Конференции

Научни конференции

conf-hall

 

 

  Покана

 

 

Факултетът по славянски филологии към СУ „Св. Кл. Охридски” има удоволствието да ви покани да вземете участие в неговата традиционна международна научна конференция, тази година на тема „Езици на паметта в литературния текст”.

 

Предлагаме следните посоки, в които могат да бъдат обмислени докладите:

 

Всеки текст произвежда памет, това е едно от неговите основни предназначения. Паметта е диахрония и синхрония, топос и хронос, универсалия и специфика. Тя е кодирана в езиковата картина на света, в моделите на езиковото общуване. Бихме могли да говорим за различни видове памет – индивидуална, митологична, историческа, национална... Те често „влизат” една в друга, поместват се взаимно, наслагват се и се допълват, включително чрез възможността от противоречия. Паметта, от друга страна, е съзидателна сила на всички видове идентичност. Без памет не може да има нито личност и колектив, нито езиково (само)съзнание. Ролята на литературния текст в тези процеси е особено важна, още от момента, в който е изобретена първата писменост. Понятието литературен текст се разбира в широки граници: вербален текст, чиято информация може да бъде споделена от някаква група хора. Темата на конференцията предполага езикови, литературни, културологични подходи към изследването на връзката между памет и текст. Форумът е отворен към всички, които биха искали да изследват различните начини, по които писмената култура – посредством различни езици – поражда индивидуални и общностни идентичности чрез механизма на споделената памет.

 

Конфренцията ще се проведе на 26 и 27 април 2013 г. в Софийския университет. Докладите не трябва да надвишават 20 минути. Работните езици са български, английски и руски. Таксата за правоучастие е 30 лв., щатните преподаватели на СУ са освободени от нея.

 

 

Срок за подаване на заявките – 20 март 2013 г.

Анотация: до 500 знака

Адрес за контакти: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

С уважение,

 

 

Организаторите на конференцията:

Проф. дфн Милена Кирова

Проф. д-р Амелия Личева

Доц. д-р Петя Осенова

Гл. ас д-р Кристина Йорданова

Ас. д-р Надежда Стоянова

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Международно социолингвистическо дружество – София

International Sociolinguistic Society in Sofia – INSOLISO

 

 

aula prof

  

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.                                    

тел.: 00359 2 9308368

 

Софийски университет

„Св. Климент Охридски“

Факултет по славянски филологии

 

бул. „Цар Освободител“ 15 

София 1504

 

                                   

 

П О К А Н А

 

Уважаеми колеги,

Ръководството на Международното социолингвистическо дружество има честта да Ви покани за участие в Дванадесетата конференция по социолингвистика, посветена на 75-годишнината на академик Михаил Виденов,на тема:

 

ЕЗИКОВАТА СИТУАЦИЯ – СЪСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ

 

Дата на провеждане: 5 и 6 юни 2015 г. (петък и събота).

Място на провеждане: Софийски университет „Св. Климент Охридски“.

 

Допълнително ще Ви съобщим подробности за началния час на откриването и за реда на изнасяне на докладите.

Искрено бихме се радвали на Вашето участие и ще бъдем признателни, ако разпространите поканата сред своите колеги от страната и чужбина, интересуващи се от темата на конференцията.

 

Условия:

  1. Международното социолингвистическо дружество – София (МСД) не поема финансови ангажименти по пътуването и пребиваването на участниците. По този въпрос те следва да се обърнат към администрацията на съответната организация, в която работят.
  2. Участниците ще бъдат регистрирани непосредствено преди откриването, когато ще получат окончателната програма и другите делови материали.
  3. Таксата е в размер на 50 лева за участници, които не са членове на Международното социолингвистическо дружество, 30 лв. за членове на Дружеството и 20 лв. за студенти, редовни докторанти и пенсионери.
  4. Организационният комитет на конференцията предвижда представянето на докладите да бъде по 15 минути, а печатният вариант да не е повече от 8 стандартни страници (общо 14 400 знака). Няма да бъдат приемани доклади, надхвърлящи посочения обем. Не се допускат и доклади извън обявената тема.
  5. Предвижда се докладите да бъдат публикувани в поредицата „Проблеми на социолингвистиката”, ХII том, посветен на 75-годишнината на акад. Михаил Виденов.
  6. По време на конференцията ще бъде проведено и организационно (отчетно-изборно) събрание на членовете на МСД, когато ще може да се заплати членският внос за 2014 г. и за предходни години.
  7. Срок за изпращане на заявките – 1 април 2015 г., на адрес This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. или до Организационния комитет на посочения горе адрес.
  8. Работни езици на конференцията: български, английски и всички славянски езици.

 

 

За допълнителна информация се обръщайте към Организационния комитет на адрес: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.или нател. 00359 2 9308368.

 

Доц. д.ф.н. Ангел Ангелов – председател

Доц. д-р Красимира Алексова

Доц. д-р Павлина Кънчева

Доц. д-р Катя Исса

Доц. д-р Данка Апостолова

Доц. д-р Красимир Стоянов

 

 

                            От Организационния комитет

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

uni-su3

 

Софийски университет “Свети Климент Охридски”

Катедра по славянско езикознание, профил украинистика

Фондация “Мати Україна”, Украинско неделно училище

Посолство на Украйна в България

 

организират

ДЕСЕТА МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „ДРАГОМАНОВИ СТУДИИ“

 

Конференцията ще се състои на 23 октомври 2015 година в Нова конферентна зала, Ректорат на Софийския университет.

Начало на конференцията – 9.00 часа.

 

За участие в конференцията се канят преподаватели, учени, студенти, докторанти.

 

Конференцията предвижда работа по следните направления:

      - Кръгла маса “Украинско-български дипломатически взаимоотношения: история и съвременност”

       - Преподавателска, научна и обществена дейност на професор М. Драгоманов в Софийския университет

       - Трудовете на М. Драгоманов, написани в България

       - Украинската диаспора в България и М. Драгоманов

 

Организаторите приемат анотации на докладите на украински или български език в обем от 2 страници (шрифт Times New Roman, размер 14, междуредие 1,5, полета – 2 см) до 30 септември 2015 година (включително). Материалите се изпращат по електронен път на e-mail:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.              и/или              This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Заедно с анотациите се изпраща и справка за автора (фамилия и име на автора, месторабота (университет), длъжност, научна степен, научна титла, телефон за контакт, имейл.

 

Файловете с материалите за конференцията трябва да са озаглавени по следния начин: Kamberova_teza.doc, Kamberova_dovidka.doc.

 

Заявка за участие

SofiaUni 

 

ПРОГРАМА

 

НА

ДВАНАДЕСЕТАТА МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА

МЕЖДУНАРОДНОТО СОЦИОЛИНГВИСТИЧЕСКО ДРУЖЕСТВО - СОФИЯ В ЧЕСТ НА

75-ГОДИШНИНАТА НА АКАД. МИХАИЛ ВИДЕНОВ

 

на тема:

ЕЗИКОВАТА СИТУАЦИЯ – СЪСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ

 

 

КОНФЕРЕНЦИЯТА СЕ ПРОВЕЖДА ПО НАУЧЕН ПРОЕКТ ЗА СЪФИНАНСИРАНЕ НА НАУЧНИ ФОРУМИ, ДОГОВОР № 106/2015 г., ФНИ НА СУ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“

 

СОФИЯ05.06.2015 – 06.06.2015 г.

 

 

ОБЩА СХЕМА НА ЗАСЕДАНИЯТА

 

05.06.2015 г., петък

9.00 – 10.00 ч. – РЕГИСТРАЦИЯ, пред Аулата на СУ „Св. Климент Охридски”

Зала

Сутрешни заседания

Следобедни заседания

Аула

10.00 – 11.00 – Откриване

11.00 – 13.00 – Пленарна сесия

14.00 – 18.00 – Първа секция

Диалектите и социолектите в езиковите ситуации  

Втора заседателна зала

---------------

14.00 – 18.00 – Втора секция

Медиите – качествено нова езикова ситуация?

05.06.2015 г., петък – коктейл, фоайе пред Аулата

     

06.06.2015 г., събота

Зала

Сутрешни заседания

Следобедни заседания

Първа заседателна зала

10.00 – 13.00 – Трета секция Езиковата ситуация и актуалните тенденции в българския език

 

14.00 – 16.00 – Трета секция Езиковата ситуация и актуалните тенденции в българския език

16.00 – 18.00 – Четвърта секция

Типология на езиковите ситуации

Втора заседателна зала

10.00 – 13.00 – Пета секция Езиковата ситуация и обучението

14.00 – 16.00 – Шеста секция

Българският език в други езикови ситуации

Закриване на конференцията, 18.00 ч., Първа заседателна зала

 

 

 

ОТКРИВАНЕ – 5 юни 2015 г., 10 ч., Аула на СУ „Св. Климент Охридски”

10.00 – 11.00 – Поздравления към академик Михаил Виденов

 

ПЛЕНАРНА СЕСИЯ, 05.06.2015 г. (петък), Аула

Председател: проф. Иван Кочев   

   

11.00 – 11.20 – Хилмар Валтер. Прякорите в езика на българските медии като транслационен проблем с оглед на стилистиката, текстологията и социолингвистиката

11.20 - 11.40 – Михаил Виденов. Специфика на българската езикова ситуация днес

11.40 - 12.00 – Иван Кочев. За самоназванието на езика на жителите на Голо Бърдо в Албания

12.00 – 12.20 – Стоян Буров. Какви езикови въпроси коментират българите в интернет? (Поглед върху съвременната виртуална езикова ситуация)

12.20 – 12.40 – Мария Стойчева. Многоезичният европейски град

12.40 – 13.00 – Лорна Карсън (Дъблин). Perceptions of monolingualism: some examples from Ireland

 

ПЪРВА СЕКЦИЯДИАЛЕКТИТЕ И СОЦИОЛЕКТИТЕ В ЕЗИКОВИТЕ СИТУАЦИИ

5 юни 2015 г. (петък), Аула

Председател: проф. Георги Армянов

 

14.00 – 14.15 – Елена Каневска-Николова. Езикови нагласи към диалекта и диалектизмите

14.15 – 14.30 – Владислав Маринов. Формиране на съвременната езикова ситуация в крайния български Северозапад

14.30 – 14.45 – София Мицова. Диалектът и социалните мрежи

14.45 – 15.00 – Мирослав Михайлов. Конвергенционни процеси в източните родопски говори

15.00 – 15.15 – Мирослав Михайлов, Христо Мелемов. Акустични измерения на гласните о и е в говора на с. Тихомир, Кърджалийско

15.15 – 15.30 – Маргарита Котева. Тенденции на устойчивост и промяна на названията от конкретната лексика (с оглед на кулинарните названия в българските диалекти)

15.30 – 15.45 – Обсъждане

15.45 – 16.00 – Почивка

 

Председател: проф. Петър Сотиров

16.00 – 16.15 – Георги Армянов. Книжовният език и социалните субстандатни форми – близък поглед отдалече 25 години по-късно

16.15 – 16.30 – Петър Сотиров. За глобализацията и за съдбата на славянските езици на фона на текущата езикова ситуация

16.30 – 16.45 – Катя Исса. Български език зад решетките, или бежанецът в затвора „попаднал на хора“

16.45 – 17.00 – Яна Сивилова. Езикът на дилърите между конспирацията и жаргона

17.00 – 17.15 – Красимира Колева, Десислава-Девора Атанасова. Шуменският говор – съвременно състояние и тенденции

17.15 – 17.45 – Обсъждане

 

18.00 – Коктейл – фоайе пред Аулата

 

ВТОРА СЕКЦИЯ. МЕДИИТЕ – КАЧЕСТВЕНО НОВА ЕЗИКОВА СИТУАЦИЯ?

5 юни 2015 г. (петък), Втора заседателна зала

 

Председател: проф. Кирил Цанков

14.00 – 14.15 – Андреана Ефтимова. Политическата коректност в отговор на езиковото табу в медиите

14.15 – 14.30 – Мариана Парзулова. Интернет форумите – отражение на днешната езикова ситуация

14.30 – 14.45 – Биляна Тодорова. Езиковата ситуация в интернет (върху материали от форумите на bg-mamma)

14.45 – 15.00 – Мария Костова, Яна Ленова-Димитрова. Комуникативна цел и неооказионализми в интернет форумно изказване

15.00 – 15.15 – Людмила Кирова. Дискурсни практики в социалните мрежи

15.15 – 15.30 – Диана Милиева. За авторитета на числата в заглавия от медиатекстове

15.30 – 15.45 – Обсъждане

15.45 – 16.00 – Почивка

 

Председател: проф. Елена Каневска-Николова

16.00 – 16.15 – Кирил Цанков. Кеворкирането след Кеворк

16.15 – 16.30 – Любима Йорданова. Българският книжовен  език в периода на прехода – влиянието на политиката и социалните мрежи

16.30 – 16.45 – Кристияна Симеонова. За някои тенденции в развитието на съвременната българска политическа терминология

16.45 – 17.00 – Стоянка Мицева. Рекламното послание в контекста на съвременната езикова ситуация

17.00 – 17.15 – Жана Попова. Интелектуалците и езикът на експертите в забавните тв програми

17.15 – 17.30 – Петър Петров. Иван Михайлов за българския правопис

17.30 – 17.45 – Обсъждане

 

18.00 – Коктейл – фоайе на Аулата

 

ТРЕТА СЕКЦИЯ – ЕЗИКОВАТА СИТУАЦИЯ И АКТУАЛНИТЕ ТЕНДЕНЦИИ В БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК

06.06.2015 г. (събота), Първа заседателна зала

Председател: проф. Йовка Тишева

 

10.00 – 10.16 – Ана Чолева, Борян Янев. Модата на личните имена

10.15 – 10.30 – Максим Стаменов. Социопрагматика на сакън, уау, упс и язък в българския език

10.30 – 10.45 – Мария Китанова. Ролята на асоциативните анкети при изследване на концептите

10.45 – 11.00 – Снежана Гаджева. Различният български език в съвременната езикова ситуация

11.00 – 11.15 – Стефка Фетваджиева. Какво става с имперфекта?

11.15 – 11.30 – Обсъждане

11.30 – 11.45 – Почивка

 

ТРЕТА СЕКЦИЯ – ЕЗИКОВАТА СИТУАЦИЯ И АКТУАЛНИТЕ ТЕНДЕНЦИИ В БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК

06.06.2015 г. (събота), Първа заседателна зала

Председател: доц. Красимир Стоянов

 

11.45– 12.00 – Красимир Стоянов. Метафорите в езика на финансовите институции

12.00 – 12.15 – Владимир Досев. За употребата на метафори в икономически текстове

12.15 – 12.30 – Надежда Костова. За отрицателната лексика в съвременния български език

12.30 – 12.45 – Рия Алтимирска. Езикото клише – отражение на „философията на живота“

12.45 – 13.00 – Обсъждане

13.00 – 14.00 – Обедна почивка

 

Председател: проф. Максим Стаменов  

14.00 – 14.15 – Йовка Тишева. За синтактичните особености на устната реч

14.15 – 14.30 – Маргарита Димитрова. Осъзнати проблеми на нормата: пунктуация

14.30 – 14.45 – Марина Джонова. Морфологични особености на официалната устна реч

14.45 – 15.00 – Гергана Падарева-Илиева, София Мицова. Тенденции в изговора на алвеоденталната съгласна л в съвременната българска реч

15.00 – 15.15 – Данка Апостолова. Концептът яркост ‘salience на езиковите черти и значението му за изследването на езиковата промяна

15.15 – 15.45 – Обсъждане

15.45 – 16.00 – Почивка

 

 

ЧЕТВЪРТА СЕКЦИЯ – ТИПОЛОГИЯ НА ЕЗИКОВИТЕ СИТУАЦИИ

06.06.2015 г. (събота), Първа заседателна зала

Председател: доц. Маргарита Димитрова

 

16.00 – 16.15 – Ангел Ангелов. Славянският интерезик – една утопична езикова ситуация

16.15 – 16.30 – Георги Жечев. Езиковата ситуация във франкофонските общности в Северна Америка

16.30 – 16.45 – Красимира Алексова. Типологически характеристики на съвременната българска езикова ситуация

16.45 – 17.00 – Цветомира Венкова. За рецепцията на американски генеративистки идеи в българското езикознание: историографски прочит

17.00 – 17.15 – Емануил Костов. Официални и неофициални урбаноними в град Пловдив

17.15 – 17.45 – Обсъждане

 

18.00 – Закриване на конференцията, Първа заседателна зала

 

 

ПЕТА СЕКЦИЯ – ЕЗИКОВАТА СИТУАЦИЯ И ОБУЧЕНИЕТО

06.06.2015 г. (събота), Втора заседателна зала

Председател: доц. Иван Мерджанов

 

10.00 – 10.15 – Виолета Тачева. Езикът на тялото на медицинския персонал в клиничната комуникация

10.15 – 10.30 – Албена Добрева. Паралингвистични елементи в комуникацията

10.30 – 10.45 – Павлина Кънчева. Мотивация за изучаване на български език като чужд

10.45 – 11.00 – Силвена Ставрева-Доростолска. Лекарствената листовка – фармацевтът – пациентът клиент – съвременни комуникативни роли и отношения

11.00 – 11.15 – Надежда Амуджиева. Обучението по медицинска терминология – стратегия за оптимизиране на диалога лекар – пациент

11.15 –11.30 – Обсъждане

11.30 – 11.45 – Почивка

 

Председател: проф. Виолета Тачева

11.45 – 12.00 – Христина Панталеева. Основната функция на обучението по роден език в българското училище

12.00 – 12.15 – Иван Мерджанов. Съвременни тенденции в ученето – как учат поколения Y и Z?

12.15 – 12.30 – Пенка Христова. Чуждоезиковата ситуация в училища, участвали в двустранни обмени по Програма „Коменски”

12.30 – 12.45 – Петър Фотев, Албена Недкова. Английският език като посредник при преподаване на български език като чужд

12.45 – 13.00 – Обсъждане

13.00 – 14.00 – Обедна почивка

 

ШЕСТА СЕКЦИЯ – БЪЛГАРСКИЯТ ЕЗИК В ДРУГИ ЕЗИКОВИ СИТУАЦИИ

06.06.2015 г. (събота), Втора заседателна зала

 

Председател: доц. Ангел Ангелов

14.00 – 14.15 – Ана Кочева. За удвояване на допълнението в езика на виенските българи

14.15 – 14.30 – Борислав Борисов. За т.нар. бърненски хантец, или как говорят във втория по големина град в Чехия

14.30 – 14.45 – Надежда Гайдаржи. За езика на българите в молдовската Твърдица

14.45 – 15.00 – Илияна Гегова. За езиковата ситуация в румънски Банат

15.00 – 15.30 – Обсъждане

 

18.00 – Закриване на конференцията, Първа заседателна зала

 

ЕДИНАДЕСЕТА МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ “ДРАГОМАНОВИ СТУДИИ”

 

DragomanovЕдинадесета международна научна конференция „Драгоманови студии“ ще се проведе на 14 октомври 2016 година, петък, в Новата конферентна зала в Ректората от 9 часа. Както и предходните години, съорганизатори на научното събитие са Катедрата по славянско езикознание, Факултет по славянски филологии, Фондацията „Мати Украина“, Украинското неделно училище и Посолството на Украйна в България.

 

Конференцията е посветена на 20-годишнината от откриването на украинска филология в Софийския университет „Свети Климент Охридски“, който и до ден днешен се явява единственото място в България, където се преподава украински език и украинска култура. Конференцията е посветена също така и на 25-годишнината от установяването на дипломатическите връзки между България и Украйна и на 175-годишнината от рождението на известния украински учен Михайло Драгоманов.

 

Животът на проф. Драгоманов е силно свързан със съдбата на Софийския университет още от самото му основаване. Украинският учен работи до последния си ден всеотдайно в него и активно участва в културния живот на България. Неслучайно неговото име е водещо в списъка на известните учени, спомогнали за изграждането на авторитета на университета сред световните научни и образователни институции.