Специалности

Бакалавърски програми

 

 

 

СИД-ове за зимния семестър на 2022-2023 г.

 

 

Българска филология (редовно обучение)

 

Избираеми дисциплини само за първи курс

 1. Старогръцки език
 2. Славянски език: полски език, чешки език, сръбски и хърватски език, словашки език, украински език, словенски език
 3. Руски език

Избираеми дисциплини за 2,3 и 4 курс

 1. Доц. д-р Венета Савова, дфн Росен Малчев, Вяра и култ: памет за ранните български светци
 2. Доц. д-р Венера Байчева, Психолингвистика и чуждоезиково обучение
 3. Проф. дфн Искра Шомова-Христова, Антични сюжети в литературата и киното
 4. Проф. дфн Вася Велинова, Идеи за човека, за свободата му и за мястото му в обществото през Българското средновековие
 5. Проф. д-р Ангел Ангелов, Социолингвистика
 6. Гл.ас. д-р Ласка Ласкова, Формална семантика. Въведение
 7. Проф. д-р Гергана Дачева, доц. д-р Владислав Миланов, Език и право
 8. Проф. дфн Николай Папучиев, гл.ас д-р Мария Маринова-Панова, Антропология на съвременността
 9. Доц. д-р Мирена Пацева, Българското ударение
 10. Проф. д- Маргарет Димитрова, Дрехи и думи, болка и думи. Из историческата лексикология: всекидневни грижи и думи. Балкански взаимодействия и паралели
 11. Доц. д-р Камелия Спасова, Поетика на примера

 

Избираеми дисциплини с методическа насоченост*

 1. Проф. д-р Владимир Атанасов, Образование и мултикултурализъм (само за студенти от 3 и 4 курс, Българска филология, Славянска филология)
 2. Проф. д-р Ангел Петров, Дискурс и дискурсна компетентност (само за студенти от 3 и 4 курс, Българска филология)

 

 

Руска филология

 1. Доц. д-р Красимира Петрова, Приложна лингвистика (работа с електронни езикови ресурси) – 2-4 курс
 2. Доц. д-р Силвия Петкова, Съвременният политически дискурс и проблемите на превода (задължителен за студентите от 3 курс на преводаческия профил)
 3. Доц. д-р Силвия Петкова, Руската разговорна реч: семантика, прагматика, превод (задължителен за студентите от 4 курс на преводаческия профил)
 4. Гл.ас. д-р Владимир Манчев, Превод на научен текст (3, 4 курс)

 

Избираеми дисциплини с методическа насоченост*

 1. Д-р Росица Хаджигеоргиева, Автентичният текст в помощ на обучението по руски език (4 курс)

 

*Студентите от специалностите БФ, СФ и РФ (избрали методическия модул), обучаващи се по учебните планове до 2017-2018 г., трябва да наберат за целия курс на обучение поне една избираема дисциплина с методическа насоченост.

Студентите (избрали методическия модул), обучаващи се по учебните планове от 2017-2018 г. и 2021-2022 г., трябва да имат поне две избираеми дисциплини с методическа насоченост за целия курс на обучението.

 

Балканистика

 1. Доц. д-р Румен Бояджиев, Християнски свети места на Балканите (извън националните ни граници)
 2. Проф. д- Маргарет Димитрова, Дрехи и думи, болка и думи. Из историческата лексикология: всекидневни грижи и думи. Балкански взаимодействия и паралели
 3. Доц. д-р Валентина Васева, Обичаите от жизнения цикъл при балканските народи
 4. Доц. д-р Венета Савова, дфн Росен Малчев, Вяра и култ: памет за ранните български светци

 

 

Записването за СИД през зимния семестър на учебната 2022/23 г.  година става през системата  СУСИ. Записването започва на 1.09.2022 и приключва на 27.09.2022 г. за студентите редовно обучение. Студентите задават статус „Записана” на дисциплината, която желаят да посещават, а поне още една дисциплина посочват със статус „Резервна”, в случай че желаната от тях дисциплина не събере нужния брой студенти.

Студентите от специалност Българска филология, първи курс (редовно обучение), записват само чуждоезикови дисциплини, като изборът става на хартиен носител, който ще бъде раздаден на откриването на учебната година. Тогава ще бъде посочен и срокът за записване.

Информацията за студентите от Българска филология, първи курс (задочно обучение), е при програмата им.

 

 

 

СВОБОДНОИЗБИРАЕМИ ДИСЦИПЛИНИ

 

 

Факултет по славянски филологии

Учебна година: 2019/2020

Семестър: зимен, задочно обучение

 

Дисциплина

 

Преподавател

 

За специал-ност

За курсове

 

Вид на дисциплината

1. Развитие на устната и писмената реч на учениците

 

проф. дфн М. Герджикова

гл. ас. д-р Д. Василева

БФ

4, 5

Педагогическа

2.Образование, медии, култури

 

проф. д-р Владимир Атанасов

БФ

4,5

Педагогическа

3. Съвременни концепции за литературно образование

гл. ас. д-р Людмила Берковска

БФ

4,5

Педагогическа

4. Американска литература

доц. д-р Цветана Хубенова

БФ

2,3

Интердис-циплинарна

5. Формално описание на просто изречение

проф. д-р Йовка Тишева

БФ

3 и 4

Интердис-циплинарна

6. Публична реч

доц. д-р Надежда Сталянова

БФ

2,3,4 и 5

Интердис-циплинарна

7. Български художествен авангард

гл.ас. д-р Биляна Борисова

БФ

3,4,5

Интердис-циплинарна

8. По пътищата на преписите на „История славянобългарска“ на о. Паисий Хилендарски: хора, селища, пътища

проф. дфн Маргарет Димитрова

БФ

3,4,5

Интердис-циплинарен

9. Българските светци: културна памет и практики

доц. д-р Диана Атанасова

 

БФ

 

2,3,4

 

Интердис-циплинарна

 

Записването за свободноизбираемите дисциплини става през системата СУСИ. Срокът за записване на студентите задочно обучение е от 20.08.2019 до 09.09.2019 г. (срокът е удължен до 10 септември - системата за избор ще бъде активна до полунощ)

С решение на ФС на ФСлФ от 9.07.2019 г. е прието ограничение на броя на записаните студенти в дадена свободноизбираема дисциплина – максималният брой студенти е 30 за интердисциплинарните и 25 за педагогическите дисциплини.

Според тематичната си насоченост избраемите дисциплини се делят на два вида - интердисциплинарни и педагогически. Студентите от специалност „Българска филология“, задочно обучение за цялото си обучение трябва да наберат кредити от 2 избираеми дисциплини с  педагогическа насоченост.

 

 

СВОБОДНОИЗБИРАЕМИ ДИСЦИПЛИНИ

 

Факултет по славянски филологии

Учебна година: 2020/2021

Семестър: летен, редовно

 

I. Свободоизбираеми дисциплини за специалности, даващи учителска правоспособност (Българска филология, Руска филология и Славянска филология)

Според тематичната си насоченост избраемите дисциплини се делят на два вида - интердисциплинарни и педагогически.

Студентите от специалност „Българска филология“ задължително трябва да съберат кредити от 2 избираеми педагогически дисциплини (за целия курс на обучение). Педагогическите дисциплини се избират от студентите от специалност „Българска филология“ само от 3-ти и 4-ти курс). Две избираеми педагогически дисциплини задължително трябва да имат и студентите от специалностите „Славянска филология“ и „Руска филология“, избрали педагогически профил.

 

Дисциплина

Преподавател

За специалности

За курсове

 

Вид на дисциплината

1. Публична реч

Доц. д-р Надежда  Михайлова-Сталянова

БФ

1

Интердисциплинарен

2. Езикова култура на българския език

Проф. д-р Красимира Алексова

Руска филология

1

Интердисциплинарен

3. Социолингвистика и еколингвистика

Проф. дфн Ангел Ангелов

СлФ, БФ

4 и 5

Интердисциплинарен

4. Логиката в лингвистиката, въведение

Гл. ас. д-р Ласка Ласкова

БФ

2

Интердисциплинарен

5. Електронно обучение – разработване на ресурси за български език

Доц. д-р Атанас Атанасов

БФ, СлФ

3 и 4

Интердисциплинарен

6. Играта като метод в обучението по руски език

Доц. д-р Илка Бирова

Руска филология

3 и 4

Интердисциплинарен

7. Овидий, „Метаморфози“: Античността и нейното наследство

Гл.ас. д-р Камелия Спасова, гл.ас.д-р Богдана Паскалева

БФ

1,2,3 и 4

Интердисциплинарен

8. Диалогични прочити и критическо четене в училище

Проф. дпн Адриана Дамянова

БФ

3,4

Педагогически

9. Техники на писането

Проф. д-р Владимир Атанасов

БФ

3, 4

Педагогически

10. Трансхуманизъм и бъдещето на образованието

Гл. ас. д-р Наталия Христова

БФ

3, 4

Педагогически

11. Руско-български морфологични паралели

Гл. ас. д-р Аглая Маврова

Руска филология

3, 4

Педагогически

12. Култове и култови места в България и по света      

Проф. дфн Искра Христова-Шомова и доц. Константин Рангочев

БФ

1-4

Интердисциплинарен

 

 II. Специалност „Балканистика“

Дисциплина

Преподавател

За специалности

За курсове

1. Християнски свети места на Балканите (извън националните ни граници)

Доц. д-р Румен Бояджиев

Балканистика

1-5

2. Чудотворни икони и св. реликви на Балканите

Гл.ас. д-р Александра Трифонова

Балканистика

1-5

3. Славянската книга на Балканите

Доц. д-р Петко Петков

Балканистика

3

4. Обичаите от жизнения цикъл при балканските народи

Доц. д-р Валентина Васева

Балканистика

4-5

 

Студентите от специалност „Балканистика“ набират кредити от избираеми дисциплини съгласно учебния си план. Те могат да избират дисциплини и от списъка за другите специалности, ако това е указано като възможно.

 

 III. Семинар по българска литература

1.  Семинар по българска литература. Новият училищен канон.

Доц. д-р Бойко Пенчев

БФ

2-4 курс

2.  Семинар по българска литература. Модернизмът – мода и всекидневие.

Гл. ас. д-р Надежда Стоянова

БФ

3 и 4 курс

3. Семинар по българска литература. Антропология на социализма и постсоциализма. Памет, наследство, репрезентации.

Доц. д-р Николай Вуков

БФ

3 и 4 курс

 

Семинарът по българска литература е модул от учебния план на специалност „Българска филология“ за студентите от 3 курс. Студентите трябва задължително да изберат една от предложените три дисциплини.

 

IV. Записване

Записването за свободноизбираемите дисциплини става през системата СУСИ. Срокът за записване на студентите редовно обучение е от 15.12.2020 до 10.02.2021 г.

С решение на ФС на ФСлФ от 9.07.2019 г. е прието ограничение на броя на записаните студенти в даден свободноизбираем курс – максимален брой студенти 30 за интердисциплинарните курсове и 25 за педагогическите.

 

 

 

СВОБОДНОИЗБИРАЕМИ ДИСЦИПЛИНИ

 

Факултет по славянски филологии

Учебна година: 2019/2020

Семестър: зимен, редовно обучение

 

Молим колегите от 4. курс, РФ, учителски профил, да ни извинят за неудобството, но СИД-ът на доц. д-р Антония Радкова няма да стартира поради невъзможност от нейна страна. На негово място се обявява СИД "Руско-български морфологични паралели". Срокът за записване остава същият, отново през СУСИ, а студентите, които са записали курса на доц. Радкова ще бъдат информирани през СУСИ за промяната и съответно насочени към курса на гл. ас. д-р Аглая Маврова.

 

Дисциплина

 

Преподавател

 

За специал-ности

 

За курсове

 

Вид на дисципли-ната

1. Приложна лингвистика (работа с електронни езикови ресурси)

доц. д-р Красимира Петрова

РФ,СФ, БФ, Балканистика

2,3,4

Интердис-циплинарна

2. Руската разговорна реч: семантика, прагматика, превод

доц. д-р Силвия Петкова

Руска филология

4

Интердис-циплинарна

3. Съвременният политически дискурс и проблемите на превода

доц. д-р Силвия Петкова

Руска филология

3

Интердис-циплинарна

4. Дискурс и дискурсна компетентност

проф. д-р Ангел Петров

БФ, СФ

3,4

Педагогическа

5. Образование и мултикултурализъм

 

проф. д-р Владимир Атанасов

БФ, СФ

3,4

Педагогическа

6. Четенето като проблем на литературното образование

гл.ас. д-р Людмила Берковска

БФ

3,4

Педагогическа

7. Руско-български морфологични паралели

гл.ас. д-р Аглая Маврова

РФ

4

Педагогическа

8. Митичното и фантастичното в съвременната българска литература

проф. дфн А.Личева, проф. д-р М. Николчина,гл.ас. д-р К. Спасова

БФ, РФ, СФ, Балканис-тика

2,3,4,5

Интердис-циплинарна

9. Логиката в лингвистиката, 2. част

гл.ас. д-р Ласка Ласкова

БФ

3 и 4

Интердис-циплинарна

10. Социолингвистика

проф. дфн Ангел Ангелов

БФ

2,3,4

Интердис-циплинарна

11. Балканските литератури и култури – между старото и новото време (XVIII – XIX в.)

проф. д-р Кирил Топалов

БФ, Балканис-тика

2, 3, 4

Интердис-циплинарна

12. Гласове от и за Българското възраждане: тълкувания на личности и институции

доц. д-р Катя Станева

БФ, СФ

2, 3, 4

Интердис-циплинарна

13. Чий е Ботев?

гл. ас. д-р Сирма Данова, д-р А.Алексиева

БФ, СФ

3, 4

Интердис-циплинарна

14. Антропология на съвременността

доц. д-р Веселка Тончева

БФ, СФ

2, 3, 4

Интердис-циплинарна

15. Нови аспекти в литературното дело на български творци в архивните източници

д-р Мариана Кирова

БФ

2, 3, 4

Интердис-циплинарна

16. Библейски сюжети в литературата и в киното

проф. дфн Искра Христова-Шомова

БФ

2,3,4

Интердис-циплинарна

17. Вяра и култ: памет за ранните български светци (св. Климент Охридски, св. Иван Рилски Чудотворец, св. Йоан Владимир, княз Български)

доц. д-р Венета Савова

дфн Росен Малчев

БФ, СФ и Балканис-тика

2, 3,4(5)

Интердис-циплинарна

18. Балканите вчера и днес

проф. д-р Рая Заимова

Балканис-тика

1-5

Интердис-циплинарна

19. Ранносредновековната мобилност и християнското поклонничество като културен феномен

доц. д-р Румен Бояджиев

Балканис-тика

1-5

Интердис-циплинарна

20. Обичаите от жизнения цикъл при балканските народи

доц. д-р Валентина Васева

Балканис-тика

1-5

Интердис-циплинарна

31. Социална психология в балкански контекст

доц. д-р Николай Димитров

Балканис-тика

1-5

Интердис-циплинарна

 

 

 

За БФ, 1 курс, редовно обучение, през зимния семестър на учебната 2019/2020 г. се предлагат следните СИД:

1. Старогръцки език

2. Славянски език:

 • полски език
 • чешки език
 • сръбски и хърватски език
 • словашки език
 • украински език
 • словенски език

3. Руски език

 

Записването за свободноизбираемите дисциплини става през системата СУСИ. Срокът за записване на студентите редовно обучение е от 20.08.2019 до 20.09.2019 г.

С решение на ФС на ФСлФ от 9.07.2019 г. е прието ограничение на броя на записаните студенти в дадена свободноизбираема дисциплина – максималният брой студенти е 30 за интердисциплинарните и 25 за педагогическите дисциплини.

Според тематичната си насоченост избраемите дисциплини се делят на два вида - интердисциплинарни и педагогически. Студентите от специалност „Българска филология“ и студентите, избрали модула за придобиване на учителска правоспособност от специалност „Славянска филология“, за цялото си обучение трябва да наберат кредити от 2 избираеми дисциплини с педагогическа насоченост.

 

Свободноизбираеми дисциплини за зимния семестър на уч. 2019/2020 г. (задочно обучение)

 

 

 

 

СИД-ове за летния семестър на 2023-2024 г.

 

Записването за СИД през летния семестър на учебната 2023/24 г. става през системата СУСИ. Записването започва съответно на 13.12.2023 и приключва на 18.01.2024 г. за студентите задочно обучение; на 15.12.23 и приключва на 10.02.24 г. за студентите редовно обучение.

Пада ограничението за таван на СИДовете и бройката СИДове, които може да запише един студент. Остават само ограниченията, посочени в обявата, които засягат курсовете или специалността, за която е предназначен курсът.

 

Анотации на СИД-ове за летния семестър на 2023-2024 г.

 

Българска филология (редовно обучение)

Студентите от първи курс, Българска филология, нямат избираема дисциплина по учебен план за летен семестър.

 

Избираеми дисциплини за 2,3 и 4 курс

 1. Проф. дфн Искра Христова-Шомова, доц. д-р Константин Рангочев, Култове и култови места в България и по света (БФ)
 2. Проф.д-р Андрей Бояджиев, Глаголицата до XIII век (БФ, РФ, СФ, Балканистика, само за 3 и 4 курс)
 3. Доц. д-р Огнян Ковачев и екип: доц. д-р К.Спасова, доц. д-р Д.Тенев, доц. д-р Б.Паскалева, проф. дфн А.Личева, проф. д-р К. Михайлов, ас. Л.Трифонова, ас. Фр.Земярска, хон. преп. Йоанна Нейкова, Западноевропейски модернизъм (БФ)
 4. Проф. дфн Ангел Ангелов, Екология на езика (БФ, СФ - за 2, 3 и 4 курс)
 5. Гл. ас. д-р Биляна Борисова, Градът и литературата (литературни проекции на града и градското живеене в българската проза и поезия от края на 19. и началото на 20. век (БФ, СФ)
 6. Проф. д-р Надежда Сталянова, Публична реч (БФ, СФ)
 7. Доц. д-р Яна Сивилова, Детският език (БФ, СФ, РФ, Балканистика - за 2, 3 и 4 курс)
 8. Доц. д-р Владислав Миланов, Парламентарна реч (БФ)
 9. Доц. д-р Богдана Паскалева, Античният роман: античността и нейното наследство (БФ)
 10. Доц. д-р Венера Байчева, Увод в приложната лингвистика (БФ, СФ, РФ, Балканистика - за 2, 3 и 4 курс)
 11. Доц. д-р Мирена Пацева, Ударението в българския език (БФ, СФ, РФ, Балканистика)
 12. Доц. д-р Дарин Тенев, Пластичният гръбнак на литературата: логика на наративните модалности (БФ)
 13. Гл. ас. д-р Катрин Костова, Интерференцията като проблем в обучението по български език (БФ, СФ, РФ, Балканистика - за 2, 3 и 4 курс)
 14. Доц. д-р Галина Петкова, Руската емигрантска София (1919-1944) като място на памет (БФ, РФ - за 3 и 4 курс)
 15. Доц. д-р Цветанка Аврамова, Българското словообразуване (БФ)
 16. Проф. дфн Милена Кирова, доц. д-р Ноеми Стоичкова, гл.ас. д-р Кристина Йорданова, хон.ас. д-р Мартин Колев, Литературна история: ретроспективи и перспективи (БФ)
 17. Проф. дфн Николай Папучиев, гл.ас. д-р Мария Маринова, Антропология на съвременността (БФ, СФ - за 2, 3 и 4 курс)

 

Избираеми дисциплини с методическа насоченост*

 1. Проф. д-р Владимир Атанасов, Техники на писането (само за студенти от 3 и 4 курс - Българска филология, 3, 5 - Славянска филология)
 2. Проф. дпн Адриана Дамянова, Диалогични прочити и критическо четене в училище (само за студенти от 3 и 4 курс, Българска филология)
 3. Доц. д-р Деспина Василева, Практики на гражданското образование в обучението по български език (само за студенти от 3 и 4 курс - Българска филология, 3- 5 - Славянска филология)

 

Семинар по българска литературасамо за 3 и 4 курс

 1. Доц. д-р Николай Вуков, Антропология на социализма и постсоциализма (курс в семинара по българска литература)
 2. Доц. д-р Надежда Стоянова, Модернизмът – мода и всекидневие (курс в семинара по българска литература)
 3. Доц. дфн Бойко Пенчев, Новият български канон (курс в семинара по българска литература)

 

Българска филология (задочно обучение)

 1. Проф. д-р Гергана Дачева, Етикет и протокол
 2. Гл.ас. д-р Димитър Пеев, Православната култура и писането на история по българските земи
 3. Проф. д-р Андрей Бояджиев, Старобългарската глаголица (само за 2, 3 и 4 курс)
 4. Гл. ас. д-р Мария Илчевска, Мит и фолклор. Модели на свят (само за 2, 3 и 4 курс)
 5. Проф. д-р Йовка Тишева, доц. д-р Марина Джонова, Синтаксис, прагматика, комуникация (само за 3, 4 и 5 курс)
 6. Доц. д-р Владислав Миланов, История на българското езикознание
 7. Гл. ас. д-р Биляна Борисова, Градът и литературата (литературни проекции на града и градското живеене в българската проза и поезия от края на 19. и началото на 20. век
 8. Доц. д-р Мирена Пацева, Ударението в българския език

 

Избираеми дисциплини с методическа насоченост*

 1. Доц. д-р Наталия Христова, Дигитален хуманизъм и литературно образование (само 4 и 5 курс)

 

Семинар по българска литературасамо за 3 и 4 курс

 1. Доц. д-р Николай Вуков, Антропология на социализма и постсоциализма (курс в семинара по българска литература)
 2. Проф. д-р Тодор Христов, Въведение в изследванията на българската популярна култура (курс в семинара по българска литература)
 3. Доц. дфн Бойко Пенчев, Новият български канон (курс в семинара по българска литература)

 

Студентите от специалност Българска филология (редовно и задочно обучение) трябва да имат задължително един избран курс от семинара по българска литература (в 3 или 4 курс)

 

Руска филология

 1. Проф. д-р Илка Бирова, Играта като метод в обучението по руски език
 2. Проф. дфн Красимира Алексова, Езикова култура на българския език за русисти
 3. Гл.ас. д-р Елена Меснянкина, Езикът и стилът на интернет

 

*Студентите от специалностите БФ, СФ (избрали методическия модул) и РФ трябва да изберат за целия курс на обучение поне две избираеми дисциплини с методическа насоченост от общо седем за целия курс на обучение.

 

Балканистика

 1. Проф. д-р Румен Бояджиев, Християнски свети места на Балканите (извън националните ни граници)
 2. Доц. д-р Николай Димитров, Социална психология в балкански контекст
 3. Доц. д-р Владислав Миланов, Езикова култура на българския език
 4. Гл.ас. д-р Мартин Стефанов, Сръбски език