Специалности

Бакалавърски програми

 

 

collegeПроф. дбн Цветан Минков – „Физическа антропология”

 

Проф. д-р Ангел Петров – "Дискурс и дискурсна компетентност”

 

Проф. д-р Владимир Атанасов – „Образование и мултикултурализъм” (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Първа среща: 09.10.2014, 15 - 16. ч. , каб. 126 А, Централна сграда

 

 Доц. д-р Румен Бояджиев – "Ранносредновековната мобилност и християнското поклонничество като културен феномен”

 

Гл. ас. д-р Мариа Калинова – „Логика на несъгласието в езика и литературата”

 

Проф. Йовка Тишева, доц. Красимира Алексова, доц. Петя Осенова, гл.ас. д-р Марина Джонова - "Типологически, семантични, формални и прагматични аспекти на описанието на съвременния български език" (всеки четвъртък от 17.30 ч. в 147 ауд.)

 

Д-р Мирослава Тодорова – „Модерен, постмодерен и съвременен танц”

 

Гл. ас. д-р Герасим Петрински – „Късноантична и византийска реторика”

 

Д-р Емил Димитров – „Социология на литературата”

 

Д-р Марияна Кирова – „Български творци в архивните източници”

 

Д-р Антон Панчев – „Етнически и религиозни проблеми на Балканите”

 

Д-р Коста Сандев – "Доктор Живаго" от Борис Пастернак и "На изток от Виена" от Льо Корбюзие: градове, обекти, тела и значения в лабиринтите на прочита и Властта" (организационна среща - на 15.10.2014 г., 17 ч., 124 ауд.)

 

Доц. д-р Антония Радкова – „Оценяване на комуникативната компетентност в обучението по руски език”

 

Гл.ас. д-р Герасим Петрински "Късноантична и византийска реторика" (за записване - на имейл: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. или в бл. 4, кампус Изток, каб. 130, г-жа В. Кибарова).

Курсът ще се провежда в петък, 16-18 ч., бл. 4 (кампус Изток), каб. 130. Занятията ще започнат на 17.10.2014 г.

 

sid2проф. дфн Искра Христова-Шомова – “Библейски сюжети в литературата и киното” (първа сбирка - 27.02., четвърътък, 12.00 ч., 144 каб.)

 

гл. ас. д-р Диана Атанасова - "Да четем агиографията: наративни модели и интерпретативни подходи" 

 

 

доц. д-р Константин Рангочев, д-р Росен Малчев – “Народни култуве към светци и свети места”

 

гл.ас. д-р Нели Стефанова - "Политическа реторика" (първа сбирка - 5 март, сряда, от 11.00  часа в IV блок на Философски факултет, 130 зала, имейл: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. )


проф. Рая Заимова (Институт по балканистика) -  „Балканите между Изтока и Запада” (четвъртък, 16-18 ч., 151 каб.)

 

доц. д-р Елена Койчева (Институт по балканистика) – „Имиджът на Балканите на Запад в епохата на кръстоносните походи” (понеделник, 18-20 ч., 134 каб.)

 

гл. ас. д-р Александра Трифонова (ЦСВП „Проф. Иван Дуйчев”) – „Поствизантийското изкуство на Балканите (ХІV–ХІХ)” - отложен от първия семестър

 

доц. дфн Ангел Ангелов - "Екология на езика" (записване, сряда, 14 ч., каб. 142, имейл: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

 

доц. д-р Илиана Чекова - "Бит и ритуал в средновековна Рус" (петък, 8.30-10.00 ч., 124/129 каб.)

 

доц. д-р Красимира Алексова, гл. ас. д-р Марина Джонова - „Езикова култура” (РФ, сряда 14-16 ч., 136 кабинет)

 

проф. д-р Татяна Ангелова – “Учебни речеви жанрове – прагмалингвистични, социолингвистични, психолингвистични и текстолингвистични аспекти. Формиране на критическо мислене у учениците при писане” (сряда, 17-18.30 ч., каб. 126A)

 

проф. д-р Владимир Атанасов – “Техники на писането”

 

гл. ас. д-р Наталия Пеева – “Интертекстуални практики и писане в средното училище”

 

доц. д-р Антония Радкова, гл. ас. д-р Мая Падешка – “Методични и лингвистични проблеми при подготовката на учителя по български език в интеркултурна среда”

 

 

"Das Unheimliche: Литература и мимесис І"

Автори на курса: доц. д-р Дарин Тенев, гл.ас. д-р Камелия, Спасова, гл.ас. д-р Мария Калинова, ас. Еньо Стоянов

Заявки за записването в курса изпращайте на:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

Катедра по българска литература

 

д-р Марияна Кирова – Женските персонажи в българската възрожденска белетристика

 

д-р Лина Гергова – Антропология на киберпространство

 

Петър Третдафилов – Литературната критика и политическият живот в България в края на ХІХ и началото на ХХ век

 

доц. д-р Людмила Малинова Българска поезия, създадена от жени (ХІХ-ХХв.)

 

проф. Цветан Минков – Екологическа антропология

 

Записване за курсовете на Катедрата по българска литература - на обявите пред 138 кабинет

 

 

 

 

 

 

 

Семиотиката – начин на мислене

 

Специалност: Докторантско училище на ФСлФ

Образователно-квалификационна степен : Доктор

Вид обучение: редовно, задочно, на самостоятелна подготовка

 

30 ч. лекции

Кредити – 5

Форма на заключителен контрол – курсова работа

 

Анотация

Курсът предлага в синтезиран вид основните понятия и проблеми в областта както на историята на семиотиката, така и на съвременното й състояние. Представени са водещите световни теории и техните представители. Проблематиката на курса дава възможност за общотеоретичен и интердисциплинарен поглед върху основни понятия в лингвистиката и литературознанието като език, код, текст, контекст, дискурс, интертекстуалност и др. Като една от основните теоретични дисциплини на нашето съвремие семиотиката преосмисля класическото разбиране за филологизъм и показва естествената връзка между философията, езикознанието и литературознанието. Курсът изисква дискусионен подход при част от проблемите и предлага диалог и обсъждане по време на лекциите. Завършва с курсова работа по избран от докторанта проект.

 

Форми и методи на оценяване:

  1. При формирането на оценката се отчита:

-         отговор на допълнителни въпроси от програмата на курса;

-         степента на участие на докторанта в работата по време на семинарните занятия, изпълнението на зададените домашни упражнения, резултатите от текущия контрол.

  1. Курсова работа

 

Очаквани резултати:

Придобиване на умения у докторантите да ползват специализирана научна литература; да създават научен текст; да работят в екип по проблеми от сферата на научно-изследователската им работа; да разсъждават в по-широк интердисциплинарен контекст.

 

 

Съдържание на дисциплината:

Основната част на курса включва аналитично осмисляне на избрани теоретични текстове и техното прилагане в практически разработки.. Критериите при подбора на текстовете са: информативност, проблемност, репрезентативност. Очаква се мотивирането на докторантите да участват с дискусии и да излагат мнението си по научни хипотези и различни гледни точки.

 

Семинарни упражнения

Тема №

Наименование на темата

Хорариум

1.

Семиотиката: наука за знаците и означаването и/или начин на мислене.

2 ч.

2.

Основни теории за знака през древността и Средновековието.

2 ч.

3.

Основни раздели на семиотиката.

2 ч.

4.

Определения за знака и неговата същност.

2 ч.

5.

Видове знаци.

2 ч.

6.

Бащите на семиотиката - Фердинанд дьо Сосюр и Чарлз Сандърс Пърс.

2 ч.

7.

Чарлз Морис и американската семиотика.

2 ч.

8.

Естественият език   като обект   на   семиотиката - Сосюр,     Йелмслев,
Бенвенист и др.

2 ч.

9.

Семиологията на Р. Барт.

2 ч.

10.

Текстът като обект на семиотиката -Ю. Лотман, Ю. Кръстева, М. Корти и др.

2 ч.

11.

Текст - код - контекст.

2 ч.

12.

Концепции за интертекстуалността - Ю.Кръстева, М. Рифатер.

2 ч.

13.

Комуникативният модел на Р. Якобсон.

2 ч.

14.

Съвременни семиотични теории - Ж. Дерида, У. Еко, М. Рифатер.

2 ч.

15.

Семиотиката - начин на мислене.

2 ч.

 

Съставил програмата: проф. д-р Гергана Дачева

 

    


Литература:

1. Барт Р. Въображението на знака. С., 1991.

2. Барт Р. Основы семиологии. - В: Структурализм: "за" и "против". М., 1975.

3. Бенвенист Е. Езикът и човекът. С, 1993.

4. Дачева Г. Семиостилистика. С., 2001.

5. Дачев М. Подир сенките на знаците. С, 2001.

6. Дерида Ж. Писмеността и различието. С, 1998.

7. Еко У. Семиотика и философия на езика. С, 1993.

8. Младенов ИВ. (съст.) Семиотика. Между нещата и думите. С., 1991.

9. Младенов Ив. (съст.) Семиотика. Материята на мисълта. С, 1991.
10. Семиотика. Стилистика. Реторика. С, 2000.

11. Сибиък Т. Семиотиката в САЩ. С., 1998.

 

 

 

СВОБОДНОИЗБИРАЕМИ ДИСЦИПЛИНИ

 

Факултет по славянски филологии

Учебна година: 2020/2021

Семестър: летен, задочно

 

I. Свободоизбираеми дисциплини за специалности, даващи учителска правоспособност (Българска филология)

Според тематичната си насоченост избраемите дисциплини се делят на два вида - интердисциплинарни и педагогически.

Студентите от специалност „Българска филология“ задължително трябва да съберат кредити от 2 избираеми педагогически дисциплини (за целия курс на обучение). Педагогическите дисциплини се избират от студентите само от 4-ти и 5-ти курс.

 

Дисциплина

Преподавател

Факултет/ хоноруван

Форма на обучение З.О

За специалности

За курсове

Християнските празници - интердисциплинарен

проф. дфн Искра Христова-Шомова

ФСлФ

З.О.

Българска филология

от 1 до 4 курс

Синтаксис, прагматика, комуникация - интердисциплинарен

проф. д-р Йовка Тишева

доц. д-р Марина Джонова

 

ФСлФ

З.О.

БФ

3  курс

Приключения на чувствата във възрожденската литература - интердисциплинарен

доц. д-р Надежда Александрова

 

ФСлФ

З.О.

Българска филология

2 до 4 курс

Мит и фолклор. Модели на свят - интердисциплинарен

гл. ас. д-р Мария Илчевска

 

ФСлФ

З.О.

Българска филология

от 2 до 4 курс

Българи и източни славяни– културни взаимодействия (XI-XIX в.) - интердисциплинарен

доц. д-р Илиана Чекова - Димитрова

 

ФСлФ

З.О.

Българска филология

2, 3, 4, 5

Дигитален хуманизъм и литературно образование – педагогически

гл. ас. д-р Наталия Христова

 

ФСлФ

З.О

Българска филология

4, 5

 

 II. Семинар по българска литература

1.  Семинар по българска литература. Новият училищен канон.

Доц. д-р Бойко Пенчев

БФ

2-4 курс

2.  Семинар по българска литература. Въведение в изследванията на българската популярна култура

Доц. д-р Тодор Христов

БФ

3 и 4 курс

3. Семинар по българска литература. Антропология на социализма и постсоциализма. Памет, наследство, репрезентации.

Доц. д-р Николай Вуков

БФ

3 и 4 курс

 

Семинарът по българска литература е модул от учебния план на специалност „Българска филология“ за студентите от 3 или 4 курс. Студентите трябва задължително да изберат една от предложените три дисциплини.

 

III. Записване

Записването за свободноизбираемите дисциплини става през системата СУСИ. Срокът за записване на студентите редовно обучение е от 10.12.2020 до 18.01.2021 г.

С решение на ФС на ФСлФ от 9.07.2019 г. е прието ограничение на броя на записаните студенти в даден свободноизбираем курс – максимален брой студенти 30 за интердисциплинарните курсове и 25 за педагогическите.

EXAMS

 

ГРАФИК 

за провеждане на изпитите от СЕПТЕМВРИЙСКАТА СЕСИЯ

 2013 г.

редовно обучение

 

Катедри

 

БЪЛГАРСКИ  ЕЗИК

 

зала

дата

часове  от….до

изпит

139

04.09 2013 г.

10.00 ч.

Фонетика и фонология

БФ

139

139, 139А

02.09.2013 г.

03.09.2013 г.

9.00 ч.-тест

8.00 ч.- устен

СБЕ Морфология

БФ

143

09.09.2013 г.

10.00 ч.

СБЕ - Балканистика

148

07.09.2013 г.

10.00 ч.

Лексикология, БФ

143,139

27.08.2013 г.

10.00 ч.

СБЕ Синтаксис

БФ

140

26.08. 2013 г.

11.00 ч.

Стилистика

БФ

 139

29.08.2013 г.

10.00 ч.

СБЕ –Славянска филология

139

02.09.2013 г.

9.00 ч.

СБЕ – Руска филология

139

04.09.2013 г.

10.00 ч.

Диалектология

БФ

139

28.08.2013 г.

10.00 ч.

Филологически практикум - БФ

139

07.09.2013 г.

10.00 ч.

ИБКЕ - БФ

 

 

БЪЛГАРСКА  ЛИТЕРАТУРА

 

зала

дата

часове  от….до

изпит

 

 

 

 

Каб. 146

5 септември

9 ч.

Проф. Б. Кунчев

 

 

 

Нова бълг. лит-ра

 

 

 

Руска филология

 

Зала  148

2 септември

9.30-13 ч. писмен

БФ, СФ, Балканистика

Доц. К. Станева

Възрожденска лит.

Каб. 141

3 септември

14 ч. устен

БФ, Балканистика

.

Каб. 138

2 септември

 

13 ч. устен

СФ

 

Каб. 146

28 август

13 ч.

Доц. Иван Иванов

 

 

 

Съвременна бълг. лит.

 

 

 

Българска филология

 

Зала 148

28 август

9-13 ч. писмен

Проф. М. Кирова

Каб. 146

1 септември

9 ч. устен

Бълг. лит. след Осв.

 

 

 

Българска филология

 

Каб. 138

2 септември

10 ч.

Проф. Н. Чернокожев

 

 

 

Бълг. лит. след. Осв.

 

 

 

Балканистика

 

Каб. 141

8 септември

9 ч.

Доц. П. Стойчева

 

 

 

Детска литература - БФ

 

 

 

Бълг. литература - СФ

 

 

 

 

Каб. 145

27 август

10 ч.

Проф. В. Стефанов

Лит. между войните

БФ

 

Каб. 146

3 септември

9.30 ч.

Доц. Н. Папучиев

 

 

 

Култ. антропология

 

 

 

БФ и СФ

 

 ТЕОРИЯ НА ЛИТЕРАТУРАТА 

 

 

ЗАЛА

 

 

ДАТА

ЧАСОВЕ ОТ.....ДО...

ИЗПИТ, ДИСЦИПЛИНА

 

 152

02.09.2013

10 ч.

Проф. Миглена Николчина

 155 каб.

02.09.2013 – немска филология

03.09.2013 – испанска филология

9 ч.

Проф. А. Личева

 157 каб.

05.09.2013

9 ч.

Д-р Теодора Цанкова

 157 каб.

28.08. 2013

9 ч.

Славянска филология, доц. Росица Димчева

 155 каб.

04.09.2013 - книгоиздаване

9 ч.

Теория на литературата, доц. Ирен Александрова

  152 каб.

04.09.2013, 05.09.2013

 

 

06.09.2013

9 ч.

Антична литература, проф. С. Хаджикосев

Западноевропейска литература, проф. С. Хаджикосев

155каб.

09.09.2013 г.

11.09.2013

9 ч.

Гл.ас. Дарин Тенев

 

 

ОБЩО И ИНДОЕВРОПЕЙСКО ЕЗИКОЗНАНИЕ

 

зала

дата

часове  от….до

изпит

134 каб.

09.09.2013 г.

10 ч.            

 

Проф. дфн Р.Станчева – Сравнително балканско литературознание; румънска литература – Балканистика

 

151 каб.

09.09.2013 г.

09 ч.

Гл.ас. д-р Мая Александрова - Увод в общото езикознание- СлФ;

Балканско езикознание – Балканистика;

 

134 ауд.

10.09.2013 г.

 

10.30 ч.       

15 ч.              

Гл.ас. д-р Албена Мирчева –

Увод в общото езикознание- БФ;Романистика;Източни езици

 Палеобалкански езици – Балканистика

 

151a каб.

13.09.2013 г.

10 ч.

Доц. д-р В.Алексова – румънски език; стара румънска литература – Балканистика

 

151 каб.

02.09.2013 г.

10 ч.

Доц. д-р Р. Бейлери – албански език и албанска литература – Балканистика

 

 

 

151 ауд.

 

134 ауд.

 

134 ауд.

134 ауд.

134 ауд.

 

 

09.09.2013 г.

 

02.09.2013 г.

 

04.09.2013 г.

05.09.2013 г.

06.09.2013 г.

 

 

10 ч.

 

10 ч.

 

10 ч.

10 ч.

10 ч.

Гл.ас. д-р Биляна Михайлова - Увод в общото езикознание;

Исп., Порт.Филол.;

Източни езици; БФ-задочно;

ФрФ;

ИтФ, РумФ;

 ФрФ; Балканистика

 

151 ауд.

05.09.2013 г.

10 ч.

Ас. д-р Екатерина Търпоманова - Увод в общото езикознание; РФ

151 каб.

03.09.2013 г.

10 ч.

Гл.ас.д-р Фотини Христакуди - новогръцки език и новогръцка литература – Балканистика

 

КИРИЛОМЕТОДИЕВИСТИКА

 

ЗАЛА

ДАТА

ЧАСОВЕ

ОТ.......ДО.......

ИЗПИТ

/учебна дисциплина/

148

 

 

176Б

 

 

 

176Б

 

 

 

144

 

 

 

144

 

 

 

 

137

04.09.2013 г.

 

 

02.09.2013

 

 

 

02.09.2013

 

 

 

02.09.2013

 

 

 

05.09.2013

 

 

 

 

05.09.2013

9.00-12.00 ч.

 

 

10.00

 

 

 

11.00

 

 

 

9.00

 

 

 

10.00

 

 

 

 

9.30

Старобългарски език, проф. Т. Славова

 

 

Старобългарска литература (Балканистика), гл.ас.д-р Диана Атанасова

 

 

Старобългарска литература (Славянска филология), гл.ас.д-р Диана Атанасова

 

История на българския език, проф. дфн Анна-Мария Тотоманова

 

 

Старобългарска литература, Българска филология, доц.

д-р Вася Велинова

 

 

Старогръцки език, Българска филология, гл. ас. д-р Анета Димитрова

 

 

 СЛАВЯНСКО ЕЗИКОЗНАНИЕ

 

 

ЗАЛА

ДАТА

ЧАСОВЕ

ОТ.......ДО.......

ИЗПИТ

/учебна дисциплина/

109 к.

2.09.2013

10.00 ч.

Практически сръбски и хърватски език – първи курс – доц. д-р Д. Савова,  

109 к.

28.08 2013г.

10.00 ч.

Синтаксис и семантика на сръбския и хърватския език

гл. ас. д-р Р.Стефчева

109 к.

28.08 2013г.

10.00 ч.

Прагматика на сръбския и хърватския език

гл. ас. д-р Р. Стефчева

159к.

9.09.2013 г.

 9.00 – писмен

14.00 - устен

Практически сръбски и хърватски език –четвърти курс,  гл. ас. Т.Дункова, Б.Васич, Я. Аничич

154 к.

1.09.2013 г.

10.00 ч.

Проблеми на славянската езикова контактология –

проф. дфн Н.Иванова и доц. д-р В. Панайотов

154 к.

1.09.2013 г.

11.00 ч.

Историческа граматика на сръбския и хърватския книжовен език  - проф. дфн Н. Иванова

154 к.

1.09.2013 г.

11.00 ч.

История  на сръбския и хърватския книжовен език  - проф. дфн Н. Иванова

158 к.

9.09.2013 г.

10. 00 ч.

Сравнителна граматика на славянските езици за слависти и русисти – гл. ас. д-р М. Виларова

149 к.

2. 09. 2013

9.00 ч.

Практически полски език – първи курс. ас. д-р В. Делева

149к.

5.09.2013

10. 00 ч.

Синтаксис на полския език – трети курс ас. д-р В. Делева

17 бл. Ст. град

  05.09.2013.

 9.00 ч.

Практически украински език – четвърти курс – Р.Камберова

17 бл. Ст. град

09.09.2013

9.00 ч.

Практически украински език - първи курс– Р. Камберова

17 бл. Ст. град

5. 09. 2013

 9.30 ч.

Практически словашки език – първи и трети  курс

Синтаксис и семантика – трети курс  - доц. д-р В. Панайотов, гл. ас. Д. Иванова

 

160 Б

2.09.2013

9.00 ч.

Съвременен чешки език – фонетика и фонология , морфология  -  втори курс гл. ас. С. Стойчев

160 Б

3. 09 . 2013

9. 00 ч.

Практически чешки език – първа и втора част   -първи курс гл. ас. С. Стойчев

 


СЛАВЯНСКИ ЛИТЕРАТУРИ

 

История на славянските литератури – специалност Славянска филология, II курс – 4.09, 10 ч., 156 каб.

История на чешката литература III и IV част – специалност Славянска филология, профил Бохемистика – 5.09, 10 ч., 156 каб.

История на чешката литература I и II част – специалност Славянска филология, профил Бохемистика – 5.09, 10 ч., 156 каб. 

История на словашката литература – специалност Славянска филология, профил Бохемистика – 5.09, 12 ч., 156 каб.

Литературоведски магистърски семинар (дипломна работа) - специалност Славянска филология – 5.09, 12 ч., 156 каб.

Славянски литератури – специалност Българска филология, III курс – 4.09, 10 ч., 156 каб.

История на сръбската, хърватската и словенската литература – І , ІІ,  ІІІ и ІV част – специалност  Славянска филология, профил Сърбистика и хърватистика - 11.09 – 10  часа - 156 к.

Предаване на курсови работи - 4, 6.09.2013 – 10 ч. - 156 к.

Южнославянските литератури в балканския културен кръг – спец. Балканистика - 11.09. – 10 часа - 156 к.

Предаване на курсови работи - 4, 6.09.2013 – 10  ч. - 156 к.

Културни и исторически реалии на Сърбия, Хърватия, Словения, Босна и Херцеговина – специалност Славянска филология, профил Сърбистика и хърватистика - 11.09. – 12 ч. - 156 к.

История на полската литература 1, 2, 3 и 4 част – 27.09. 2013, 10 ч., 156 к.

Исторически и културни реалии на Чехия и Словакия – 19.09., 10 ч., 156 к.

Исторически и културни реалии на Полша – 27.09. 2013 от 12 ч., 156 к.

История на украинската литература 1,2,3 и 4 част - 20.09.2013 г. от 10 ч., 156 к..

Исторически и културни реалии на Украйна – 20.09. 2013 г. от 11 ч., 156 к.

 

РУСКИ ЕЗИК

 

ЗАЛА

ДАТА

ЧАСОВЕ ОТ...ДО...

ИЗПИТ

/учебна дисциплина/

128 каб.

 

03.09.

13.00 ч.

Съвременен руски език- 3 част- Морфология

124 каб.

03.09

9.00 ч.

Държавен изпит по руски език

128 каб.

10.09.

10 ч.

Теория на превода

128 каб.

10.09.

12 ч.

Прагматика

128 каб.

10.09.

14 ч.

Превод на медийни текстове

128 каб.

30.08.

10.00 ч.

СРЕ (фонетика)

 

126 каб.

 

 

05.09

9.30 ч.

Руски език за Балканистика /I курс/ и Българска филология /I курс/

135 каб.

28.08.

9.00 ч.

Стилистика  на руския език

 

134 А каб.

03.09.

10 ч.

Историческа граматика

134 А каб.

29.08.

10 ч.

История на руския книжовен език

 

134 А каб.

29.08.

10 ч.

Превод на текстове в сферата на туризма

 

134 А каб.

05.09.

10 ч.

Странознание

128 каб.

29.08

10 ч.

Синтаксис

135 ауд.

02.09.

9 ч.

Практически руски език - 4 част

124 ауд.

26.08.

10 ч.

Практически руски – 8 част , IVкурс

124 A

01.09.

12 ч.

Сборна група по руски език при ал.ас.д-р Вл.Манчев

126 каб.

09.09

14 ч.

СИД "Играта в обучението по руски език", 4 курс.

235 к. ФНПП

09.09.

10 ч.

Руски език във ФНПП

126 каб.

09.09.

 

14 ч.

Преводът като интеркултурна комуникация

126 каб.

02.09

9 ч.

Практически руски език – I част

126 каб.

03.09.

9 ч.

Практически руски език – II част

126 каб.

29.08.

9 ч.

 

Практически руски език – V-VІ част, РФ

 

124 ауд.

10.09.

10 ч.

Съвременен български език

 

Поправителен изпит по Съвременен руски език (Лексикология. Лексикография.

Фразеология) 10 септември 2013 г., 10.00 ч., 125 ауд.

 

РУСКА ЛИТЕРАТУРА

 

 

ЗАЛА

ДАТА

ЧАСОВЕ

ОТ....ДО....

ИЗПИТ, ЗАНЯТИЕ

(учебна дисциплина)

124

30.08.2013 г.

 

 

 

09.09.2013 г.

от 9.00 до 13.00

от 9.00 до 13.00

 

 

 

от 12.00 до 14.00 

 

 

РФ,  Руски фолклор и етнология; Стара руска литература; Бит и ритуал в Стара

Русия /СИД/.

 

РФ, Руски фолклор и етнология; Стара руска литература; Бит и ритуал в Стара

Русия /СИД/.

 

160

29.08.2013 г.

от 9.00 до 13.00 

 

РФ (писмен) Руска литература на ХIХ век

130

129

31.08.2013 г.

31.08.2013 г.

от 9.00 до 13.00 

от 9.00 до 13.00 

БФ, ЗО Руска литература на ХIХ век

РФ, РО Руска литература на ХVIII век

Забележка: Всички студенти, които не са предали курсова работа по Руска литература на  ХVIII в. или не са получили положителна оценка, да изпратят текстовете си най-късно до 28.08.2013 г.

135

30.08.2013 г.

от 9.00 до 13.00 

РФ,  (писмен) Руска литература на ХХ век

130

129

30.08.2013 г.

от 9.00 до 13.00 

РФ,  Руска литература на ХХI век /Съвременна руска литература/

130

 

 

30.08.2013 г.

31.08.2013 г.

от 9.00 до 13.00 

от 9.00 до 13.00 

 

БФ,  Руска класическа литература

130

130

29.08.2013 г.

09.082013 г.

от 9.00 до 13.00 

от 9.00 до 13.00

СлФ,  Руска класическа литература

СлФ, Руска литература на ХХ век

130

10.09.2013 г.

от 9.30 до 13.30 

БФ, Руска литература на ХХ век

130

30.08.2013 г.

от 9.00 до 13.00 

БИН, РО, ЗО  Руска литература на ХIХ и ХХ век

 

 

 

МЕТОДИКА

 

ЗАЛА

ДАТА

ЧАС ОВЕ

ОТ... ДО...

ИЗПИТ, ЗАНЯТИЕ,

УЧ. ДИСЦИПЛИНА

147А

2.09.2013 Г.

10 .00 ч.

ИЗПИТ ПО МЕТОДИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИКза РО И ЗО,СИД, магистри,

проф. д-р А. Петров

247А

30.08.2013 г.

9.00  ч.

ИЗПИТ ПО МЕТОДИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ЛИТЕРАТУРА за РО и ЗО, магистри

проф. дпн А. Дамянова

126А

5 и 6.09.2013 г.

9.00 ч.

ИЗПИТ ПО МЕТОДИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ЛИТЕРАТУРА за СлФ, СИД

доц. д-р В. Атанасов

126А

7.09.2013 г.

10.30 ч.

ИЗПИТ ПО МЕТОДИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК за СлФ, СИД,магистри

проф. д-р Т. Ангелова

 

 

 

 Педагогика - 09.09.2013 г., 11,00 часа, 137 аудитория - Константин Теодосиев 

 

 Старогръцки език -  09.09.2013 г., 136 каб., 11.00 ч. (БФ, редовно), Димитър Илиев