Конференции

Научни конференции

multi

 

 

ПОКАНА

 

 

            Уважаеми колеги,

 

            Катедрата по славянско езикознание и Катедрата по славянски литератури на СУ “Св. Климент Охридски“ имат удоволствието да ви поканят за участие в Тринадесетите международни славистични четения, които ще се проведат от 21 до 23 април 2016 г. в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ на тема

Мултикултурализъм и многоезичие

 

Молим заявките да бъдат ориентирани към едно от следните направления:

I. Езикознание:

 • Свое и чуждо в историята на славянските езици
 • Езикът като ядро на националното в славянските култури

Заявките да се изпращат на адрес : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

II. Литературознание, културология, антропология:

 • Културна другост и различие
 • Националната литература в мултикултурния свят
 • Литературната миграция.

Заявките да се изпращат на адрес: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

III. Юбилейна научна сесия "Морфология, синтаксис, прагматика" в чест на 75-годишнината на проф. дфн Руселина Ницолова

           

Докладите да са с времетраене до 15 минути.     

           

Такса правоучастие 25 euro/50 лв. Разходите за път и пребиваване на участниците се поемат от изпращащата институция.

 

Предвижда се публикуване на докладите в сборник. Ще се приемат за печат текстове с обем до 22 000 знака. Техническите изисквания ще бъдат изпратени допълнително.

Не се предвижда задочно участие в конференцията.

 

            Заявките изпращайте до 01.02. 2016 г.     

 

    Заявка за участие

 

 

 

Ръководител на Катедрата                                       Ръководител на Катедрата

по славянско езикознание:                                       по славянски литератури:

(доц. д-р Албена Стаменова)                                       (доц. д-р Ина Христова)

Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Факултет по славянски филологии

                                                                     

4.24 konferencia

 

 

Уважаеми колеги,

 

Факултетът по славянски филологии към Софийския университет „Св. Климент Охридски“ Ви кани на традиционната си конференция с международно участие на тема: "НАДМОЩИЕ И ПРИСПОСОБЯВАНЕ", която ще се проведе на 24 и 25 април 2017 г. в Ректората на Софийския университет

 

Програма на конференцията

Общ модел

Резюмета на пленарните доклади

Резюмета „Литературоведски четения”

Резюмета „Езиковедски четения”

 

 

 

ХХІХ Международен славистичен колоквиум

 

Катедрата по славянско езикознание към ФСФ на СУ „Свети Климент Охридски“ участва като съорганизатор на ХХІХ Международен славистичен колоквиум, който ще се проведе в Лвовския национален университет „Иван Франко“ (ЛНУ) на 20–21 май 2021 г.

 

Международният славистичен колоквиум се провежда ежегодно от 1992 г. от Института по славистика ЛНУ за отбелязване на паметта на славянските първоучители – равноапостолните Кирил и Методий. В колоквиумите взимат участие украински и чуждестранни учени от Полша, Сърбия, България, Чехия, Русия, Хърватия, Беларус, Германия и други страни. Работните езици на конференцията са всички славянски.

 

С оглед на комплексността на славянознанието конференцията има интердисциплинарен характер, а тематиката на докладите се отнася към различни аспекти на езикознанието, литературознанието, фолклористиката, междуславянските връзки, историята, фолклористиката, етнографията и други дисциплини. Особено внимание се отделя на кирило-методиевистиката, междуславянските контакти и историята на славистиката. Материалите от конференцията се публикуват в сборника „Проблеми слов’янознавства“ и в други научни издания.

 

Досега международни съорганизанори на Междунадорния славистичен колоквиум са били Катедрата по полски език на Университета „Николай Коперник“ в Торун, Хуманитарният факултет на Варминско-Мазурския университет в Олщин, Философският факултет на Новосадския университет, Катедрата по славистика на Белградския университет и други.

 

С оглед на епидемичената обстановка по света и наложените карантинни ограничения, тази година ХХІХ Международен славистичен колоквиум ще бъде проведен в електронна среда в платформата Zoom. Линкове ще бъдат публикувани своевременно. Тематичните области, в които ще протече работата на конференцията, са следните:

 1. Кирило-Методиевската традиция в общественото развитие на славяните.
 2. История, език, литература и култура на славянските народи: концептуални въпроси.
 3. Украйна и украинците в общославянски и европейски контекст.
 4. История и методология на славистиката.

 

Желаещите да участват, са поканени да подадат заявка не по-късно от 23 април 2021. Към заявката трябва да се приложи резюме на доклада (до 4000 знака с интервалите). Организационният комитет си запазва правото да отхвърля теми, които не отговарят на тематиката на колоквиума. Не се допуска задочно участие. При одобрение от редколегията текстовете с обем 0,5 – 1 изд. кòла (до 40 000 знака с интервалите) се приемат за публикуване в научния сборник „Проблеми слов’янознавства“. Материалите се подават на редколегията в електронен вариант (във формат DOC) на адрес: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Уважаеми колеги, каним ви да вземете участие в ХХІХ Международен славистичен колоквиум!

 

Доц. Албена Стаменова – Ръководител на  Катедрата по славянско езикознание

 

 

sociolinguistics

 

Международно социолингвистическо дружество – София

International Sociolinguistic Society in Sofia – INSOLISO

 

 

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

тел.: 00359 2 9308368 

        

Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Факултет по славянски филологии

бул. „Цар Освободител“ 15

София 1504

 

 

П О К А Н А

 

Уважаеми колеги,

 

Ръководството на Международното социолингвистическо дружество – София има удоволствието да Ви покани за участие в ХІІІ международна конференция по социолингвистика на тема:

 

ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЦЕСИ И ТЯХНОТО ОТРАЖЕНИЕ В ЕЗИКА

 

Тематични направления:

 1. Миграционните процеси и езиковите ситуации
 2. Националната и езиковата идентичност в съвременния свят
 3. Културните дискурси и езиковата вариантност
 4. Дигиталното общество и езиковите практики
 5. Политически ситуации и езикови политики
 6. Езиковите маркери в динамична среда – нормативност и вариантност
 7. Обществено мнение и езикови нагласи

 

Време на провеждане: 19 и 20 октомври 2017 г.

Място на провеждане: Софийски университет „Св. Климент Охридски“.

Таксата е в размер на 50 лева за участници, които не са членове на Международното социолингвистическо дружество, 30 лв. за членове на Дружеството и 20 лв. за студенти, редовни докторанти и пенсионери.

Разходите по пътуването и пребиваването на участниците са за сметка на изпращащата институция.

Представяне на докладите по време на конференцията – 15 минути.

Обем на докладите за отпечатване в сборника – 8 стандартни страници (общо 14 400 знака).

Няма да бъдат приемани доклади, надхвърлящи посочения обем. Не се допускат и доклади извън обявената тема.

Докладите ще бъдат публикувани в поредицата „Проблеми на социолингвистиката“, ХIIІ том.

По време на конференцията ще бъде проведено и организационно (отчетно-изборно) събрание на Международното социолингвистическо дружество – София.

 

   Срок за изпращане на заявките – 15 май 2017 г.,на адрес This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. или до Организационния комитет на посочения горе адрес.

Срок за отговор на заявките – 30 май 2017 г.

Работни езици на конференцията: български, английски и всички славянски езици.

За допълнителна информация се обръщайте към Организационния комитет на адрес: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

    Заявка за участие

 

Организационен комитет

Почетен председател – акад. Михаил Виденов

Председател – проф. д.ф.н. Ангел Ангелов

Членове:

Проф. д.ф.н. Петър Сотиров

Проф. д.ф.н. Елена Каневска-Николова

Доц. д-р Красимира Алексова

Доц. д-р Павлина Кънчева

Доц. д-р Катя Исса

Доц. д-р Красимир Стоянов

Гл.ас. д-р Данка Апостолова

Гл.ас. д-р Борислав Борисов

 

 

en png

 

 

 

 

 

 

uni fall

 

П О К А Н А

 

            Уважаеми колеги,                                                                                  en png

 

Катедрата по славянско езикознание и Катедрата по славянски литератури на СУ „Св. Климент Охридски“ имат удоволствието да ви поканят за участие в Четиринадесетите международни славистични четения, които ще се проведат от 26 до 28 април 2018 г. в Софийския университет „Св. Климент Охридски“, на тема

 

Стереотипът в славянските езици, литератури и култури

 

Молим заявките да бъдат ориентирани към едно от следните направления:

 

I.  Езикознание

Заявките да се изпращат на адрес:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

II. Литературознание

III. Kултурология

IV. Aнтропология

V. Фолклористика

Заявките да се изпращат на адрес: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

           

Докладите да са с времетраене до 15 минути. Работни езици на конференцията са всички славянски езици и английски език.       

 

Такса правоучастие – 60 лв. Разходите за път и пребиваване се поемат от участниците.

 

Предвижда се публикуване на докладите в сборник. За печат ще се приемат текстове с обем до 22000 знака. Техническите изисквания ще бъдат изпратени допълнително.

 

Не се предвижда задочно участие в конференцията.

            Заявките изпращайте до 31.01. 2018 г.     

 

Заявка за участие

 

 

Организационен комитет:                                       Програмен комитет:

проф. дфн Бошко Сувайджич (Сърбия)                    доц. д-р Цветанка Аврамова

проф. дфн Звонко Ковач (Хърватия)                         доц. д-р Диляна Денчева

проф. дфн Джузепе дел Агата (Италия)                    гл. ас. д-р Росица Стефчева

проф. дфн Луциан Суханек (Полша)                         гл. ас. д-р Емилия Македонска

проф. д-р Людмила Ухлиржова (Чехия)                    гл. ас. д-р Владимир Колев

проф. дфн Панайот Карагьозов (България)              гл. ас. д-р Диана Иванова

доц. дфн Маргарита Младенова (България)            ас. Тиха Бончева

                                                                                      Боряна Цветкова

                                                                                      Кристиян Янев

                                                                                      Лилия Желева

                                                                                      Велимира Божилова

 

 

Ръководител на Катедрата                                       Ръководител на Катедрата

по славянско езикознание:                                       по славянски литератури:

доц. д-р Албена Стаменова                                     доц. д-р Ина Христова

София, 20.10.2017 г.