Конференции

Научни конференции
           logo littera                                     logo eos                      

                                                 

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,


Имаме удоволствието да Ви поканим
на кръгла маса на тема


Уеб-базирани платформи за чуждоезиково обучение в академичен контекст

Кръглата маса ще се проведе на 1 декември 2017 г.
в Софийския университет “Св. Климент Охридски”.

 

 

ПРОГРАМА

 
Основни теми на кръглата маса:


1. Среди и платформи за чуждоезиково обучение.
2. Прилагане на софтуер с отворен код за чуждоезиково обучение.
3. Възможност за интеграция на уеб-базирани платформи за изучаване на чужди езици и култури със системата за електронно обучение в Софийския университет „Св. Климент Охридски” (http://elearn.uni-sofia.bg/).
4. Критерии за сравнителен анализ на електронните платформи за езиково обучение.
5. Подходи и инструменти за оценка на използваемостта на електронните среди за чуждоезиково обучение.
6. Създаване и структуриране на дигитални ресурси за обучение в славистиката и хуманитаристиката.


Събитието добавя нова страница в по-рано развиваната работна програма на проект "ЕОС. Електронно обучение в славистиката".


Материалите от конферецията ще бъдат публикувани в електронното списание на Факултета по славянски филологии Littera et Lingua (http://slav.uni-sofia.bg/naum/lilijournal).

 

Организационен комитет – екип на проект "Анализ на уеб-базирани платформи за изучаване на чужди езици и култура в академичен контекст", НИД-СУ-2017 г.

SU

 

ПРОГРАМА НА КРЪГЛАТА МАСА

ЕЗИКОВЕДСКОТО НАСЛЕДСТВО НА ПРОФ. Д-Р МАКСИМ МЛАДЕНОВ

28 ноември 2017 г.,

СУ „Климент Охридски“, Зала 1

 

 

Откриване – 9.30

Модератор: Дарина Младенова

9.40 – 10.00 Боряна ВелчеваЗначението на трудовете на Максим Младенов за историята на българския език

10.00 – 10.20 Василка Радева Идеографският речник на българския език в лексиколожките занимания на Максим Младенов

10.20 – 10.40 Ронел АлекзандърМаксим Младенов като първоначален подбудител и постоянно вдъхновение на българо-американската съвместна работа върху българските диалекти

10.40 – 11.00 Георги МитриновПриносите на проф. д.ф.н. Максим Сл. Младенов към проучването на названията на групи българско население в българската езикова територия

11.00 – 11.30 Кафе пауза

 

Модератор: Василка Алексова

11.30 – 11.50 Георги КолевЗа необходимостта от рекартографиране на данните от БДА І – ІV  

11.50–12.10 Мария КитановаЕтнолингвистични изследвания в Института за български език Проф. Л. Андрейчин, БАН

12.10 – 12 .30 Величко ПанайотовМястото на словашкия език в научните изследвания на проф.д.ф.н. Максим Младенов

12.30 –13.30 Обедна почивка

 

Модератор: Мария Китанова

13.30 – 13.50 Дарина МладеноваСборникът с избрани статии на Максим Младенов "Диалектология. Балканистика. Етнолингвистика" и Отвъддунавският електронен корпус като част от езиковедското наследство на Максим Младенов

13.50–14.10 Валентина ВасеваПогребалните обичаи на българите в Румъния

14.10–14.30 Андрей БояджиевЛингвистичната терминология в контекста на славянската медиевистика

14.30–14.50 Василка АлексоваПриносите на Максим Младенов в изследването на румъноезичното население в България

 

Закриване 15.00

 

 

Кръгла маса, посветена на проблематиката на превода

Втора заседателна зала, 23 ноември 2023 г.

16.00-18.00 часа

Водещи – проф.  д-р Надежда Сталянова, проф. д-р Йовка Тишева

 

 

Мари Врина-Николов. Как да превеждаме въображаемото в художествения текст?

Ирина Седакова. Этнолингвистика и переводоведение (на материале реалий в стихотворении „Август“ Бориса Пастернака)

Мария Пилева. Лексикално и фразеологично богатство в преводите на д-р Лонг.

Кристиян Янев. Феноменът на полско-еврейската литература и преводът му на български (наблюдения върху тематичен брой на „Литературен вестник“)

Райна Камберова. За някои трудности при превода на украинска детска литература

Албена Стаменова. Шегите на Андрухович

Диляна Денчева. Превод на колоквиални фразеологизми при срещи на високо равнище

Елена Крейчова. Превод на устойчиви словосъчетания и фразеологизми от практиката на съдебния преводач

Радост Железарова. За мерните единици в превода - терминологично или фразеологично?

Лилия Желева. Наблюдения върху превода на филми от украински на български език

Надежда Сталянова. Фразеология и превод

 

 

 

 

Кръгла маса, посветена на електронната обработка на старобългарски паметници

 

Първа заседателна зала,  24 ноември 2023 г.

9.00 – 12.00 часа

Водещпроф. д-р Андрей Бояджиев

 

А.-М. Тотоманова. Електронната инфраструктура за изследване на българското средновековно писмено наследство. История, състояние и перспективи

 

Електронни описания на извори

А. Милтенова, Д. Бирнбаум, А. Бояджиев, Д. Радославова, К. Христова. Репертоар на старобългарската литература и книжнина с компютърни средства (http://repertorium.obdurodon.org/)

Е. Тодорова, А. Милтенова. Ръкописни книги с български произход Х-ХIV в., съхранявани в чуждестранни книгохранилища
(https://slav.uni-sofia.bg/exist/apps/bgfolia/)

С. Петрова. Пѣснословьць. Електронно описание на химнографски ръкописи (https://slav.uni-sofia.bg/exist/apps/paesnoslovec/)

 

Електронни издания
А. Бояджиев. Пандекти на Антиох (https://slav.uni-sofia.bg/exist/apps/pa/)

 

Електронни речници
Л. Тасева. Речниците към Учителното евангелие на Константин Преславски: лексикографски предизвикателства и технологични решения (https://uchitelnoevangelie.eu/)

 

Енциклопедичен корпуси за обмен на знания
А. Милтенова, Д. Радославова. Scripta Bulgarica. Дигитална библиотека за старобългарска книжнина
(http://scripta-bulgarica.eu/)

А. Милтенова, Д. Радославова. SESDiva. Южните и източните славяни: разнообразие и взаимодействие на писмените култури
(https://sesdiva.eu/)

 

А. Бояджиев. Зографска електронна научноизследователска библиотека (https://slav.uni-sofia.bg/zograf/)

Ц. Димитрова, А. Бояджиев. Сайт с информация за компютърната обработка на средновековни славянски и ранни новобългарски извори. От името на Комисията за компютърна обработка на средновековните славянски книги и ранни печатни книги към Международния комитет на славистите (https://obshtezhitie.net/)

 

 

Snimka034

 

Уважаеми колеги,

 

Катедрата по общо, индоевропейско и балканско езикознание има удоволствието да Ви покани на лингвистичните четения „Език и езикознание“ по случай 90 години от рождението на проф. Моско Москов, които ще се проведат на 24 ноември (петък) от 9.30 часа в Нова конферентна зала на СУ „Св. Климент Охридски“.

 

ПРОГРАМА НА ЛИНГВИСТИЧНИТЕ ЧЕТЕНИЯ

 

 

Първа секция

Водещ: Биляна Михайлова

9:30 – 9:50 Петя Асенова Проф. Моско Москов – опит за творчески портрет.

9:50 – 10:10 Василка Радева Проф. Моско Москов за езиковата култура

10:10 – 10:30 Марина Врачу Памяти болгарских ученых М.Москова, И. Дуридановa, Г. Риковa: записки на полях румынско-болгарских культурных связей в 1960-ые гг.

10:30 – 10:50 Живка Колева Звукоизобразителността в изследванията на Моско Москов

10:50 – 11:00 Дискусия

11:00 – 11:20 Пауза

 

Втора секция

Водещ: Фотини Христакуди

11:20 – 11:40 Никола Кръстев Детерминационните процеси като способ за структуриране на системата на езика

11:40 – 12:00 Иван Петров Някои наблюдения върху номинаналните атрибутивни и посесивни фрази

12:00 – 12:20 Биргит Игла Между българския и гръцкия език относно заемане от ромския език [gadze i gomen-os//a]

12:20 – 12:40 Христина Марку По следите на една вероятна славянска заемка в гръцкия език

12:40 – 13:00 Борис Вунчев Етимологични и словообразувателни особености на абсолютните активни интранзитиви в гръцки

13:00 – 13:10 Дискусия

 

13:10 – 14:30 ОБЕДНА ПОЧИВКА

 

Трета секция

Водещ: Екатерина Търпоманова

14:30 – 14:50 Мария Атанасова Специфика на фамилните имена на българите в Приазовието и Молдова

14:50 – 15:10 Лудвиг Селимски Към етимологията на няколко диалектни думи

15:10 – 15:30 Анастасия Петрова Към въпроса за семантичния развой на общобалканската лексика: тур.perde

15:30 – 15:50 Дарина Младенова Номинационни модели в балканските езици за пренесените от Америка зеленчукови култури

15:50 – 16:10 Мая Александрова За имената на млякото и млечните продукти в балканските езици

16:10 -16:20 Дискусия

16:20 – 16:40 Пауза

 

Четвърта секция

Водещ: Албена Мирчева

16:40 – 17:00 Лучия Антонова-Василева Форми за минали времена на глаголите в българските говори в Косово

17:00 – 17:20 Василка Алексова За етимологията на една диалектна дума: стригле

17:20 – 17:40 Яна Сивилова Да изплюя ли камъчето. Бележки върху произхода на един фразеологизъм

17:40 – 18:00 Русана Бейлери Ръкописите в бюрото на проф. Моско Москов

18:00 – 18:10 Дискусия

 

Закриване на четенията