Конференции

Научни конференции

 

 

ХХІХ Международен славистичен колоквиум

 

Катедрата по славянско езикознание към ФСФ на СУ „Свети Климент Охридски“ участва като съорганизатор на ХХІХ Международен славистичен колоквиум, който ще се проведе в Лвовския национален университет „Иван Франко“ (ЛНУ) на 20–21 май 2021 г.

 

Международният славистичен колоквиум се провежда ежегодно от 1992 г. от Института по славистика ЛНУ за отбелязване на паметта на славянските първоучители – равноапостолните Кирил и Методий. В колоквиумите взимат участие украински и чуждестранни учени от Полша, Сърбия, България, Чехия, Русия, Хърватия, Беларус, Германия и други страни. Работните езици на конференцията са всички славянски.

 

С оглед на комплексността на славянознанието конференцията има интердисциплинарен характер, а тематиката на докладите се отнася към различни аспекти на езикознанието, литературознанието, фолклористиката, междуславянските връзки, историята, фолклористиката, етнографията и други дисциплини. Особено внимание се отделя на кирило-методиевистиката, междуславянските контакти и историята на славистиката. Материалите от конференцията се публикуват в сборника „Проблеми слов’янознавства“ и в други научни издания.

 

Досега международни съорганизанори на Междунадорния славистичен колоквиум са били Катедрата по полски език на Университета „Николай Коперник“ в Торун, Хуманитарният факултет на Варминско-Мазурския университет в Олщин, Философският факултет на Новосадския университет, Катедрата по славистика на Белградския университет и други.

 

С оглед на епидемичената обстановка по света и наложените карантинни ограничения, тази година ХХІХ Международен славистичен колоквиум ще бъде проведен в електронна среда в платформата Zoom. Линкове ще бъдат публикувани своевременно. Тематичните области, в които ще протече работата на конференцията, са следните:

 1. Кирило-Методиевската традиция в общественото развитие на славяните.
 2. История, език, литература и култура на славянските народи: концептуални въпроси.
 3. Украйна и украинците в общославянски и европейски контекст.
 4. История и методология на славистиката.

 

Желаещите да участват, са поканени да подадат заявка не по-късно от 23 април 2021. Към заявката трябва да се приложи резюме на доклада (до 4000 знака с интервалите). Организационният комитет си запазва правото да отхвърля теми, които не отговарят на тематиката на колоквиума. Не се допуска задочно участие. При одобрение от редколегията текстовете с обем 0,5 – 1 изд. кòла (до 40 000 знака с интервалите) се приемат за публикуване в научния сборник „Проблеми слов’янознавства“. Материалите се подават на редколегията в електронен вариант (във формат DOC) на адрес: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Уважаеми колеги, каним ви да вземете участие в ХХІХ Международен славистичен колоквиум!

 

Доц. Албена Стаменова – Ръководител на  Катедрата по славянско езикознание

 

 

 

uni fall

 

П О К А Н А

 

            Уважаеми колеги,                                                                                  en png

 

Катедрата по славянско езикознание и Катедрата по славянски литератури на СУ „Св. Климент Охридски“ имат удоволствието да ви поканят за участие в Четиринадесетите международни славистични четения, които ще се проведат от 26 до 28 април 2018 г. в Софийския университет „Св. Климент Охридски“, на тема

 

Стереотипът в славянските езици, литератури и култури

 

Молим заявките да бъдат ориентирани към едно от следните направления:

 

I.  Езикознание

Заявките да се изпращат на адрес:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

II. Литературознание

III. Kултурология

IV. Aнтропология

V. Фолклористика

Заявките да се изпращат на адрес: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

           

Докладите да са с времетраене до 15 минути. Работни езици на конференцията са всички славянски езици и английски език.       

 

Такса правоучастие – 60 лв. Разходите за път и пребиваване се поемат от участниците.

 

Предвижда се публикуване на докладите в сборник. За печат ще се приемат текстове с обем до 22000 знака. Техническите изисквания ще бъдат изпратени допълнително.

 

Не се предвижда задочно участие в конференцията.

            Заявките изпращайте до 31.01. 2018 г.     

 

Заявка за участие

 

 

Организационен комитет:                                       Програмен комитет:

проф. дфн Бошко Сувайджич (Сърбия)                    доц. д-р Цветанка Аврамова

проф. дфн Звонко Ковач (Хърватия)                         доц. д-р Диляна Денчева

проф. дфн Джузепе дел Агата (Италия)                    гл. ас. д-р Росица Стефчева

проф. дфн Луциан Суханек (Полша)                         гл. ас. д-р Емилия Македонска

проф. д-р Людмила Ухлиржова (Чехия)                    гл. ас. д-р Владимир Колев

проф. дфн Панайот Карагьозов (България)              гл. ас. д-р Диана Иванова

доц. дфн Маргарита Младенова (България)            ас. Тиха Бончева

                                                                                      Боряна Цветкова

                                                                                      Кристиян Янев

                                                                                      Лилия Желева

                                                                                      Велимира Божилова

 

 

Ръководител на Катедрата                                       Ръководител на Катедрата

по славянско езикознание:                                       по славянски литератури:

доц. д-р Албена Стаменова                                     доц. д-р Ина Христова

София, 20.10.2017 г.

 

libr

 

ЮБИЛЕЙНА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ С

МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ

 

СЛОВОТО Е СВЯТ,

СВЕТЪТ Е СЛОВО

 

 

 

 

25 ГОДИНИ ФИЛОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ,

ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ "НЕОФИТ РИЛСКИ" БЛАГОЕВГРАД

 

06-07 октомври 2016 г.

Благоевград

 

Заявки на имейл: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Срок за заявките: 30.06.2016 г.

Такса правоучастие: 50 лева/25 евро.

 

Тематични области:

 • Езикознание - синхронни и диахронни изследвания
 • Език и култура. Език и субкултура
 • Социолионгвистични, етнолингвистични и психолингвистични изследвания
 • Теория и история на литературата
 • Съвременна българска и световна литература
 • Медии, комуникации и манипулации
 • Преводът – теоретични и практически измерения
 • Съвременни аспекти в редактирането и редакторската работа
 • Методика и дидактика на обучението

vitrazh

 

 

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ “СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”

ФАКУЛТЕТ ПО СЛАВЯНСКИ ФИЛОЛОГИИ

КАТЕДРА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

 

 

ПОКАНА

 

 

Уважаеми колеги,

 

Факултетът по славянски филологии на СУ “Св.

Климент Охридски“

по инициатива на Катедрата по български език

 

има удоволствието да Ви покани да участвате в

 

 

 

  

Юбилейна научна сесия

Морфология, синтаксис, прагматика

 

в чест на 75-годишнината на проф. д.ф.н. Руселина Ницолова

 

 

Сесията ще се проведе в рамките на Тринадесетите международни славистични четения от 21 до 23 април 2016 г. в Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

 

Крайният срок за изпращане на заявките е 20.02.2016 г.

Времетраенето на докладите е 15 минути.     

 

           Таксата правоучастие е 50 лв. (25 евро). Разходите за път и пребиваване на участниците се поемат от изпращащата институция.

 

Предвижда се публикуване на докладите в сборник. Текстовете не трябва да превишават  22 000 знака, вкл. цитираната литература и различните приложения. Техническите изисквания за оформянето на текстовете ще бъдат изпратени допълнително.

 

     Заявка

 

Адрес за кореспонденция: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.