Специалности

Бакалавърски програми

 

СИД

летен семестър 2016/2017 година

„Гръцки общности в България (средата на ΧV - началото на ΧΙΧ в.).

История, изкуство и култура

 

Курсът включва лекционни и практически занимания, които целят добиването на основни познания за историята на гръцките общности в България, за цветущото изкуство, както и по-задълбочени познания по гръцки език и основни за гръцката епиграфика.

 

По-специално, лекционните занимания, които ще бъдат съпътствани с презентации на power point, ще запознят студентите с гръцките общности в България, обитавали предимно градовете Пловдив, Асеновград, Мелник, Несебър, Созопол, Поморие и Варна, както и с тяхната богата култура. Ще бъде разгледана историята за създаването, процъфтяването и западането на тези общности, както и ценностите на християнското изкуство (икони, стенописи, църковна утвар, църковна везба), чиито дарителски надписи са добър извор за запознаване с основите на гръцката епиграфика.

 

Практическите занимания предвиждат посещения на няколко музея в София (Национален археологически музей към БАН, Национален исторически музей, Криптата на храм-паметника «Св. Александър Невски» към НХГ, Национален църковен историко-археологически музей при Св. Синод на БПЦ), където студентите ще се запознят с шедьоври на културното наследство – артефакти от християнското изкуство от този период, изработени от членове на гръцките общости. При възможност се предвижда и пътуване – практика до Пловдив, един от градовете, който е имал една от най-цветущите гръцки общности на територията на България.

Софийски университет “Св. Климент Охридски”

Факултет по славянски филологии

Катедра по кирилометодиевистика

ДА ЧЕТЕМ АГИОГРАФИЯТА:

НАРАТИВНИ МОДЕЛИ И ИНТЕРПРЕТАТИВНИ ПОДХОДИ

 

Преподавател: Доц. д-р ДИАНА АТАНАСОВА

Статут на курса: ИЗБИРАЕМ

Образователно-квалификационна степен: БАКАЛАВЪРСКА

Специалност: БЪЛГАРСКА ФИЛОЛОГИЯ

Форма на обучение: ЗАДОЧНО

Електронен курс в MOODLE

 

АНОТАЦИЯ НА КУРСА

            Курсът има да цел да запознае студентите със спецификите на един от основните дялове на средновековната словесност – агиографския. Обект на внимание ще бъдат наративните модели и словесните реализации на две жанрови разновидности – мъчението и житието. Ще бъдат разглеждани и анализирани представителни за двата жанра текстове, като се започне от появилите се още в късноелинистичен контекст повествования и се стигне до оригиналните средновековни български произведения. Ще бъдат потърсени формите на приемственост и интертекстуалните връзки между ранните агиографски текстове (византийски) и по-късно създадените оригинални български жития. Вниманието ще е фокусирано върху византийската традиция - модел и на средновековната българска словесност.

 

УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ

1. Агиография: исторически, контекстуални, макрожанрови аспекти.

2. Конституиране на почитта към светците. Предписанията на църквата и агиографският репертоар.

3. Жанр и наративен модел в повествованията за светците. Епос и/ или роман(с).

4. Моделът на диаметралното противопоставяне. “Епическото” мъчение.

5. Моделът на градационното противопоставяне. Агиографски “романс”.

6. Мъченическото житие: хибридизиране на похватите.

7. “Агиографският епос”: византийските му репрезентации и средновековните български реализации.

8. “Агиографският романс”: примерът на историята за “гръцкия д-р Фауст” (Киприан мага и девицата Юстина).

9. Исторически и идеологически дискурс в агиографските произведения.

10. Силата на думите и думите на силния: апотропейни функции на някои агиографски текстове.

 

ФОРМИРАНЕ НА ОЦЕНКА:

Оценката се формира въз основа на: 1. Участие в дискусиите в часовете (30%); 2. Подготовка и колективно обсъждане на реферати и доклади (30%); 3. Самостоятелна (курсова) работа по тема по избор (40%).

 

Избрана библиография:

 1. Атанасова, Д. Мъченици, текстове, контексти. С., 2008.
 2. Атанасова, Д. Реторика на историчното. С., 2015.
 3. Атанасова, Д. Св. Киприан: пътят на мага. – В: Inter angelos demonesque. Доклади от международна научна конференция, проведена в Лесидрен от 30 август до 1 септември 2001. С., 2005, 119-125.
 4. Атанасова, Д. Чети-минеят и практиките на четене през славянското средновековие. – В: Љубав према образовању и вера у Бога у православним манастирима. Зборник избраних радова. 5. Међународна хиландарска конференциjа. Књига прва. / Love of Learning and Devotion to God in Orthodox Monasteries. Selected Proceedings. 5th International Hilandar Conference. Volume one. Београд/ Columbus, 2006, 119-124.
 5. Атанасова, Д. Как с думи се вършат неща: апотропейната мощ на мъчението на св. Никита. – Християнаска агиология и народни вярвани. Сборник в чест на ст.н.с. Елена Коцева. С., 2008, 169-185.
 6. Атанасова, Д. Тhe Miracles of the Great Martyr Menas in the Medieval Slavic pre-Metaphrastic Menaia-četi (critical edition of the text, based on manuscript 1039 from the National Library “SS Cyril and Methodius” in Sofia. – Scripta & e-Scripta, 6. Sofia, 2008, 305-324.
 7. Браун, П. Култът към светците. Възход и функции на латинското християнство. С., 2000.
 8. Браун, П. Авторитетът и свещеното. С., 2000.
 9. Браун, П. Тялото и обществото. С., 2003.
 10. Жени-светици в източното православие. Съст. Е. Томова. С., 1995.
 1. Измирлиева, В. Една гледна точка към понятието “жанр” в старобългаристиката. – СЛ, 25-26, 1991, 29-37.
 2. Aigrain, R. L’hagiographie. Ses sources - Ses méthodes. Son histoire. Paris, 1953 (фототипно изд. Bruxelles, 2000).
 3. Altman, Ch. F. Two types of Opposition and the Structure of Latin Saints’ Lives. – MedHum. 6, (Medieval Hagiography and Romance), 1975, 1-11.
 4. Anson, J. The Female Transvestite in Early Monasticism: the Origin and Development of a Motif. – Viator, 5, 1974, 1-32.
 5. Cohn, N. Europe's Inner Demons: The Demonization of Christians in Medieval Christendom. Revised Edition. Chicago, 2000.
 6. Hägg, T. The Novel in Antiquity. Berkeley: California. 1983.
 7. Patlagean, E. Ancient Byzantine Hagiography and Social History. – In: Saints and their Cults: Studies in Religious Sociology, Folklore and History. Cambridge, 1983. 101-122.
  1. Philippart, G. Hagiographes et hagiographie, hagiologes et hagiologies. Des mot et des concepts. – In: Hagiographica (Rivista della Società Internazionale per lo Studio del Medioevo), 1, 1994, 1-16.
 1. Ковачев, О. Романът срещу романса – В: Готическият роман. Генеалогия, жанр, естетика. С., 2004, 62-90.
 2. Лотман, Ю.М. Структура художественного текста. М., 1970.
 3. Петрова М. Към въпроса за южнославянските преводи на житието на мъченица Параскева/Петка Римлянка. // Palaeobulgarica, 20, 1996, 2, с. 83-109.
 4. Славянски сборници от материчен тип: състав, произход и особености. // Старобългарска литература, 1999, 31, с. 66-83.
 5. Петрова М. За култа и агиографската традиция на св. Марина. // Християнска агиология и народния вярвания: Сборник в чест на ст. н. с. Елена Коцева. - София, 2008, с. 128-149.
 6. Попова Т. В. Античная биография и византийская агиография. – В: Античность и Византия. М., 1975, 218-266.
 7. Станчев, Кр. Поетика на старобългарската литература. С., 1982.
 8. Станчев, Кр. Стилистика и жанрове на старобългарската литература. С., 1982. (Второ издание С., 1995).
 9. Христова-Шомова, И. Византийските богослужебни устави и техните славянски съответствия. - Старобългарска литература, 45-46, 2012, 116-143.
 10. Хунгер, Х. Империя на ново средище. Християнският дух на византийската култура. С., 2000.
 1. Cooper, K. The Virgin and the Bride: Idealized Womanhood in Late Antiquity. Cambridge, 1996.
 2. Delcourt, M. Female Saints in Masculine Clothing. – In: Hermaphrodite: Miths and Rites of Bisexual Figure in Classical Antiquity. London, 1961, 84-102.
 3. Delehaye, H. The Legends of the Saints: An Introduction to Hagiography. Crawford 1907.
 4. At: http://www.fordham.edu/halsall/basis/delehaye-legends.html
 5. Delehaye, H. Les origines du culte des martyrs. Deuxième edition revue. Bruxelles, 1933. (= Subsidia Hagiographica, 20).
 6. Delehaye, H. Les passiones des martyrs et les genres littéraires. Bruxelles, 1921 (2nd ed. Bruxelles, 1966).
 7. Delehaye, H. Hagiography. – The Catholic Encyclopedia. At: http://www.newadvent.org/cathen/04583a.htm
 8. Delooz, P. Towords a Sociological Study of Canonized Sainthood. – In: Sints and their Cults: Studies in Religious Sociology, Folklore and History. Cambridge, 1983, 189-212.
 9. Elliott A. G. Roads to Paradise. Reading the Lives of the Early Saints. Hanover – London, 1987.
 1. Ingham, N. W. Genre Characteristics of the Kievan Lives of Princes in Slavic and European Perspective. – In: American Contributions to the Ninth International Congress of Slavists. September 1983, Kiev. 2. Literature, Poetics, History. Columbus, 1983. 223-237.
 2. Ingham, N. W. Genre-theory and Old Russian Literature. – SEEJ, 31, 1987, 2, 234-245.
 3. Ingham, N. W. Narative Mode and Literary Kind in Old Russian: Some Theses. – Im: Gattung und Narration in den älteren slavischen Literaturen (Zweite Berliner Fachtagung 1984). Wiesbaden 1987. 173-184.
 4. Krumbacher, K. The History of Byzantine Literature: from Justinian to the end of the Eastern Roman Empire (527-1453). Translated by David Jenkins and David Bachrach. University of Notre Dame, 2001.
 5. Lifshitz, F. Beyond Positivism and Genre: ‘Hagiographical’ Texts as Historical Narrative. – Viator, 25, 1994, 95–113.

 

I.Избрани агиографски произведения (препоръчителни):

Мъчение на Юлияния – в: Жени светици в Източното православие. С., 1995., 7-22.

Повест за Петър и Феврония Муромски – в: Жени светици в Източното православие. С., 1995., 97-116.

Житие на св. преп. Мария Египетска, бивша блудница. От падение към светост. От св. Патриарх Софроний Йерусалимски. С., 1993.

Житие и страдание на свети свещеномъченик Киприан и на девицата света мъченица Иустина.

Страдание на светия мъченик Арета. – В: Жития на светиите от Димитрий, митрополит Ростовски. Атон, 2007.

Мъчение на Георги Победоносец и Чудото на великомъченик Георги със змея. – В: Стара българска литература. Том четвърти. Житиеписни творби. С., 1986, 398-411.

Мъчение на светия и славен великомъченик Георги – В: Народното четиво през XVI-XVIII век. С. 1990, 61-86.

Пространно житие на Алексий човек божи – В: Стара българска литература. Том четвърти. Житиеписни творби. С., 1986, 424-429.

Житие на света първомъченица Текла – В: Народното четиво през XVI-XVIII век. С. 1990, 183-191.

Мъчение на Йоан Нови Белиградски. – в: Григорий Цамблак. Избрани съчинения. С., 2010, 55-62. (или в: Стара българска литература. Том четвърти. Житиеписни творби)

Житие на св. Иван Рилски – в : Стара българска литература. Том четвърти. Житиеписни творби. С., 1986.

Житие на св. Никола Нови Софийски - в : Стара българска литература. Том четвърти. Житиеписни творби. С., 1986.

Послание, написано от цар Авгар до Господа наш Исус Христос – в: Стара българска литература. Том първи. Апокрифи. С., 1982.

Дeяние на светите апостоли Андрей и Матей. – Стара българска литература. Апокрифи. С., 1982, 185-194.

Слово за светия апостол Тома. – Стара българска литература. Апокрифи. С., 1982, 201-206.

 

II. Христоматии, съдържащи преводи на новобългарски на средновековни агиографски творби:

Стара българска литература. Том четвърти. Житиеписни творби. С., 1986.

Жени светици в Източното православие. С., 1995.,

Народното четиво през XVIXVIIIв. С., 1990. (там частта “Жития”, с. 27-235, 263-267).

Заветът на св. Иван Рилски. С., 1990.

 

III. Сведения за светците в интернет:

http://www.newadvent.org/cathen/

http://www.sacred-texts.com/chr/lots/index.htm

http://www.pravoslavieto.com/1/calendar.htm

http://www.fordham.edu/halsall/sbook3.asp#ec2

Holy Women of Byzantium: Ten Saints' Lives in English Translation – at: http://www.doaks.org/publications/doaks_online_publications/ATHW.html

Internet Medieval Sourcebook. Saints' Lives – at:

http://www.fordham.edu/Halsall/sbook3.asp#web1

http://www.kbr.be/~socboll/

 

 

ДАТИ ЗА ИЗПИТНАТА СЕСИЯ

на студентите от специалност  Българска филология, задочно обучение,

м. януари - февруари 2021 г.

 

 

1 курс

Теория на литературата – доц. д-р Т. Христов, 17.01.2021 г., 10 ч.

Общо езикознание - доц. д-р. М. Александрова, 23.01.2021 г., 10 ч.,  Zoom

Културна антропология на българите. Български фолклор - гл. ас. д-р М. Илчевска, 10.02.2021 /променена дата/. За справки и допълнителна информация: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Езикова култура – доц. д-р В. Миланов, 13.02.2021 г., контакт с доц. Миланов - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

 

2 курс

Старобългарски език - гл. ас. д-р Д. Пеев, 30.01.2021., 9 ч.

Руска литература на 19 век - доц. д-р  Р. Парашкевова, 13.02.22021, 9.30 ч., Скайп

Старобългарска литература – доц. д-р М. Йонова, 24.01.2021 г., 11 ч.

 

3 курс

Диалектология на българския език -  проф. д-р Вл. Жобов, 30.01.2021, 10 ч.

Сравнителна граматика на славянските езици - проф. д-р В. Гешев, 23.01.2021, 10 ч.

Литература на Българското възраждане - доц. д-р Н. Александрова, 16.01.2021, 10 ч.,  https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=2255

 

4 курс

Славянски литератури - гл.ас. д-р  Е. Христова, 6.02.2021, 10.30 ч., https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=45293

Педагогика - гл.ас. д-р Г. Георгиева, 17.01.2021, 11 ч.

Българска лексикология – доц. д-р Н. Сталянова, 25.01.2021, 9 ч.

Българска литература от Освобождението до I световна война – гл. ас. д-р Кр. Йорданова, 15.02.2021, 9 ч. - линк към скайп, където ще се проведе изпитът: 

https://join.skype.com/h2W8MEEngjtp

 

 

5 курс

История на българския език – гл. ас. д-р Д. Пеев, 31.01.2021, 9 ч

Методика на обучението по литература /МОЛ /- проф. дпн А. Дамянова, 23.01.2021, 9 - 12 ч. - дистанционно

 

СИД

Руски език – 16.01.2021, 10 ч.

хон. ас. Людмила Павлова

 

Сръбски и хърватски език – 23.01.2021, 11 ч.

хон. ас. Надя Радованова

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Славянските отречени книги – 23.01.2021 г.,

10 ч.

проф. д-р Андрей Бояджиев

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Публична реч - 25.01.2021, 11 ч.

доц. д-р Надежда Сталянова

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Християнската култура и писането на история по българските земи – 30.01.2021, 11 ч.

гл.ас. д-р Димитър Пеев

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

lib new

 

ДАТИ ЗА ИЗПИТНАТА СЕСИЯ

на студентите от специалност Българска филология, задочно обучение,

м. януари - февруари 2018 г.

Задължителни дисциплини

 

 

 

СИД - Дидактически процедури за оценяване в обучението по български език - проф. д-р Т. Ангелова - 16.02.2018, 15 ч., каб. 126А

 

 

1 курс

Руски език – ас. Л. Павлова – 15.01.2018, 16 ч., каб. 126

Сръбски и хърватски език - Н. Радованова – 12.02.2018, 14 ч., каб. 158

 

Увод в литературната теория - гл. ас. д-р М.Байтошева, 3.02.2018, 9 ч., каб. 157

Увод в общото езикознание - доц. д-р Д. Младенова, 27.01.2018, 9 ч., каб. 151 А

Културна антропология на българите. Български фолклор - гл. ас. д-р М. Илчевска, 10.02.2018, 14 ч., 135 ауд.

Езикова култура - доц. д-р В. Миланов, 20.01.2018, 10 ч., каб. 139А

 

2 курс

Старобългарски език - проф. д-р А. Бояджиев, 6.01.2018., 9 ч., каб. 144

Руска класическа литература - гл.ас. д-р Р. Парашкевова, 20.01.2018, 9.30 ч., каб. 129

Старобългарска литература –  9.02.2018, 10.30 ч. , каб. 144  /променена дата/

 

3 курс

Диалектология - проф. д-р Вл. Жобов, 20.01.2018, 10 ч., каб. 143

Сравнителна граматика на славянските езици - доц. д-р В. Гешев, 27.01.2018, 10 ч., каб. 154

Възрожденска литература - гл.ас. д-р Н. Александрова, 28.01.2018, 10 ч., каб. 138

 

4 курс

Славянски литератури - гл.ас. д-р Е. Христова, 27.01.2018, 10 ч., каб. 156

Педагогика - гл.ас. д-р Г. Георгиева, 21.01.2018, 12 ч., каб. 159

Лексикология – проф. дфн А. Ангелов, 31.01.2018, 13 ч., каб. 142

 

5 курс

История на българския език - проф. д-р М. Димитрова, 16.02.2018, 14.00 ч., каб. 144

Методика на обучението по литература /МОЛ/ - проф. дпн А. Дамянова, 24.02.2018, 10 ч., каб. 247 А

 

 

 

Дати за консултации за ДИ и показване на писмените работи

Руска филология

 

Руски език

 

Дата, час и място за провеждане на консултации (само за юнска сесия):

30 юни 2023 г. от 10 до 11.00 ч. в 126 кабинет, Ректорат.

 

Дата, час и място за показване на писмените работи (до една седмица след датата на изпита):

11 юли 2023 г. от 15 до 16 ч. в 126 кабинет, Ректорат.

 

Руска литература

 

Дата, час и място за провеждане на консултации (само за юнска сесия):

29 юни 2023 г. от 10 до 11.00 ч. в 130 кабинет, Ректорат.

 

Дата, час и място за показване на писмените работи (до една седмица след датата на изпита):

11 юли 2023 г. от 15 до 16 ч. в 130 кабинет, Ректорат.