Конференции

Научни конференции

vitrazh

 

 

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ “СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”

ФАКУЛТЕТ ПО СЛАВЯНСКИ ФИЛОЛОГИИ

КАТЕДРА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

 

 

ПОКАНА

 

 

Уважаеми колеги,

 

Факултетът по славянски филологии на СУ “Св.

Климент Охридски“

по инициатива на Катедрата по български език

 

има удоволствието да Ви покани да участвате в

 

 

 

  

Юбилейна научна сесия

Морфология, синтаксис, прагматика

 

в чест на 75-годишнината на проф. д.ф.н. Руселина Ницолова

 

 

Сесията ще се проведе в рамките на Тринадесетите международни славистични четения от 21 до 23 април 2016 г. в Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

 

Крайният срок за изпращане на заявките е 20.02.2016 г.

Времетраенето на докладите е 15 минути.     

 

           Таксата правоучастие е 50 лв. (25 евро). Разходите за път и пребиваване на участниците се поемат от изпращащата институция.

 

Предвижда се публикуване на докладите в сборник. Текстовете не трябва да превишават  22 000 знака, вкл. цитираната литература и различните приложения. Техническите изисквания за оформянето на текстовете ще бъдат изпратени допълнително.

 

     Заявка

 

Адрес за кореспонденция: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

libr

 

ЮБИЛЕЙНА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ С

МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ

 

СЛОВОТО Е СВЯТ,

СВЕТЪТ Е СЛОВО

 

 

 

 

25 ГОДИНИ ФИЛОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ,

ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ "НЕОФИТ РИЛСКИ" БЛАГОЕВГРАД

 

06-07 октомври 2016 г.

Благоевград

 

Заявки на имейл: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Срок за заявките: 30.06.2016 г.

Такса правоучастие: 50 лева/25 евро.

 

Тематични области:

  • Езикознание - синхронни и диахронни изследвания
  • Език и култура. Език и субкултура
  • Социолионгвистични, етнолингвистични и психолингвистични изследвания
  • Теория и история на литературата
  • Съвременна българска и световна литература
  • Медии, комуникации и манипулации
  • Преводът – теоретични и практически измерения
  • Съвременни аспекти в редактирането и редакторската работа
  • Методика и дидактика на обучението