Latest

 

АНТРОПОЛОГИЯ НА БЪЛГАРИТЕ. БЪЛГАРСКИ ФОЛКЛОР

КОНСПЕКТ ЗА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ

 

 

История на идеите

 

Антропологията – наука за човека и културата

Интересът към Другия в Античността

Човек и общност: средновековни модели за социален и вселенски ред

Култура, нация, цивилизация: антропологичните идеи на Новото време

Държава, нация, народна култура. Начала на специализирания изследователски интерес в България
Българската фолклористика и етнография през 20 в.

 

 

Организация и институции в традиционната култура

 

Традиционният календар като културна система. Митологични проекции и социални идеологии

Празникът и делникът: организация на времето в традиционната култура

Обредът: конструиращата сила на мита в колективната култура

Човек и култура: особености на традиционната семейна обредност


Ролята на словото

 

Историческият епос и механизмите на конструиране на фолклорната история. Хайдушки и исторически песни

Съзидателният потенциал на юнашкия епос: принципи на изграждане на културната идентичност
Юнакът и светецът като културни герои в преданията и религиозните разкази

Човекът и магическата сила на словото
Видимият и невидимият свят в баладата
Ние и другите: легендата в българския фолклор

Същност и особености на вълшебната приказка
Библиография:


Арнаудов, Михаил. Очерци по българския фолклор. (В 2 тома). С.: АИ „Проф. М. Дринов”, 1996.
Беновска-Събкова, Милена. Змеят в българския фолклор. С.: АИ „Проф. Марин Дринов“, 1995.
Бочков, Пламен. Увод във фолклорната култура. Пловдив: УИ „П. Хилендарски”, 2002.
Вакарелски, Христо. Български погребални обичаи. С., 1990.
Вакарелски, Христо. Етнография на България. С.: Артграф, 2007.
Вердери, Катрин. Проектът "Franglus" антропология и източно-европейската етнография : Перспективи за синтез. // Българска етнология, № 1-2, 2009, с. 143-147.
Вуков, Николай. Родствени отношения в българския юнашки епос. С.: БАН, 2008.
Георгиев, Минчо (съст.). Митология на човешкото тяло. Антропологичен речник. С.: АИ „Проф. М. Дринов”, 2008.
Георгиева, Албена. Разкази и разказване в българския фолклор. С.: Фигура, 2000.
Динеков, Петър. Български фолклор. С.: Български писател, 1990.
Живков, Тодор. Увод в етнологията. Пловдив: ПУ „П. Хилендарски”, 2000.
Иванова, Радост. Българската фолклорна сватба. С.: БАН, 1984.
Иванова, Радост. Епос, обред, мит. С.: БАН, 1992.

Българска народна култура. С.: Наука и изкуство, 1981.
Обреди и обреден фолклор. С.: БАН, 1983.
Папучиев, Николай. Културна антропология: История на идеите. Т. 1. С.: УИ „Св. Кл. Охридски“, 2014.

Ловци на умове. Лекции по антропология. С.: НБУ, 2001-2003.

Папучиев, Николай. Културна антропология: Слово, обред, обичай. Т. 2. С.: УИ „Св. Климент
Охридски“, 2016.
Парпулова, Любомира. Българските вълшебни приказки: Въведение в поетиката. София: Издателство на БАН, 1978.
Попов, Рачко. Светци близнаци в българския народен календар. С.: БАН, 1991.
Проп, Владимир. Исторически корени на вълшебната приказка. С.: Прозорец, 1995.
Проп, Владимир. Морфология на приказката. С.: ИК „Захари Стоянов”, 2001.
Речник на термините от словесния фолклор. Praha, 2013.
Шишманов, Иван. Избрани съчинения в 2 тома. С.: БАН, 1965.

 

 

 

 

 

img bgspeech

 

 

В началото на 2013 г. базата данни за българската устна реч (достъпна на сайта

http://www.bgspeech.net/),  беше обогатена с нови ресурси:

 

- нови транскрипции на устна реч- http://bgspeech.net/bg/resources/spoken.html

 

- паралелен корпус с редактирани транскрипции според правилата на актуалния правопис -

http://bgspeech.net/bg/resources/archive/ed/intro-bg.html

 

- мултимедиен корпус със синхронизирани аудио-, видеофайлове и транскрипции

http://bgspeech.net/bg/resources/multimediacorpus.html

 

 

Дейностите по разширяване на ресурсите за българската устна реч са част от проекта IST PSO № 271022 - CESAR: Central and South-East European Resources. Обработката и публикуването на новите данни са реализирани от екип с ръководител доц. д-р Йовка Тишева и членове гл. ас. д-р Марина Джонова и гл. ас. д-р Атанас Атанасов, в сътрудничество с проф. Хетил Ро Хауге от Университета в Осло.

 

 

 

 


ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

НА ФАКУЛТЕТА ПО СЛАВЯНСКИ ФИЛОЛОГИИ

 


УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,Във връзка с точка 2. от дневния ред на Общото събрание на ФСФ, при проведеното гласуване за попълване на състава на Факултетния съвет на Факултета по славянски филологии нито един от предложените четирима кандидати не получи нужния брой гласове, за да бъде избран.


Обявявам балотаж за приключване на процедурите по избора

на 12.11.2010 г (петък). и на 15.11.2010 г (понеделник) от 10 ч. до 12 ч. и от 14 ч. до 16 ч.


Място на гласуването: каб. 229 (Деканата на ФСФ).

 

 

10.11.2010 г.

гр. София

Председател на Общото събрание на ФСФ:

доц. Йовка Тишева

 

 

projects2ДО КАТЕДРИТЕ

 

 

Драги колеги,

Представям на Вашето внимание писмото, получено от г-жа Надя Стоянова, Началник на отдел "Научна и проектна дейност" в СУ.

 

 

 

Уважаеми колеги,


Както знаете, на 29 юли 2013 г. официално стартира електронна система, която поддържа база от данни за всички проекти, по които се работи в Софийски университет – projects.uni-sofia.bg.


В тази връзка ви каним да вземете участие в среща – представяне на програмата, на която да се запознаете по-детайлно с функциите и ползите от разработения продукт, както и да дадете своите предложения за неговото подобряване.

За преподавателите от ИФ, ФФ, ФСлФ, ФКНФ, Бог. Ф, ФЖМК, ЮФ, ФП, ФНПП, ГГФ
и СтФ срещата ще се проведе на 10-ти декември (вторник) от 15 ч. в Нова конферентна зала на Ректората.


За преподавателите от ФХФ, ФМИ, ФзФ, БФ и МФ срещата ще се проведе на 11-ти декември (сряда) от 15 ч. в Заседателната зала на Факултет по химия и фармация.


С цел срещата да бъде възможно най-ползотворна ви молим да попълните приложения формуляр за участие, с който може предварително да зададете своите въпроси и предложения за подобрения на системата.


Формуляр за участие


Моля изпращайте попълнените формуляри на e-mail:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. в срок до 8-ми декември 2013 г.

                                                           

                                                                       

Надя Стоянова

Началник отдел "Научна и проектна дейност"

 

 

4.12.2013 г.                                                                

С уважение:

                                                                                    /проф. дфн Панайот Карагьозов,

Декан на ФСлФ/

 

 

 

 

posterКултурният център на СУ „Св. Климент Охридски”

 и  продуцентска къща „Палимпсест“

 

ви канят на:

 

БРЮКСЕЛСКИ БИЗНЕС

/прожекция от кино-клуб „Милениум”/

 

19 юни, сряда, 19:00 часа, Ректорат, театрална зала на СУ

 

Австрия-Белгия, 2011;

83 мин., документален;

Режисьори – Фридрих Мозер и Матийо Лиета

 

Със субтитри на български език

 

 

В началото на 1990 г. двама млади мъже се сблъскват с огромното влияние на

лобирането върху процеса на вземане на решения на Европейския съюз в

Брюксел. Единият се впуска в рисковано разследване, като борба му срещу

тези практики го превръщат във водещ “lobby watchdog” на ЕС. Другият

застава на точно противоположната позиция –  прави кариера на

високопоставен лобист, представляващ интересите на 40 мултинационални

компании. Филмът показва сенчестия свят на лобиране, секретните мрежи на

властта и голямото влияние на мултинационалните компании върху европейската

политика. Режисьорите Фридрих Мозер и Матийо Лиета ни предлагат един

документален кино-разказва за неофициалната версия на европейската

интеграция от 1980 г. насам и историята на неолибералния преврат в

европейската политика. В момент, когато Европа е изправена пред дълбока

икономическа, политическа и социална криза, този филм се опитва да отговори

на един въпрос, вълнуващ милионите европейци:

Кой управлява Европейския съюз?

 

 

Вход свободен!