Конференции

Научни конференции

ПОКАНА

 


Уважаеми колеги,

 

Катедрата по славянско езикознание и Катедрата по славянски литератури към Софийския университет „Св. Климент Охридски” имат удоволствието да Ви поканят за участие в Дванадесетите международни славистични четения (9 – 10 май 2014 г.). Четенията са на тема:

 

european-languages

 

 

Движение и пространство

в славянските езици, литератури и

култури

 

 

 

           

 

Докладите могат да бъдат ориентирани към следните секции:

 

-         Пространства, идентичности, (е)миграции

-         Статика и динамика, отворени и затворени пространства

-         Картография на езиковото/литературното/културното пространство

-         Съзнанието за движение и пространство в устната и писмената словесност

-         Движението и пространството във връзка със славянските езици

 

 

            Докладите са с времетраене до 20 минути. Работни езици на конференцията са всички славянски езици и английски език.
          Такса правоучастие – 50 лв. (25 €). Не включва пътни разходи и настаняване.

 

           Очакваме да изпратите темите на докладите, придружени от кратка анотация (до 10 реда),  до 10 февруари 2014 г. на e-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
Заявка за участие

  

Потвърждение ще получите до 15 февруари 2014 г.

Дванадесетите славистични четения ще се проведат в залите на Софийския университет „Св. Климент Охридски”.

 

 

 

Катедра по                                                     Катедра по

славянско езикознание                                   славянски литератури

 

 

 

 

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“

ФАКУЛТЕТ ПО СЛАВЯНСКИ ФИЛОЛОГИИ

 

rakopis

 

с любезната финансова помощ на Фонд „Научни изследвания” към СУСв. Климент Охридски”

организира

 

Международна научна конференция

ПРОБЛЕМИ И ПОДХОДИ В ИЗСЛЕДВАНЕТО НА СТАНИСЛАВОВИЯ ЧЕТИ-МИНЕЙ

21 май 2013, София

Нова конферентна зала, Ректорат, СУ „Св. Климент Охридски”

 

Форумът се провежда във връзка с изследователски проект „Реконструкция на преславските агиографски сборници: Издание и изследване на Станиславовия чети-миней“ (ДМУ 03/19) и е част от научната програма по случай 125-годишнината от създаването на Софийския университет.

 

Конференцията цели да обедини усилията на медиевисти-слависти с интерес към изследването на ръкопис № 1039 от Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“, както и към дигитализирането на средновековното културно наследство.

Информация за ръкописа:

Станиславовия чети-миней (известен повече със своя каталожен номер като НБКМ1039) е един от най-ценните средновековни славянски ръкописи, съхранявани в Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий”. Важността на паметника  се определя от това, че макар да е препис от XIV в., той съхранява старинен пласт от текстове - ценен извор за изследване на преславските преводи, от една страна, а от друга, позволява сравнително достоверна реконструкция на първоначалния състав на календарни сборници, съставяни и превеждани по времето на Златния век на средновековната българска книжовност и култура.

Станиславовият чети-миней е ключов паметник за историята на славянския агиографски корпус. На практика всеки изследовател, който работи в полето на агиографията, започва със или стига до няколко базисни ръкописа, представителни за най-древната агиотрадиция: Супрасълски сборник (X в.), Успенски сборник (ХІІ в.) и Станиславов чети-миней (ХІV в.). И ако първите два наистина ранни представители на тази традиция се характеризират с по-редки и маргинални (или маргинализирани) текстове, то Станиславовият чети-миней представя онова, което можем да наречем средновековен агиографски „канон”. В него е събрано ранното старобългарско наследство с по-късни напластявания, което е формирало компендиум от агиографски произведения, възпроизвеждани до късно (до XVII в.) сред южносляванските народи.

 

Програма/ Program

Пленарно заседание/ Plenary Session (9:00 – 11:00) Председател/ Chair: Проф. дфн Искра Христова-Шомова

Проф. дфн Боряна Христова (НБКМ, София) Думи за ръкопис № 1039 (Станиславов чети-миней) от НБКМ / Words about Ms. 1039 (Stanislavs Menologion) from the National Library in Sofia

Проф. д-р Климентина Иванова (СУ, КМНЦ, София) Представянето на староизводните чети-минеи в Bibliotheca Hagiographica Balcano-Slavica (BHBS) и проблемите, които остават нерешени/ The Place of the Old Redaction Menologia in Bibliotheca Hagiographica Balcano-Slavica (BHBS): Cases Unsolved

Проф. чл. кор. Иван Добрев (София) Лексикални особености в ръкопис № 1039 (Станиславов чети-миней) / Lexical Characteristics of Ms. 1039 (Stanislavs Menologion)

Проф. дфн Боряна Велчева (София) За показателните местоимения в ръкопис № 1039/ About the Demonstrative Pronouns in Ms. 1039

Дискусия/ Discussion
Кафе пауза/ Coffee Break

Второ заседание/ Session 2 (11:1013:00) Председател/ Chair: Доц. д-р Андрей Бояджиев

Д-р Явор Милтенов (ИБЕ, БАН, София) Бележки върху състава и историята на НБКМ 1039/ Notes On the Content and History of Ms.1039 from the National Library in Sofia

Д-р Диана Атанасова (СУ, София) Станиславовият чети-миней и институционализираното четене (особености на състава и ролята на Устава)/ Stanislav’s Menologion and the Institutionalized Reading (Content Characteristics and Role of the Typicon)

Д-р Анета Димитрова (СУ, София) Йоан Златоуст в ръкопис № 1039 от НБКМ/ St. John Chrysostom in Ms. 1039 from the National Library in Sofia

Проф. дфн Искра Христова-Шомова (СУ, София) Съставът на ранните славянски празнични минеи в съпоставка със състава на ранните чети-сборници/ Comparative Study of the Contents of the Early Festal Menaia and of the Early Reading Miscellanies

Дискусия /Discussion

 

Обедна почивка/ Lunch Break

Трето заседание/ Session 3 (14:00 – 15:30)
Председател/ Chair: Доц. д-р Маргарет Димитрова

Доц. д-р Андрей Бояджиев (СУ, София) Палеографски и езикови наблюдения върху ръкопис № 1039 от НБКМ/ Paleographic and Language Observations on Ms. 1039 from National Library in Sofia

Докт. Цветомира Данова (КМНЦ, София) Слово за Въздвижение на кръста от св. Андрей Критски по ръкопис НБКМ 1039 / The Homily on the Elevation of the Cross by St. Andrew of Crete in Ms. 1039 from the National Library in Sofia  

Д-р Мая Петрова-Танева (ИЛ, БАН, София) Житието на Ефросина Александрийска в Станиславовия чети-миней (НБКМ 1039) от XIV в./ The Life of St. Euphrosyne of Alexandria in the Stanislavs Menologion (Ms. 1039) from the Fourteenth Century

Prof. Dieter Stern (Universiteit Gent, Belgium) Deviations from Literalism: Remarks on the Slavic Translation of the Greek Life of Abraham of Qidun / Отклонения от буквализма: коментар върху славянския превод на гръцкото Житие на преподобния Аврамий

Дискусия/ Discussion

 

Кафе пауза/ Coffee Break
Четвърто заседание/ Session 4 (15:4018:00)
Председател/ Chair: Д-р Диана Атанасова

Dr. Małgorzata Skowronek (Uniwersytet Łódzki) Култът към св. Архангели и други безплътни сили в Станиславовия чети-миней/ The Cult of St. Archangels and Other Bodiless Powers in Stanislav’s Menologion

Д-р Любка Ненова (ЮЗУ, Благоевград) Някои езикови особености в Житието на св. Йоан Милостиви от ръкопис НБКМ 1039/ Some Linguistic Characteristics of the Life of St. John the Merciful in Мs. 1039 from the National Library in Sofia

Dr. Lara Sels (Katholieke Universiteit Leuven/ Universiteit Gent, Belgium) Prof. David J. Birnbaum 
(University of Pittsburgh, USA)
Editing the Bdinski Sbornik as a Multilayered Reality/
За издаването на Бдинския сборник като многопластова реалност  

Проф. дфн Анна-Мария Тотоманова (СУ, София) Електронни инструменти за обработка на средновековни славянски текстове/ е-Tools for Processing Medieval Slavic Texts

Д-р Диана Атанасова (СУ, София), докт. Козма Поповски (КМНЦ, София) Представяне на сайта Hagioslavica/ Presentation of the Website Hagioslavica

Дискусия/ Discussion 

Закриване на конференцията/ Closing of the Conference

* * *

Организатори на конференцията/ Conference organizers:

Проф. дфн Искра Христова-Шомова (председател на организационния комитет)

Д-р Диана Атанасова (ръководител на проект ДМУ 03/19)

 

 

 

 

 Традиционна интердисциплинарна конференция за млади изследователи

 

КЛИМЕНТОВИ ЧЕТЕНИЯ

 

Катедрата по кирилометодиевистика към Факултета по славянски филологии на Софийския университет „Св. Климент Охридски” ви кани на Климентови четения за млади изследователи, които ще се състоят на 22.11.2018 г. в Заседателна зала 2 на Ректората. Тази година с конференцията ще бъде отбелязана 130-годишнината на Софийския университет.

Докладите са посветени на въпроси и проблеми, свързани със средновековната епоха: история, литература, език, култура, фолклор, връзки и приемственост между Античност и Средновековие, между Средновековие и съвременност.

 

Програма на конференцията

Резюмета на докладите

balkans geo map

 

Катедрата по Общо, индоевропейско и балканско езикознание и специалност Балканистика Ви канят на

 

Студентска юбилейна конференция - 20 години Балканистика

 

Конференцията ще се проведе на 26.04.2014 г., събота, от 10.00 часа във Втора академична зала.

Участниците в конференцията ще представят доклади в областите на балканското езикознание, литература, история, култура и политика.

 

Ще е удоволствие за нас, ако имате възможност да присъствате!

 

ПРОГРАМА

 

 

С уважение,

Борислава Иванова,

Председател на Организационния комитет

Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Факултет по славянски филологии

                                                                       

П О К А Н А

 

4.24 konferencia

 

 

Уважаеми колеги,

Факултетът по славянски филологии към Софийския университет „Св. Климент Охридски“ Ви кани да вземете участие в традиционния двугодишен форум на 24 и 25 април 2017 г., който ще бъде на тема:

 

НАДМОЩИЕ И ПРИСПОСОБЯВАНЕ

Заглавието „Надмощие и приспособяване“ метафорично се позовава на сблъсъците и политиките в днешния свят, когато всяка научна област е провокирана да осмисля възможните проявления на колизията и успокояването ѝ – в доминация или в адаптиране към нови правила.

В рамките на Конференцията на Факултета по славянски филологии основните направления ще бъдат в областта на езика и на литературата.

 

І. Езиковедски четения

В съвременната лингвистика си дават среща множество подходи за интерпретация на езиковите явления, които нерядко отреждат приоритет на определено езиково равнище над останалите. Формално описание на езика или традиционен лингвистичен анализ, синхронен или диахронен подход, морфологично или синтактично равнище... Сблъсъкът на идеи, на езици, на езикови явления е възможност за взаимно проникване. Тазгодишната тема на форума включва широка гама от проблеми, сред които са следните (макар и не само те):

 • Отношенията между езиковите равнища през призмата на взаимната интерференция или на доминацията: фонетика и морфология; фонетика и лексикология; лексикология и морфология; морфология и синтаксис; семантика и синтаксис; прагматика и семантика.
 • Диахрония и синхрония в развитието на езика: аспекти на адаптацията, промяната, съжителството на различните езикови явления.
 • Езикови контакти, езикови съюзи, ареални или типологични явления: пътища на заемане и адаптация.
 • Книжовен език, териториални диалекти, социолекти: разнообразие или унификация.
 • Съвременните лингвистични теории като форми на надмощие или като варианти на приспособяване при конструирането на езиковата реалност.
 • Конкуриращи се методики и добри практики при обучението по български език в средното училище и при обучението по български като чужд.
 • Интердисциплинарната адаптация на езикознанието към задачите на културологията, антропологията, политологията, социалните науки.

 

ІІ. Литературоведски четения в чест на 80-годишнината на проф. Никола Георгиев

Напоследък хуманитаристиката е изправена пред предизвикателството да обосновава собствените си основания. Налага се разпознаване и критическо отнасяне към инстанциите, които налагат свои критерии в научния дискурс. Нужно е и да се приспособим към предизвикателствата на новите медии и да дадем своя отговор на напиращите импулси за разтваряне на литературата в полето на социалните отношения. Като реакция на изпълненото с драматични пресрещания съвремие каним колегията да дискутираме как функционират надмощието и приспособяването в следните тематични области:

 • Световни и малки литератури. Функционалност на географските, езиковите и политическите общности – балкански, славянски, европейски, западни литератури.
 • Приспособяването като съобразяване с литературни конвенции, средства и похвати на литературата. Мимезис, репрезентация, проектиране на свят.
 • Автономия и хетерономия на литературното поле. Литературност, автореференциалност, автопоезис.
 • Художествен превод, приспособяване и автономност на преводача.
 • Литературната адаптация и употребите на художествените произведения в другите изкуства и медиите.
 • Надмощие и приспособяване на представи за другостта – утопии и дистопии, фантастика и фентъзи.
 • Културна и интелектуална хегемония; мултикултурализъм; високо и ниско в културата.
 • Идеологическа доминация и съпротива. Конформизъм и неприспособимост в литературата.

 

Основни езици на конференцията: български и английски.

Срок за изпращане на заявките с резюме от 1500 до 1800 знака: 20 март 2017 г.

Срок за отговор на заявката: до 30 март 2017 г.

Електронен адрес за изпращане на заявките: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Докладите ще бъдат публикувани в сборник в електронен онлайн вариант. Материалите ще бъдат реферирани, предвижда се индексиране в СЕЕОL (Central and Eastern European Online Library), а по възможност и в РИНЦ (Российский индекс научного цитирования).

Срок за изпращане на текстовете за публикуване30 юни 2017 г.

 

Такса за участие: 40 лв. или 20 евро (за чуждестранни участници). За доклади с повече от един автор се заплащат толкова такси, колкото автори присъстват на самата конференция.

 

Организационен комитет

Доц. д-р Красимира Алексова (председател)

Проф. д.ф.н. Румяна Станчева

Доц. д-р Екатерина Търпоманова

Доц. д-р Диана Атанасова

Гл. ас. д-р Надежда Александрова

Гл. ас. д-р Мария Калинова


Заявка за участие