Специалности

Бакалавърски програми

 

 

Културна антропология на българите. Български фолклор

Общо езикознание

Старобългарски език

Антична и средновековна литература

Теория на литературата

Езикова култура

Фонетика на българския език

Диалектология на българския език

Литература за деца и юноши

Старобългарска литература

Руска литература на XIX век

История на българския книжовен език

Морфология на българския език

Литература на Българското Възраждане

Лексикология на българския език

Руска литература на XX век

Сравнителна граматика на славянските езици

Славянски литератури

Съвременен български език. Синтаксис

Стилистика

Руски език

Българска литература от Освобождението до Първата световна война

Българска литература между Първата и Втората световна война

История на българския език

Съвременна българска литература  – I част /стар учебен план/

Съвременна българска литература  – I част /нов учебен план/

Съвременна българска литература  – II част /нов учебен план/

Славянски език

Методика на обучението по български език

Методика на обучението по литература

Информационни и комуникационни технологии в обучението и работа в дигитална среда

Приобщаващо образование

Хоспитиране

Преддипломна практика

Текуща педагогическа практика

Факултативна педагогическа дисциплина - Учебните програми по български език и литература като инструменти на образователните политики

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Название на дисциплината: Учебни речеви жанрове - прагмалингвистични, социолингвистични, психолингвистични и текстолингвистични аспекти. Формиране на критическо мислене у учениците при писане

 

Вид на дисциплината: свободноизбираема (СИД);

Времетраене: 30 часа

 

Лектор на курса:   доц. д-р Татяна Ангелова

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

      

Време на провеждане: февруари- юни (летен семестър)

Всяка сряда от 17 ч.- 19 ч. в каб. 147А (Централно крило)

 

Първа сбирка -

 

Анотация за курса:

            Лекционният курс е лингвометодически по проблематика. Цели се:

    а) осведомяване на студентите за ключови понятия от съвременната прагмалингвистика (речев жанр-същност, структура и функции; прагмалингвистични конвенции при използването на речеви жанрове) и

            б) използване на тези понятия в съвременната теория и практика на обучението по български език (методическото понятие учебен речев жанр - същност, структура и функции).

            Като нестандартен подход за представяне на технологичните процедури при обучението на учениците се използва системата за формиране на критическо мислене ( вж. Международния проект Формиране на критическо мислене при четене и писане ReadingandWritingforCriticalThinking).

 

            Очаквани резултати: Обучаваните в курса студенти: а) се запознават с разновидностите на учебните речеви жанрове, с целите и съдържанието на работата над тях, с критериите и процедурите за оценяването на учебните речеви жанрове; с особеностите на системата за критическо мислене при писане; б) придобиват умения да обучават ученици от средното училище в създаване на речеви жанрове: умения да подготвят, пишат/ говорят, анализират и редактират текстове с определени жанрови характеристики. в) учат се да формират и да усъвършенстват критическото мислене на учениците, които ще обучават, както и да развиват и прилагат собственото си критическо мислене.

            В резултат на обучението си в спецкурса студентите обогатяват лингвистичната и методическата си подготовка за бъдещата си професия на учители по български език и литература.

 

            Курсът завършва с изпит.

Алтернатива: устен изпит – анализ, рецензиране и оценяване на ученически текст (по избор).

Алтернатива: конструиране и коментар на

проект за цикъл уроци върху избран речев жанр: подготовка; писане; редактиране на ученически текст.

 

Теми на занятията:

 1. Речев жанр - същност и функции. Основни схващания за речевия жанр (2 ч.)
 2. Видове речеви жанрове - същински (неучебни) и учебни (1 ч.)
 3. Понятие за учебен речев жанр. Същност, структура и функции на учебния речев жанр (2 ч.)
 4. Прагмалингвистични аспекти на проблема за учебен речев жанр (2 ч.)
 5. Психолингвистични аспекти на проблема за учебен речев жанр (1 ч.)
 6. Социолингвистични аспекти на проблема за учебен речев жанр (1 ч.)
 7. Текстолингвистични аспекти на проблема за учебен речев жанр (2 ч.)
 8. Видове учебни речеви жанрове. Опит за класификация (по семантическа и прагматическа структура (2 ч.)
 9. Цели и съдържание на работата над учебните речеви жанрове от репродуктивен, интерпретативен, генеративен тип (1 ч.)
 10. Технологични аспекти на работата над учебните речеви жанрове (8 ч.). Същност и функции на системата за формиране на критическо мислене при писане.
 11. Оценяване на учебни речеви жанрове.Постижения. Трудности. Инструментариум и процедури. Критерии за оценяване. Прилагане на системата за формиране на критическо мислене при писане. (8 ч.)

Общо: 30 ч.

 

НАСОКИ ЗА ИЗПИТА

Първи вариант за провеждане на изпита:

Оценяване на ученически текст в определен жанр:

 1. Идентификация на конкретния учебен речев жанр по признаците: форма на речта (устен/писмен); характер на познавателната дейност (репродуктивен, интерпретативен, евристичен); семантична и прагматическа структура (с опростена, с усложнена семантична и прагматическа структура); функции - същински (удовлетворява реални комуникативни потребности; зададена е цялостната комуникативноречева ситуация) и несъщински (дидактически) - има само помощен, тренировъчен характер, (зададена е само темата, предметът на общуване)
 2. Анализ на постиженията и слабостите в разглеждания текст. Изхожда се от изразените смисли (фреймове), установява се начинът за езиковото им изразяване. Анализира се степента на жанрова идентичност и композиционно оформяне. Установява се характерът на смислово-структурното членене на текста и неговата езикова свързаност.
 3. Рецензиране на ученическия текст в съответствие с критерии за оценка. Три вида критерии: а.прагматически (приемливост, функционалност); б.семантично-структурни (смислова релевантност, дискретност) и в. собствено езикови (нормативност и стилова уместност)
 4. Приписване на цифрова оценка: слаба, средна, добра, много добра и отлична.
 5. Изводи и прогнози за бъдеща работа над речта на ученика, чиято работа е оценена.

 

Втори вариант за провеждане на изпита:

Подготовка на цикъл от занятия (уроци) върху избран учебен речев жанр, като се посочва в кой клас се изучава речевият жанр и за колко часа

 1. Същност на избрания учебен речев жанр. Как учениците да осмислят същността му.
 2. Подготовка за работа над него. Как учениците да се подготвят за работа над речевия жанр: да осмислят предмета, целите и условията в писменото общуване чрез дадения речев жанр, да анализират ролята на участниците (отправител/ получател) в това общуване. Привилегии и отговорности на ученика като автор на текст.
 3. Писане и анализ на текста. Как учениците да идентифицират и вербализират речевото си намерение. Как да планират и осъществят речевата си изява. Как да построят текста си. Как да анализират адекватността между замисъл и реализация.
 4. Проверка и оценка на текста. Как да проверят написаното и да го поправят (редактиране и коригиране) и как да го оценят според определени критерии.

 

Ключови понятия, чието познаване е необходимо за подготовката на изпита:

-          речев жанр - същност, структура и функции

-          учебен речев жанр - същност, структура и функции

-          видове учебни речеви жанрове; признаци за класифицирането им

-          етапи на работа над учебен речев жанр в съответствие с фазите от речевата дейност: ориентиране, планиране, реализация и контрол

-          текст, признаци на текста, текстолингвистичен анализ; специфика на ученическия текст;

-          дискурс, признаци на дискурса, дискурсен анализ; специфика на ученическия дискурс (писмен, устен);

-          критерии за оценяване на ученически текст

 

Литература:

1. Ангелова, Т. Методика на обучението по български език. Съвременни проблеми. С. 2005 (второ преработено издание).

2. Ангелова, Т. Функции на микротекста и на абзаца. В: Български език и литература, 1999, кн.6

3. Ангелова, Т. Езикът, на който ученикът говори за себе си в съчинението есе (речеви стратегии, с които назовава себе си като автор на текст). В: сб. Краят на хилядолетието. Носталгии, надежди , раздели. УИ"Св.Кл.Охридски",С. 2000

4. Ангелова, Т. Съчинението като личностна изява на ученика. В: Есето в литературата и литературното обучение. Слово, В.Търново 1998

5. Ангелова, Т. Анализ на писмен ученически дискурс (върху материал от съчинения в шести и седми клас). В: Съвременни тенденции в обучението по български език. Сборник в чест на 65-годишнината от рождението на проф. Кирил Димчев. Булвест 2000, С. 2000.

6. Бахтин 1979: Бахтин, М. Эстетика словесного творчества. М. 1979

7. Богранд, Дреслер, Йовчева 1995: Богранд Р., В. Дреслер, Ст. Йовчева. Увод в текстовата лингвистика, Университетско издателство, “Св. Кл. Охридски”, С. 1995

8. Богранд, Дреслер 1981: Beaugrand R.-A. de, Dressler W.-U. Einfuhrung in die Textlinguistik. Tubingen, 1981

9. Георгиева М., Добрева Е. Писмените ученическите текстове. Първа част: репродуктивни текстове. С. Кръгозор 2002

10. Дайк 1989: Ван Дейк Т. А. Язык, познание, коммуникация. М. 1989

11. Димчев, К. Обучението по български език като система, СИЕЛА, С. 1998

12.Добрева, Е. , Ив. Савова Проблеми на изграждането на текста. Шумен 1994

13. Добрева, Е. , Ив. Савова Текстолингвистика. Шумен 2000

14. Longman Dictionary of Language Teaching and Applied Linguistics, 1992

15. Макарти 1991: Mccarthy, M. Discourse Analyses for Language Teacher. Cambridge Language Teaching Library. 1991  

16. Пачев, А. Малка енциклопедия по социолингвистика, Плевен 1993

17. Пенчева, М. Т. Шопов: Pentcheva M., T. Shopov Whole Language, Whole Person (A Handbook of Language Teaching Methodology). passagem editores 2001

18. Петров, А. Дискурсният анализ и обучението по български език, С. 2000

19. Петров, А. Овладяване на дискурсни техникии чрез обучението по български език.С. 2003

20. Хеч 1992: Hatch E. Discourse and Language Education 1992

 

Факултетна процедура за  проверка на оригиналността на дипломни работи

Изпитна сесия: юли 2020 г.

 

Съгласно ректорска заповед 19-336 от 18.07.2019 г. от учебната 2019/20 г. в СУ „Св. Климент Охридски“ започва задължителна проверка за оригиналност на подлежащите на защита дипломни работи. Механизмът на проверката е подробно описан в утвърдена от Ректора Процедура за проверка на оригиналността чрез използване на интегрирана в средата за  електронно обучение приставка.

Във Факултета по славянски филологии конкретното осъществяване на процедурата за изпитната сесия през м.юли 2020 ще протече по следния начин.

 

ЕТАПИ НА ПРОЦЕДУРАТА

 1. Ръководителите на дипломни работи уведомяват ктедрения ръководител за дипломантите, които ще защитават през юлската сесия. Катедрените ръководители изготвят списък на защитаващите, включващ име, имейл и научен ръководител също с имейл за кореспонденция. Катедрените ръководителите изпращат списъка на оторизираното лице. Срок: 10 юни
 2. Оторизираното за специалността/програмата лице създава пространството за съответната защита (курс в Мудъл). Той информира по имейл дипломантите и им изпраща връзка към курса, в който трябва да предадат дипломните си работи.

Срок: 11 юни

 1. След получаването на достъп дипломантът подписва декларация за авторство на своята дипломна работа в пространството за защита (в Мудъл), след което качва текста на дипломната работа в съответното пространство (курс в Мудъл). Текстът се предава в електронна форма в един от следните формати: ODT (Open Office Document), DOC или DOCX (Microsoft Word).  Срок: 12 – 28 юни

 

Преди да качат текста си, дипломантите трябва да са получили одобрението на научния ръководител, че текстът е готов за защита, т.е. научният ръководител смята, че ако няма данни за плагатство, работата е завършена и тръгва на защита.

 1. Системата за превенция на плагиатство осъществява проверка за съвпадения в текста на дипломната работа с текстове от други източници. В резултат от проверката в среда за електронно обучение се генерира Доклад за сходство за всяка дипломна работа, въведена за анализ.
 2. Дипломантът получава достъп до Доклада за сходство и уведомява научния си ръководител за резултата от проверката на авторството. Оторизираното лице изпраща доклада до научния ръководител (по имейл). При заявено желание, докладът може да бъде пратен и на членовете на комисията и рецензента.

Срок: 29 юни

 

На базата на този доклад:

6.1. При липса на неправомерно заимстване на текст от чужди източници, след като научният ръководител се запознае с Доклада за сходство, той взема решение за даване на ход на процедурата за защита.

След вземането на решение от страна на научния ръководител за даване на ход на дипломната работа за защита, дипломантът предава представения вече в системата вариант на дипломната работа на хартиен и електронен носител.

Научният ръководител попълва Протокол за проверка на оригиналността на дипломна работа (Приложение 1) и Становище (Приложение 2) и ги подписва. Те са част от документацията, която се предава на рецензента.

Дипломната работа и съпътстващите документи се предават на рецензента, като може да му бъде осигурен и достъп до пространството за дипломни защити /в Мудъл/ съгласно решенията на първичното звено. Срок: 30 юни

 • При констатирани неправомерни заимствания в Доклада за сходство, научният ръководител не допуска работата до защита. Дипломантът следва да преработи текста на дипломната си работа за отстраняване на неправомерните съвпадения и да предаде преработената работа за следваща дата за защита, при която се повтаря същата процедура от начало.
 • След успешна защита Декларациите и Становищата на научните ръководители за отделните дипломни работи се събират от председателя на журито и се прилагат към протокола, който отива в отдел „Студенти“.

 

Доц. д-р Бойко Пенчев,

Декан на ФСФ

 

София

1.06.2019 г.

 

Название на дисциплината: Учебни речеви жанрове - прагмалингвистични, социолингвистични, психолингвистични и текстолингвистични аспекти. Формиране на критическо мислене у учениците при писане

 

Вид на дисциплината: свободноизбираема (СИД);

Времетраене: 30 часа

 

Лектор на курса:   проф. д-р Татяна Ангелова

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

     

Време на провеждане: февруари - юни (летен семестър)

Организационна среща -

Всяка сряда от 17 ч. - 19 ч. в каб. 126А (Централно крило)

 

Анотация за курса:

            Лекционният курс е лингвометодически по проблематика. Цели се:     

     а)осведомяване на студентите за ключови понятия от съвременната прагмалингвистика (речев жанр-същност, структура и функции; прагмалингвистични конвенции при използването на речеви жанрове) и

            б) използване на тези понятия в съвременната теория и практика на обучението по български език (методическото понятие учебен речев жанр - същност, структура и функции).

            Като нестандартен подход за представяне на технологичните процедури при обучението на учениците се използва системата за формиране на критическо мислене ( вж. Международния проект Формиране на критическо мислене при четене и писане ReadingandWritingforCriticalThinking).

 

            Очаквани резултати: Обучаваните в курса студенти: а) се запознават с разновидностите на учебните речеви жанрове, с целите и съдържанието на работата над тях, с критериите и процедурите за оценяването на учебните речеви жанрове; с особеностите на системата за критическо мислене при писане; б) придобиват умения да обучават ученици от средното училище в създаване на речеви жанрове: умения да подготвят, пишат/ говорят, анализират и редактират текстове с определени жанрови характеристики. в) учат се да формират и да усъвършенстват критическото мислене на учениците, които ще обучават, както и да развиват и прилагат собственото си критическо мислене.

            В резултат на обучението си в спецкурса студентите обогатяват лингвистичната и методическата си подготовка за бъдещата си професия на учители по български език и литература.

            Курсът завършва с изпит.

Алтернатива: устен изпит – анализ, рецензиране и оценяване на ученически текст (по избор).

Алтернатива: конструиране и коментар на

проект за цикъл уроци върху избран речев жанр: подготовка; писане; редактиране на ученически текст.

 

Теми на занятията:

 1. Речев жанр - същност и функции. Основни схващания за речевия жанр (2 ч.)
 2. Видове речеви жанрове - същински (неучебни) и учебни (1 ч.)
 3. Понятие за учебен речев жанр. Същност, структура и функции на учебния речев жанр (2 ч.)
 4. Прагмалингвистични аспекти на проблема за учебен речев жанр (2 ч.)
 5. Психолингвистични аспекти на проблема за учебен речев жанр (1 ч.)
 6. Социолингвистични аспекти на проблема за учебен речев жанр (1 ч.)
 7. Текстолингвистични аспекти на проблема за учебен речев жанр (2 ч.)
 8. Видове учебни речеви жанрове. Опит за класификация (по семантическа и прагматическа структура (2 ч.)
 9. Цели и съдържание на работата над учебните речеви жанрове от репродуктивен, интерпретативен, генеративен тип (1 ч.)
 10. Технологични аспекти на работата над учебните речеви жанрове (8 ч.). Същност и функции на системата за формиране на критическо мислене при писане.
 11. Оценяване на учебни речеви жанрове.Постижения. Трудности. Инструментариум и процедури. Критерии за оценяване. Прилагане на системата за формиране на критическо мислене при писане. (8 ч.)

Общо: 30 ч.

 

НАСОКИ ЗА ИЗПИТА

Първи вариант за провеждане на изпита:

Оценяване на ученически текст в определен жанр:

 1. Идентификация на конкретния учебен речев жанр по признаците: форма на речта (устен/писмен); характер на познавателната дейност (репродуктивен, интерпретативен, евристичен); семантична и прагматическа структура (с опростена, с усложнена семантична и прагматическа структура); функции - същински (удовлетворява реални комуникативни потребности; зададена е цялостната комуникативноречева ситуация) и несъщински (дидактически) - има само помощен, тренировъчен характер, (зададена е само темата, предметът на общуване)
 2. Анализ на постиженията и слабостите в разглеждания текст. Изхожда се от изразените смисли (фреймове), установява се начинът за езиковото им изразяване. Анализира се степента на жанрова идентичност и композиционно оформяне. Установява се характерът на смислово-структурното членене на текста и неговата езикова свързаност.
 3. Рецензиране на ученическия текст в съответствие с критерии за оценка. Три вида критерии: а.прагматически (приемливост, функционалност); б.семантично-структурни (смислова релевантност, дискретност) и в. собствено езикови (нормативност и стилова уместност)
 4. Приписване на цифрова оценка: слаба, средна, добра, много добра и отлична.
 5. Изводи и прогнози за бъдеща работа над речта на ученика, чиято работа е оценена.

 

Втори вариант за провеждане на изпита:

Подготовка на цикъл от занятия (уроци) върху избран учебен речев жанр, като се посочва в кой клас се изучава речевият жанр и за колко часа

 1. Същност на избрания учебен речев жанр. Как учениците да осмислят същността му.
 2. Подготовка за работа над него. Как учениците да се подготвят за работа над речевия жанр: да осмислят предмета, целите и условията в писменото общуване чрез дадения речев жанр, да анализират ролята на участниците (отправител/ получател) в това общуване. Привилегии и отговорности на ученика като автор на текст.
 3. Писане и анализ на текста. Как учениците да идентифицират и вербализират речевото си намерение. Как да планират и осъществят речевата си изява. Как да построят текста си. Как да анализират адекватността между замисъл и реализация.
 4. Проверка и оценка на текста. Как да проверят написаното и да го поправят (редактиране и коригиране) и как да го оценят според определени критерии.

 

Ключови понятия, чието познаване е необходимо за подготовката на изпита:

-    речев жанр - същност, структура и функции

-    учебен речев жанр - същност, структура и функции

-    видове учебни речеви жанрове; признаци за класифицирането им

-    етапи на работа над учебен речев жанр в съответствие с фазите от речевата дейност: ориентиране, планиране, реализация и контрол

-   текст, признаци на текста, текстолингвистичен анализ; специфика на ученическия текст;

-    дискурс, признаци на дискурса, дискурсен анализ; специфика на ученическия дискурс (писмен, устен);

-    критерии за оценяване на ученически текст

 

Литература:

1. Ангелова, Т. Методика на обучението по български език. Съвременни проблеми. С. 2005 (второ преработено издание).

2. Ангелова, Т. Функции на микротекста и на абзаца. В: Български език и литература, 1999, кн.6

3. Ангелова, Т. Езикът, на който ученикът говори за себе си в съчинението есе (речеви стратегии, с които назовава себе си като автор на текст). В: сб. Краят на хилядолетието. Носталгии, надежди , раздели. УИ"Св.Кл.Охридски",С. 2000

4. Ангелова, Т. Съчинението като личностна изява на ученика. В: Есето в литературата и литературното обучение. Слово, В.Търново 1998

5. Бахтин 1979: Бахтин, М. Эстетика словесного творчества. М. 1979

6. Дайк 1989: Ван Дейк Т. А. Язык, познание, коммуникация. М. 1989

7. Добрева, Е. , Ив. Савова Текстолингвистика. Шумен 2000

8. Пачев, А. Малка енциклопедия по социолингвистика, Плевен 1993

9. Пенчева, М. Т. Шопов: Pentcheva M., T. Shopov Whole Language, Whole Person (A Handbook of Language Teaching Methodology). passagem editores 2001

10. Петров, А. Дискурсният анализ и обучението по български език, С. 2000

 

 

Филмовата адаптация – взаимодействие

между литература и кино   

       

Предложение за СИД в бакалавърската програма на специалност Българска филология през летния семестър на 2015-2016 година

 

Курсът предлага на студентите въведение към диалога между литературата и киното в контекста на един от централните философско-естетически, културно-исторически и критически дебати в традицията и настоящето на хуманитарното знание: отношението слово-образ. В неговата интердисциплинарна рамка концептуални средоточия са филмовата адаптация (екранизация) и модели на повествование в двете изкуства. Първата част очертава основни периоди, направления и явления в световното и българското кино и въвежда теоретичен и понятиен инструментариум. С тяхна помощ във втората част се анализират конкретни произведения, като ударението се поставя върху български литературни и филмови творби. Филмовата адаптация се осъзнава като самостоятелен процес/продукт помежду литературната и филмовата творба. Такова разбиране би стимулирало студента не да гледа филма вместо да прочете книгата, а да познава и двете и да умее да ги съпоставя.  

 

Курсът е предназначен за студенти бакалаври от всички филологически специалности. Препоръчително е преди това те да са преминали успешно съответните курсове по литературна история. Студенти от други хуманитарни специалности също могат посещават този курс.

 

Начини на изпитване: курсова работа, разработване на страница в Уикипедия, превод на научен текст.

 

 

Учебен план

 

I. Историко-теоретичен увод

 1. Литературата и киното в сговор и вражда – типологична съпоставка.
 2. Основни съставки на филмовото изображение.
 3. Сто и двайсет годин... световно кино.
 4. Българското кино подир сто лета.
 5. Филмовата адаптация като творчески процес, кинематографичен продукт и изследователско поле.
 6. Как показва литературният разказ и как разказва филмовият образ?

 

II. Да четем и гледаме отблизо

 1. Литературна класика на екрана и класически филмови адаптации.
 2. „Бай Ганю” отива на кино.
 3. Димитър Димов в българското кино („Осъдени души”).
 4. Емилиян Станев в българското кино („Крадецът на праскови”).
 5. Николай Хайтов в българското кино („Мъжки времена”).
 6. Блага Димитрова в българското кино („Лавина”).
 7. Историческият жанр и случаят „Време разделно”.
 8. Криминалният жанр по света и у нас.
 9. Адаптации в новото българско кино („Светът е голям и спасение дебне отвсякъде” и „Дзифт”).

 

Литература:

 1. Александров, Ал., Власков, Ст. и др. (съст.). В света на киното. Илюстриран справочник в три тома. Народна просвета: София, 1983-85
 2. Андрейков, Тодор. История на киното. Т. 1-2, Колибри: София, 2004-06.
 3. Аристарко, Гуидо. История на кинотеорията. Наука и изкуство: София, 1965
 4. Базен, Андре. Что такое кино? Сборник статей. “Искусство”: Москва, 1972 (Bazin, Andre. Qu’est que le cinema)
 5. Барт, Ролан. Въображението на знака. Народна култура: София, 1991
 6. Барт, Ролан. Camera lucida. Записки за фотографията. Агата-А, София, 2001
 7. Знеполски, Ивайло (съст., предговор). Из историята на филмовата мисъл. Антология. Част І и ІІ. Наука и изкуство: София, 1986-88
 8. Ковачев, Огнян. Между Франкенщайн и Франкенщайн: „Той изобщo не ми даде име” и/или „моята външност е уродливо копие на твоята”. – В: Littera et Lingua. Електронно списание за хуманитаристика, бр. 3, есен 2006; също в: Матрицата – властта на подобието. Сборник с материали от годишна факултетска конференция на ФСлФ. УИ „Св. Климент Охридски”: София, 2008, сс. 180-193
 9. Ковачев, Огнян. С въоръжено око: техники на гледане и оптики на разказване през ХVІІІ и ХІХ век. – В: Наука, техника, модернизация (интердисциплинарна научна конференция на Българското общество за проучване на ХVІІІ век), http://www.bulgc18.com/index.php?pageid=18
 10. Ковачев, Огнян. Часовете: между страницата и екрана. – В: Род и ред в българската култура. Фондация „Център за изследвания и политики на жените”: София, 2005, 235-248
 11. Ковачев, Огнян. Дзифт и Светът е голям и спасение дебне отвсякъде – естетически преходи, институционални и възприемателски граници. – В: Литературен вестник, бр. 23, 24-30. 06. 2009, сс. 9-10
 12. Ковачев, Огнян. Букурещ, 1989 – Сараево, 1992: локални сцени на глобални разкази. – В: Проблеми на изкуството – тримесечно списание за теория, история и критика на изкуството. Институт за изкуствознание при Българската академия на науките: София, година 42-ра, 2009, сс. 19-23
 13. Кракауер, Зигфрид. От Калигари към Хитлер. Наука и изкуство: София, 1991.
 14. Лотман, Юрий. Семиотика кино и проблемы киноэестетики. Ээсти Раамат: Таллин, 1973
 15. Монтъгю, Айвър. Светът на киното. Наука и изкуство: София, 1970
 16. Найденова, Вера. Екранизацията... вечен спор? Наука и изкуство: София, 1992
 17. Эйзенштейн, Сергей, “Диккенс, Гриффит и мы” – в: Эйзенштейн, С. Избранные произведения. В шести томах. Том 5. Исскуство: Москва, 1968
 18. Ямпольский, М. Память Тиресия. Интертекстуальность и кинематограф. Москва: РИК „Культура”, 1993.
 19. Aycock, Wendell and Schoenecke, Michael (ed.). Film and Literature. Texas Tech University Press, 1988
 20. Beja, Moris. Film and Literature: An Introduction. New York: Longman Inc., 1979
 21. Bluestone, George. Novels into Film: the Metamorphosis of Fiction into Cinema. Johns Hopkins University Press, 1957
 22. Campbell, Jan. Film and Cinema Spectatorship. Cambridge: Polity Press, 2005
 23. Chatman, Seymour. Story and Discourse: Narrative Structure in Fiction and Film. Cornel University Press: Ithaca and London, 1978
 24. Chatman, Seymour, “What Novels Can Do That Films Can’t (and Vice Versa)”, – in: On Narrative (ed. by W. J. T. Mitchell). The University of Chicago Press, 1981
 25. Corrigan, Timothy. A Short Guide to Writing about Film. Longman: London & New York, 2009
 26. Corrigan, Timothy. Film and Literature: An Introduction and Reader. 2nd Edition. Routledge, 2011
 27. Deleuze, Gilles. Cinema 1: The Movement-Image; Cinema 2: The Time-Image. Translated by Hugh Tomlinson and Robert Galeta. London: The Athlone Press, 1986; 1989
 28. Easthope, Anthony (ed.). Contemporary Film Theory. Longman: London & New York, 1993
 29. Elliott, Kamilla. Rethinking the Novel/Film Debate. Cambridge University Press, 2003
 30. Elsaesser, Thomas. Weimar Cinema and After: Germany’s Historical Imaginary. London and New York: Routledge, 2000
 31. Hutcheon, Linda. A Theory of Adaptation. London and New York: Routledge, 2006
 32. McFarlane, Brian. Novel to Film: An Introduction to the Theory of Adaptation. Oxford University Press: New York, 1996
 33. Mitchell, W. J. T. Iconology: Image, Text, Ideology. The University of Chicago Press, 1986
 34. Naremore, James (ed.). Film Adaptation. Rutgers University Press, 2000
 35. Smith, Grahame. Dickens and the Dream of Cinema. Manchester University Press: Manchester and New York, 2003
 36. Spiegel, Alan. Fiction and the Camera Eye: Visual Consciousness in Film and the Modern Novel. Charlottesville: University Press of Virginia, 1976
 37. Stam, Robert and Raengo, Alessandra (ed.). A Companion to Literature and Film. Blackwell: Oxford, 2004
 38. Stam, Robert and Raengo, Alessandra (ed.). Literature and Film: A Guide to the Theory and Practice of Film Adaptation. Blackwell: Oxford, 2005

 

доц. д-р Огнян Ковачев