Специалности

Бакалавърски програми

 

СВЕТЦИ И СВЯТОСТ В SLAVIA ORTHODOXA

 

 

Доц. д-р Илиана Чекова

 

 1. Светци и святост в славяно-византийския ареал. Типология на светците и житията в Slavia Orthodoxa: в средновековна България, Рус и Сърбия. Светци, святост и жития – аспекти на изучаването им в медиевистиката и агиологията. Староруски агиологични модели.
 2. Светци мъченици в Slavia Orthodoxa.
 3. Светци отшелници в Slavia Orthodoxa.
 4. Светци просветители на славяните.
 5. Светци князе в Slavia Orthodoxa.
 6. Жени светици в Slavia Orthodoxa.
 7. Светци и святост във фолклора, народни култове в Slavia Orthodoxa.
 8. Светци и святост в църковната живопис на Slavia Orthodoxa.

 

Литература

Ангушева-Тиханова А. Култовете към жените-светици в средновековна България: два компаративни прочита. – Старобългарска литература, кн. 48, 2013, 129-156.

Атанасова Д. Mъченици, текстове, контексти. С., 2008.

      Атанасова, Д. Реторика на историчното. С., 2015.

Библиотека литературы Древней Руси. Т. 1 – 10. СПб. 1997 – 1999.

Билярски, И. Покровители на царството. Св. цар Петър и св. Параскева-Петка. С., 2004.

Бичков, В. Под покрова на света София. С., 2006.

      Браун, П. Култът към светците. Възход и функции на латинското християнство. С., 2000.

Вачева А., Боева Л. Древнерусская литература. Хрестоматия. С., 1992.

Велинова, В. Климент Охридски. Учителят и творецът. С., 1995.

Гладкова, О. В. О славянорусской агиографии. Очерки. М., 2008.

Гюзелев, В. Покръстване и християнизация на българите. С., 2006.

Дагрон, Ж. Императорът и свещеникът. Етюд върху византийския „цезаропапизъм „. С., 2006.

Дуйчев, И. Рилският светец и неговата обител.С., 1947, С., 1990.

Жени светици в източното православие. Съст., превод. Е. Томова, Кл. Иванова. С., 1994.

Живов В. Светостта. Кратък речник на агиографските термини. С., 2002.

Иванова, Кл. Bibliotheca Hagiographica Balcano-Slavica. С., 2008.

Карагьозов, П. Славянските свети мъченици. Светост и канонизация; Хронология и типология; Критика и апология на славянското мъченичество. С., 2006.

Кирило-Mетодиевска енциклопедия. т. І, С., 1985, т. ІІ, 1995, т. ІІІ, 2003, т. ІV, 2003.

Павлова 2008: Павлова, Р. Восточнославянские святые в южнославянской письменности ХІІІ–XIV вв. Halle (Saale) 2008.

Петканова, Д. Народното четиво през XVI-XVIII век. С., 1990.

Петканова, Д. Средновековна литературна символика. С., 2000.

Свети Климент Охридски, Слова и служби. Съст. П. Петков, И. Христова-Шомова и А.-М. Тотоманова. С., 2008.

Пикио, Р. Православното славянство и старобългарската културна традиция. С., 1993.

Прохоров, Г. М. Святые в истории Руси X–XVIII веков. – ТОДРЛ. Т. 54. СПб., 2003, 78–98.

Ранчин, А. М. Вертоград златословный. Древнерусская книжность в интерпретациях, разборах и комментариях. М., 2007.

Ризос, Д. Агиология. С., 1993.

Сендерович, С. Я. Георгий Победоносец в русской культуре: Страницы истории. М., 2002.

Серебрянский Н. Древнерусские княжеские жития. Обзор редакций и тексты. М. 1915.

Стара българска литература. Том четвърти. Житиеписни творби. С., 1986.

Топоров А. Н. Святость и святые в русской духовной культуре. Т. I. (Первый век христианства на Руси.) М., 1995; Т. II, (Три века христианства на Руси (XII-XIV в.)) М., 1998.

Успенский Б. А. Филологические разыскания в области славянских древностей (Реликты язычества в восточнославянском культе Николая Мирликийского) М., 1982.

Федотов Г.П. Святые Древней Руси. М., 1990.

Флоря, Б. Н., А. А. Турилов, С. А. Иванов. Судьбы Кирилло-Мефодиевской традиции после Кирилла и Мефодия. СПб., 2000.

Християнска агиология и народни вярвания. Сборник в чест на ст.н.с. Елена Коцева. Ред. колегия: А. Милтенова, Е. Томова, Р. Станкова. С., 2008.

Чекова И. Образи на светостта в Киевска Русия от XI век.- В: Култ и обредност, Годишник на асоциация „Онгъл” С., 2001.

Чекова И. Змей, князь и мудрая дева-целительница в житийной „Повести о Петре и Февронии Муромских”. – В: Мир житий. О. В. Гладкова (отв. ред.), М., 2002, 181–192.

Чекова И. Първите староруски князе светци (Образи, символика, типология). С., 2013 (Университетско издателство „Св. Климент Охридски”).

Чекова И. Изображения на източнославянски светци в български храмове през Средновековието и Възраждането. – Старобългарска литература, кн. 48 (Светци и свети места на Балканите, т. 2), 2013, 286–310.

Чекова И. Княз Йоан Владимир и литературната типология на образите на князете мъченици. – В: Црквене студије, Годишњак Центра за црквене студије. Т. 13, Ниш 2016, 53-72.   http://crkvenestudije.rs/wp-content/uploads/2016/10/13.pdf

Bojović 1993–1994: Bojović, B. L’hagio-biographie dynastique et l’idéologie de l’État serbe au Moyen-âge (XIIIe–XVe siècles). – Cyrillomethodianum, XVII–XVIII, Thessalonique, 1993–1994, 73–92.

Delehaye, H. Les legendes greques des saints militaires. Paris, 1909.

Franklin, S., J. Shepard. The Emergence of Rus (750 – 1200). Longman, N.Y. 1996.

Hafner, St. Studien zur altserbischen dynastischen Historiographie. München, 1964.

Ingham, N. The Martyred Prince and the Question of Slavic Cultural Continuity in the Early Middle Ages – Medieval Russian Culture. Ed. By H. Birnbaum, M. Flier (California Slavic Studies. Vol. 12) Berkeley; Los Angeles, 1984.

In stolis repromissionis. Светци и святост в централна и източна Европа. Съст. и редакция: А. Ангушева-Тиханова, М. Димитрова, Р. Костова, Р. Малчев. С., 2012.

Lemerle, P. Les plus anciens recueils des miracles de saint Demetrius. Paris 1979, t. 1. Le texte; t. 2. Commentaire. Paris 1981.

Stantchev K., V. Velinova. Tradizioni, culto e dottrine nel mondo bulgaro. – In: COSTANTINO I. Enciclopedia Costantiniana sulla figura e l’immagine dell’imperatore del cosiddetto editto di Milano 313- 2013. V. 2. Roma 2013, 471–486.

White, M. Military Saints in Byzantium and Rus, 900–1200. Cambridge University Press, 2013.

 

София, 2017

 Свободноизбираеми дисциплини - зимен семестър на уч. 2015/2016 г.

 

 

student new

 

 

Проф. д-р Ангел Петров – Дискурс и дискурсна компетентност

 

Проф. д-р Владимир Атанасов – Образование и мултикултуризъм

 

Доц. д-р Ани Илков – Българска литературна идентичност (топоси, места и територии на българската литература)

 

Гл. ас. д-р Диана Атанасова – Култът към светците. Българските светци

 

Гл. ас. д-р Диана Атанасова – Да четем агиографията: наративни модели и интерпретативни подходи

 

Проф. дбн Цветан Минков – Физическа антропология

 

Доц. д-р Бисера Дакова – Символизъм/сецесион в българската литература през първите три десетилетия на ХХ век

 

Д-р Марияна Кирова – Нови аспекти за литературното дело на български творци в архивните източници

 

Доц. д-р Константин Рангочев, д-р Росен Малчев – Средновековно културно пространство

 

Доц. д-р Румен Бояджиев – Ранносредновековната мобилност и християнското поклоничество като културен феномен

 

Доц. д-р Антония Радкова – Оценяване на комуникативната компетентност в обучението по руски език

 

Доц. д-р Илка Бирова – Играта като метод в обучението по руски език (РФ – 3 и 4 курс) – четвъртък, 16.15 ч., 127 каб.

 

Гл. ас. д-р Герасим Петрински - Късноантична и византийска реторика (Курсът ще започне на 6.10.2015 г. Желаещите да се запишат могат да го направят на имейл: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

 

Свободноизбираеми дисциплини във ФСлФ

за летния семестър на учебната 2016/17 г.

(редовно обучение)

 

272

 

Записването за СИД през летния семестър на учебната 2016/17 г. година става през системата СУСИ. Първият етап на записването започва на 1.02.2017 и приключва на 22.02.2017 г. Студентите задават статус „Записана” на дисциплината, която желаят да посещават, а поне още една дисциплина посочват със статус „Резервна”, в случай че желаната от тях дисциплина не събере нужния брой студенти.

 

Учебният план за студентите от I курс не предвижда кредити от СИД, така че те могат да посещават избрани от тях дисциплини, но няма да се записват в системата.

 

Специалност „Българска филология”

 1. Проф. дфн Ангел Ангелов, „Екология на езика”
 2. Доц. д-р Красимира Алексова, гл. ас д-р Стефанка Абазова, „Социална психология на езика – методи и изследвания”
 3. Проф. д-р Йовка Тишева, доц. д-р Красимира Алексова, проф. д-р Петя Осенова, доц. д-р Марина Джонова, „Типологични, семантични, формални и прагматични аспекти на описанието на съвременния български език”
 4. Доц. д-р Ива Трифонова, „Клетвата: традиции, иновации и начини на изразяване”
 5. Д-р Марияна Кирова, „Женските персонажи в българската възрожденска белетристика”
 6. Проф. дфн Николай Аретов, „История на българската криминална литература”
 7. Д-р Мария Пилева, „Религиозни теми и мотиви в преводите на англоезична белетристика”
 8. Проф. дфн Румяна Дамянова, „Епистоларната култура на Българското възраждане”
 9. Д-р Даниела Беличовска, „Диалог и конфликтност между селото и града в българската проза от Освобождението до края на Първата световна война”
 10. Доц. д-р Николай Вуков, „Антропология на социализма и постсоциализма. Памет, наследство, репрезентация”
 11. Доц. д-р Константин Рангочев, дфн Росен Малчев, „Археография и етнология”
 12. Доц. д-р Андрей Бояджиев, „Глаголицата до XIII век”
 13. Гл. ас. д-р Наталия Христова, „Интертекстуални практики на писане в средното училище”
 14. Гл. ас. д-р Людмила Берковска, „Четенето като проблем на литературното образование в съвременния социокултурен контекст”
 15. Проф. д-р Владимир Атанасов, „Техники на писането”
 16. Проф. д-р Владимир Атанасов, „Образование и мултикултурализъм”
 17. Проф. д-р Татяна Ангелова, „Учебни речеви жанрове - прагмалингвистични, социолингвистични, психолингвистични и текстолингвистични аспекти”
 18. Доц. д-р Антония Радкова и гл. ас. д-р Мая Падешка, „Методически и лингвистични проблеми при подготовка на учителя по български език в интеркултурна среда”
 19.  Доц. д-р Дарин Тенев, гл. ас. д-р Камелия Спасова, гл. ас. д-р Мария Калинова, ас. Еньо Стоянов, „Дискурсът за глупостта в хуманитарното поле”
 20. Доц. д-р Огнян Ковачев, „Филмовата адаптация II – митология, литература, кино”
 21. Гл. ас. д-р Камелия Спасова, „Силата на примера: философи четат литература”
 22. Доц. д-р Герасим Петрински, „Реторика”
 23. Проф. дфн Вася Велинова, „Поезия и музика през Средновековието”
 24. Проф. дбн Цветан Минков, „Физическа антропология”

*Студентите от специалност Българска филология могат да избират СИД-ове и от специалност Балканистика.

 

Специалност „Руска филология”

 1. Доц. д-р Красимира Алексова, доц. д-р Марина Джонова, „Езикова култура на българския език”
 2. Доц. д-р Антония Радкова, „Оценяване на комуникативната компетентност в обучението по руски език”
 3. Проф. дфн Тотка Стоева, „Руската интонация в съпоставка с българската”
 4. Доц. д-р Илиана Чекова-Димитрова, „Светци и святост в Slavia Orthodoxa”
 5. Доц. дфн Валери Занглигер, „Увод в лингвокултурологията”

 

Специалност „Балканистика”

 1. Ст.н.с. д-р Рая Заимова, „Балканска модерност”
 2. Доц. д-р Екатерина Търпоманова, „Компютърна лингвистика”
 3. Гл. ас. д-р Александра Трифонова, „Гръцки общности в България (средата на ХV – началото на ХIХ в.)”
 4. Доц. д-р Румен Бояджиев, „Ранносредновековната мобилност и християнското поклонничество като културен феномен”

college-students-lecture

 

Списък

на свободноизбираемите дисциплини за летния семестър на учебната 2015/16 г.

 

 

 1. проф. Амелия Личева, проф. Миглена Николчина, доц. Огнян Ковачев, доц. Цвета Хубенова, доц. Калин Михайлов и гл.ас. д-р Камелия Спасова - „Западноевропейският модернизъм”
 2. доц. д-р Калин Михайлов - „Достоевски и „християнският роман” (време на провеждане - понеделник, 18.15 ч., 152 каб.)
 3. доц. д-р Дарин Тенев - „Ти беше смъртта ми: литература и смърт” (първа сбирка - 2 март, сряда, 18.00 ч., 155 каб.)
 4. доц. д-р Огнян Ковачев - „Филмовата адаптация: взаимодействие между литература и кино”
 5. доц. д-р Красимира Алексова и гл.ас.д-р Стефанка Абазова - „Социална психология на езика – методи и изследвания”
 6. проф. д-р Йовка Тишева, доц.д-р Петя Осенова, доц. д-р Красимира Алексова и доц. д-р Марина Джонова - „Типологични, семантични, формални и прагматични аспекти на описанието на съвременния български език” (време на провеждане - четвъртък, 16 ч., 147 каб.)
 7. проф. дфн Ангел Ангелов - „Екология на езика”
 8. проф. д-р Гергана Дачева - „Актуални въпроси на писмената комуникация”
 9. доц. д-р Надежда Сталянова - „Публична реч”
 10. доц. д-р Илиана Чекова-Димитрова - „Бит и ритуал в Средновековна Рус” (време на провеждане - понеделник, 8.30-10.00 ч., 130 каб.)
 11. проф.дфн Искра Христова-Шомова - "Библейски сюжети в литературата и в киното" (време на провеждане - понеделник от 9 ч. в 144 каб.)
 12. проф. дфн Маргарет Димитрова и д-р Миглена Иванова /БАН/ - „Облеклото и езикът: традиции и модерност” (вторник, 18.00 ч., 176Б каб., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)
 13. гл.ас. д-р Венета Савова - Идеите на Средновековието: Народът Божи и Човекът Божи”
 14. проф. д-р Т. Ангелова - „Учебни речеви жанрове – прагмалингвистични, социолингвистични, психолингвистични и текстолингвистични аспекти. Формиране на критическо мислене у учениците при писане” (време на провеждане - сряда, 17.00 ч., каб. 126А)
 15. доц. А. Радкова и гл.ас. д-р М. Падешка - „Методически и лингвистични проблеми при подготовка на учителя по български език в интеркултурна среда” (четвъртък, 16.30 ч., зала 247 А)
 16. проф. д-р Владимир Атанасов - „Техники на писането” (вторник, 16.00 ч, 247 А)
 17. гл.ас. д-р Наталия Пеева - „Интертекстуални практики на писане в средното училикще /ателие по писане/” (първа сбирка - 1 март, вторник, 17.45, каб. 126А)
 18. д-р Марияна Кирова - „Женските персонажи в българската възрожденска белетристика” (първа сбирка - 1.03., вторник, 13.30 ч., 138 каб.)
 19. проф. дбн Цветан Минков - „Екологична антропология” (първа сбирка - 1.03., вторник, 14.30 ч., 138 каб.)
 20. доц. д-р Николай Вуков - „Антропология на социализма и постсоциализма” (първа сбирка - 1.03., вторник, 13 ч., 138 каб.)
 21. проф. дфн Николай Аретов - „История на българската криминална литература” (първа сбирка - 1.03., вторник, 14 ч., 138 каб.)

    22. доц. д-р Румен Бояджиев – „Ранносредновековната мобилност и християнското поклонничество като културен феномен” (време на провеждане - четвъртък, 16-18 ч., 134 ауд.)

 

Студентите посещават и се явяват на изпит на СИД-а, който са посочили като свое първо желание. Студентите, посочили като първо желание СИД, който не стартира, се пренасочват към СИД-а, посочен от тях като второ желание или, ако и той не стартира, към друг СИД.

 

Студентите от специалност «Славянска филология» могат да посещават и да се явяват на изпит на някой от СИД-овете в този списък, като уведомяват преподавателя и се записват в намиращия се в него списък до 10 март 2016 г.

 

Всеки студент, независимо от специалността, има право да посещава и други СИД-ове, освен посочените по първо желание, като уведомява преподавателя и се записва в намиращия се в него списък до 10 март 2016 г. Кредитите за тези допълнителни СИД-ове ще бъдат записани като допълнителни, освен при мотивирано писмено изразено желание от студента те да бъдат признати като задължителни.

 

Смяна на СИД, посочен като първо желание, с друг от настоящия списък, става след подаване на писмена молба до Декана в срок до 7 март 2016 г.

 

 

Доц. д-р Бойко Пенчев,

Декан на ФСлФ

 

 college-arts new

 

Свободноизбираеми дисциплини във ФСлФ

Летен семестър 2017/18 г.

 

Стартиращи свободноизбираеми дисциплини за летния семестър на 2017/2018 г.

 

Българска филология

 1. Проф. д-р Андрей Бояджиев, „Началото на кирилицата“
 2. Доц. д-р Диана Атанасова, „Да четем агиографията: наративни модели и интерпретативни подходи“ (задочно обучение).
 3. Гл.ас. д-р Венета Савова, "Идеите на Средновековието: Народът Божи и Човекът Божи" (задочно обучение).
 4. Дфн Росен Малчев и доц. д-р Константин Рангочев – „Археография и етнология (Практическо изследване на старопечатни книги и ръкописни бележки от църковни библиотеки, обществени и частни сбирки)“.
 5. Гл. ас. д-р Мария Полимирова (ЦСВП „Проф. Иван Дуйчев”), „Печатната книга в българската книжовна традиция и култура“
 6. проф. дфн Ангел Г. Ангелов, „Социолингвистика“
 7. проф. дфн Юлияна Стоянова, „Психолингвистика“
 8. проф. Й. Тишева, проф. П. Осенова, проф. Кр. Алексова, доц. М. Джонова, „Типологични, семантични, формални и прагматични аспекти на описанието на съвременния български език“ (задочно обучение)
 9. Проф. дфн Валери Стефанов, „Тялото. Телесността“
 10. Гл.ас. д-р Надежда Стоянова – Модернизъм и време. Българска литература от 20-те и 30-те години на ХХ в (задочно обучение).
 11. Проф. Румяна Дамянова, „Епистоларната култура на Българското възраждане“
 12. Проф. дбн Цветан Минков, „Физическа антропология“
 13. Проф. дфн Николай Аретов, „История на българската криминална литература“
 14. Доц. д-р Николай Вуков, „Антропология на социализма и постсоциализма. Памет, наследство, репрезентация“
 15. д-р Даниела Беличовска, „Диалог и конфликтност между селото и града в българската проза от Осв. до края на Първата световна война“
 16. Доц. д-р Людмила Малинова, „Българска поезия, писана от жени – 19 - 20 век“
 17. Д-р Росица Чернокожева, „Българската литература за деца – психоаналитични и психодраматични прочити (90-те години на ХIХ век – 40-те години на ХХ век)“
 18. доц. Дарин Тенев, ас. Еньо Стоянов, „Лъвкрафт, или как се прави фикционален свят"
 19. Доц. д-р Илиана Чекова, "Светци и святост в Slavia Orthodoxa"
 20. Доц. д-р Илиана Чекова "Българи и източни славяни през Средновековието и Възраждането – културни взаимодействия" (задочно обучение)
 21. Доц. д-р Цветанка Аврамова, „Българско словообразуване“
 22. гл. ас. д-р Наталия Христова, „Дигитален хуманизъм и литературно образование“ (задочно обучение)
 23. проф. д-р Татяна Ангелова, „Учебни речеви жанрове“
 24. проф. Владимир Атанасов, „Образование, миграции, култури“ (задочно обучение)
 25. доц. д-р А. Радкова и гл. ас. д-р М. Падешка, „Обучението по български език в интеркултурна среда“
 26. проф. д-р Владимир Атанасов, „Техники на писането”
 27. гл. ас. д-р Н. Христова, „Трансхуманизъм и бъдещето на образованието“
 28. Проф. дфн Искра Христова-Шомова, „Християнските празници“ – БФ, (задочно обучение)
 29. Проф. дфн Вася Велинова (ЦСВП “Проф. Иван Дуйчев”) – “Слово и образ в библейски контекст”
 30. проф. Кр. Алексова, проф. П. Осенова, „Типологични и формални аспекти на описанието на съвременния български език“
 31. проф. Й. Тишева, доц. М. Джонова, „Семантични и прагматични аспекти на съвременния български език“

 

Балканистика

 1. Проф. д-р Рая Заимова, „Балканите между изтока и запада“
 2. Доц. д-р Румен Бояджиев, „Християнски свети места на Балканите“
 3. Доц. д-р Николай Димитров, „Социална психология в балкански контекст“
 4. Гл. ас. д-р Александра Трифонова, „Гръцки общности в България (XV – XIX век). История, изкуство и култура“

 

Руска филология

 1. доц. дфн Валери Занглигер, „Увод в лингвокултурологията“
 2. проф. д-р Красимира Алексова, "Езикова култура на българския език"
 3. доц. Илка Бирова, „Играта като метод в обучението по руски език"
 4. доц. д-р Антония Радкова, “Оценяване на комуникативната компетентност в обучението по руски език”
 5. Доц. д-р Илиана Чекова, "Светци и святост в Slavia Orthodoxa"

 

       Д-р Виктор Рогозенски (Институт за исторически изследвания, БАН) - "История на славянските народи в ново, най-ново време и съвременността" (факултатив)

 

 

Записването за СИД през летния семестър на учебната 2017/18 г. година става през системата СУСИ. Първият етап на записването започва на 24.01.2018 г. и приключва на 18.02.2018 г. Студентите задават статус „Записана” на дисциплината, която желаят да посещават, а поне още една дисциплина посочват със статус „Резервна”, в случай че желаната от тях дисциплина не събере нужния брой студенти.

 

Студентите БФ задочно обучение се записват за СИД в каб. 215.