Специалности

Бакалавърски програми

 

 

Дисциплина: ЕЗИКЪТ В РЕКЛАМАТА

                     /Лаборатория за рекламисти/

Хорариум: 30 часа

 

доц. д-р Пенка Баракова

 

Анотация:

Предмет на дисциплината са основните модели на рекламните текстове, тяхната развитост, разпространеност и фреквентност. Разглеждат се различни езикови явления и комуникативни похвати. Набелязва се и се анализира инвентарът от езикови средства на рекламния дискурс. Рекламните цели се постигат чрез синкретичност, но в курса интересът е насочен преди всичко към езиковите изразни средства. В зависимост от вида на рекламата и търсения комуникативен ефект те са различни, но се очертават определени модели, които най-добре провокират отношение, оценка и реакция от страна на реципиента към обекта на рекламното представяне.

 

Програма:

 

 1. Специфика на комуникативната схема на рекламния текст.
 2. Рекламният текст наратив.
 3. Рекламният текст - сценка и диалог.
 4. Рекламни текстове, базирани върху играта на думи.
 5. Рекламни текстове, базирани върху парадокса и персонификацията.
 6. Категориите оценка и степен в рекламните текстове.
 7. Рекламни текстове, базирани върху антиномията.
 8. Рекламни текстове, базирани върху разговорни и жаргонни явления.
 9. Лаборатория за рекламисти – продуциране на сценарии и рекламни текстове.

 

Библиография:

 

Баракова, Пенка. Комуникативната схема на рекламния текст, Българска реч, 2005, кн. 1.

Баракова, Пенка. Специфика на комуникативната схема на рекламния текст, Littera scripta manet, С., 2005.

Дачева, Гергана. Семиостилистика, С., 2001.

Деянов, Петър. Психоанализа и рекламна символика, Варна, 2000.

Илчев, Иван. Рекламата през Възраждането. С., 1995.

Кафтанджиев, Христо. Текстовете на печатната реклама, С., 1994.

Кафтанджиев, Христо. Хармонията в рекламната комуникация. С., 2003.

Кръстева, Невяна. Рекламата – езикът на мисълта и душата. С., 2001.

Паси, Исак. Метафората. С., 2001.

Петрова, Анелия. Психология на рекламата. С., 1999.

Томс, Жюстин. Интернет рекламата. Мисията – възможна. С., 2005.

 

 

Важна забележка: Курсът ще бъде ограничен до 30 студенти.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СИД “ДИСКУРС И ДИСКУРСНА КОМПЕТЕНТНОСТ”

 

 

Хорариум: 30 часа лекции

Лектор: проф. д-р Ангел ПЕТРОВ

 

                   Анотация

 

                СИД-ът е предназначен за студенти от специалностите българска филология и славянска филология, редовно обучение. Провежда се през зимния семестър на учебната година.

                 В лекциите се обосновават схващания за същността и функциите на понятиятадискурс, дискурсен анализ, дискурсни техники и дискурсна компетентност. Студентите овладяват алгоритъма за дискурсен анализ и начините за прилагането му при оценяване качествата на устни и писмени дискурсни типове, възприемани и създавани от подрастващите. Цел на СИД-а е филолозите да се запознаят с възможностите, които обучението по български език предлага за усъвършенстване на комуникативните умения на младата личност.

                “Дискурс и дискурсна компетентност” е избираема дисциплина, която студентите посещават, за да придобият учителска правоспособност.

 

 СЪДЪРЖАНИЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА

 

1. Проблемът за дискурса, дискурсния анализ, дискурсните техники и дискурсната компетентност в теорията и практиката на обучението по български език. Фактори, от които се определя значимостта на проблема.

2. Същност и функции на понятието за дискурс в съвременната хуманитаристика.

3. Отношения между реч и дискурс, между текст и дискурс.

4. Дискурсна типология. Принципи за класификация на дискурсните типове.

5. Педагогически дискурс. Същност и разновидности.

6. Дискурс на преподавателя, дискурс на учениците, дискурс на учебниците и учебните помагала.

7. Дискурсният анализ в обучението по български език.

8. Алгоритми за дискурсен анализ.

9. Дискурсният анализ като учебен похват.

10. Дискурсният анализ като средство за оценяване резултатността на урока по български език.

11. Техники за изграждане на дискурса. Същност и функции.

12. Видове дискурсни техники - разказване, описване, разсъждаване.

13. Дискурсни грешки. Принципи за класификация на дискурсните грешки.

14. Дискурсна компетентност на учениците. Същност и функции.

15. Равнища в дискурсната компетентност на учениците.

16. Критерии за оценка на дискурсната компетентност.

17. Похвати за развиване на дискурсната компетентност.

 

                ОСНОВНА ЛИТЕРАТУРА:

 

          Петров, Ангел. Дискурсният анализ в обучението по български език 5.- 8. клас. Булвест 2000, 2000 г.

          Петров, Ангел. Овладяване на дискурсни техники чрез обучението по български език. Булвест-2000, 2002 г.

 

 

СИД-ове за зимния семестър на 2021-2022 г.

 

Българска филология (редовно обучение)

 

Избираеми дисциплини само за първи курс

 1. Старогръцки език
 2. Славянски език: полски език, чешки език, сръбски и хърватски език, словашки език, украински език, словенски език
 3. Руски език

Избираеми дисциплини за 2,3 и 4 курс

 1. Доц. д-р Венета Савова, дфн Росен Малчев, Вяра и култ: памет за ранните български светци (св. Климент Охридски, св. Иван Рилски Чудотворец, св. Йоан Владимир, княз Български)
 2. Гл.ас. д-р Венера Байчева, Психолингвистика и езиково обучение
 3. Проф. дфн Искра Шомова-Христова, Библейски сюжети в литературата и киното
 4. Проф. дфн Вася Велинова, Идеи за историята на Българското средновековие
 5. Проф. д-р Ангел Ангелов, Социолингвистика
 6. Гл.ас. д-р Ласка Ласкова, Формална семантика
 7. Доц. д-р Владислав Миланов, Парламентарна реч
 8. Проф. д-р Миглена Николчина, докт. Николай Генов, Изкуственото същество от романтизма до виртуалната реалност:автомати, роботи, аватари
 9. Доц. д-р Мирена Пацева, Словното ударение в българския език

 

Избираеми дисциплини с методическа насоченост*

 1. Проф. д-р Владимир Атанасов, Образование и мултикултурализъм (само за студенти от 3 и 4 курс, Българска филология, Славянска филология)
 2. Проф. д-р Ангел Петров, Дискурс и дискурсна компетентност (само за студенти от 3 и 4 курс, Българска филология)

 

Българска филология (задочно обучение)

 1. Доц. д-р Надежда Михайлова-Сталянова, Публична реч
 2. Проф. дфн Вася Велинова, Славянската книга като образец на изкуството
 3. Доц. д-р Цветанка Хубенова, Американска литература
 4. Гл.ас. д-р Димитър Пеев, Християнската култура и писането на история по българските земи
 5. Доц. д-р Милена Пацева, Словното ударение в българския език
 6. Доц. д-р Илиана Чекова, Българи и източни славяни през Средновековието и Възраждането – културни взаимодействия

 

Избираеми дисциплини с методическа насоченост*

 1. проф. д-р Владимир Атанасов, Образование, медии и култури (само за студенти от 4 и 5 курс, Българска филология)

 

Руска филология

 1. Доц. д-р Красимира Петрова, Приложна лингвистика (работа с електронни езикови ресурси)
 2. Доц. д-р Силвия Петкова, Съвременният политически дискурс и проблемите на превода (задължителен за студентите от преводаческия профил)
 3. Доц. д-р Силвия Петкова, Руската разговорна реч: семантика, прагматика, превод (задължителен за студентите от преводаческия профил)

 

Избираеми дисциплини с методическа насоченост*

 1. Д-р Росица Хаджигеоргиева, Автентичният текст в помощ на обучението по руски език

 

*Студентите от специалностите БФ, СФ (избрали методическия модул) и РФ, обучаващи се по учебните планове до 2017-2018 г., трябва да наберат за целия курс на обучение поне една избираема дисциплина с методическа насоченост.

Студентите, обучаващи се по учебните планове от 2017-2018 г., трябва да имат поне две избираеми дисциплини с методическа насоченост за целия курс на обучението.

 

Балканистика

 1. Доц. д-р Румен Бояджиев, Ранносредновековната мобилност и християнското поклонничество като културен феномен
 2. Доц. д-р Николай Димитров, Социална психология в балкански контекст
 3. Проф. дфн Вася Велинова, Идеи за историята на Българското средновековие
 4. Гл.ас. д-р Венера Байчева, Психолингвистика и чуждоезиково обучение
 5. Доц. д-р Венета Савова, дфн Росен Малчев, Вяра и култ: памет за ранните български светци (св. Климент Охридски, св. Иван Рилски Чудотворец, св. Йоан Владимир, княз Български)
 6. Гл. ас. д-р Александра Трифонова, Чудотворни икони и св. реликви на Балканите

 

Записването за СИД през зимния семестър на учебната 2021/22 г.  година става през системата СУСИ. Записването започва на 1.09.2020 и приключва на 27.09.2020 г. за студентите редовно обучение. Студентите задават статус „Записана” на дисциплината, която желаят да посещават, а поне още една дисциплина посочват със статус „Резервна”, в случай че желаната от тях дисциплина не събере нужния брой студенти.

Студентите от специалност Българска филология, първи курс (редовно обучение), записват само чуждоезикови дисциплини, като изборът става на хартиен носител, който ще бъде раздаден на откриването на учебната година. Тогава ще бъде посочен и срокът за записване.

Информацията за студентите от Българска филология, първи курс (задочно обучение), е при програмата им.

 

 

 

 

 

СИД-ове за зимния семестър на 2020-2021 г.

 

Българска филология (редовно обучение)

 

Избираеми дисциплини само за първи курс

 1. Старогръцки език
 2. Славянски език: полски език, чешки език, сръбски и хърватски език, словашки език, украински език, словенски език
 3. Руски език

Избираеми дисциплини за 2,3 и 4 курс

 1. Доц. д-р Венета Савова, дфн Росен Малчев, Вяра и култ: памет за ранните български светци (св. Климент Охридски, св. Иван Рилски Чудотворец, св. Йоан Владимир, княз Български)
 2. Проф. д-р Андрей Бояджиев, Старобългарската глаголица
 3. Проф. дфн Искра Шомова-Христова, Антични сюжети в литературата и киното
 4. Проф. дфн Вася Велинова, Въведение в славянската кирилска палеография
 5. Проф. д-р Ангел Ангелов, Социолингвистика
 6. Гл.ас. д-р Ласка Ласкова, Логиката в лингвистиката – 2 част
 7. Доц. д-р Дарин Тенев, Литература и биология
 8. Проф. д-р Ангел Петров, Дискурс и дискурсна компетентност
 9. Гл.ас. д-р Биляна Борисова, Литературата и градът
 10. Доц. д-р Мирена Пацева, Словното ударение в българския език

 

Избираеми дисциплини с педагогическа насоченост*

 1. Проф. д-р Владимир Атанасов, Образование и мултикултурализъм
 2. Проф. д-р Ангел Петров, Дискурс и дискурсна компетентност

 

Руска филология

 

Студентите от първи курс не избират СИД-ове

 1. Доц. д-р Красимира Петрова, Приложна лингвистика (работа с електронни езикови ресурси)
 2. Доц. д-р Силвия Петкова, Съвременният политически дискурс и проблемите на превода (задължителен за студентите от преводаческия профил), за III курс
 3. Доц. д-р Силвия Петкова, Руската разговорна реч: семантика, прагматика, превод (задължителен за студентите от преводаческия профил), за IV курс

 

Избираеми дисциплини с педагогическа насоченост*

 1. Д-р Росица Хаджигеоргиева, Автентичният текст в помощ на обучението по руски език

 

*Студентите от специалностите БФ, СФ (избрали педагогическия модул) и РФ, обучаващи се по учебните планове до 2017-2018 г. трябва да наберат за целия курс на обучение поне една избираема дисциплина с педагогическа насоченост.

Студентите, обучаващи се по учебните планове от 2017-2018 г., трябва да имат поне две избираеми дисциплини с педагогическа насоченост за целия курс на обучението.

 

Балканистика

 1. Проф.дин Рая Заимова, Балканите вчера и днес
 2. Доц. д-р Румен Бояджиев, Ранносредновековната мобилност и християнското поклонничество като културен феномен
 3. Доц. д-р Николай Димитров, Социална психология в балкански контекст
 4. Доц. д-р Валентина Васева, Обичаите от жизнения цикъл при балканските народи
 5. Доц. д-р Петко Петков, Славянската книга на Балканите

 

Записването за СИД през зимния семестър на учебната 2020/21 г.  година става през системата СУСИ. Първият етап на записването започва на 1.09.2020 и приключва на 25.09.2020 г. Студентите задават статус „Записана” на дисциплината, която желаят да посещават, а поне още една дисциплина посочват със статус „Резервна”, в случай че желаната от тях дисциплина не събере нужния брой студенти.

С решение на ФС на ФСлФ от 9.07.2019 г. е прието ограничение на броя на записаните студенти в дадена свободноизбираема дисциплина – максималният брой студенти е 30 за интердисциплинарните и 25 за педагогическите дисциплини.

 

 

СИД-ове за зимния семестър на 2023-2024 г.

редовно и задочно обучение

 

Българска филология (редовно обучение)

 

Избираеми дисциплини само за първи курс

 1. Старогръцки език
 2. Славянски език: полски език, чешки език, сръбски и хърватски език, словашки език, украински език, словенски език
 3. Руски език

Избираеми дисциплини за 2,3 и 4 курс

 1. Доц. д-р Венета Савова, дфн Росен Малчев, Вяра и култ: памет за ранните български светци
 2. Гл.ас. д-р Венера Байчева, Психолингвистика и чуждоезиково обучение
 3. Проф. дфн Искра Шомова-Христова, Библейски сюжети в литературата и киното
 4. Проф. дфн Вася Велинова, Българската средновековна ръкописна книга – текст и контекст
 5. Проф. д-р Андрей Бояджиев, Глаголицата и кирилицата до 14. век на Балканите
 6. Проф. д-р Ангел Ангелов, Социолингвистика
 7. Гл.ас. д-р Ласка Ласкова, Логиката в лингвистиката
 8. Проф. д-р Гергана Дачева, доц. д-р Владислав Миланов, Език и право
 9. Доц. д-р Надежда Михайлова- Сталянова, Комуникация и манипулация
 10. Доц. д-р Камелия Спасова, доц. д-р Мария Калинова, Театър и философия
 11. Доц. д-р Дарин Тенев, Наративни модалности
 12. Доц. д-р Мирена Пацева, Българското ударение
 13. Гл.ас. д-р Мария Маринова-Панова, Теренно изследване в антропологията и фолклора
 14. Гл.ас. д-р Катрин Костова, Презентационни умения и академично писане

 

Избираеми дисциплини с методическа насоченост*

 1. Проф. д-р Владимир Атанасов, Образование и мултикултурализъм (само за студенти от 3 и 4 курс, Българска филология, Славянска филология)
 2. Проф. д-р Ангел Петров, Дискурс и дискурсна компетентност (само за студенти от 3 и 4 курс, Българска филология)
 3. Доц. д-р Деспина Василева, Особености на четенето в дигиталната епоха. Когнитивни и метакогнитивни умения за четене (само за студенти от 3, 4 и 5 курс, Славянска филология)

 

 

Българска филология (задочно обучение)

Студентите от специалност Българска филология, първи курс (задочно обучение), записват само чуждоезикови дисциплини, като изборът става на хартиен носител.

Избираеми дисциплини само за първи курс

    1. Старогръцки език
    2. Славянски език: полски език, чешки език, сръбски и хърватски език, словашки език, украински език, словенски език
    3. Руски език

Избираеми дисциплини за 2,3 и 4 курс

 1. Доц. д-р Надежда Михайлова-Сталянова, Комуникация и манипулация
 2. Проф. д-р Гергана Дачева, доц. д-р Владислав Миланов, Език и право
 3. Доц. д-р Мирена Пацева, Българското ударение
 4. Доц. д-р Диана Атанасова-Пенчева, Библейски образи и символи в старобългарската литература
 5. Проф. д-р Маргарет Димитрова, проф. д-р Андрей Бояджиев, д-р Андрей Бобев, Библейските текстове и тяхната рецепция в славянската среда

 

Избираеми дисциплини с методическа насоченост*

 1. Проф. д-р Владимир Атанасов, Образование, медии и култури (само за студенти от 4 и 5 курс, Българска филология)
 2. Доц. д-р Наталия Христова, Творческо писане в средното училище (само за студенти от 4 и 5 курс, Българска филология)
 3. Гл.ас. д-р Евелина Миланова, Развиване на функционалната грамотност на учениците чрез обучението по български език (само за студенти от 4 и 5 курс, Българска филология)

 

Руска филология

 1. Проф. д-р Силвия Петкова, Руската разговорна реч: семантика, прагматика, превод (задължителен за студентите от 4-ти курс на преводаческия профил)
 2. Проф. д-р Силвия Петкова, Съвременният политически дискурс и проблемите на превода (за студентите от РФ – 2-ри курс)
 3. Гл.ас. д-р Владимир Манчев, Превод на научен текст (задължителен за студентите от 3-ти курс на преводаческия профил)
 4. Доц. д-р Красимира Петрова, Руската морфология в теорията „Смисъл – Текст“ (за студентите от РФ – 4-ти курс)

 

Избираеми дисциплини с методическа насоченост*

 1. Д-р Росица Хаджигеоргиева, Автентичният текст в помощ на обучението по руски език
 2. Гл.ас. д-р Аглая Маврова, Интеркултурни аспекти в обучението по руски език (Педагогическо взаимодействие в мултикултурна среда)

 

*Студентите от специалностите БФ, СФ, РФ (избрали методическия модул трябва да имат поне две избираеми дисциплини с методическа насоченост за целия курс на обучението).

 

Балканистика

 1. Доц. д-р Румен Бояджиев, Християнски свети места на Балканите (извън националните ни граници)
 2. Доц. Валентина Васева, Обичаите от жизнения цикъл при балканските народи

 

Записването за СИД през зимния семестър на учебната 2023/24 г. става през системата СУСИ.

Записването за СИД за студентите от задочно обучение е от 21.08.23 до 6.09.23 г. (за студенти от 2, 3, 4 и 5 курс). Молим колегите, които не са записали СИД, да направят това в указания срок)

Записването за СИД за студентите от редовно обучение започва на 1.09.2023 и приключва на 27.09.2023 г.

Студентите от специалност Българска филология, първи курс (редовно обучение), записват само чуждоезикови дисциплини, като изборът става на хартиен носител, който ще бъде раздаден на откриването на учебната година. Тогава ще бъде посочен и срокът за записване.

Информацията за студентите от Българска филология, първи курс (задочно обучение), е при програмата им.