Специалности

Бакалавърски програми

 

 

СИД: ТЕХНИКИ НА ПИСАНЕТО

/продължителност – 30 часа/

 

Анотация: Курсът запознава с основните аспекти на писането, писмените жанрове и критическото мислене в контекста на литературно-образователната комуникация и културната идентичност на пишещия Аз. Върху конкретни казуси от историята на писмеността и писмото се интерпретира въпросът за образованието, творчеството, публичната реч. Проблематиката полага техниките на писане в контекста на интелектуалното действие, критиката, киното, театъра, практиките на гражданското общество.

 

ПРОГРАМА

1.     История и теория на интелектуалното действие.

2.     Основни характеристики на писмения текст.

3.     Словесност – език – писмо – текст – творба. Интерпретациите.

4.     Литературната творба и образователното пространство.

5.     Епическо писане – „Панчатантра”, „Илиада”.

6.     Библейското послание.

7.     Средновековното писмо в България – „За Буквите”, „Шестоднев”, апокрифи.

8.     Ренесансът и писмото – „Декамерон”, „Кентърбърийски разкази”.

9.     Романтическото писмо – „Чайлд Харолд”, „Франкенщайн”, „Пан Тадеуш”

10. Писането като модернистична игра – „Портретът на Дориан Грей”, „Де профундис”, „Изобретателят”.

11. Писмата на любовния дискурс.

12. „Женско” писане.

13. Образование и писане. Творческо писане.

14. Критическо писане и литературно образование.

15. Тетър, кино, публичност.

 

 

БИБЛИОГРАФИЯ:

 

1.     Атанасов, Вл. Техники на писането. С.2000

2.     Барт, Р. Въображението на знака. С., 1991

3.     Барт, Р. Разделението на езиците. С., 1995.

4.     Барт, Р. Фрагменти на любовния дискурс. С., 1997.

5.     Бланшо, М. Литературното пространство. С., 2000.

6.     Гадамер, Х.-Г. Истина и метод. С., 1997.

7.     Гадамер, Х.-Г. Актуалност на красивото. С., 2000.

8.     Герджикова, М. и др. Отговор на литературен въпрос. С., 1998.

9.     Дельоз, Ж. Различие и повторение. C., 1999.

10. Дерида, Ж. Позиции. 1993.

11. Добрева, Е, Савова, И. Проблеми на изграждането на текста. С., 1990.

12. Еко, Умберто. Как се пише дипломна работа. С., 1999.

13. Литература и образование (сборник). С., 1999.

14. Маклуън, М. & E. Закони на медиите. С., 1995.

15. Общуване с текста (сборник). С.,1992.

16. Остин, Дж. Как с думи се вършат неща. С., 1996.

17. Кинг, Стивън. За писането. Мемоари на занаята. С., 2006.

18. Новакович, Й. Курс по творческо писане. С., 2009, 2011.

19. Рикьор, Пол. Конфликтът на интерпретациите, С., 2000.

20. Рикьор, П. От текста към действието, С., 2000.

21. Рикьор, П. Прочити. С., 1996.

22.Тейлър, Ч. Безпокойството на модерността. С., 1999.

23.Тодоров, Цв. Семиотика. Риторика. Стилистика. С., 2000.

24.Фолмер, Г. Хоберг, Г. Стратегии на ученето и умствения труд. С., 1993.

25. Фрай, Н. Великият код. Библията и литературата. С. 1993.

26. Фуко, М. Археология на знанието. С., 1996.

27. Фуко, М. Думите и нещата. С., 1993.

28.Хабермас, Ю. Философия на езика. С., 1999.

29. Хьойзинха, Й. HomoLudens, C., 2000.

30. Яус, Х. Р. Исторически опит и литературна херменевтика. С., 1998

 

 

REFERENCES

 

Gehle, Q, Rollo, D. Writing Essaws. A Proces of Aproach. New York, 1987.

Falla, J. The craft of fiction. Aber Publishing, Abergale, UK, 2011.

Johnson, B. The Critical Difference: Essays in the Contemporary Rethoric of Reading. New York, 1980

Norris, Ch. Deconstruction: Theory & Practice. 1982.

Pirrie, D. How to Write a Critical Essays. London & New York, 1990.

Ramce, A. Techniques in Tiching Writing. Oxford, 1983.

Trzeciak, J & Mckawy. Study Skills for Academic Writing. New York, 1994.

СИД: ТЕХНИКИ НА ПИСАНЕТО

Летен семестър, учебната 2015/2016 г.

 

 

СИД-ът е методически. Признава се за придобиване на педагогическа правоспособност.

 

Време, място: вторник, 16.00 ч, 247 А.

Записване – до 08.03.2016 г. (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Лектор: Проф. д-р Владимир Атанасов

 

/продължителност – 30 часа/

 

 

Анотация: Курсът запознава с основните аспекти на писането, писмените жанрове и критическото мислене в контекста на литературно-образователната комуникация и културната идентичност. Върху конкретни казуси от историята на писмото се интерпретира разбирането за литература, стил, образование, публична реч, творчество. Техниките на писане са разгледани в контекста на интелектуалното действие, критиката, киното, театъра и речевите модели в гражданското общество.

 

ПРОГРАМА

 1. Писането като интелектуалното действие.
 2. Словесност – език – писмо – текст – творба. Интерпретациите.
 3. Епическо писане – „Панчатантра”, „Илиада”.
 4. Библейското послание – „Евангелие на Йоана“.
 5. Средновековното писмо – „За Буквите”, „Шестоднев”, апокрифът.
 6. Ренесансът и писмото – „Декамерон”, „Кентърбърийски разкази”.
 7. Романтическото писмо – „Мадам Бовари”, „Франкенщайн”.
 8. Модернистична игра – „Портретът на Дориан Грей”, „Де профундис”, „Изобретателят”.
 9. Писмата на любовния дискурс – „Великият Гетсби“, „Любовникът на лейди Чатърли“.

10. Мемоарът – „Смъртта е непотвърден слух”,„Чувство за непоносимост”.

11. „Женско” писане – „Афродита“ (Алиенде), „Синята брада“ (Нотомб).

12. Литературно образование и писане.

13. Критическо мислене, творческо писане – есе, интерпретативно съчинение.

14. Тетър, кино, публичност.

15. Писане и говорене в политически контекст.

 

БИБЛИОГРАФИЯ:

 1. Атанасов, Вл. и др. Отговор на литературен въпрос. С., 1998.
 2. Атанасов, Вл. Техники на писането. С.2000
 3. Барт, Р. Въображението на знака. С., 1991
 4. Барт, Р. Разделението на езиците. С., 1995.
 5. Барт, Р. Фрагменти на любовния дискурс. С., 1997.
 6. Бланшо, М. Литературното пространство. С., 2000.
 7. Гадамер, Х.-Г. Истина и метод. С., 1997.
 8. Гадамер, Х.-Г. Актуалност на красивото. С., 2000.
 9. Дельоз, Ж. Различие и повторение. C., 1999.

10. Дерида, Ж. Позиции. 1993.

11. Добрева, Е, Савова, И. Проблеми на изграждането на текста. С., 1990.

12. Еко, У. Как се пише дипломна работа. С., 1999.

 1. Еко, У. Изповедите на младия романист. С. 2014.

14. Литература и образование (сборник). С., 1999.

15. Маклуън, М. & E. Закони на медиите. С., 1995.

16. Общуване с текста (сборник). С.,1992.

17. Остин, Дж. Как с думи се вършат неща. С., 1996.

18. Кинг, С. За писането. Мемоари на занаята. С., 2006.

19. Новакович, Й. Курс по творческо писане. С., 2009, 2011.

20. Рикьор, П. Конфликтът на интерпретациите, С., 2000.

21. Рикьор, П. От текста към действието, С., 2000.

22. Рикьор, П. Прочити. С., 1996.

23. Тейлър, Ч. Безпокойството на модерността. С., 1999.

24. Тодоров, Цв. Семиотика. Риторика. Стилистика. С., 2000.

25. Фрай, Н. Великият код. Библията и литературата. С. 1993.

26. Фуко, М. Археология на знанието. С., 1996.

27. Фуко, М. Думите и нещата. С., 1993.

28. Хабермас, Ю. Философия на езика. С., 1999.

29. Хьойзинха, Й. Homo Ludens, C., 2000.

30. Уд, Джеймс. Как действа литературата. С., 2010.

31. Яус, Х. Р. Исторически опит и литературна херменевтика. С., 1998

 

REFERENCES

Caywood, C. & Overing. G., Teaching Writing: Pedagogy, Gender, and Equity, NY, Publishing: State University of New York Press, Albany, 1987.

Cunningham, V. Reading After Theory. Blackwell: Oxford. 2002.

Dawson, P. Creative Writing and the New Humanities. London/New York: Routledge, 2005.

Eagleton, T. After Theory. Basic Books: Cambridge, MA, 2003.

Kroll, J. & Harper, G. (eds) Research Methods in Creative Writing. Palgrave MacMillan: London, 2012.

Gehle, Q, Rollo, D. Writing Essays. A Proces of Aproach. New York, 1987.

Falla, J. The craft of fiction. Aber Publishing, Abergale, UK, 2011.Freiman, M. “Crossing the Boundaries of the Discipline: A Post-colonial Approach to Teaching Creative Writing in the University” , 2001.

Johnson, B. The Critical Difference: Essays in the Contemporary Rethoric of Reading. New York, 1980.

Norris, Ch. Deconstruction: Theory & Practice. 1982.

Pirrie, D. How to Write a Critical Essays. London & New York, 1990.

Ramce, A. Techniques in Tiching Writing. Oxford, 1983.

Trzeciak, J & Mckawy. Study Skills for Academic Writing. New York, 1994.

 

 

                                

 „Славянска филология“ е една от малкото специалности в Софийския университет, в които обучението приключва с придобиване на магистърска степен след петгодишен срок на обучение. Завършилите специалността имат две равнопоставени квалификации – специалист по славянска филология и специалист по българска филология. По време на следването съществува възможност за придобиване на учителска правоспособност (учител по български език и литература). В последния курс на следването студентите избират между езиковедска или литературоведска магистърска специализация.

 

В рамките на специалността студентите се разделят в пет профила: полски, чешки, сръбски и хърватски (с изучаване на словенски език), словашки, украински. В обучението по език участват чуждестранни лектори – носители на езика от съответните страни.  Във всеки от профилите в рамките на два семестъра се изучава и втори славянски език. Студентите в „Славянска филология“ изучават езика, литературата и културата на съответните славянски страни,  български език и литература, езиковедски и литературоведски дисциплини, теория и практика на превода и т.н.

 

Специалността „Славянска филология“ съществува от самото основаване на Софийския университет (1888) и има доказани традиции и формиран академичен опит в преподаването и обучението на студенти.

 

По време на следването се осигуряват множество възможности за специализация,  обучение и летни школи в чужди университети, както и за стажове и практики в различни български организации, институции и фирми.

 

Абсолвентите на специалността се реализират професионално като: преводачи; редактори; учители по български език и литература; преподаватели във висши училища и изследователи в научни институти; журналисти и кореспонденти в медиите. Завършилите  работят в държавни и международни институции (министерства, президентство, институции на Европейския съюз у нас и в чужбина, държавна и общинска администрация), в обществени и културни организации, в областта на международните дипломатически и търговски отношения, в частни и държавни фирми с широк спектър от дейности: търговия, туризъм, аутсорсинг, други услуги и пр.

 

 

Разписание на часовете за летния семестър на уч. 2023/2024 г.

 

Сайт на Алумни клуба на специалността „Славянска филология“

 

 

Решение на ФС на ФСлФ относно реда за придобиване на ОКС Магистър

 

Правила за организиране и провеждане на защити на дипломни работи за придобиване на образователно-квалификационна степен „магистър”

(по тези правила ще се защитават дипломни работи от лятото на 2016 г.)

 

Българска виртуална украинистика

 

Сайт на специалността Словашка филология

 

Сайт на сръбски език за студентите от Сръбска и хърватска филология

 

Библиотека "Филологии"

 

 

Програми за държавни изпити

 
 

 

ПРОГРАМА

СИД: ТЕХНИКИ НА ПИСАНЕТО
/продължителност – 30 часа/

 

Анотация: Курсът предлага обобщение на основните характеристики на литературния дискурс от гледище на херменевтиката и методиката на литературното образование. Лекциите са стуктурирани така, че не засягат проблематиката на творческото писане. Те запознава с основните аспекти на писането, писмените жанрове и критическото мислене в типологията на литературно-образователната комуникация. Проблематиката полага техниките на писане в контекста на публичността.

 

1. Обща характеристика на курса. История и теория на интелектуалното действие.
2. Основни характеристики на писмения текст. Лингвистични и философски аспекти.
3. Словесност – език - текст – творба - интерпретация. Писмо.
4. Творба и литературно пространство.
5. Теория на четенето. Четене и общуване.
6. Херменевтични дистанции. Школи на интерпретацията.
7. Разбиране. Статус и структура на читателя.
8. Критическото мислене.
9. Писане. Структура и проявления на homo scribens.
10. Писане и творба. Поетики на писането.
11. Жанрове на писането. Писане и конвенции. Творческо писане.
12. Академичното писане. Академична критика.
13. „Женско” писане.
14. Отвъд писането. Аспекти на публичността.
15. Пишещия аз и публичността.

 

БИБЛИОГРАФИЯ:
1. Гадамер, Х.-Г. Истина и метод. С., 1997;
2. Гадамер, Х.-Г. Актуалност на красивото. С., 2000;
3. Рикьор, Пол. Конфликтът на интерпретациите, С., 2000;
4. Рикьор, Пол. От текста към действието, С., 2000;
5. Бланшо, М. Литературното пространство. С., 2000;
6. Бард, Р. Разделението на езиците. С., 1995;
7. Хабермас, Ю. Философия на езика. С., 1999;
8. Еко, Умберто. Как се пише дипломна работа. С., 1999;
9. Кинг, Стивън. За писането. Мемоари на занаята. С., 2006

 

 

Учебна година:  2020/2021

Поправителна  сесия

Катедра   Славянско езикознание 

 

ДАТА

ЧАС

ЗАЛА

Специалност

Дисциплина

Преподавател

16.08.2021

11.00

154к.

СФ

Увод в славянската филология

проф. дфн Н. Иванова

16.08.2021

11.00

154 к.

Сръбска и хърватска филлогия

Историческа граматика на сръбския и хъ рватския език

проф. дфн Н. Иванова

16.08.2021

11.00

154 к.

Сръбска и хърватска филология

История на сръбския и хърватския книжовен език

проф. дфн Н. Иванова

3.09.2021

10.00ч

154

СФ, БФ

Сравнителна граматика на славянските езици

проф. д-р В. Гешев

2.09.2021

9.00ч.

160 Б

Чешка филология

Практически чешки език- втора част – първи курс – трета  част – втори курс – писмен и устен

Доц. д-р Стилиян Стойчев

3.09.2021

9.00ч.

160 Б

Чешка филология

Съвременен чешки език – морфология – писмен и устен –втори курс

Практически чешки –четвърта част – втори курс писмен и устен

Доц. д-р Стилиян Стойчев

2.09.2021

10.00ч

159

Чешка филология

Практически чешки език- шеста част – трети курс – писмен и устен

гл. ас. д-р Е. Македонска и лектор Ева Коваржова

2.09.2021

10.00Ч

159

Чешка филология

Практически чешки език  осма част – четвърти курс    осма част  пети курс - писмен

доц. д-р Ц. Аврамова, доц. д-р Р. Железарова,лектор Ева Коваржова

3.09.2021

10.00

160Б

Чешка филология

Практически чешки език  осма част – четвърти курс    осма част  -устен

доц. д-р Ц. Аврамова

3.09.2021

10.00

160 Б

СФ ,Чешка филология

Съпоставително славянско словообразуване – пети курс , Съвременен ЧЕ – словообразуване и лексикология, трети курс синтаксис и семантика – трети курс

доц. д-р Ц. Аврамова

2.09.2021

16.00

160 Б

Чешка филлогия

История на чешкия книжовен език

гл.ас. д-р Е.Македонска

2.09.2021

16.30

160Б

Чешка филлогия

Норма и стандартизация на чешкия език

гл.ас. д-р Е.Македонска

3.09.2021

14.00

154

Чешка филлогия

Историческа граматика на чешкия език

проф. дфн М. Младенова

2.09.2019

10.30

109

Сръбска и хърватска филология

Практически сръбски и хърватски език

Гл. ас. д-р М.Стефанов

30.08.2021г.

10.00

149

СФ- Полска филология

Практически полски език – първи курс

гл.ас. д-р В.Делева,  гл. ас. д-р Ж. Станчева,

           

30.08.2021г.

10.30

149

СФ- Полска филология

Практически полски език – втори курс –четвърта част

гл.ас. д-р,  Ж.Станчева

31.08.2021

12.00

149

СФ- Полска филология

Практически полски език – трети курс –шеста част

гл.ас. д-р В.Делева, д-р Ж.Павлович

26.08..2021

10.00

430 к..

СФ – Украинска филология

Съвременен украински език – фонетика  и фонология

Гл. ас. д-р П. Мартинова

18.08..2021

10.00

428 к..

СФ – Украинска филология

Съвременен  украински език – морфология -II  курс

Гл. ас. д-р П. Мартинова Иванова

18.08..2021

13.00

428 к.

СФ – Украинска филология

Съвременен  украински език – синтаксис и семантика -III  курс

Гл. ас. д-р П. Мартинова Иванова

 

14.00

153 к.

СФ – Украинска филология

Съвременен  украински език – словообразванеу и лексикология -III  курс

гл. ас. д-р П. Мартинова Иванова

26.08.2021г.

12.00

430 к.

СФ – Украинска филология

Лексика и фразеология на украинския език

д-р Олена Книш

20.08.2021

14.00

 

 

 

10.00

428 к

Украинска филология

Практически укрански език  трета част втори курс

 

Практически укрански език четвърта  част

хон. ас. д-р Лилия Желева

26.08.2021

9.30

 

 

429 к.

Украинска филология

Практически укрански език осма част – четвърти курс

гл.ас.д-р Р. Камберова

27.08.2021

9.30

429 к.

Украинска филология

Практически укрански език шеста част  - трети курс

гл.ас.д-р Р. Камберова

27.08.2021

9.30

429 к.

СФ – Украинска филология

Норма и стандартизация на украинския език – четвърти курс

гл.ас.д-р Р. Камберова

 

12.00

153к.

СФ – Украинска филология

Историческа граматика на украинския език

Гл. ас. д-р П. Мартинова Иванова

21.08.2019

8.30

159к.

Словашка филология

Практически словашки език – 1,2, 3,курс

Съвременен словашки език – морфология -2 курс

Гл. ас. д-р Д. Иванова

19.08.2021

10.00

109

Сръбска и хърватска филология

Съвременен сръбски и хърватски –морфология

Доц. д-р Димка Савова

 

                         Останалите изпти според уговорените с преподавателите дати.