Специалности

Бакалавърски програми

 

 Свободноизбираеми дисциплини - зимен семестър на уч. 2015/2016 г.

 

 

student new

 

 

Проф. д-р Ангел Петров – Дискурс и дискурсна компетентност

 

Проф. д-р Владимир Атанасов – Образование и мултикултуризъм

 

Доц. д-р Ани Илков – Българска литературна идентичност (топоси, места и територии на българската литература)

 

Гл. ас. д-р Диана Атанасова – Култът към светците. Българските светци

 

Гл. ас. д-р Диана Атанасова – Да четем агиографията: наративни модели и интерпретативни подходи

 

Проф. дбн Цветан Минков – Физическа антропология

 

Доц. д-р Бисера Дакова – Символизъм/сецесион в българската литература през първите три десетилетия на ХХ век

 

Д-р Марияна Кирова – Нови аспекти за литературното дело на български творци в архивните източници

 

Доц. д-р Константин Рангочев, д-р Росен Малчев – Средновековно културно пространство

 

Доц. д-р Румен Бояджиев – Ранносредновековната мобилност и християнското поклоничество като културен феномен

 

Доц. д-р Антония Радкова – Оценяване на комуникативната компетентност в обучението по руски език

 

Доц. д-р Илка Бирова – Играта като метод в обучението по руски език (РФ – 3 и 4 курс) – четвъртък, 16.15 ч., 127 каб.

 

Гл. ас. д-р Герасим Петрински - Късноантична и византийска реторика (Курсът ще започне на 6.10.2015 г. Желаещите да се запишат могат да го направят на имейл: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

 

college-students-lecture

 

Списък

на свободноизбираемите дисциплини за летния семестър на учебната 2015/16 г.

 

 

 1. проф. Амелия Личева, проф. Миглена Николчина, доц. Огнян Ковачев, доц. Цвета Хубенова, доц. Калин Михайлов и гл.ас. д-р Камелия Спасова - „Западноевропейският модернизъм”
 2. доц. д-р Калин Михайлов - „Достоевски и „християнският роман” (време на провеждане - понеделник, 18.15 ч., 152 каб.)
 3. доц. д-р Дарин Тенев - „Ти беше смъртта ми: литература и смърт” (първа сбирка - 2 март, сряда, 18.00 ч., 155 каб.)
 4. доц. д-р Огнян Ковачев - „Филмовата адаптация: взаимодействие между литература и кино”
 5. доц. д-р Красимира Алексова и гл.ас.д-р Стефанка Абазова - „Социална психология на езика – методи и изследвания”
 6. проф. д-р Йовка Тишева, доц.д-р Петя Осенова, доц. д-р Красимира Алексова и доц. д-р Марина Джонова - „Типологични, семантични, формални и прагматични аспекти на описанието на съвременния български език” (време на провеждане - четвъртък, 16 ч., 147 каб.)
 7. проф. дфн Ангел Ангелов - „Екология на езика”
 8. проф. д-р Гергана Дачева - „Актуални въпроси на писмената комуникация”
 9. доц. д-р Надежда Сталянова - „Публична реч”
 10. доц. д-р Илиана Чекова-Димитрова - „Бит и ритуал в Средновековна Рус” (време на провеждане - понеделник, 8.30-10.00 ч., 130 каб.)
 11. проф.дфн Искра Христова-Шомова - "Библейски сюжети в литературата и в киното" (време на провеждане - понеделник от 9 ч. в 144 каб.)
 12. проф. дфн Маргарет Димитрова и д-р Миглена Иванова /БАН/ - „Облеклото и езикът: традиции и модерност” (вторник, 18.00 ч., 176Б каб., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)
 13. гл.ас. д-р Венета Савова - Идеите на Средновековието: Народът Божи и Човекът Божи”
 14. проф. д-р Т. Ангелова - „Учебни речеви жанрове – прагмалингвистични, социолингвистични, психолингвистични и текстолингвистични аспекти. Формиране на критическо мислене у учениците при писане” (време на провеждане - сряда, 17.00 ч., каб. 126А)
 15. доц. А. Радкова и гл.ас. д-р М. Падешка - „Методически и лингвистични проблеми при подготовка на учителя по български език в интеркултурна среда” (четвъртък, 16.30 ч., зала 247 А)
 16. проф. д-р Владимир Атанасов - „Техники на писането” (вторник, 16.00 ч, 247 А)
 17. гл.ас. д-р Наталия Пеева - „Интертекстуални практики на писане в средното училикще /ателие по писане/” (първа сбирка - 1 март, вторник, 17.45, каб. 126А)
 18. д-р Марияна Кирова - „Женските персонажи в българската възрожденска белетристика” (първа сбирка - 1.03., вторник, 13.30 ч., 138 каб.)
 19. проф. дбн Цветан Минков - „Екологична антропология” (първа сбирка - 1.03., вторник, 14.30 ч., 138 каб.)
 20. доц. д-р Николай Вуков - „Антропология на социализма и постсоциализма” (първа сбирка - 1.03., вторник, 13 ч., 138 каб.)
 21. проф. дфн Николай Аретов - „История на българската криминална литература” (първа сбирка - 1.03., вторник, 14 ч., 138 каб.)

    22. доц. д-р Румен Бояджиев – „Ранносредновековната мобилност и християнското поклонничество като културен феномен” (време на провеждане - четвъртък, 16-18 ч., 134 ауд.)

 

Студентите посещават и се явяват на изпит на СИД-а, който са посочили като свое първо желание. Студентите, посочили като първо желание СИД, който не стартира, се пренасочват към СИД-а, посочен от тях като второ желание или, ако и той не стартира, към друг СИД.

 

Студентите от специалност «Славянска филология» могат да посещават и да се явяват на изпит на някой от СИД-овете в този списък, като уведомяват преподавателя и се записват в намиращия се в него списък до 10 март 2016 г.

 

Всеки студент, независимо от специалността, има право да посещава и други СИД-ове, освен посочените по първо желание, като уведомява преподавателя и се записва в намиращия се в него списък до 10 март 2016 г. Кредитите за тези допълнителни СИД-ове ще бъдат записани като допълнителни, освен при мотивирано писмено изразено желание от студента те да бъдат признати като задължителни.

 

Смяна на СИД, посочен като първо желание, с друг от настоящия списък, става след подаване на писмена молба до Декана в срок до 7 март 2016 г.

 

 

Доц. д-р Бойко Пенчев,

Декан на ФСлФ

 

 college-arts new

 

Свободноизбираеми дисциплини във ФСлФ

Летен семестър 2017/18 г.

 

Стартиращи свободноизбираеми дисциплини за летния семестър на 2017/2018 г.

 

Българска филология

 1. Проф. д-р Андрей Бояджиев, „Началото на кирилицата“
 2. Доц. д-р Диана Атанасова, „Да четем агиографията: наративни модели и интерпретативни подходи“ (задочно обучение).
 3. Гл.ас. д-р Венета Савова, "Идеите на Средновековието: Народът Божи и Човекът Божи" (задочно обучение).
 4. Дфн Росен Малчев и доц. д-р Константин Рангочев – „Археография и етнология (Практическо изследване на старопечатни книги и ръкописни бележки от църковни библиотеки, обществени и частни сбирки)“.
 5. Гл. ас. д-р Мария Полимирова (ЦСВП „Проф. Иван Дуйчев”), „Печатната книга в българската книжовна традиция и култура“
 6. проф. дфн Ангел Г. Ангелов, „Социолингвистика“
 7. проф. дфн Юлияна Стоянова, „Психолингвистика“
 8. проф. Й. Тишева, проф. П. Осенова, проф. Кр. Алексова, доц. М. Джонова, „Типологични, семантични, формални и прагматични аспекти на описанието на съвременния български език“ (задочно обучение)
 9. Проф. дфн Валери Стефанов, „Тялото. Телесността“
 10. Гл.ас. д-р Надежда Стоянова – Модернизъм и време. Българска литература от 20-те и 30-те години на ХХ в (задочно обучение).
 11. Проф. Румяна Дамянова, „Епистоларната култура на Българското възраждане“
 12. Проф. дбн Цветан Минков, „Физическа антропология“
 13. Проф. дфн Николай Аретов, „История на българската криминална литература“
 14. Доц. д-р Николай Вуков, „Антропология на социализма и постсоциализма. Памет, наследство, репрезентация“
 15. д-р Даниела Беличовска, „Диалог и конфликтност между селото и града в българската проза от Осв. до края на Първата световна война“
 16. Доц. д-р Людмила Малинова, „Българска поезия, писана от жени – 19 - 20 век“
 17. Д-р Росица Чернокожева, „Българската литература за деца – психоаналитични и психодраматични прочити (90-те години на ХIХ век – 40-те години на ХХ век)“
 18. доц. Дарин Тенев, ас. Еньо Стоянов, „Лъвкрафт, или как се прави фикционален свят"
 19. Доц. д-р Илиана Чекова, "Светци и святост в Slavia Orthodoxa"
 20. Доц. д-р Илиана Чекова "Българи и източни славяни през Средновековието и Възраждането – културни взаимодействия" (задочно обучение)
 21. Доц. д-р Цветанка Аврамова, „Българско словообразуване“
 22. гл. ас. д-р Наталия Христова, „Дигитален хуманизъм и литературно образование“ (задочно обучение)
 23. проф. д-р Татяна Ангелова, „Учебни речеви жанрове“
 24. проф. Владимир Атанасов, „Образование, миграции, култури“ (задочно обучение)
 25. доц. д-р А. Радкова и гл. ас. д-р М. Падешка, „Обучението по български език в интеркултурна среда“
 26. проф. д-р Владимир Атанасов, „Техники на писането”
 27. гл. ас. д-р Н. Христова, „Трансхуманизъм и бъдещето на образованието“
 28. Проф. дфн Искра Христова-Шомова, „Християнските празници“ – БФ, (задочно обучение)
 29. Проф. дфн Вася Велинова (ЦСВП “Проф. Иван Дуйчев”) – “Слово и образ в библейски контекст”
 30. проф. Кр. Алексова, проф. П. Осенова, „Типологични и формални аспекти на описанието на съвременния български език“
 31. проф. Й. Тишева, доц. М. Джонова, „Семантични и прагматични аспекти на съвременния български език“

 

Балканистика

 1. Проф. д-р Рая Заимова, „Балканите между изтока и запада“
 2. Доц. д-р Румен Бояджиев, „Християнски свети места на Балканите“
 3. Доц. д-р Николай Димитров, „Социална психология в балкански контекст“
 4. Гл. ас. д-р Александра Трифонова, „Гръцки общности в България (XV – XIX век). История, изкуство и култура“

 

Руска филология

 1. доц. дфн Валери Занглигер, „Увод в лингвокултурологията“
 2. проф. д-р Красимира Алексова, "Езикова култура на българския език"
 3. доц. Илка Бирова, „Играта като метод в обучението по руски език"
 4. доц. д-р Антония Радкова, “Оценяване на комуникативната компетентност в обучението по руски език”
 5. Доц. д-р Илиана Чекова, "Светци и святост в Slavia Orthodoxa"

 

       Д-р Виктор Рогозенски (Институт за исторически изследвания, БАН) - "История на славянските народи в ново, най-ново време и съвременността" (факултатив)

 

 

Записването за СИД през летния семестър на учебната 2017/18 г. година става през системата СУСИ. Първият етап на записването започва на 24.01.2018 г. и приключва на 18.02.2018 г. Студентите задават статус „Записана” на дисциплината, която желаят да посещават, а поне още една дисциплина посочват със статус „Резервна”, в случай че желаната от тях дисциплина не събере нужния брой студенти.

 

Студентите БФ задочно обучение се записват за СИД в каб. 215.

Свободноизбираеми дисциплини във ФСлФ

за летния семестър на учебната 2016/17 г.

(редовно обучение)

 

272

 

Записването за СИД през летния семестър на учебната 2016/17 г. година става през системата СУСИ. Първият етап на записването започва на 1.02.2017 и приключва на 22.02.2017 г. Студентите задават статус „Записана” на дисциплината, която желаят да посещават, а поне още една дисциплина посочват със статус „Резервна”, в случай че желаната от тях дисциплина не събере нужния брой студенти.

 

Учебният план за студентите от I курс не предвижда кредити от СИД, така че те могат да посещават избрани от тях дисциплини, но няма да се записват в системата.

 

Специалност „Българска филология”

 1. Проф. дфн Ангел Ангелов, „Екология на езика”
 2. Доц. д-р Красимира Алексова, гл. ас д-р Стефанка Абазова, „Социална психология на езика – методи и изследвания”
 3. Проф. д-р Йовка Тишева, доц. д-р Красимира Алексова, проф. д-р Петя Осенова, доц. д-р Марина Джонова, „Типологични, семантични, формални и прагматични аспекти на описанието на съвременния български език”
 4. Доц. д-р Ива Трифонова, „Клетвата: традиции, иновации и начини на изразяване”
 5. Д-р Марияна Кирова, „Женските персонажи в българската възрожденска белетристика”
 6. Проф. дфн Николай Аретов, „История на българската криминална литература”
 7. Д-р Мария Пилева, „Религиозни теми и мотиви в преводите на англоезична белетристика”
 8. Проф. дфн Румяна Дамянова, „Епистоларната култура на Българското възраждане”
 9. Д-р Даниела Беличовска, „Диалог и конфликтност между селото и града в българската проза от Освобождението до края на Първата световна война”
 10. Доц. д-р Николай Вуков, „Антропология на социализма и постсоциализма. Памет, наследство, репрезентация”
 11. Доц. д-р Константин Рангочев, дфн Росен Малчев, „Археография и етнология”
 12. Доц. д-р Андрей Бояджиев, „Глаголицата до XIII век”
 13. Гл. ас. д-р Наталия Христова, „Интертекстуални практики на писане в средното училище”
 14. Гл. ас. д-р Людмила Берковска, „Четенето като проблем на литературното образование в съвременния социокултурен контекст”
 15. Проф. д-р Владимир Атанасов, „Техники на писането”
 16. Проф. д-р Владимир Атанасов, „Образование и мултикултурализъм”
 17. Проф. д-р Татяна Ангелова, „Учебни речеви жанрове - прагмалингвистични, социолингвистични, психолингвистични и текстолингвистични аспекти”
 18. Доц. д-р Антония Радкова и гл. ас. д-р Мая Падешка, „Методически и лингвистични проблеми при подготовка на учителя по български език в интеркултурна среда”
 19.  Доц. д-р Дарин Тенев, гл. ас. д-р Камелия Спасова, гл. ас. д-р Мария Калинова, ас. Еньо Стоянов, „Дискурсът за глупостта в хуманитарното поле”
 20. Доц. д-р Огнян Ковачев, „Филмовата адаптация II – митология, литература, кино”
 21. Гл. ас. д-р Камелия Спасова, „Силата на примера: философи четат литература”
 22. Доц. д-р Герасим Петрински, „Реторика”
 23. Проф. дфн Вася Велинова, „Поезия и музика през Средновековието”
 24. Проф. дбн Цветан Минков, „Физическа антропология”

*Студентите от специалност Българска филология могат да избират СИД-ове и от специалност Балканистика.

 

Специалност „Руска филология”

 1. Доц. д-р Красимира Алексова, доц. д-р Марина Джонова, „Езикова култура на българския език”
 2. Доц. д-р Антония Радкова, „Оценяване на комуникативната компетентност в обучението по руски език”
 3. Проф. дфн Тотка Стоева, „Руската интонация в съпоставка с българската”
 4. Доц. д-р Илиана Чекова-Димитрова, „Светци и святост в Slavia Orthodoxa”
 5. Доц. дфн Валери Занглигер, „Увод в лингвокултурологията”

 

Специалност „Балканистика”

 1. Ст.н.с. д-р Рая Заимова, „Балканска модерност”
 2. Доц. д-р Екатерина Търпоманова, „Компютърна лингвистика”
 3. Гл. ас. д-р Александра Трифонова, „Гръцки общности в България (средата на ХV – началото на ХIХ в.)”
 4. Доц. д-р Румен Бояджиев, „Ранносредновековната мобилност и християнското поклонничество като културен феномен”

 

 

Свободноизбираеми дисциплини във ФСлФ

Летен семестър 2018/19 г.

 

Българска филология

Редовно обучение

Общи

 1. Проф. дфн Николай Аретов – История на българската криминална литература (вторник, 26 февруари, 14.00 ч., пред 138 каб.)
 2. Доц. д-р Николай Вуков - Антропология на социализма и постсоциализма. Памет, наследство, репрезентация
 3. Д-р Даниела Беличовска – Диалог и конфликтност между селото и града в българската проза от Осв. до края на Първата св. в. (петък, 01.03, от 16,30 ч. пред 138 каб.)
 4. Доц. д-р Людмила Малинова – Българска поезия, писана от жени – 19.-20. век (28 февруари, четвъртък, 13.00 ч. пред 148 ауд.)
 5. Д-р Росица Чернокожева - Българската литература за деца – психоаналитични и психодраматични прочити (90-те години на ХIХ век – 40-те години на ХХ век) - четвъртък, 18 ч.,  каб. 146
 6. Проф. дфн Ангел Ангелов – Екология на езика (7 март, четвъртък, 16 ч., 142 каб.)
 7. Д-р Ласка Ласкова - Логиката в лингвистиката. Въведение (първа среща - 26.02. /вторник/, 14 ч., 160 ауд.)
 8. Проф. Й. Тишева, проф. Вл. Жобов, проф. П. Осенова, проф. К. Алексова, доц. М. Джонова - Актуални тенденции в съвременния български език (С оглед подготовката за държавен изпит, модул „Съвременен български език“) - първа среща - 26.02. /вторник/, 16 ч., каб. 147

 9. Гл. ас. д-р Богдана Паскалева - Софокъл: Античността и нейното наследство (първа организационна среща, 21.02, четвъртък, 18.00 ч., 136 ауд.)
 10. Доц. д-р Владимир Теохаров (ФФ) - Литературата като религия (първа среща - 27.02. /сряда/, 18 ч., 136 ауд.)
 11. Доц. Цветанка Аврамова – Българско словообразуване
 12. Доц. д-р Анета Димитрова - Старобългарски преводи в късни ръкописи
 13. Проф. дфн Вася Велинова - Слово и образ (изкуството на ръкописната книга през Средновековието) за студенти от специалностите БФ, РФ и СФ
 14. Доц. д-р Константин Рангочев и гл. ас. дфн Росен Малчев - Археогрфия и етнология (Практическо изследване на старопечатни книги и ръкописни бележки от църковни библиотеки, обществени и частни сбирки)

Методически

 1. Проф. д-р Т. Ангелова - Учебни речеви жанрове – прагмалингвистични, социолингвистични, психолингвистични и текстолингвистични аспекти. Формиране на критическо мислене у учениците при писане
 2. Доц. д-р Антония Радкова - Обучението по български език в интеркултурна среда (четвъртък, 16 - 18 ч., каб. 247А)
 3. Проф. д-р Владимир Атанасов - Техники на писането (вторник, 16.30 ч., каб. 247А)
 4. Гл. ас. д-р Наталия Христова - Трансхуманизъм и бъдещето на образованието (първа среща - 1 март /петък/ от 12 ч. в каб. 247A)

 

Задочно обучение

Общи

 1. Доц. д-р Надежда Александрова - Приключения на чувствата във възрожденската литература
 2. Гл. ас. д-р Мария Илчевска - Мит и фолклор. Модели на свят
 3. Гл. ас. д-р Надежда Стоянова - Модернизъм и време. Българска литература от 20-те и 30-те години на ХХ век (01.02. от 14 часа в 138 кабинет)
 4. Проф. дфн Искра Христова-Шомова - Християнските празници
 5. Проф. д-р Маргарет Димитрова - Преписите на „История славянобългарска“ на о. Паисий Хилендарски: хора, селища, пътища
 6. Доц. д-р Диана Атанасова-Пенчева - Да четем агиографията: наративни модели и интерпретативни подходи

Методически

 1. Проф. д-р Владимир Атанасов - Образование, миграции, култури
 2. Гл. ас. д-р Наталия Христова - Дигитален хуманизъм и литературно образование

 

Руска филология

 1. Доц. Илка Бирова – Играта като метод в обучението по руски език
 2. Проф. Красимира Алексова - Езикова култура на българския език

 

Балканистика

 1. Проф. д-р Рая Заимова – Балканите между изтока и запада
 2. Доц. д-р Румен Бояджиев – Християнски свети места на Балканите (извън националните ни граници)
 3. Доц. д-р Николай Димитров – Социална психология в балкански контекст
 4. Доц. д-р Петко Петков – Славянската книга на Балканите

 

Записването за СИД през летния семестър на учебната 2018/19 г. става през системата СУСИ. Първият етап на записването започва на 21.01. и приключва на 17.02.2019 г. Студентите задават статус „Записана” на дисциплината, която желаят да посещават, а поне още една дисциплина посочват със статус „Резервна”, в случай че желаната от тях дисциплина не събере нужния брой студенти.

Студентите в специалност „Българска филология“ от 1 и 2 курс трябва да наберат в хода на  цялото си обучение си 3 общи и 2 методически (педагогически) свободноизбираеми дисциплини. Студентите от „Българска филология“ от 3, 4 (и 5 курс – задочно), обучаващи се по стария учебен план, трябва да наберат общо 5 свободноизбираеми дисциплини за цялото си обучение, от които поне една методическа.

Студентите БФ задочно обучение се записват за СИД в каб. 215.