова: Филология, идеология и мистификация в литературата на Чешкото възраждане
 • Людмила Хр. Малинова: Българска поезия, създадена от жени, в края на 19 век
 • Надежда Александрова: Филологическият проект на Иван Богоров при превода на романа „Еничерите“ на Алфонс Роайе в на български език
 • Яница Радева: Измеренията на затвора и мемоарната литература след Освобождението

 

17:45 – 18:00 Дискусия

 

13:00 – 15:00, 150 аудитория

Секция „Езикознание“

Водещ: Маргарита Младенова

 

 • Красимира Алексова: Употреби на дубитатива в съвременния български език
 • Ласка Ласкова: Към характеристиката на дискурсните маркери в българския език
 • Петя Осенова: Понятието "опора" в лингвистиката: проблеми и алтернативи
 • Йовка Тишева и Марина Джонова: Граматични средства за маркиране на информационната структура
 • Bistra Andreeva, Jacques Koreman, William Barry: Prosodic Realization of Information Structure in Bulgarian: Local and Global Acoustic Correlates

 

14:15 – 14:30 Дискусия

14:30 – 15:00 Кафе-пауза

 

15:00 – 16:30, 150 аудитория

Секция „Езикознание“

Водеща: Марина Джонова

 

 • Маргарита Младенова: Щрих към историята на глагола „бьрати“ в славянските езици
 • Андрей Бояджиев: Григорий Цамблак. Слово за преподобните отци в Сирна събота
 • Мая Радичева: Основни тенденции в развоя на безпредложната падежна семантика в среднобългарски
 • Ваня Зидарова: Българската лексикална система и речевата практика в началото на ХХI век
 • Красимира Петрова: Преводни съответствия на междуметия според руско-български паралелни корпуси

 

16:00 – 16:15 Дискусия

 

19:00 Коктейл, Централно фоайе (пред Аулата)

 

 

Събота, 25 април

 

10:00 – 11:30, Зала 1

Секция „Литературознание“

Водеща: Ани Бурова

 

 • Юлияна Стоянова: "Адриана": езиците на нейното (само)описване
 • Добромир Григоров: „Очите вкусват небе / Езикът кафе / Горчиви и двете“. Поезията на Иржи Коларж между осезанието и видимото
 • Райна Камберова: Стереотипи за украинците в България и стереотипи за българите в Украйна
 • Гергана Златкова: За филологията, фантастиката и образованието накратко
 • Радостина Петрова: История на полската литература на Чеслав Милош и предизвикателствата на обучението по полска литература в чужбина

 

11:15 – 11:30 Дискусия

11:30 – 11:45 Кафе-пауза

 

11:45 – 13:00, Зала 1

Секция „Литературознание“

Водеща: Юлияна Стоянова

 

  • Ани Бурова: Образът на литературоведа в съвременната проза
  • Мария Калинова: Бъдещето на диалога. Отрицание и трансформации
  • Анна Алексиева: Чий е Ботев?
  • Николай Чернокожев: Филологията между смеха и печалната действителност

 

12:45 – 13:00 Дискусия

 

10:00 – 11:30 Нова конферентна зала

Секция „Литературознание“

Водеща: Камелия Спасова

 

 • Миглена Николчина: Епос и видео игра: кризата като метаморфоза
 • Наталия Христова: Лингвистичен капитализъм и режими на истина в съвременната дигитална среда
 • Елена Крейчова: Преподавателят по филологически дисциплини – специалист по ПР и мениджмънт?
 • Екатерина Солнцева-Накова, Владимир Манчев: Относно проблемите, свързани с мениджмънта на филологическите проекти

 

11:00 – 11: 30 Дискусия

11:30 – 11:45 Кафе-пауза

 

11:45 – 13:00, Нова конферентна зала

Секция „Литературознание“

Водеща: Ирен Александрова

 

 • Яна Мороз: Езици на прехода и граници на религиозната идентичност в устните разкази на циганите евангелисти
 • Мария Маринова: Селската сватба през 50-те години в Софийско
 • Ольга Харлан: Семиотика натюрморта в художественном тексте
 • Marco Klüh: „Hasta Slavista!“ За негодността на филологическия подход към съвременната проза на Виктор Пелевин
 • Камен Михайлов: Логофилът. Нормативността на езиковата описателност по Г. Гачев

 

12:45 – 13:00 Дискусия

 

10:00 – 11.15, 160 аудитория

Сесия „Петър Увалиев - медиаторът и неговите медии“

Водещ: Огнян Ковачев

 

 • Стоян Атанасов: Беседите на Петър Увалиев по радио "France Culture"
 • Светлозар Василев: Търнър през очите на Увалиев: две психоаналитични интерпретации
 • Петър Михайлов: Устойчивостта на един (не)каноничен жанр в българската литература или междутекстова съпоставка на похвални слова от X, XV, XIX  и  XX век
 • Огнян Ковачев: Проектът "Граматика на зрителното" на Петър Увалиев

 

11:00 – 11:30 Дискусия

 

10:00 – 11:15, Зала 2

Секция „Езикознание“

Водеща: Йовка Тишева

 

 • Валентин Гешев: Българският като един от съгласувателните индоевропейски езици в Европа
 • Алла Сердюк Михайловна: Восприятие движения во фразеологических полях славянских языков в свете антропоцентризма (на материале украинского, русского и болгарского языков)
 • Велислава Стойкова, Мария Шимкова, Даниела Майхракова, Катерина Гайдошова: Проектът “Компютърни лексикографски подходи, използвани за словашки и български речници и справочни издания” - идеи и задачи
 • Таня Августинова: Формални аспекти на взаимната разбираемост между славянските езици

 

11: 00 – 11:15 Дискусия

11:15 – 11:30 Кафе-пауза

 

11:30 – 12:30, Зала 2

Секция „Езикознание

Водещ: Валентин Гешев

 

 • Андреана Ефтимова: Невербална комуникация или паралингвистика – интересува ли се лингвистиката от тях?
 • Анна Вусик: Языковая личность политика
 • Рени Манова: Семантичен обем на понятието приложна лингвистика в  някои англоезични, руски и български изследователски парадигми. Комуникативен и социокултурен подход при изучаване на български език от чужденци

 

12: 15 – 12: 30 Дискусия

 

13:30 Закриване, Зала 1

 

 

 

Софийски университет „Свети Климент Охридски“

Факултет по славянски филологии

 

ПРОГРАМА

на международна научна конфереция

„Литературните поредици – конструиране и деконструиране на канона“

  

 

Четвъртък, 26 ноември 2020

https://meet.google.com/oeh-ezca-tpm

EET - Eastern European Time UTC+2 hours

10:00. Откриване на конференцията от Декана на Факултета по славянски филологии доц. д-р Бойко Пенчев

 

Пленарно заседание

Модератор: Ноеми Стоичкова

10:15. Милена Кирова (СУ „Св. Климент Охридски“) Литературата и войната: случаят Походна войнишка библиотека

10:30. Светлана Стойчева (НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“) – „Черната поредица“ на изд. „Сребърен лъв“ на Георги Марковски

10:45. Пламен Антов (Институт за литература – БАН) – Една анонимна поредица от маргиналиите

11:00. Snizhana Zhygun (Borys Grinchenko Kyiv University) – Martyrology or Pop Culture? The Way Literary Series Affect Public Memory in Ukraine

11:15-11:30. Дискусия

11:30-11:45 Почивка

 

Автопоредици и библиотечни каталози

Модератор: Камелия Спасова

11:45. Tetiana Riazantseva. (Shevchenko Institute of Literature, NAS of Ukraine)From Memories to Visions. Series of Poems of Oleksa Stefanovych

12:00. Yevheniia Kanchura (Zhytomyr Polytechnic State University) – Cycles in fantasy fiction: world construction and worlds' intrusion

12:15. Радея Гешева (СУ „Св. Климент Охридски“) – Великолепната четворка: Елена Феранте

12:30. Камелия Спасова (СУ „Св. Климент Охридски) – Световната литература от корабите: литературните поредици на Калимах

12:45-13:00. Дискусия

13:00-14:00  Обедна почивка

 

Издателски проекти от периода между двете световни войни

Модератор: Надежда Стоянова

14:00. Анна Алексиева (Институт за литература – БАН) – Библиотека „Велики българи“ и потреблението на идентичност

14:15. Димитър Атанасов (Институт за етнология и фолклористика с етнографски музей – БАН) – „Великите българи“, „Древна България“ и други литературно-исторически разкази от междувоенния период: между историческия метаразказ и комерсиализацията

14:30. Маргарет Поппетрова (СУ „Св. Климент Охридски“) – „Игнатовите издания” - амбициозен книгоиздателски проект от времето между двете световни войни

14:45. Светла Черпокова (ПУ „Паисий Хилендарски“) – Забравени издания, забравени преводачи

15:00-15:15. Почивка.

 

15:15. Михаил Неделчев. ПОЛСКА БИБЛИОТЕКА – дело на проф. Боян Пенев и на Дора Габе.

 

15.30. Венцеслав Шолце (СУ „Св. Климент Охридски) – Канон и повторение. Подривни залози на кодификацията в поредицата „Библиотека „Зидари“

15:45. Мариета Гиргинова (Институт за литература – БАН), Елизария Рускова (СУ „Св. Климент Охридски“) – Списание в списанието. Как функционира една „скрита“ професионална театрална поредица в междувоенния период?

16:00. Надежда Стоянова (СУ „Св. Климент Охридски“) – Порядък и композиция. Четиво „Наука и живот“ на изд. „Акация“

16:15-16:45. Дискусия

17:00. Представяне на Библиотека „Международен филологически форум“. С участието на проф. Татяна Ангелова и редакционния екип на изданието.

         Представяне на том 3 на „Творческа библиотека“ – “Silva Poetica”. С участието на Александър Христов и съставителя Николай Генов.

 https://philol-forum.uni-sofia.bg/library/artistic-library-3/ 

 

Петък, 27 ноември 2020

https://meet.google.com/oeh-ezca-tpm

EET - Eastern European Time UTC+2 hours

 

Поредици и социалистически канон

Модератор: Ноеми Стоичкова

9:00. Биляна Курташева (Нов български университет) – Невидимата поредица: сборници с есета през 70-те и 80-те години на ХХ век. Една хипотеза за меката подривност

9:15. Васил Загоров, Поли Муканова (УниБИТ) – Канонично и апокрифно – за един поетичен самиздат

9:30. Поли Муканова (УниБИТ) – Паралелният канон: служебният бюлетин на СБП

9:45-10:00. Дискусия

10:00-10:15. Почивка

 

Жанрови модификации на поредиците и паметта за травмите в балкански и славянски контекст

Модератор: Росица Чернокожева

10:15. Ив-Кристиан Ангелов (СУ „Св. Климент Охридски“) – Литературни особености на мемоаристката, посветена на лагера „Белене“. Болка, писане, памет.

10:30. Кристиян Янев (СУ „Св. Климент Охридски“) – Антологията „Когато ми отнеха името“ и травмата от Възродителния процес в литературата на мюсюлманските общности

10:45. Недялко Желев (СУ „Св. Климент Охридски“) − Сребреница в постюгославския романов свят

11:00-11:15. Дискусия

11:15-11:30. Почивка

 

Литературните поредици за деца през новия век

Модератор: Светлана Стойчева

11:30. Alicja Fidowicz (Jagiellonian University) – Marcin Szczygielski's series about Maja: between traditional canon and innovation

11:45. Anna Ostapchuk (Zhytomyr Polytechnic State University) – Inclusive reception in mini-series of picture books by Ukrainian “Agrafka” art studio in the world context: intermediality aspect

12:00. Diana Zalar (University of Zagreb) – Literary Series Mirko – Croatian Response to the American Series Diary of a Wimpy Kid and Timmy Failure

12:15-12:30. Дискусия

12:30-13:30. Обедна почивка

 

Неслучилите се поредици на XIX век

Модератор: Владимир Игнатов

13:30. Ольга Новик (Бердянский государственный педагогический университет) –  Частная коллекция книг как маркер эпохи

13:45. Мария Пилева (СУ „Св. Климент Охридски“) – Профетическото слово в диалозите и стиховете на Неофит Хилендарски Бозвели

14:00. Владимир Игнатов (9. ФЕГ „Алфонс дьо Ламартин“, СУ „Св. Климент Охридски“) – „И наш Петко с мъжете“, или за един опит за възрожденска антология

14:15 – 14:30. Дискусия

14:30-14:45. Почивка

 

Поредици и национални литератури

Модератор: Кристиян Янев

14:45. Росица Чернокожева (Институт за литература – БАН) – Литературните анкети, издания на Института за литература – поле за психографски и психоаналитични тълкувания

15:00. Лора Динкова (СУ „Св. Климент Охридски“)Сборникът „Алилуя“ на Виктор Пасков в контекста на поредицата  „Златна колекция XX век“

15:15. Александра Куманова, Николай Василев (УниБИТ) – Литературната поредица от изданията на „Златната христоматия на България” (2013-2018) – пазители и разпространители на българското изящно слово

15:30-15:45. Почивка

 

15:45. Маргрета Григорова (ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“), Кристиян Янев (СУ „Св. Климент Охридски“) – Антологичната концепция на полските броеве на „Литературен вестник“

16:00. Ольга Харлан (Бердянский государственный педагогический университет) – Забытые (возвращенные) имена: новый взгляд на историю украинской литературы

16:15. Світлана Підопригора (Чорноморський національний університету імені Петра Могили) – «Минуле та сучасне візуальної літератури: український досвід»

16:30-17:00 Дискусия

17:00. Закриване на конференцията

 

Организатори:

доц. д-р Ноеми Стоичкова, гл. ас. д-р Надежда Стоянова, хон. ас. д-р Владимир Игнатов