Конференции

Научни конференции

 

vhod

 

Катедрата по общо, индоевропейско и балканско езикознание

има удоволствието да Ви покани да вземете участие в

 

Кръгла маса „Езикът – общ и различен“,

посветена на акад. стефан младенов

 

29. 11. 2013 г., Първа заседателна зала

 

 

Програма

 

 

От 14 ч.

Биляна Михайлова: Акад. Стефан Младенов – творчески път

Албена Мирчева: Ономастичните проучвания на Стефан Младенов

Иванка Иванова: Приносът на акад. Ст. Младенов към езиковото новаторство у нас

Яна Сивилова: Изходна семантика на фразеологизма „Когато върбата роди круши“

Иван Петров:Именни образувания с формант -nt- в хетски и санскрит

Йована Гоцич: Преходните говори (пиротският и трънският говор между общото и специфичното)

Дискусия

Кафе пауза

 

От 16 ч.

Представяне на „Помагало по албански език“ от Людмил Станков, Изд. на СУ, 2013

Представяне на книгата „Сватбената терминология в българския и румънския“ от Василка Алексова

 

 

 

Международно социолингвистическо дружество - София

International Sociolinguistic Society in Sofia – INSOLISO

                                                                                               

П О К А Н А

ВТОРО ИЗВЕСТИЕ

 

Уважаеми колеги,

 

Ръководството на Международното социолингвистическо дружество има честта да Ви покани за участие в Единадесетата конференция по социолингвистика на тема:

 

ЕЗИКЪТ ВЪВ ВРЕМЕТО И ПРОСТРАНСТВОТО,

 

посветена на 100-годишнината от рождението на професор Стойко Стойков.

 

aula colour

 

Дата на провеждане: 26 и 27 октомври 2012 г. (петък и събота).

Откриване: 26.10.2012 г., Аула на Софийски университет “Св. Климент Охридски”.

 

Условия:

 1. Международното социолингвистическо дружество – София (МСД) не поема финансови ангажименти по пътуването и пребиваването на участниците. По този въпрос те следва да се обърнат към администрацията на съответната организация, в която работят.
 2. Участниците ще бъдат регистрирани непосредствено преди откриването, когато ще получат окончателната програма и другите делови материали.
 3. Таксата е в размер на 30 лева (за студенти, докторанти и пенсионери – 5 лв.).
 4. Организационният комитет на конференцията предвижда презентациите на докладите да са по 20 минути. Тестът на докладите, предаден за отпечатване, да не надвишава 10 стандартни страници (1800 знака), а за научните съобщения – до 5 стр. Няма да бъдат приемани доклади и научни съобщения, надхвърлящи посочения обем. Не се допускат и доклади извън обявената тема.
 5. Предвижда се докладите да бъдат публикувани в поредицата „Проблеми на социолингвистиката”, ХІ том.
 6. По време на конференцията ще бъде проведено и организационно (отчетно-изборно) събрание на членовете на МСД, когато ще може да се заплати членският внос за 2012 г. и за предходни години.
 7. Удължаване на срока за изпращане на заявките – до 7 октомври 2012 г., на адрес This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
 8. Работни езици на конференцията – български и английски.

 

Организационния комитет

Доц. д-р Ангел Ангелов - председател

Доц. д-р Красимира Алексова

Доц. д-р Красимир Стоянов

Доц. д-р Павлина Кънчева

Ст. пр. д-р Катя Исса

Гл.ас. д-р Данка Апостолова

 

 

                                                                                           София 1504

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.                                                              Бул. „Цар Освободител“ 15

 

тел. 9308368                                                                        Факултет по славянски филологии

 

                           

 

 

 

 

invisible.school

 

Уважаеми колега,

 

Имаме удоволствието да Ви поканим на научна конференция на тема Изплъзващият се предмет на литературознанието. Невидимата школа: Мирослав Янакиев, Никола Георгиев, Радосвет Коларов.

 

 

Събитието ще се проведе на 28, 29, 30 ноември 2012 г. в СУ. Организатори на конференцията са направлението по Теория на литературата към Института за литература при БАН и катедра Теория и история на литературата в СУ „Св. Климент Охридски”.

 

Конкретният повод е кръглата (седемдесет) годишнина на Радосвет Коларов. Целта е литературоведското му дело да бъде осмислено през концептуалните и тематични връзки с делото на други две ключови за българското литературознание фигури – М. Янакиев и Н. Георгиев.

 

Нарекохме „невидима” създадената от тримата школа, защото тя се различава от традиционните школи, които имат свои манифести, тезиси, пространствени центрове. В същото време тяхната школа, свободна от всякакви белези на институционалност, е повече от видима. Ако има нещо устойчиво в българското литературознание от 40-50 години насам, то е именно в неотслабващото позоваване на техните идеи, теоретични построения и конкретни анализи. И това важи в еднаква степен за различни като поколение литературоведи – от тези, които са най-близо, до тези, които са най-далече от мисленето на тримата за литературата. Разбира се, под „мислене на тримата” съвсем не се има предвид, че те мислят еднакво. Обратното, една от съществените посоки на предлаганата конференция би било вглеждането в точките, където най-остро личат различията помежду им, без да се подценяват и точките на единомислие.

 

Изборът ни на заглавие на конференцията е мотивиран от факта, че не съществува определение или описание на литературата, което да не е обречено на непълнота и което да не може да бъде оспорено. От друга страна, обаче, те тримата – М. Янакиев, Н. Георгиев и Р. Коларов – са успявали през годините да я улавят до възможния предел, до който това изобщо може да бъде постигнато.

 

Тази конференция е възможност съвременното литературознание да направи много важна крачка към самоопознаването и самоосъзнаването си. За да се случи това, нейна водеща черта би трябвало да бъде съсредоточеността. Затова нейното поле се задава с по-голяма от обичайната строгост: темите на всички доклади ще трябва да бъдат изведени от концепциите и подходите на тези учени, а техните идеи – разгледани в присъщите им отношения на взаимно допълване и оспорване.

 

Предлагаме следните проблемни центрове, около които да бъдат организирани докладите:

    • Литературата – познаваема и непознаваема
    • Бягства и завръщания на литературоведа
    • Конфликти и решения в литературознанието
    • Свобода и подчиненост в литературознанието

 

Срок за подаване на заявка – 31 октомври

Анотация до 500 знака

Регламент – 20 мин. на доклад

Дати на конференцията – 28, 29 и 30 ноември 2012

Място: Нова конферентна зала, Ректорат, СУ

 

Контакти: theory.lit@gmail.com

 

 

kongres copy

 

XVI международный съезд славистов в Белграде 2018 г.

 

ЗАЯВКИ НА ТЕМАТИЧЕСКИЕ БЛОКИ

 

 

 

На заседании МКС в Праге 31 августа – 1 сентября 2015 г. приняты следующие решения:

 

1. На XVI международном съезде славистов в Белграде 2018 г., как и на предыдущем съезде в Минске, будет 25 тематических блоков, но при необходимости их общее число можно будет увеличить.

2. Число участников в тематических блоках от 3 до 8.

3. Желательно, чтобы доклады в каждом блоке были на 3-х славянских языках, а должны быть как минимум на двух.

4. В тематических блоках должны участвовать докладчики из разных стран, не более двух из одной страны.

5. В тематических блоках предусматривается один вводный доклад до 20 мин. и остальные доклады до 15 мин.; выступления в прениях – до 5 мин.

6. Аннотация тематического блока. Подающий заявку на тематический блок обязан доставить аннотацию тематического блока в целом и каждого доклада в отдельности; аннотации (блока и отдельных докладов) не должны превышать 1000 знаков с пробелами.

7. Сроки. Заявки на тематические блоки должны поступить в Президиум МКС не позже 1 мая 2016 г. Заявки и аннотации будут рассматриваться до сентября 2016 г., а окончательный перечень тематических блоков будет утвержден на заседании МКС в Бухаресте в 2016 г.

8. Публикация материалов. В отличие от предыдущей практики, принято решение не публиковать материалы тематических блоков в печатном виде до начала съезда, а размещать их на специальных страницах в Интернете. Печатная публикация возможна после съезда с учетом выступлений в дискуссии. Подающий заявку на тематический блок, в случае его принятия, обязан обеспечить публикацию материалов в Интернете и предоставить Президиуму МКС соответствующую ссылку для размещения на сайте МКС.

 

Заявки с аннотациями следует посылать по адресу электронной почты: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. с пометкой в заглавии: «Тематический блок».

 

Контактное лицо: д.ф.н. профессор Райна Драгичевич (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.).

 

pametnikКатедрата по кирилометодиевистика Ви кани за двадесет и девети път на своите годишни

 

КИРИЛО-МЕТОДИЕВСКИ ЧЕТЕНИЯ

 

Четенията са включени в националната програма за чествания по случай 1150 години от създаването на славянската азбука и Моравската мисия на Светите братя Кирил и Методий под патронажа на Президента на РБългария

 

 

 

10 май 2013 г. от 9.30 ч.

Първа заседателна зала на Софийския университет

 

9.30 -11.30 Първо заседание

Председател проф. дфн А. Тотоманова

Откриване

Проф. дфн Иван Добрев

Тринитарната идея на св. Константин-Кирил Философ

 

доц. д-р Маргарет Димитрова

Катафатическото и апофатическото богословиа в един късен тълковен превод

 

доц. д-р Елена Коцева

Ранни извори на патриаршеско богослужение в кирилски литургически книги

 

проф. д-р Ангелина Минчева

Лексиката на Фрайзингските текстове в съпоставка със словния фонд на старобългарския канон

 

Дискусия

Кафе пауза

 

11.30- 13.00 Второ заседание

Председател доц. д-р М. Димитрова

 

проф. Искра Христова-Шомова

Култът кам св. Теодор Тирон и неговите трансформации

 

11. 50 гл. ас. д-р Анета Димитрова

Още веднъж за двойния превод в Златоструя

 

12.10 доц. д-р А. Бояджиев

Тьзица

 

Дискусия

13.00-14.00 Обедна почивка

 

14.00 -17.00 Трето  заседание

Председател проф. Искра Христова-Шомова

 

проф. дфн А. Тотоманова

Кирило-Методиевото наследство и дигиталните технологии

 

гл. ас. д-р Диана Атанасова

Станиславовият чети-миней и мястото му в средновековната култура, в съвременната медиевистика и в киберпространството

 

проф. дфн Татяна Славова

Славянският превод на Посланието на патриарх Фотий до княз Борис в контекста на ХІV в.

 

гл. ас. Димитър Пеев

Белова ли е музейният препис на История славянобългарска

 

гл. ас. Петко Петков

Volapuk

 

Ас. д-р Гергана Ганева

Парадигматическата неутрализация в старобългарското склонение. Предварителни бележки

 

Дискусия

Закриване на Четенията