Специалности

Бакалавърски програми

 

СЪВРЕМЕННИ ПРАКТИКИ В АКАДЕМИЧНОТО ПИСМЕНО И УСТНО ОБЩУВАНЕ


проф. д-р Йовка Тишева (ФСФ), проф. дфн Иванка Мавродиева (ФФ), гл. ас. д-р Марина Джонова (ФСФ)

 

                     kra

 

Курсът е насочен към студенти от бакалавърските програми във Факултета по славянски филологии, мотивирани да усъвършенстват уменията си да създават научни текстове според структурните, съдържателните и форматните изисквания на академичната комуникация. Основната цел на курса е свързана с представяне на особеностите на някои от основните академичните жанрове на писмената и устната комуникация. В резултат на обучението студентите ще задълбочат уменията си за създаване на академични текстове (реферат, резюме, постер, презентация, курсова работа), както и за успешното им устно представяне. Студентите ще се запознаят и с възможностите за приложение на съвременните аудио-визуални технологии в академичната комуникация.

 

1. Особености на писмената академична реч

3. Жанрове на писмената академична комуникация

-    курсова работа

-    реферат

-    академично есе

-    научен доклад

4. Принципи и стандарти на цитиране в научния текст

5. Съставяне и оформяне на библиография

6. Редактиране

7. Особености на устната академичната комуникация

8. Диалогични формати в академичното общуване

- научна конференция

- семинар

- кръгла маса

9. Подготвяне на презентация

10. Презентационни похвати, интегриране на вербални и аудио-визуални средства

 

Библиография:

 1. Атанасов, Х. (2012). Цитирането и библиографията: между установените стандарти и липсващите правила” – 1 и 2, сп. „Реторика и комуникации”, бр. 3, <rhetoric.bg
 2. Божанкова, Р., А. Бояджиев, Д. Григоров. (2011). Проблеми на електронната публикация в славистиката (електронно списание Littera et Lingua), https://www.slav.uni-sofia.bg/lilijournal/index.php/bg/about-project, последно посещение на 03.03.2011.
 3. Еко, У. (1999). Как се пише дипломна работа, София: ИК “Александър Панов”.
 4. Керпеджиев, С. (1991). Преди да напишем първата си статия. Информационната структура на научната публикация, Наука 4, 1991, Институт по математика с ИЦ – http://slovo.pu.acad.bg/ma/pisane-statia.htm - последно посещение на 03.03.2011.
 5. Мавродиева, И. (2014). Писане на научни тестове и софтуерни програми Qiqqa, Mendeley, Zotero http://www.online.rhetoric.bg/, 27.01.2014.
 6. Мавродиева, И. . (2011). Академична комуникация в интернет: уебавтор, уебредактор, уебчитател, сп. „Реторика и комуникации”, бр. 1, септември 2011,<rhetoric.bg>, последно посещение на 16.08.2014.
 7. Мавродиева, И. (2005). Академично писане. София: СемаРШ.
 8. Мавродиева, И. (2010). Абстракт, резюме, представяне на автори, сп. Бизнес секретар, МОМН, кн. 2, 2-6.
 9. Мавродиева, И. (2010). Академична комуникация във и чрез академични блогове, сп. Бизнес секретар, МОМН, кн. 3, 14-18.
 10. Мавродиева, И. (2010). Съвременни проявления на реториката или от Агората до Web 2.0, сборник „Съвременни реторически практики”, София: Сема РШ, 8-31.
 11. Мавродиева, И. (2010). Уебкомуникацията, или комуникация във и чрез мрежата: формална, неформална, верифицираща, сп. Бизнес секретар, бр. 1, 5-7.
 12. Мавродиева, И. (2011). Виртуалната академична комуникация: теоретични и практически измерения в контекста на електронното и дистанционното обучение, Списание на Софийския университет за електронно обучение, бр. 2, 2011, <http://journal.e-center.uni-sofia.bg/f/downloads/2011/Broi%202/I.Mavrodieva.pdf>, последно посещение на 13.02.2013.
 13. Мавродиева, И. (2011). Виртуалната академична комуникация: теоретични и практически измерения в контекста на електронното и дистанционното обучение. Списание на Софийския университет за електронно обучение, 2, 2011, http://journal.e-center.uni-sofia.bg/f/downloads/2011/Broi%202/I.Mavrodieva.pdf (посетен на 11.11.2012).
 14. Мавродиева, И., Тишева, Й. (2010). Академичната комуникация. София: СемаРШ.
 15. Мавродиева, И., Тишева, Й. (2014). Академично писане за докторанти и постдокторанти. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски”.
 16. Николов, Е., Николова, Н., Г. (2013). Методология за разработване на научна статия. (Рефериране и индексиране на периодични издания, индикатори на научни публикации). София: Технически университет – София.
 17. Официален правописен речник на българския език. София: Просвета, 2012 г.
 18. Пашов, П. (1989). Практическа българска граматика. София: Изд. Народна просвета”.
 19. Пашов, П., Първев, Х. (2002). Правоговорен и правописен речник на българския книжовен език, София: УИ “Св. Кл. Охридски”.
 20. Пенковски, Л. (2014). Софтуери в помощ на изследователите или как да организираме материалите си с Qiqqa, Zotero, Mendeley, сп. „Реторика и комуникации”, бр. 12, април 2014,<rhetoric.bg>, последно посещение на 16.08.2014.
 21. Правопис и пунктуация на българския език - основни правила. София: Просвета, 2011 г.
 22. Тишева, Й., Дачева, Г., Ангелова, Т. (2004). Българският език – трудни въпроси, лесни отговори. София: Изд. “Стандарт”.
 23. Цветкова, М. (2007). „Млади” vrs. „стари” читатели, LiterNet, 03.12.2007, № 12 (97) http://liternet.bg/publish3/mtzvetkova/mladi.htm
 24. Цветкова, М. (2008). Младото четене срещу библиотеката,  LiterNet, 04.04.2008, № 4 (101) <http://liternet.bg/publish3/mtzvetkova/mladoto.htm> .
 25. Янакиев, М. (1994). Как да редактираме свой и несвой текст. София: Регалия.

 

Електронни източници

 1. Заглавието на доклада - asrto.shu-bg.net/acticle.dot
 2. Начини на цитиране. Компютърни програми в помощ на пишещия научен труд… www.slav.uni-sofia.bg/Masters/MagStaroBulg.html
 3. Нов български университет, Департамент “Чужди езици и литератури”, Оформяне на публикациите в Годишника на департамента,       http://www.nbu.bg/departments/d3.php
 4. Нов български университет, Център за оценяване, Академично, есе, http://www.nbu.bg
 5. Пенчева, А. Цитирането – гледната точка на издателския редактор, http://liternet.bg/publish9/apencheva/citirane.htm

 

 

 

 

СЪОБЩЕНИЕ ЗА СТУДЕНТИТЕ, КОИТО ЩЕ ЗАЩИТАВАТ ДИПЛОМНИ РАБОТИ НА 11.07.24 г.

 

Уведомяваме студентите, които ще защитават дипломни работи на 11.07.24 г., че системата за антиплагиатство ще бъде отворена за качване на работите според процедурата и указанията на 17.06.24 г. и ще бъде затворена на 27.06.24 г.

Проверката за антиплагиотство се извършва в системата Мудъл. Студентите могат да се  запознаят с указанията за качване на файл с дипломна работа за проверка за уникалност

 

Оторизирани лица:

Оторизирано за ФСлФ лице – Ружа Мускурова - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Оторизирани за специалностите лица:

Славянско езикознание – гл.ас. д-р Жана Станчева -  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Славянски литератури – гл. ас. д-р Кристиан Янев - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Балканистика – инспектор Людмила Милошева -  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Българска филология – инспектор Силвия Ганчева (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Преминалата през системата за превенция от плагиатство работа се разпечатва в 1 екземпляр, който се предава в катедрата. Електронен вариант на работата се изпраща на научния ръководител, който го препраща на членовете на комисията. Срок: не по-късно от една седмица преди датата на защита.

Към хартиения вариант се предава и подписана Декларация за авторство и разрешаване на ползването на авторски произведения от студента. С нея се позволява съхраняването ѝ и достъпът до текста в електронните бази данни на библиотеката. 

 

Подаване на заявления в отдел „Студенти” от 24.06.до 05.07.2024 г.

Само за завършили семестриално!

 

Заявление

Клетвена декларация

 

 

 

Катедра „Теория на литературата“

поправителна сесия – 2022 г.

 

 

Теория на литературата, проф. Тодор Христов, ЦИЕК, Африканистика, 31 август, от 10 ч. в 155 кабинет

Магистърски курсове "Сравнителна история на литературната наука" и "Теории за литературата и културата", ас. Еньо Стоянов, 1 септември, 155 каб., 10 ч.

Теория на литературата, доц. Ирен Александрова, ас. Еньо Стоянов, Българска филология, 1 септември, 155 каб., 10 ч.

Теория на литературата, проф. Амелия Личева, 16 и 17 август, 9 часа, 155 кабинет

Теория на литературата, доц. Ирен Александрова -  Балканистика и Българска филология І курс, 1 септември, 9 часа, 155 кабинет /нова дата/

 

 

 

 

 

 

 

 

Теория на литературата

летен семестър на уч. 2021/2022 г.

 

 

19.06. - Испанска филология, 155 к.

26.06. - Славянска филология, 155 к.

27.06. - Италианска филология, Скандинавистика, 155 к.

29.06. - Португалска филология, 155 к.

5.07. - Румънска филология, 155 к.

6.07. - Френска филология, Новогръцка филология, 155 к.

7.07. - Немска филология, 155 к.

28.06. – Българска филология, 4 група, 9 часа, 155 к.

04.07. - Българска филология, 1 група,, 9 часа, 155 к.

05.07. - Българска филология, 6 група, 14 часа, 155 к.

06.07. - Българска филология, 5 група, 14 часа, 155 к.

07.07. - Българска филология, 3 група, 14 часа, 155 к.

08.07. - Българска филология, 2 група, 9 часа, 155 к.

 

Антична и средновековна литература

20.06. – Българска филология, 1 и 2 група, 10 часа, 157к., доц. Камелия Спасова

21.06. – Българска филология, 4 и 6 група, 10 часа, 157к., доц. Камелия Спасова

22.06. – Българска филология, 3 група, 10 часа, 157к., доц. Камелия Спасова

23.06. – Българска филология, 5 група, 10 часа, 157к., доц. Камелия Спасова

20.06. – Българска филология, 1 и 2 група, 9:30 часа, 155к., доц. Огнян Ковачев

21.06. – Българска филология, 4 и 6 група, 9:30 часа, 155к., доц. Огнян Ковачев

23.06. – Българска филология, 3 група, 9:30 часа, 155к., доц. Огнян Ковачев

 

СИД "Екфразата в литературата" - 14 юни, 10 ч., 137 ауд., Българска филология

 

 

УЧЕБНА ПРОГРАМА

по дисциплината

 

Съвременен български език за чужденци. Теория на превода

/част от курса Референт-преводачи по български език за чужденци/

 

Специалност: ФЖМК

Образователно-квалификационна степен: бакалавър

Вид обучение: редовно

 

Извадка от учебния план

 


Наименование на дисциплината

 

Хорариум

 

ECTS-

кредити

 

Форма на заключи-

телен контрол

Лекции

Семинарни упражнения

Практически упражнения

Хоспитиране

 

Съвременен български език. Теория на превода

20

-

-

-

1

Изпит /писмен и устен/

 

 

Анотация

 

1.      Съвременен български език за чужденци. Теория на превода като част от курса Референт-преводачи по български език за чужденци представя основните теоретични постановки за превода, като се имат предвид някои съвременни научни парадигми като релативистична граматика, херменевтика, когнитивна лингвистика. Основна цел е запознаване с техниките на превода, като се набляга на особеностите при превод на художествен, научен, технически, публицистичен и административен текст. Завършилите курса могат успешно да превеждат устен и писмен текст, като отчитат особеностите на функционалните стилове на българския книжовен език.

 

Форми на оценяване:

 

Изпит: писмен и устен

 

Лекционен курс

 

Тема №

Наименование на темата

Хорариум

1.

Теорията на превода – теоретичен преглед.Видове теории. Същност на превода и видове превод. Теорията на превода в светлината на съвременните научни парадигми: релативистична граматика, херменевтика, когнитивна лингвистика и др.

 

4

2.

Особености при превод на научен, технически, публицистичен и административен текст.

 

4

3.

Характеристики на художествения превод. Видове устен превод.

4

4.

Аспекти на превода - литературен, исторически, лингвистичен, екстралингвистичен.Техники на превода. Лексико-фразеологични, семантични и граматични проблеми при превода.

4

5.

Прагматика и превод. Преводни трансформации.

 

4

 

 

Литература:

 

Васева И., Теория и практика превода, София, 1980ева И., Хипнозата на оригинала. Типични прояви на интерференция и буквализъм в преводи от руски език, в : Езикови проблеми на превода (руски език), съст. И.Васева, С., 1987, стр. 35-50.

Езикови проблеми на превода (руски език), съст. И.Васева, С., 1987

За името и за превода, Избрани статии, сб., ред. О.Тодоров, София ,1996

Изкуството на превода,сб., София, т.1 - 1976, т.2 - 1977, т.3 - 1978.

Ликоманова И., За превода като познавателен ракурс, Проглас 1998, 3-4, 216-226.

Лилова А., Типология на превода, СЕ, 5, 1979.

Bell R., Translating and Translation: Theory and practice, London, 1991.

Newmark P., Approaches to Translation, Oxford, 1981.

Steiner G., After Babel: Aspects of Language and

Translation, OUP, Oxford, 1998.

The Translator´s Handbook, ed. C.Picken, London, 1989.Zeldin T., Translation and Civilisation, in: Translation Her e and There, Now and Then, ed.by J. Taylor etc., Exeter, 1996.183-185.

 

                             Съставили програмата:

                                                                      доц-д-р Елена Хаджиева

                                                                      гл. ас. д-р Ася Асенова

                                                                     гл. ас. д-р Йорданка Велкова

 

 

 

Учебната програма е приета с решение на Академически съвет с протокол № 8, т.15 / 29. 05. 2013 г.