Latest

Littera et Lingua

 

contestФондация “Св. Климент Охридски” обявява Oсми национален литературен конкурс за стихотворение и разказ
 
 
За наградите могат да кандидатстват студенти с българско гражданство, обучаващи се у нас и в чужбина. За участие в конкурса е необходимо да се представят по един непубликуван разказ или стихотворение. Носителите на наградите се определят от специално назначено жури.

Материалите за участие в конкурса се представят от 1 февруари до 30 април 2014 г. на секретаря на Фондация “Св. Климент Охридски” ( СУ “СВ. Климент Охридски”, бул. “Цар Освободител” № 15, Ректорат, Детелина Илиева тел. 9308 336, 987 39 12, е-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.).

Участниците в конкурса е необходимо да посочат  информация за висшето училище и специалността, в която се обучават, точен адрес, е-mail и телефон за връзка.

Наградите ще бъдат връчени на академичното тържество по случай 24 май.

 

 

 

Титуляр на курса:
доц. д-р Иванка Мавродиева

 

Вид на дисциплината
избираема

Образователно-квалификационна степен - доктор

Година на обучение
l

Семестър

Кредити
5

Хорариум
30 часа лекции

Форма на обучение

Редовно

Език на обучението
български

Форми на контрол
20% контролна работа, 40% курсов проект, 40% писмен изпит.

 

Цели: Курсът има за цел да развие и усъвършенства уменията на докторанти от различни специалности и факултети за писане и редактиране на писмени текстове на изготвени от тях доклади, статии, дисертации, презентации и др. Курсът е с теоретико-практическа насоченост, включва както лекции, така и практически семинари, по време на които докторантите представят свои образователни и научни презентации, формират умения за редактиране на свои и чужди научни текстове, да участват ефективно в диалогични формати като дискусия, конференция, семинар и др.

 

Съдържание на дисциплината (анотация и теми):

Курсът е структуриран в пет модула, структурирани от общото към частното и даващи допълнителни знания и умения:

Първи модул: Академично писане - теоретична рамка и жанрове.

Втори модул: Академичното писане в контекста на подготовката и защитата на докторската дисертация.

Трети модул: Академичното писане в контекста на научните дейности на катедрата, факултета, университета.

Четвърти модул: Стандарти в академичното писане при съставяне и оформяне на библиография и при цитиране в научни публикации.

Пети модул част: Редакторските умения като част от академичното писане.


Тематичен план:

Първи модул: Академично писане - теоретична рамка и жанрове

Тема 1: Академично писане. Академичен дискурс. Специфични особености.

Тема 2: Научна статия. Структура на статия – стандарти и изисквания. Анотация, резюме и абстракт към статията. Формулиране на заглавие на статия – стандарти на академичното писане. Съдържане на научната статия.

Тема 3: Доклад. Видове доклади.

Научен доклад. Научно съобщение. Експозе. Специфика, обусловена от особеностите на академичния дискурс и академичното писане. Структурни изисквания. Формати. Стандарти.

Тема 4: Рецензия. Рецензия на научен труд. Рецензия на статия, доклад, дипломна работа и магистърска теза. Специфика, обусловена от особеностите на академичното писане.

 

Втори модул: Академичното писане в контекста на подготовката и защитата на докторска дисертация.

Тема 1: Докторската дисертация и академичното писане. Етап на подготовка. Работа с източници. Обработка на данни. Избор на методи. Изграждане на теоретична и методическа рамка. Представяне на резултатите. Заключение. Библиография. Проучвани и изследвани източници. Списък със съкращенията. Азбучен показалец и др.

Тема 2: Структура на докторската дисертация. Авторефератът към дисертацията – особености на академичното писане.

Тема 3: Комуникативни особености на защитата на дисертация. Регламент и процедура. Видове академични публики. Регламент и процедура. Изисквания. Формати. Стандарти. Апробация.

 

Трети модул: Академичното писане в контекста на научните дейности на катедрата, факултета, университета.

Тема 1: Презентация.

Видове презентация. Специфични особености на презентацията. Приложение на презентацията в академичната комуникация. Специфика при презентирането на доклади, реферати, научни съобщения, резултати от проекти и др. Комуникативни похвати. Изисквания за структуриране на текст. Стандарти при изготвяне на мултимедийни продукти и видеоматериали. Изисквания за успешно презентиране.

Тема 2: Научна конференция.

Конференция. Видове конференции. Научна конференция. Специфика. Приложение в академичната област. Писане на доклади за участие в научни конференции. Умения за ефективно и резултативно участие в научна конференция. Умения за представяне на резюмета, научни съобщения и научни доклади.

Тема 3: Семинар. Приложение в сферата на висшето образование. Подготовка на писмени материали за участие в семинари.


Четвърти модул: Стандарти в академичното писане при съставяне и оформяне на библиография и при цитиране в научни публикации.

Тема 1: Библиография и цитиране. Оформяне на библиография. Стандарти и изисквания. Първични и вторични източници. Интернет източници.

Тема 2: Цитиране. Правила. Норми. Стандарти и изисквания. Цитиране в научни списания. Цитиране в дисертационен труд.

Цитиране на електронни източници.

Тема 3: Чикагска система. Други системи.

Пета част: Редакторските умения като част от академичното писане.

Тема 1: Редактиране на научен текст.

Правопис. Норми и правила. Пунктуация. Препинателни знаци. Правила.

Тема 2: Знаци за редактиране и коригиране. Редактиране. Видове редакции. Стилистични редакции. Шаблоните и клишетата, чуждиците и заемките в научни текстове –замени и редактиране.

Тема 3: Изграждане на собствен стил на академично писане.

 

Библиография

 1. Антонов, Н. Речник на нови и най-нови думи в българския език, С., 1995.
 2. Бижков, Г. (2002) Дипломната работа не е лесна работа, но с компютър и интернет…, София, УИ “Св.Кл.Охридски”.
 3. Граматика на съвременния български книжовен език (1983), Том 1 фонетика, Том 2 морфология, Том 3 том синтаксис, София, Изд. БАН.
 4. Еко, У. (1999) Как се пише дипломна работа, София, ИК “Александър Панов”.
 5. Колева, В., Др. Чанков. (2004) Къде грешим най-често, София, ИК “Диоген.bg”.
 6. Мавродиева, И. (2005) Академично писание, Изграждане на успешни писмени и устни умения в процеса на академичната комуникация, София, ИК Сема РШ.
 7. Манолова, Л. (1993) Кратък речник на българската езиковедска терминология, София, Изд. БАН.
 8. Пачев, А. (1993) Малка енциклопедия по социолингвистика, Плевен, Изд. “Евразия-Абагар”.
 9. Пашов, П. (1989) Практическа българска граматика, София, Изд. “Народна просвета”.
 10. Пашов, П., Хр. Първев. (2002) Правоговорен и правописен речник на българския книжовен език, София, УИ “Св. Кл. Охридски”.
 11. Речник на българската граматическа терминология (1988) Част 1, съст. В. Станков и др., София, ДИ “Д-р Петър Берон”.
 12. Ринкова, С. (1998) Как да напиша дипломна работа (методическо ръководство за студенти дипломанти), Благоевград.
 13. Тишева, Й., Г. Дачева, Т. Ангелова. (2004) Българският език – трудни въпроси, лесни отговори, София, Изд. “Стандарт”.
 14. Форсайт, Патрик, Започнете с най-важното. Организиране на времето. Как да огранизираме времето си за максимална производителност, С., 2000 г.
 15. Янакиев, М. (1994) Как да редактираме свой и несвой текст, София, Изд. “Регалия 6”.

 

Интернет източници:

 1. Керпеджиев, С. Преди да напишем първата си статия. Информационната структура на научната публикация, Наука 4, 1991, Институт по математика с ИЦ – http://slovo.pu.acad.bg/ma/pisane-statia.htm - 05.02.2003.
 2. Пенчева, А. Цитирането – гледната точка на издателския редактор, http://liternet.bg/publish9/apencheva/citirane.htm - 22.1.2005.
 3. Нов български университет, Център за оценяване, Академично, есе, http://www.nbu.bg
 4. Нов български университет, Департамент “Чужди езици и литератури”, Оформяне на публикациите в Годишника на департамента, http://www.nbu.bg/departments/d3.php
 5. Начини на цитиране… Компютърни програми в помощ на пишещия научен труд… www.slav.uni-sofia.bg/Masters/MagStaroBulg.html - 22.1.2005.
 6. Заглавието на доклада - asrto.shu-bg.net/acticle.dot – 21.1.2005.
 7. Виртуален форум за докторанти – http://ecet.ecs.ru.acad.bg/ - 21.1.2005.

 

What is an Academic Paper. Composition Center. – http://www.dartmouth.edu/-compose/student/ac_paper/what.html - 29.05.2003.

The Writing Process – Hamilton College – http://www.hamilton.edu/writing/style/process.html -29.05.2003.

Writing and Rhetoric. Program in Writing and Rhetoric. College of Arts and Science. http://naples.cc.sunysb.edu/CAS/ubdept2.nsf/pages/wrt – 14.03.2003.

Writing Program. University of Utah. Courses – http://hum.utah.edu.uwp/cources - 14.03.2003.

What is an Academic Essay? – http://www.sussex.ac.uk/langc/skills/ac-essay.html - 29.01.2005.

ABC of Academic Writing & ABC of Essay – http://www.mdx.ac.uk/www/study/gloess.htm - 29.01.2005.

The Critical Reader. Text Structure and Argument. University of Sussex Language Institute: Study Skills http://www.sussex.ac.uk/langc/skills/txtstruc.html -29.01.2005.

The Academic Essay. Read & Think. Writing Machine – http://ec.hku.hk/writingmachine/bin1/randt.thm - 29.01.2005.

su-22

 

 

Във връзка с изготвянето на научния отчет на СУ за 2012 г. всички преподаватели на Софийски университет „Св. Климент Охридски” трябва да въведат в електронната система „Авторите” информация за осъществената от тях научна дейност за 2012 г. по всички заложени в системата показатели. Вход към системата може да намерите в рубрика „Наука” в страницата на Софийски университет

http://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/nauka/informacionna_sistema_za_nauchnata_dejnost_avtorite

 

Крайният срок за попълване на информация за научната дейност на преподавателите от СУ е 19-ти септември 2013 г.

 

 

 

Уважаеми колеги,

 

project 11Уведомяваме ви, че от 26. март 2015 г. на сайта на СУ можете да намерите актуалната документация за сключването на договорите за проектите и за подаването им в административното звено, което ги приема.

 

Фонд “Научни изследвания” на СУ

Финансиране от държавния бюджет - конкурс 2015

Конкурс за разработване на научни проекти, финансирани със средствата, отпуснати целево от държавния бюджет за присъщата на държавните висши училища научна или художествено-творческа дейност – 2015 г.

 

Във връзка с конкурсната сесия за научни проекти за 2015 г. финансирани със средства, отпуснати целево от държавния бюджет, ви информираме, че договори на ръководители, чиито проекти са били одобрени за изпълнение,  ще се приемат  от 26 март до 15 април 2015 г.

 

Договорите се предават в 5 екземпляра в отдел „Научна и проектна дейност” всеки работен ден от 11:00 до 15:00 ч. Всеки договор трябва да съдържа в приложение научен план (анотация), работна програма, основен състав на научния колектив (с подписите на членовете на колектива) и бюджет на проекта. За бюджет трябва да се приложи попълнена екселската таблица, която може да намерите по-долу на тази страница. Копие от приложението с подписи на членовете на научния колектив, което е било подадено в проектите, може да бъде направено само във факултетната научна комисия. Всичките 4 приложения са задължителни и за договорите за частично финансиране на научен форум.

 

Всеки ръководител може да получи информация за сумата, която му се отпуска за изпълнение на проекта, като влезе с име и парола от СУСИ в електронната система за проекти по Наредба 9: http://eservices.uni-sofia.bg/

 

На заседанието си от 23 февруари 2011 г. АС на СУ „Св. Климент Охридски” в съответствие с приложението към чл. 1а, ал. 2 от Наредба № 9 от 8.08.2003 г. за условията и реда за планиране, разпределение и разходване на средствата, отпускани целево от държавния бюджет за присъщата на държавните висши училища научна или художествено-творческа дейност утвърди като приоритети за финансиране на научните проекти приоритетите от Стратегията за развитието на научните изследвания в СУ „Св. Климент Охридски”:

 

1. Природни науки

1.1.Здраве и медицина
1.2. Високи технологии
1.3. Природни ресурси, екология и околна среда

 

2. Социални и хуманитарни науки

2.1. Публични политики.
2.2. Общества, култури и история на Балканите и връзките им с Европа и света.
2.3. Гражданство, мобилност, комуникации и общество на знанието.

 

Електронна система за проекти по Наредба 9

http://eservices.uni-sofia.bg/