Специалности

Бакалавърски програми

 

chaosСОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ “СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”

Факултет по философия

Факултет по славянски филологии

 

 

УЧЕБНА ПРОГРАМА

по дисциплината

Хаос и безредие (философия, литература, наука)

 

Специалности: Философия, БФ, РФ,СлФ, Балканистика и др.

Образователно-квалификационна степен: бакалавър

Вид обучение: редовно

 

 

 

Преподаватели:

гл. ас. д-р Васил Видински,

гл.ас. д-р Камелия Спасова,
гл. ас. д-р Мария Калинова

 

Наименование на дисциплината

Хорариум

ECTS-

Кредити

Форма на заключителен контрол

Форма на изпит

Хаос и безредие (философия, литература, наука)

Лекции

Семинарни упражнения

Практически упражнения

 
 

60 (30х2)

 

Представяне

Курсова работа

 

Хаос и безредие

(философия, литература, наука)

 

Анотация:

Общата рамка и цел на курса е да изследва пресечените точки на философия, литература и наука относно подстъпите и възгледите за хаоса; както и разликите спрямо идеята за безредие. По-конкретно ще се проблематизира идеята и понятията за хаос, както и степените и техниките на безредие като дезорганизиращи сили. Потенциалът на подобни хаотични напрежения ще бъде разглеждан като преминаване отвъд термините за логос, ред и култура.

 

Курсът е интердисциплинарен, доколкото ще разглежда не само примери от литературата, но и от киното, изобразителното изкуство и музиката.

 

Част от изследователския и методологически залог на курса е речникът на математическите и физическите теории на хаоса да бъде преведен на философски понятиен апарат, като бъдат посочени възможностите, лимитите и приложенията на съответните дискурси. Литературата е мислена като поле на връзка и непосредствен експеримент на възгледите за хаоса. Подобен залог е ключов за целанасоченото усилие по продължаване на диалога между хуманитарните и точните науки.

 

-    Осмисляне на идеята и понятията за хаос и безредие. Схващане на основните тенденции, обуславящия контекст и основните трансформации в идеите за хаос или безредие и техните различни понятизации.

Работа с текстови, научни и визуални примери. Студентите ще се учат да разпознават анализираните понятия в различни контексти: литературни, философски, научни.

 

Методи, понятия и идеи за анализ на научни, литературни и философски проблеми. Овладяване на методологически техники, които подпомагат анализа и разбирането на поставените проблеми и тенденции.

 

Учебно съдържание

Тема:

Хорариум

1.

Въведение. Хаос и сътворение. | Хезиод, “Теогония”

2 часа

2.

Хаос и форми | Лотреамон (Изидор Дюкас)

2 часа

3.

Теория на хаоса. Метеорология и клетъчни автомати. | Джон Хортън Конуей, Джон Ърман

2 часа

4.

Примери за хаос и безредие. | Пруст, Кафка, Бекет, Улф, Джойс

2 часа

5.

Психическо безредие | „Страница лудост“, реж. Кинугаса

2 часа

6.

Насилие и неподчинение. | Хана Аренд, Мелвил „Били Бъд, морякът“

2 часа

7.

Теория на фасцинацията. | Юрий Кнорозов, Юрий Лотман, Паскал Киняр

2 часа

8.

Атрактор и контекст. | Алексей Кручоних

2 часа

9.

Техники на безредие. | Биньо Иванов, Мария Вирхов

2 часа

10.

Случайност и инцест. | Софокъл, “Едип цар”

2 часа

11.

Ризоми, глутници и карти |„Алиса в страната на чудесата”; Франсис Бейкън, Алберто Джакомети; „Лудият Пиеро”, реж. Годар

2 часа

12.

Анархия и революция. | Авангард и дада

2 часа

13.

Дезорганизация. |Новалис, Шлегел

2 часа

14.

Ентропия и термодинамика. | Ервин Шрьодингер, Дъглас Хофстатър, Пол Дейвис

2 часа

15.

Заключителна дискусия

2 часа

 

Конспект за изпит

Конспектът за изпит е изложеното вече тематично съдържание на лекциите.

 

Библиография:

Bishop, Robert (2008) – Chaos; – The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Fall 2009 Edition), под редакцията на Edward N. Zalta, url = http://plato.stanford.edu/archives/fall2009/entries/chaos/ [последна промяна: 16 юли 2008, достъп: 03 юни 2011].

Bloom, Harold(1994) – The Western canon : the Books and School of the Ages, New York : Harcourt Brace, 1994.

Brady, Patrick (1990) – “Chaos Theory, Control Theory, and Literary Theory or: A Story of Three Butterflies”, Modern Language Studies, Vol. 20, No. 4, Literature and Science, Autumn, 1990, с. 65-79.

Dasgupta, Abhijit (2011) – Mathematical Foundations of Randomness; – Philosophy of Statistics, редактор Prasanta Bandyopadhyay & Malcolm Forster, поредица "Handbook of the Philosophy of Science"; Amsterdam: Elsevier, с. 641-710

Eagle, Antony (2012) – Chance versus Randomness; – The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Spring 2013 Edition), под редакцията на Edward N. Zalta, url = http://plato.stanford.edu/archives/spr2013/entries/chance-randomness [последна промяна: 9 февруари 2012, достъп: 1 март 2013].

Earman, John (1986) – A Primer on Determinism, поредица "University of Western Ontario Series in Philosophy of Science", под общата редакция на Robert E. Butts, том 32; Dordrecht; Boston: D. Reidel Publishing Company, xiv-273 с.

——— (2004) – Determinism: What We Have Learned and What We Still Don't Know; – Freedom and Determinism (Topics in Contemporary Philosophy), редактор Michael O'Rourke, Joseph Keim Campbell & David Shier; Cambridge: The MIT Press, с. 21-46

Gleick, James (1987) – Chaos: Making a New Science, New York: Viking.

Hayles, N. Katherine, ed. (1991) – Chaos and Order: Complex Dynamics in Literature and Science, Chicago: Chicago Press.

Hayles, N. Katherine(1990) – Chaos Bound: Orderly Disorder in Contemporary Literature and Science, Ithaca: Cornell UP.

Kiel, Douglas & Euel Elliott (1996) – Chaos Theory in the Social Sciences: Foundations and Applications, Ann Arbor:Michigan Press.

Lacan, Jacques (1978) – The Seminar, Book XI, The Four Fundamental Concepts of Psychoanalysis, trans.Alan Sheridan, ed. Jacques-Alain Miller, London, New York: W.W. Norton & Company.

Lacan, Jacques (2007) – The Other Side of Psychoanalysis, Vol. Book XVII, ed. Jacques-Alain Miller, trans. Russell Grigg. New York, London: W. W. Norton &Company.

Martin-Löf, Per (1966) – The Definition of Random Sequences; – Information and Control, том 9, номер 6, декември 1966, с. 602-619.

McCarthy, John A (2006) - Remapping Reality : Chaos and Creativity in Science and Literature (Goethe, Nietzsche, Grass), Amsterdam, New York : Rodopi.

Peckham, Morse(1965) – Man's Rage for Chaos and Explanation and Power, New York: Schocken.

Porush, David (1991) – "Prigogine, Chaos, and Contemporary Science Fiction", Science Fiction Studies, 18.3.1991: <http://www.depauw.edu/sfs/backissues/55/porush55art.htm>;.

Prigogine, Ilya & Isabelle Stengers (1985) – Order Out of Chaos: Man's New Dialogue with Nature, London: Flamingo.

Prigogine, Ilya (1997) – The End of Certainty: Time, Chaos, and the New Laws of Nature [In collaboration with Isabelle Stengers]; New York: Free Press, ix-228 с.

Slethaug, Gordon (2000) – Beautiful Chaos : Chaos Theory and Metachaotics in Recent American Fiction, Albany : State University of New York Press.

Winnie, John A. (1996) – Deterministic Chaos and the Nature of Chance; – The Cosmos of Science: Essays of Exploration, редактор John Earman & John Norton; Pittsburgh: University of Pitsburgh Press, с. 299-324

Агамбен, Джорджо (2004) – Homo sacer, София: Критика и хуманизъм, 2004.

Арент, Хана (2007) – Насилие и политика, прев. Константин Янакиев, София: Критика и хуманизъм, Серия Етоси.

Аристотел (1993) – За поетическото изкуство, прев. Ал. Ничев, София: Софи-Р.

Бернули Я., Лаплас П., Колмогоров А. (1982) – Вероятности, София: Наука и изкуство.

Верещагин, Николай К., Владимир А. Успенский & Александр Х. Шень (2013) – Колмогоровская сложность и алгоритмическая случайность; Москва: МЦНМО - Московский центр непрерывного матеатического образования, 576 с.

Видински, Васил (2014) – Три съвременни понятия за случайност; – История на случайността: от Тома от Аквино до Сол Крипке, редактор Александър Кънев; София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски", с. 146-195

Видински, Васил (2014) – Philosophia Naturalis. Първа част. Време, пространство, тяло и движение в началото на Новото време, превод Димитър Божков, Огнян Касабов, Сергей Стефанов, Христо Хр. Тодоров & Велислава Тодорова; София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски”.

Видински, Васил (2011) – Ведрото на Нютон срещу дървото на Декарт. Въвеждане; София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски”.

Видински, Васил (2011) –“Срещу вътрешната телеология на автопойезиса (остаряването и футуристичните програми)”, Философски алтернативи, бр. 6/2011, София, с. 49-59.

Гилмор, Робърт (2002) – Алиса в Квантовия свят, прев. Боряна Каменова София: Литера прима, 184 с.

Дейвис, Пол (2009) – Последните три минути, прев. Михаил Бушев, София: Прометей, 184с.

Дельоз, Жил & Феликс Гатари (2004) – Анти-Едип, София: Критика и хуманизъм.

Дельоз, Жил & Феликс Гатари (2009) – Кафка. За една малка литература, София: СОНМ.

Дельоз, Жил & Феликс Гатари (2009) – Хилядата плоскости, София: Критика и хуманизъм.

Дерида, Жак (1993) – „Подпис. Събитие. Контекст”,сп. Литературна мисъл, бр. 5, с. 123-150.

Дерида, Жак (1998) – „Структурата, знакът и играта в дискурса на хуманитарните науки”, Писмеността и различието, прев. Т. Батулева, София: Наука и изкуство, с. 408-429.

Калинова, Мария & Камелия Спасова (2014) – „Techne: едноклетъчни, числа и психоаналитични митове“, Модели за мислене на бъдещето, сп. Пирон, бр.7, Бъдеще и въображение: философски интерпретации.

Калинова, Мария & Камелия Спасова (2014) - “Метаморфоза: серия от катастрофи (беседа с Лиотар)”, Литературен вестник (Метаморфоза и катастрофа I), бр.6, с. 15.

Калинова, Мария & Камелия Спасова (2009) – “Нeвъобразимото и двойниците между Фройд и Арто”, Текстове и прочити – сборник с доклади от юбилейната Десета национална конференция за студенти и докторанти, ред. Елена Гетова, Пловдив: Контекст, с. 172 – 179.

Калинова, Мария (2014) – “Невидимата матрица: двойната сцена на сътворението”. Сб. Невидимата школа: Мирослав Янакиев, Никола Гергиев, Радосвет Коларов, София: Фондация „Литературен вестник“, 165 стр.

Кант, Имануел (1993) – Критика на способността за съждение, прев. Цеко Торбов, София: БАН.

Касабов, Огнян (2014) – Хаос и игра. Призракът на случайността в класическата естетика; – История на случайността: от Тома от Аквино до Сол Крипке, редактор Александър Кънев; София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски", с. 70-92.

Ковачев, Огнян (2005) – Литература и идентичност: преображения на другостта, София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски”.

Колмогоров, Андрей Н. (1965) – Три подхода к определению понятия “количество информации”; – Проблемы передачи информации, том 1, номер 1, с. 3-11

——— (1969) – К логическим основам теории информации и теории вероятностей; – Проблемы передачи информации, том 5, номер 3, с. 3-7

——— (1983) – Комбинаторные основания теории информации и исчисления вероятностей; – Успехи математических наук, том 38, номер 4 (232), с. 27-36

Кънев, Александър, ред. (2014) – История на случайността: от Тома от Аквино до Сол Крипке; София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, 230 с.

Лакан, Жак (2011) – За имената-на-бащата, прев. Теодора Павлова, София: Сиела.

Лоренц, Едуард (2000) – Природата на хаоса, София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски”.

Лотман, Юрий (1990) – Поетика. Типология на културата, София: Народна култура.

Манчев, Боян (2007) – Тялото-Метаморфоза, София: Алтера.

Николчина, Миглена (1997) – Смисъл и майцеубийство, София: УИ „Св. Климент Охридски”.

Пригожин, Иля & Изабел Стенжер (1989) – Новата връзка. Метаморфоза на науката, превод Симеон Ангелов; София: Наука и изкуство, 341 с.

Спасова, Камелия (2012) – Събитие и пример у Платон и Аристотел, София: Литературен вестник, 2012.

Спасова, Камелия & Мария Калинова (2014) – „Ламела: органът на безсмъртното”, сб. Събитие и безсмъртие в литературата, езика и културата, София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“.

Тенев, Дарин (2013) – Отклонения. Опити върху Жак Дерида, София: Изток-Запад.

Тодоров, Владислав (2005) – Хаотично махало: политическа публицистика, София: Фондация Пространство Култура.

Хофстатър, Дъглас (2011) – Гьодел, Ешер, Бах: една гирлянда към безкрайността, превод Боян Брезински, редактор Росен Люцканов; София: Изток-Запад, 1103 с.

 

Съставили:

гл. ас. д-р Васил Видински (ФФ)

гл.ас. д-р Камелия Спасова (ФСлФ)

гл. ас. д-р Мария Калинова (ФСлФ)

Свободноизбираема дисциплина

Четенето като проблем на литературното образование в съвременния социокултурен контекст

гл. ас. д-р Людмила Берковска

 

Българска филология, редовно обучение

Летен семестър 2016-2017

Хорариум: 30 часа лекции

Форма на оценяване: курсова работа

 

Анотация

Свободноизбираемата дисциплина разглежда четенето като обект на хуманитарните научни изследвания. Запознава със съвременни стратегии за четене и разбиране на текста. Разкрива спецификата на учениковото четене в контекста на информационното общество.Свободноизбираемата дисциплина е прицелена към развиване на способност за организиране на изследователската работа на учениците в процеса на четене, готовност за проектиране и реализация на методически модели за четене и анализ на резултатите от процеса на четене в литературнообразователния контекст.

 

Програмана лекционния курс:

 1. Четенето като обект на хуманитарните изследвания (2 часа)
 2. Интердисциплинарни измерения на проблема за четенето – филологически, психологически, философски, културологически аспекти на четенето (2 часа)
 3. Учениковото четене като социално-образователен феномен (2 часа)
 4. Приобщаването на ученика към четенето като процес на окултуряване, на „влизане” на човека в социума (2 часа)
 5. Учениковото четене в условията на информационното общество (2 часа)
 6. Модели за пробщаване на ученика към четенето в историята на литературното образование – „просвещение”, „пропаганда”, „ръководство”, „диалог” (2 часа)
 7. Конструиране на идентичността на ученика читател (2 часа)
 8. Значение на четенето за литературното образование на ученика (2 часа)
 9. Читателска грамотност и литературна компетентност (2 часа)
 10. Способи за проявление на читателска грамотност и литературна компетентност (2 часа)
 11. Образователна политика за повишаване на литературната компетентност –ориентация към четенето като „удоволствие” (2 часа)
 12. Четенето на художествена литература в образователния процес като (квази)научна изследователска дейност (2 часа)
 13. Методически стратегии за организиране на учениковото четене (2 часа)
 14. Оценяване и анализ на резултатите от процеса на четене в литературнообразователния контекст (2 часа)
 15. Международни изследвания за качеството на четенето – PIRLS, PISA (2 часа)

Библиография:

Аренд, Х., 1995. Кризата в културата. В: Панорама, XVI

Кастелс, М., 2006. Информационнатаепоха: икономика, общество и култура. Т. 2: Силатанаидентичността. София: „Лик”.

Кузнецова М.И., 2009.Сильные и слабыесторонычитательскойдеятельностивыпускниковроссийскойначальнойшколыпорезультатам PIRLS-2006.Вопросыобразования.№1.– С.107-136.

Кьосев, А., 2013. Караницитеоколочетенето, София: „Сиела”

Пинская М.А., Тимкова Т.В., Обухова О.Л., 2009.Можетлишколавлиятьнауровеньчитательскойграмотностимладшихшкольников?Поматериаламанализарезультатов PIRLS-2006.Вопросыобразования.№2. – С. 87-108

Попова, М., 2005. Културнаглобализация и културанановитемедии.LiterNet, 2005, №10 (71). http://liternet.bg/publish11/m_popova/kulturna.htm

Попова, М., 2012. Виртуалниятчовек.София: „Изток-Запад”

Цветкова, М. 2007.“Млади” vs. “стари” читатели.LiterNet, 03.12.2007, № 12 (97).

Цветкова, М., 2009. Информационнакултура: Иметоначетенето. София: УИ „Св. КлиментОхридски”

Цветкова, М. 2011.Дигиталновремеразделно в четенето.Медии и общественикомуникации, Брой 11 / Октомври 2011 г.

Чобанов, Г. Четенето в епохатанамедии, компютри и Интернет. LiterNet http://cyrilla.bg/Library_03_01.htm 

Адлер Мортимер. Как читать книги. Руководство по чтению великих произведений. - М.: «Манн, Иванов и Фербер», 2011. - 344 с.

Исследования чтения и грамотности в Психологическом институте за 100 лет: Хрестоматия/ Под ред. Н.Л.Карповой, Г.Г.Граник, М.К.Кабардова. ПИ РАО. – М.: Русская школьная библиотечная ассоциация, 2013. – 432 с.

Мелентьева Ю.П. О чтении. Размышления о теоретических аспектах чтения. М.: Издательство "Канон+", 2014. - 184 с.

Bell, D., Kennedy, B. M. (eds.), 2000.The Cybercultures Reader. London and New York: Routledge.

Bryan, A., 2011. The New Digital Storytelling: Creating Narratives with New Media. Santa Barbara: Praeger.

Graesser, A.C., Britton, B.K. (eds.), 1996. Models of Understanding Text, 165–187. Mahwah, NJ: Erlbaum.

Graesser, A.C., van den Broek, P. (eds.), 1999. Narrative Comprehension, Causality, and Coherence - Essays in Honor of Tom Trabasso. London: Mahwah.

Israel, S.E., Duffy, G.G. (eds.), 2014. Handbook of Research on Reading Comprehension. New York and London: Routledge.

McKoon, G., Ratcliff R. 1992. Inference during reading.Psychological Review. 99: pp. 440–466.

Nystrand, M., 1986.The structure of written communication.Studies in reciprocity between writers and readers. Orlando: Academic Press

Rickheit, G., Strohner, H. (eds.), 2008.Handbook of Communication Competence. http://npu.edu.ua/!e-book/book/djvu/A/iif_kgpm_Rickheit_Handbook_of_Communication.pdf.pdf 

Thurlow, R.; van den Broek, P. 1997.Automaticity and inference generation during reading comprehension.Reading & Writing Quarterly.vol. 13. 2: pp. 165-182.

vanDijk, T. A., 1980. Textwissenschaft: EineinterdisziplinäreEinführung. Tübingen: Niemeyer.

vanDijk, T. A., Kintsch, W., 1983. Strategies of discourse comprehension. New York: Academic Press.

Weaver, C.A., Mannes, S.C., Fletcher, R. eds. Discourse Comprehension: Essays in Honor of Walter Kintsch.

 

 

STÁTNÍ ZKOUŠKA Z ČESKÉHO JAZYKA (TEORETICKÝ KURS)

ТЕМИ ЗА ПИСМЕНИЯ ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ПО ЧЕШКИ ЕЗИК

(теоретичен курс)

 

 1. Celková charakteristika českého jazyka (zvuková podoba, gramatická stavba, slovní zásoba).
 2. Pojem spisovná čeština. Další podoby češtiny – obecná čeština, nářečí češtiny, interdialekty (funkční charakteristika).
 3. Popis českého vokalického systému.
 4. Popis českého konsonantického systému.
 5. Sloveso – obecná charakteristika.
 6. Slovesný vid.
 7. Slovesný čas. Přechodníky.
 8. Slovesný rod. Zvratná slovesa.
 9. Slovesný způsob. Modalita.
 10. Podstatná jména. Přehled skloňování.
 11. Přídavná jména – obecná charakteristika a skloňování..
 12. Zájmena – druhy a typy skloňování.
 13. Číslovky – druhy a typy skloňování.
 14. Předložky. Předložkové a bezpředložkové pády.
 15. Věta – celková charakteristika. Větné členy, typy vět.
 16. Souvětí – celková charakteristika a druhy. Souřadicí a podřadicí spojky a spojovací výrazy.
 17. Slovosled české věty a jeho funkce.
 18. Slovní zásoba češtiny. Rozvrstvení slovní zásoby.
 19. Způsoby obohacování slovní zásoby.
 20. Polysémie a homonymie.

 

Bibliografie:

 

 1. Příruční mluvnice češtiny. Praha, nakl. Lidové noviny, 1995.
 2. Славянски езици. Граматични очерци. Чешки език. София, 1994.
 3. V. Šmilauer. Nauka o českém jazyku. Praha, 1972.
 4. B. Havránek, A. Jedlička. Česká mluvnice. Praha, 1981.
 5. Mluvnice češtiny, 1. Fonetika. Fonologie, Morfonologie a morfemika. Tvoření slov (věd. redaktor J. Petr). Praha, 1986.
 6. Mluvnice češtiny. Tvarosloví. Praha, 1986.
 7. Mluvnice češtiny. Skladba. Praha 1988.
 8. J. Bauer, M. Grepl. Skladba spisovné češtiny. Praha, 1986
 9. V. Šmilauer. Novočeské tvoření slov. Praha, 1971.
 10. M. Grepl, P. Karlík. Skladba spisovné češtiny. Praha, 1986.
 11. Я. Бъчваров. Чешкият език в славянски контекст. София, 1996.
 12. М. Младенова. Кирило-Методиева география и езикова история. София, 1999.
 13. М. Младенова. Чешка граматика (с упражнения). София, 2004.
 14. Štícha, F. a kol.: Akademická gramatika spisovné češtiny. Praha: Academia, 2013.
 15. Štícha, F. a kol.: Velká akademická gramatika spisovné češtiny 1. Morfologie: Druhy slov / Tvoření slov. Část 1, 2. Praha: Academia, 2018.