Конференции

Научни конференции

chetenija

 

Тридесет и четвърти Кирило-Методиевски четения 2018 г.

 

На 10 май в Заседателна зала 2 на Ректората на Софийския университет „Св. Климент Охридски” за тридесет и четвърти път ще се проведат традиционните Кирило-Методиевски четения, организирани от Катедра „Кирилометодиевистика” към Факултета по славянски филологии. Тази година Четенията са в памет на отишлата си наскоро изтъкната палеославистка доц. д-р Елена Коцева. В събитието ще участват с доклади учени от страната и чужбина.

 

В края на конферентния ден в 18.00 часа в Клуб-ресторант „Яйцето“ ще бъдат представени две издания, подготвени от членове на катедрата: монографията на гл. ас. д-р Гергана Ганева „История на граматическите основи“ и сборникът „Петър Илчев. Статии по палеославистика. По случай 90 години от рождението му“ (съставители и научни редактори на тома са проф. д.ф.н. Анна-Мария Тотоманова и проф. д.ф.н. Татяна Славова).

 

Ежегодните Кирило-Методиевски четения се провеждат в рамките на традиционните Майски дни на културата на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

 

Програма на четенията

 

 

 

 

 

 

Кирило-Методиевски четения

 

На 12.10.2020 г. за тридесет и шеста поредна година в рамките на Климентовите дни ще се проведат традиционните „Кирило-Методиевски четения“ на Катедра "Кирилометодиевистика" към Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Тази година с Четенията ще бъде отбелязана 40-годишнината от създаването на Катедрата, както и 80-годишният юбилей на проф. Климентина Иванова.

 

Научното събитие е с начален час 10:00 ч. и ще се проведе онлайн, в Ζοom,

на следния адрес: https://us02web.zoom.us/j/84902683968

 

Програма

 

Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Факултет по славянски филологии

                                                                     

4.24 konferencia

 

 

Уважаеми колеги,

 

Факултетът по славянски филологии към Софийския университет „Св. Климент Охридски“ Ви кани на традиционната си конференция с международно участие на тема: "НАДМОЩИЕ И ПРИСПОСОБЯВАНЕ", която ще се проведе на 24 и 25 април 2017 г. в Ректората на Софийския университет

 

Програма на конференцията

Общ модел

Резюмета на пленарните доклади

Резюмета „Литературоведски четения”

Резюмета „Езиковедски четения”

 

multi

 

 

ПОКАНА

 

 

            Уважаеми колеги,

 

            Катедрата по славянско езикознание и Катедрата по славянски литератури на СУ “Св. Климент Охридски“ имат удоволствието да ви поканят за участие в Тринадесетите международни славистични четения, които ще се проведат от 21 до 23 април 2016 г. в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ на тема

Мултикултурализъм и многоезичие

 

Молим заявките да бъдат ориентирани към едно от следните направления:

I. Езикознание:

 • Свое и чуждо в историята на славянските езици
 • Езикът като ядро на националното в славянските култури

Заявките да се изпращат на адрес : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

II. Литературознание, културология, антропология:

 • Културна другост и различие
 • Националната литература в мултикултурния свят
 • Литературната миграция.

Заявките да се изпращат на адрес: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

III. Юбилейна научна сесия "Морфология, синтаксис, прагматика" в чест на 75-годишнината на проф. дфн Руселина Ницолова

           

Докладите да са с времетраене до 15 минути.     

           

Такса правоучастие 25 euro/50 лв. Разходите за път и пребиваване на участниците се поемат от изпращащата институция.

 

Предвижда се публикуване на докладите в сборник. Ще се приемат за печат текстове с обем до 22 000 знака. Техническите изисквания ще бъдат изпратени допълнително.

Не се предвижда задочно участие в конференцията.

 

            Заявките изпращайте до 01.02. 2016 г.     

 

    Заявка за участие

 

 

 

Ръководител на Катедрата                                       Ръководител на Катедрата

по славянско езикознание:                                       по славянски литератури:

(доц. д-р Албена Стаменова)                                       (доц. д-р Ина Христова)

sociolinguistics

 

Международно социолингвистическо дружество – София

International Sociolinguistic Society in Sofia – INSOLISO

 

 

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

тел.: 00359 2 9308368 

        

Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Факултет по славянски филологии

бул. „Цар Освободител“ 15

София 1504

 

 

П О К А Н А

 

Уважаеми колеги,

 

Ръководството на Международното социолингвистическо дружество – София има удоволствието да Ви покани за участие в ХІІІ международна конференция по социолингвистика на тема:

 

ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЦЕСИ И ТЯХНОТО ОТРАЖЕНИЕ В ЕЗИКА

 

Тематични направления:

 1. Миграционните процеси и езиковите ситуации
 2. Националната и езиковата идентичност в съвременния свят
 3. Културните дискурси и езиковата вариантност
 4. Дигиталното общество и езиковите практики
 5. Политически ситуации и езикови политики
 6. Езиковите маркери в динамична среда – нормативност и вариантност
 7. Обществено мнение и езикови нагласи

 

Време на провеждане: 19 и 20 октомври 2017 г.

Място на провеждане: Софийски университет „Св. Климент Охридски“.

Таксата е в размер на 50 лева за участници, които не са членове на Международното социолингвистическо дружество, 30 лв. за членове на Дружеството и 20 лв. за студенти, редовни докторанти и пенсионери.

Разходите по пътуването и пребиваването на участниците са за сметка на изпращащата институция.

Представяне на докладите по време на конференцията – 15 минути.

Обем на докладите за отпечатване в сборника – 8 стандартни страници (общо 14 400 знака).

Няма да бъдат приемани доклади, надхвърлящи посочения обем. Не се допускат и доклади извън обявената тема.

Докладите ще бъдат публикувани в поредицата „Проблеми на социолингвистиката“, ХIIІ том.

По време на конференцията ще бъде проведено и организационно (отчетно-изборно) събрание на Международното социолингвистическо дружество – София.

 

   Срок за изпращане на заявките – 15 май 2017 г.,на адрес This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. или до Организационния комитет на посочения горе адрес.

Срок за отговор на заявките – 30 май 2017 г.

Работни езици на конференцията: български, английски и всички славянски езици.

За допълнителна информация се обръщайте към Организационния комитет на адрес: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

    Заявка за участие

 

Организационен комитет

Почетен председател – акад. Михаил Виденов

Председател – проф. д.ф.н. Ангел Ангелов

Членове:

Проф. д.ф.н. Петър Сотиров

Проф. д.ф.н. Елена Каневска-Николова

Доц. д-р Красимира Алексова

Доц. д-р Павлина Кънчева

Доц. д-р Катя Исса

Доц. д-р Красимир Стоянов

Гл.ас. д-р Данка Апостолова

Гл.ас. д-р Борислав Борисов

 

 

en png