Проекти

 

 

Конкурс за финансиране на научни изследвания с потенциал за иновации или трансфер на знания/интелектуална собственост

 

Уважаеми колеги,

На 14.03.2023 г. ръководството на СУ „Св. Климент Охридски“ стартира Конкурс за финансиране на научни изследвания с потенциал за иновации или трансфер на знания/интелектуална собственост - Сесия I.

Препоръчвам на всички участници да се запознаят подробно с Методиката за разпределение на средствата, кандидатстване, класиране и отчитане на проектите, както и с останалата част от проектната документация, достъпна на посочените в Заповедта на Ректора линкове. Оценяването на проектите ще бъде обвързано с основната цел на програмата – осъществяване на публикации в издания, включени в Web of Science, като ще се отчита и съотношението между бюджета на проекта и броя на планираните публикации.

Обръщам внимание на преподавателите от Факултета по славянски филологии, които ще подават проектни предложения за конкурса, че ФС на ФСФ прие допълнителни вътрешни правила за провеждането на първата сесия от конкурса във Факултета.

 

Заявките на желаещите да участват в конкурса се приемат от 15 март 2023 г. до 17:30 ч. на 12 април 2023 г. по електронен път на адрес: 

https://projects-summit.uni-sofia.bg/projects/

Проектни предложения, които не са подадени по определения ред, няма да бъдат приемани за разглеждане и класиране.

Формулярите за участие в конкурса, както и Методиката за разпределение на средствата, кандидатстване, класиране и отчитане на проектите по точка 3.4 „Научни изследвания с потенциал за иновации или трансфер на знания/интелектуална собственост“ са публикувани на адрес: 

https://projects-summit.uni-sofia.bg/projects/

 

Конкурс за финансиране на научни изследвания с потенциал за иновации или трансфер на знания/интелектуална собственост - Сесия I. (Заповед)

Методика за разпределение на средствата, кандидатстване, класиране и отчитане на проектите по точка 3.4 „Научни изследвания с потенциал за иновации или трансфер на знания/интелектуална собственост“

Вътрешни правила на ФСФ относно повеждане на първа конкрусна сесия по програмата „Научни изследвания с потенциал за иновации или трансфер на знания/интелектуална собственост“ (научна комисия за провеждане на първа конкурсна сесия)

Допълнение към вътрешните правила на ФСФ

 

Времеви график за дейностите по конкурса във ФСФ

Подаване на проектните предложения

15.03. – 12.04.2023 г.

Рецензиране (по двама външни рецензенти на всеки проект)

13.04. – 26.04. 2023 г.

Подоване на обобщен доклад и предложение за класиране от факултетната Научна комисия

До 3 май 2023 г.

Обявяване на окончателното класиране и финансиране на спечелилите проекти от Университетската комисия

До 10 май 2023 г.

 

                                                                              Доц. Бойко Пенчев,

                                                                              Декан на ФСФ

София

15.03.2023 г.

 

 

 

КИТ

КОРПУС ИСТОРИОГРАФСКИ ТЕКСТОВЕ

(Проект „Наративни модели и граматически явления в исторически съчинения 1900 – 1944 г. Първи етап“)

 

Корпусът съдържа машинночетими копия на собствено историографските части на 23 изследвания, публикувани в Годишника на Историко-филологическия факултет през първата половина на XX в. Запазени са оригиналният правопис и номерацията на страниците.

 

Йордан Иванов. Епископиите Брегалнишка и Велбуждска през средните векове. ГСУ, Т. 1, 1905, стр. 74 – 83.

Проверка и корекции след OCR: Ива Колева

Проверка и корекции за старогръцки: Яна Сивилова

 

Гаврил Кацаров. Просбата на Скаптопаренците до императора Гордиана ІІІ. ГСУ, Т. 1, 1905, стр. 28 – 38.

Проверка и корекции след OCR: Самуил Радилов

Проверка и корекции за старогръцки: Яна Сивилова

 

Гаврил Кацаров. Залмоксис. ГСУ, Т. 3 – 4, 1908, стр. 153 – 154.

Проверка и корекции след OCR: Александър Димитров

Проверка и корекции за старогръцки: Яна Сивилова

 

Васил Златарски. Гръцко-български съюз през 1204/5 година. Ректорска реч, произнесена на 25 ноемврий 1913 год. ГСУ. ИФФ, Т. 8 – 9, 1914, стр. 2 – 23.

Проверка и корекции след OCR: Даниел Асенов

Проверка и корекции за старогръцки: Ласка Ласкова

 

Гаврил Кацаров. Елинизмът в Стара Тракия и Македония. ГСУ. ИФФ, Т. 13 – 14, 1920, стр. 1 – 19.

Проверка и корекции след OCR: Борис Борисов

Проверка и корекции за старогръцки: Ласка Ласкова

 

Петър Ников. Материали за средновековната история на България. ГСУ. ИФФ, Т. 18, 1922, стр. 1 – 22. 

Проверка и корекции след OCR: Ласка Ласкова

Заб. Без извори (стр. 9 – 22).

 

Стоян Романски. Въстанически заговор на Васил Х. Вълков в Браила през 1843 година. ГСУ. ИФФ, Т. 18, 1922, стр. 1 – 132.

Проверка и корекции след OCR: Александър Димитров

Заб. Без извори (стр. 49 – 132).

 

Петър Нойков. Поглед върху развитието на българското образование до Паисия. ГСУ. ИФФ, Т. 21, 1925, стр. 1 – 60.

Проверка и корекции след OCR: Ласка Ласкова

 

Петър Нойков. Поглед върху развитието на българското образование от Паисия до края на XIX век. ГСУ. ИФФ, Т. 22, 1926, стр. 1 – 96.

Проверка и корекции след OCR: Ива Колева

 

Васил Златарски. Национализация на българската държава и църква през ІХ век. ГСУ. ИФФ, Т. 22, 1926, стр. 1 – 32.

Проверка и корекции след OCR: Магдалена Динева

 

Петър Мутафчиев. Българи и румъни в историята на дунавските земи. ГСУ. ИФФ, Т. 23, 1927, стр. 1 – 247.

Проверка и корекции след OCR: Александър Димитров, Даниел Асенов, Ралица Василева, Магдалена Динева, Ласка Ласкова

Проверка и корекции за старогръцки: Ласка Ласкова

 

Гунчо Гунчев. Вакарел. Антропогеографски проучвания. ГСУ. ИФФ, Т. 29, 1933, стр. 1 – 195.

Проверка и корекции след OCR: Ласка Ласкова

Заб. Файлът представлява ексцерпт на историографската част на труда от стр. 56 до стр. 109.

 

Васил Златарски. Ансбертовият "жупан или сатрап на България" не е бил Добромир Хриз. ГСУ. ИФФ, Т. 29, 1933, стр. 1 – 20.

Проверка и корекции след OCR: Борис Борисов

 

Янко Тодоров. Тракийските царе. ГСУ. ИФФ, Т. 29, 1933, стр. 1 – 80.

Проверка и корекции след OCR: Зорница Петкова

Проверка и корекции за старогръцки: Ласка Ласкова

 

Веселин Бешевлиев. Няколко бележки върху българската история. ГСУ. ИФФ, Т. 32, 1936, стр. 1 – 37.

Проверка и корекции след OCR: Йоанна Янева

Проверка и корекции за старогръцки: Ласка Ласкова

 

Христо Данов. Херодот като извор за историята на Тракия, Македония, Пеония и Западното Черноморие. ГСУ. ИФФ, Т. 32, 1936, стр. 1 – 106.

Проверка и корекции след OCR: Ралица Василева

Проверка и корекции за старогръцки: Ласка Ласкова

Заб. Без извори (стр. 58 – 106).

 

Михаил Арнаудов. Из дейността на Неофит Бозвели. Неиздадени писма, речи и заявления. ГСУ. ИФФ, Т. 33, 1937, стр. 1 – 53.

Проверка и корекции след OCR: Зорница Петкова

Заб. Без извори (стр. 20 – 53).

 

Иван Панайотов. Източният въпрос и неговото влияние върху събитията от най-новата история. ГСУ. ИФФ, Т. 33, 1937, стр. 1 – 19.

Проверка и корекции след OCR: Самуил Радилов

 

Михаил Арнаудов. Няколко тъмни епизода от живота на Раковски в 195354. ГСУ. ИФФ, Т. 34, 1937, стр. 1 – 64.

Проверка и корекции след OCR: Борис Борисов

 

Стефан Младенов. Испериховият военен стан в южна Бесарабия. ГСУ. ИФФ, Т. 34, 1938, стр. 1 – 21.

Проверка и корекции след OCR: Самуил Радилов

Проверка и корекции за старогръцки: Яна Сивилова

 

Веселин Бешевлиев. Вярата на първобългарите. ГСУ. ИФФ, Т. 35, 1939, стр. 1 – 64.

Проверка и корекции след OCR: Самуил Радилов

Проверка и корекции за старогръцки: Ласка Ласкова

 

Михаил Арнаудов. Константин Стоилов и българската екзархия в 1882 г. ГСУ. ИФФ, Т. 37, 1941, стр. 1 – 24.

Проверка и корекции след OCR: Йоанна Янева

Заб. Без извори (стр. 8 – 24).

 

Михаил Арнаудов. Към историята на българската екзархия. I. Документи от 1881 до 1890 година. ГСУ. ИФФ, Т. 40, 1944, стр. 1 – 151.

Проверка и корекции след OCR: Магдалена Динева

Заб. Без документи (стр. 26 – 151).

 

 

Изследвания - доклади и презентации

 

МЕТОДИКА

на разпределението на средствата

отпуснати целево от държавния бюджет на Факултета по славянски филологии

за проекти към Фонд „Научни изследвания” на СУ „Св. Климент Охридски”

 

projects2

 

През последните години размерът на средствата, отпускани на факултета по конкурсите на Фонд „Научни изследвания” на СУ, значително намаля. Същевременно броят на подаваните проекти и размерът на исканото от проектните екипи финансиране остана висок. През тази година на факултета бяха отпуснати 31401 лв., за които кандидатстваха 23 тематични проекта и 2 проекта за организиране на тематичен форум, заявяващи нужда от финансиране с общ размер 82919 лв. Ако наличните средства бяха разпределени равно между проектите, всеки от тях би получил 1256,04 лв. Разбира се, такова разпределение би било неприемливо, защото не би отчитало разликите в целите, научните колективи и типа финансиране на проектите. За да бъдат отчетени тези разлики, като същевременно проектите бъдат оценявани с еднакви критерии, решихме при разпределянето на наличните средства да процедираме по следния начин:

 

 1. Комисията разгледа приоритетните цели на проектните предложения. Като приоритетни бяха третирани цели с висока добавена стойност, допринасящи за подобряването на рейтинга, атестационната и акредитационната оценка, както и на публичната видимост на факултета. По-конкретно, в качеството на приоритетни цели бяха третирани организирането на конференции и семинари, публикуването на сборници, списания и други научни издания, участието в международни научни форуми, подобряването на електронните платформи за обучение и публикуване, провеждането на теренни проучвания. Като неприоритетни бяха третирани цели с ниска добавена стойност, произтичащи от обичайната научна работа във факултета, например публикуването на отделни научни статии, изнасянето на доклади на национални конференции, подготовката на сборници, списания или други научни издания в случаите, когато тя не е насочена към публикуването им. Разбира се, категоризирането на тези дейности като неприоритетни не представлява оценка на тяхната научна стойност. То е предизвикано единствено от стремежа разпределението на отпуснатите на факултета средства да бъде съобразено със съществуващите възможности. 

 2. Исканите средства бяха разпределени в три категории: (1) разходи, необходими за реализирането на поставените приоритетни цели; (2) разходи, които биха допринесли за реализирането на приоритетни цели, но не са необходими и поради това би следвало да бъдат съобразени с наличните възможности за финансиране; (3) допълнителни разходи, които са от сравнително по-малко значение за реализирането на приоритетните цели и чието реализиране би надхвърлило значително възможностите, с които разполага факултетът през текущата финансова година. Разпределението на исканите средства по категории бе извършено поотделно за всеки проект. С оглед на ограничените възможности за финансиране като допълнителни разходи бяха третирани средствата, насочени към придобиване на дълготрайни материални активи, към възнаграждение за дейности по неприоритетни цели, както и голям дял от разходите, поискани за закупуване на научна литература.

 3. Средствата, разпределени между кандидатстващите проекти, бяха съобразени с добавената стойност на задачите им, оценките на рецензентите, числеността и типа на колектива, адекватността на предложените бюджети по отношение на приоритетните цели, както и с това дали и в каква степен проектът продължава дейност, финансирана от предишни конкурси (в това отношение се стремяхме да дадем предимство на новите проекти).

 

Ако желаете да получите допълнителна информация за начина, по който тази процедура беше приложена към конкретен проект, моля пишете ни на адрес: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

 

Комисия по НИД към ФСлФ

 

29 март 2013

 

 

 

 

 

 

Методика за разпределение на средствата, кандидатстване, класиране и отчитане на проектите по точка 3.4 „Научни изследвания с потенциал за иновации или трансфер на знания/интелектуална собственост“

 

Разпределение на средствата

 1. Средствата предвидени за дейности по точка 3.4. се разделят както следва:
  • 1 000 000 лв. се отделят за проекти, чиито очакван резултат е международен патент. За тези средства се кандидатства в две конкурсни сесии, които се организират и провеждат от Управителния комитет (УК);
  • останалите средства са предназначени на научни проекти и се разпределят по основни звена (факултети, департаменти, институти и центрове). За тези средства се кандидатства в две конкурсни сесии, които се организират и провеждат от УК и/или от избрани от факултети и департаментите научни комисии (НК).
  • индикативният бюджет на всеки отделен научен проект не може да надхвърля 200 000 лв. Факултетите могат да определят минимална граница с решение на факултетния съвет.
  • Продължителността на проектите не може да надхвърля 2 години.
 2. Индикативното разпределение на средствата по точка 1.2 по основни звена (факултети, департаменти, институти и центрове) се извършва от УК като:
  • 150 000 лв. се отделят за научни проекти, предлагани от академичния състав на центровете и институтите към Университета. За тези средства се кандидатства в две конкурсни сесии, които се организират и провеждат от УК като рецензирането на проектите се възлага по компетентност на научните комисии (НК) към факултетите или департаментите, а класирането се извършва от УК;
  • 150 000 лв. се отделят за научни проекти, предлагани от академичния състав на департаментите. За тези средства се кандидатства в две конкурсни сесии, които се организират и провеждат от обща за департаментите НК, която се избира от УК по предложения на съветите на департаментите;
  • при разпределението на средствата по факултети се отчита с тежест 50% числеността на академичния състав (преподаватели и изследователи) и броя обучавани докторанти и с тежест 50% приноса на звеното към научната продукция на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ за 2021 г.;
  • средствата отпуснати на едно звено не могат да бъдат по-малко от 150 000 лв.;
  • за всяка от конкурсните сесиите първоначално се предвижда равен бюджет.

Научни комисии за оценка и класиране на проектите по звена

 1. НК по звена се състоят от 3 до 5 човека и включват хабилитирани лица от академичния състав на звеното/университета.
 2. НК по факултети се избират от факултетните съвети по предложение на декана. Общата за департаментите НК се избира от УК по предложение на съветите на департаментите.

График на провеждане на конкурсните сесии

 1. В рамките на проекта се провеждат две конкурсни сесии. Началото на сесиите се определя с заповед на ректора.
 2. Началото на конкурсните сесии се обявява от УК с покана към академичния състав. За проектни предложения по точка 1.2., поканата съдържа индикативния бюджет на сесията по звена съгласно точка 1.2 и състава на НК по звена.
 3. Проектните предложения по точка 1.1. се подават до УК, а тези по точка 1.2. се подават към НК по звена в срок до четири седмици след публикуването на поканата.
 4. НК/УК избират по двама външни рецензенти за всяка от сесиите, които в срок до две седмици след изтичане на срока по точка 7 да се запознаят и оценят подадените проектни предложения.
 5. До една седмица след изтичане на срока по точка 8, НК подават в УК обобщен доклад за проведената сесия, всички постъпили проектни предложения и рецензиите към тях. Обобщеният доклад трябва да съдържа:
  • протокол от заседанието на НК, на което е взето решението за класиране на проектните предложения;
  • таблица с информация за всички постъпили проектни предложения, относно административното съответствие на подадените проекти, точките присъдени на проектните предложения на база експертните карти на рецензентите и крайния брой точки присъден от НК;
  • списък-предложение към УК за финансиране на класираните проекти съобразно крайния брой точки присъден от НК и индикативния бюджет на звеното за сесията съгласно точка 1.2.
  • aко в рамките на класирането на първата сесия, има проекти с равен брой точки, с чието едновременно финансиране се надхвърля индикативния бюджет на звеното, предвиден за първата сесия, към списъка по точка 9.3 могат да се добавят и тези проекти. При реализирането на такава хипотеза допълнителното финансиране за първата сесия се субсидира от полагащите се средства от индикативния бюджет на звеното за втората сесия;
  • в случай, че средствата предвидени по точка 1.2 за звеното за първата сесия не са усвоени, те се прехвърлят към индикативния бюджет на звеното за втората сесия.
 6. До една седмица след изтичане на срока по точка 9, УК обявява окончателното класиране и финансиране на спечелите проекти и предлага на ректора да сключи договори със съответните ръководители на проекти, класирани за финансиране по реда на точка 9 и точка 2.1.

Изисквания към проектите

 1. Финансират се проекти за научни изследвания, които могат да доведат до резултати, необходими за трансфер на знания и технологии чрез защита на интелектуална собственост или имат потенциал за иновации и които:
 • отговарят на изискването на Рамката за държавни помощи за научни изследвания, развитие и иновации за фундаментални научни изследвания: експериментална или теоретична дейност, предприета с основна цел за придобиване на нови знания за фундаменталните причини за явленията или наблюдаемите факти, без да се цели каквото и да било пряко търговско приложение или използване;

или

 • попадат в определението „трансфер на знания“ от т. 15 буква „х“ на Рамката за държавна помощ за научни изследвания, развитие и иновации. Всички печалби от тези дейности се реинвестират в основните дейности на висшето училище или инфраструктура;
 1. Основните очаквани резултати от изпълнението на проектите са научни публикации, индексирани в Web of Science и/или международни патенти.
 2. Предимство се дава на проекти:
  • чиито научен колектив е изграден от участници, които не попадат в научните групи, вече определени по проекта SUMMIT;
  • включващи студенти, млади учени, докторанти или постдокторанти.
 3. Всеки проект трябва да съдържа следните елементи:
  • Наименование на проекта, ръководител и данни за контакт;
  • Научна тема на проекта – кратко изложение на състоянието на изследвания проблем, цел, задачи, методология и научни приноси (до 2 страници);
  • Очаквани резултати - научни публикации в списания, индексирани в Web of Science и/или международни патенти и индикативен времеви график за публикуване/получаване. Постигането на част от очакваните резултатите задължително трябва да се планира за първата половина от времетраенето на проекта;
  • Работна програма (до 1 страници);
  • Научен колектив – списък на основния научен колектив, кратки професионални биографии на членовете му (по образец) и общ списък на публикациите им от последните 4 години, доказващи компетентност и капацитет за провеждане на научни изследвания по темата на проекта;
  • Бюджет на проекта – индикативно разпределение на средствата по допустими разходни пера.
  • За проектните предложения по т.1.1., както и за тези, по т.1.2., за които научния колектив или отделните учени предвиждат съгласно точка 14.3, като очакван резултат получаването на международен патент, проектното предложение трябва да съдържа и информация за:
 • информация за състоянието на техниката, от което стартира разработването на научния резултат, предлаган за патентоване;
 • степента на технологична готовност TRL, до която ще достигне предлагания за патентоване научен резултат;
 • областите на индустриалното приложение на патента.

Участници в научните проекти

 1. Научните проекти могат да бъдат предлагани от отделни учени или от научни групи. В случай, че става въпрос за учен или научна група от вече определените по проекта SUMMIT, то тогава този проект не трябва да е част от научната програма на съответната група като последното се заявява в декларация по образец.
 2. Допустими участници в научните проекти са членовете на академичния състав, изследователи, млади учени, докторанти, постдокторанти и студенти на Софийския университет. Като членове на научни групи могат да бъдат привличани и външни за Софийския университет лица (до 25% от научния колектив на проекта), в това число и чуждестранни учени.
 3. Допустимите участници могат да се включат в научния колектив само на един проект, независимо по коя покана е подаден.
 4. В научните проекти не могат да участват:
  • водещите и привлечените изследователи в научните групи, вече определени по проекта SUMMIT;
  • членовете на научните комисии за оценка и класиране на проектите по звена;
  • лицата, привлечени за рецензенти от НК;
  • членовете на УК;
  • лица, заемали или заемащи държавни длъжности, непосредствено свързани с приемането и реализацията на Националния план за възстановяване и устойчивост.
 5. Ръководителите на научните проекти трябва да бъдат хабилитирани лица (доценти или професори, или съответното ниво изследователи) на основен трудов договор в Софийския университет в звеното (факултет, департамент, институт, център), към което е подаден съответния проект, и да остават на такава позиция по време на изпълнението и отчитането на проекта.

Бюджет на научните проекти

 1. Допустими са всички разходи свързани със:
  • осигуряване на необходимите консумативи и условия за провеждане на научни изследвания и иновации (ремонт на помещения, апаратура, материали и др.);
  • възнаграждения на членове на научния колектив за работа по проекта. Месечното възнаграждение на членове на колектива не може да надвишава ставките, предвидени за категориите персонал (с включени плащания от работодателя), както следва: водещ изследовател (R4) – 6000 лв., установен изследовател (R3) – 6000 лв., старши сътрудник (R2) – 4500 лв., пост-докторант (R2) – 3500 лв., млад учен или докторант (R1) – 2000 лв., неакадемичен персонал (технически и административен) – 1400 лв. Всички стойности се отнасят за работа на пълно работно време по проекта;
  • други необходими разходи за провеждане на изследванията, международно сътрудничество, представяне, публикуване или стартиране на процедура по придобиване на патентна закрила с международно действие.
 2. В процеса на изпълнение на проекта е възможно преразпределение на средствата до 50% по бюджетни пера с решение на ръководителя на проекта. За преразпределение на средствата над 50% по бюджетни пера ръководителят на проекта отправя обосновано предложение до ректора чрез координатора на дейност 3.4 в УК;
 3. Ако в резултат на редуциране на бюджети или прекратяване на проекти по точки 27.2 и 29.2 или в случай на неусвояване на средствата, предвидени по точка 1.2, в резултат от което след втората конкурсна сесия се освободи финансов ресурс, УК може да предложи на ректора да бъдат финансирани проектите, получили най-голям брой точки сред всички, но не получили финансиране по реда на точка 9. При равен брой точки, предимство се дава на проекти от звена, в които няма прекратени проекти или проекти с редуциран бюджет по реда на точки 26.2 и 28.2.

Критерии за оценка на научните проекти

 1. Подадените научни проекти подлежат на проверка за административно съответствие и на научна оценка.
 2. Проверката за административно съответствие се извършва от член на НК/УК чрез анкетна карта по образец, отразяваща изискванията в точки 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18 и 19. Проектните предложения, отговарящи на всички от гореизброените условия, се допускат до научна оценка.
 3. С решение на НК/УК, проектите допуснати до научна оценка се разпределят на външни (по смисъла на ЗРАС в РБ) за Софийския университет експерти по темата на съответните проекти за рецензиране в условията анонимност. За всеки проект се изготвят две независими рецензии.
 4. Рецензентите представят оценка си чрез експертна карта по образец, отчитайки следните показатели:
  • Качества и капацитет на научния колектив – тежест 25%:

- публикационна активност членовете на колектива по темата на проекта през последните 4 години - тежест 5%;

- стимулиране на научното развитие на млади учени – участие на докторанти, постдокторанти и млади учени - тежест 10%;

- в научния колектив не участват изследователи в научните групи, вече определени по проекта SUMMIT – тежест 10%.

 • Научна стойност на проекта – тежест 25%
 • значимост, актуалност и оригиналност на проекта - тежест 10%;
 • потенциал за иновации, възможност за трансфер на знания и интелектуална собственост и потенциал за придобиване на нови знания  - тежест 15%.
  • Цели на проекта – тежест 30%

-      за проекти, водещи до получаване на международни патенти – поне 1 един патент за 200 000 лв.

-      за проекти с бюджет до 50 000 лв. (вкл.) се изисква поне 1 научна публикация, индексирана в Web of Science.

-      за проекти с бюджет от 50 000 лв. до 100 000 лв. (вкл.) се изисква поне 2 научни публикации, индексирани в Web of Science.

-      за проекти с бюджет от 100 000 лв. до 150 000 лв. (вкл.) се изисква поне 3 научни публикации, индексирани в Web of Science.

-      за проекти с бюджет от 150 000 лв. до 200 000 лв. (вкл.) се изисква поне 4 научни публикации, индексирани в Web of Science.

 • Изпълнимост на целите и обоснованост на бюджета – тежест 20%  - оценява се доколко е реалистичен заявения брой научни публикации, индексирани в Web of Science и/или международно признати патенти. Оценката за реалистичност на заявения брой международни патенти се извършва на базата на предоставената информация по точка 14.7

Отчитане на научните проекти

 1. Научните проекти се отчитат на два етапа:
  • междинен етап – отчетът за междинен етап се подава до УК в срок до две седмици след изтичане на половината от времетраенето на проекта. Подаването на междинен отчет не спира изпълнението на проекта;
  • в случай, че междинен отчет не бъде подаден до четири седмици след изтичане на половината от времетраенето на проекта, УК може да прекрати изпълнението на проекта;
  • краен етап – отчетът за краен етап се подава до УК в срок до четири седмици след изтичане на времетраенето на проекта.
 2. Междинните и крайните отчети се изготвят по таблица по образец и съдържат:
  • информация за постигнатите резултатите, представена в сравнение с индикативния времеви график на проекта;
  • информация за участващите в проекта млади учени, докторанти, постдокторанти и студенти на Софийския университет, както и за привлечените външни за СУ членове на колектива;
  • обобщена информация за изразходване на бюджета на проекта по пера.
 3. В срок от две седмици след подаването на междинен отчет УК се произнася по него като:
  • при липса на забележки отчета се приема в режим на „мълчаливо съгласие“;
  • при установяване на неизпълнение на индикативните цели и/или груби нарушения в изразходване на бюджета на проекта, УК може да редуцира бюджета или да прекрати изпълнението на проекта.

 

Вътрешни правила на ФСФ относно повеждане на първа конкрусна сесия по програмата „Научни изследвания с потенциал за иновации или трансфер на знания/интелектуална собственост“ (научна комисия за провеждане на първа конкурсна сесия)


Migration et identité de l’artiste contemporain

Roumiana L. Stantcheva, Université de Sofia “St. Kliment Ohridski”, Faculté d’Études Slaves, Bd. Tzar Osvoboditel, 15, Sofia-1504, Bulgarie

Le début du XXe siècle se caractérise par une dynamique nouvelle par rapport aux époques précédentes et marque un moment initial de l’unification artistique d’un bout à l’autre de l’Europe. Plus tard, la division du continent en deux blocs pour plus de 45 années, a poussé plusieurs écrivains et artistes à quitter leurs pays, qui se trouvaient sous la tutelle communiste. Christo ou Kundera n’en sont que deux exemples. Dans leurs cas, il s’agit d’une sorte de symbiose entre leur état de réfugiés et leur identité, chargée d’une signification supplémentaire. Aujourd’hui, 20 ans après l’effondrement du mur de Berlin, outre le dynamisme libre qui se trouve restitué, de nouveaux instruments de la diffusion placent la migration de l’artiste et son identité sous un jour nouveau. Les gens de lettres et les artistes de l’Europe unifiée se retrouvent face à une vraie provocation dans le contexte des frontières inexistantes, aussi bien dans le sens politique que dans le sens technologique.
En l’occurrence, notre intérêt est axé sur les résonances inattendues ou l’absence de résonance qu’un artiste peut provoquer/ne pas provoquer dans son pays natal, après l’avoir quitté. Qu’est ce qui se trouve changé dans son identité ? Pourquoi le plus souvent l’artiste n’est plus bien compris dans son pays d’origine ? La migration en tant qu’action ne signifie pas uniquement un changement du lieu de résidence. Ce déplacement dans l’espace est lié aussi à une adaptation au nouveau milieu, voire à la construction imaginaire d’un rapport nouveau, excentré, avec la patrie, sur le plan matériel ou sur le plan spirituel.
Je me propose de comparer des cas de migration d’artistes à des époques différentes : en premier lieu, à l’époque du symbolisme, plus tard au temps des avant-gardistes, du pop art et du nouveau réalisme, plus tard encore à l’époque des écrivains dissidents politiques, jusqu’à nos jours. La liste pourrait être vraiment longue, mais nous allons nous limiter aux noms de quelques personnalités marquantes de la modernité migratoire, originaires du Sud-Est européen, qui ont opté pour l’Occident européen: Jean Moréas, Georges Papazoff, Christo, Julia Kristeva, Ilia Troianov, Tontcho Karaboulkov. Le choix est arbitraire, mais tient compte de la notoriété et de la dynamique du binôme ‘Centre – Périphérie’ dans l’interprétation d’Edward Shils, dont l’énoncé : The center, or the central zone, is a phenomenon of the realm of values and beliefs. (Shils 1975 : 3) Les valeurs, les croyances, l’imaginaire deviennent de plus en plus importants face au développement intense des technologies à notre époque. Nous n’allons pourtant pas négliger l’impact des tensions réelles créées entre les pays et les centres culturels de différente envergure. C’est ce qui ranime les aspects assez figés de la littérature comparée qui n’aborde les problèmes que dans le cadre de la réception. Or, il s’agit de la deuxième réception du migrant, celle des siens, devenus des étrangers pour lui, qui engendre de fortes tensions.
Nous ne pouvons pas négliger par ailleurs les processus contemporains de migration assez massive qui impliquent la nécessité d’accepter l’Autre, de faire preuve à son égard d’une tolérance accrue, tout en exigeant de sa part la réciprocité. J’ai en vue l’essai, Les Identités meurtrières (1998), d’Amin Maalouf où il réfléchit à la situation de l’homme à l’époque de la globalisation. Il parle du métissage des gens et des races qui nous entoure, tout en proposant une analyse nouvelle de l’identité. Il soutient la thèse qu’imposer à une personne la nécessité de choisir une seule identité signifie de la soumettre à un choix unique, simpliste et déformant. Car chacun porte en soi plusieurs éléments susceptibles de former une identité complexe. Il met en garde contre le danger de faire choisir aux gens une seule identité, ce qui risque de leur faire perdre toute identité, de les laisser osciller entre l’intégrisme et la désintégration. D’après ses réflexions, étayées par son propre exemple de Libanais chrétien, réfugié en France, devenue sa nouvelle patrie, les hommes de notre époque doivent être encouragés à accepter la diversité de leur appartenance, à harmoniser la nécessité d’avoir leur propre identité et la tolérance à l’égard des autres cultures. (Maalouf 2009: 31)
Aux problèmes des identités dans notre article, vient s’ajouter la question du public auquel chaque artiste s’adresse, même implicitement. Evidemment, le nouveau contexte ne peut manquer d’influencer le message de l’art. Nous allons à présent examiner les cas de quelques artistes en émigration pour essayer d’analyser la tension qui s’impose inévitablement entre la culture d’origine et la culture acquise.

1. L’époque du symbolisme.
Jean Moréas, au nom d’origine Ioannis Papadiamantopoulos, né à Athènes en 1856 et mort en France en 1910, pourrait être défini comme un poète symboliste grec francophone. Pourtant il s’est à ce point intégré à la culture française qu’on le considère généralement comme un poète français. Toutefois, Moréas n’a jamais oublié sa double identité. Dans ses vers il est enclin à chanter la position médiane de l’homme nomade, qui ne se soucie guère de partir ou d’arriver.
O mon second berceau, Paris….
………….
Adieu, la vapeur siffle, on active le feu ;
Dans la nuit le train passe ou c’est l’ancre qu’on lève ;
Qu’importe ! on vient, on part ; le flot soupire : adieu !
Qu’il arrive du large ou qu’il quitte la grève. (cf. Pompidou 1961 : 449-450)
La poésie de Moréas, d’expression française, de même que ses articles, sont liés à la problématique du symbolisme, à la spécificité du terme de symbolisme, notamment, dans la littérature française. Le plus souvent le poète aborde la problématique migratoire sous une lumière positive : les difficultés, les succès ou les échecs accompagnent obligatoirement ceux qui veulent vivre leur vie d’une manière intense.
Ce qui nous intéresse en l’occurrence, c’est la notoriété de ce poète aussi bien en Grèce qu’en milieu français et francophone. Parmi les livres qui lui sont consacrés – six études monographiques (Gourmont 1905 ; Georgin 1930 ; Weber 1934 ; Embiricos 1948 ; Niklaus 1967 ; Jouanny 1969) – trois sont l’oeuvre de critiques français : Jean de Gourmont (1905), R. Georgin (1930) et Robert Jouanny (1969), une des études étant destinée au public allemand, une autre, rédigée en anglais, est éditée en Hollande. Enfin une édition réalisée à Lausanne dont l’auteur est Andréas Embirikos paraît également en français. Cet ouvrage, intitulé « Les étapes de Jean Moréas » (1948), révèle le plus en substance la complexité de l’identité de Moréas. (Le livre est écrit également par un écrivain « nomade », né à Braila (Roumanie) en 1901, et mort à Athènes en 1975. Cet autre homme de lettres réfugié, Embirikos, réside à Paris de 1926 à 1931, où il adhère au groupe surréaliste d’André Breton. Il devient une figure emblématique du surréalisme, grec et français, car le mouvement se veut international.) Mais, pour en revenir au sort de Moréas, nous pouvons conclure sans crainte de nous tromper qu’il est bien plus connu et étudié en dehors de sa Grèce natale.
La première conclusion qui s’impose en l’occurrence, est que les artistes aux impulsions modernes et modernistes de l’époque cherchent pour s’exprimer un milieu propice, un centre culturel important, un public réceptif, une vie intellectuelle intense (critique littéraire et artistique, revues spécialisées, prix), la liberté de l’expression. L’attraction qu’exercent les endroits cosmopolites et ouverts aux nouveautés sur les hommes de lettres et les artistes se trouve illustrée par de nombreux exemples. Ainsi, Tristan Tzara lance sa provocation dadaïste à Zurich et non pas à Bucarest. De son côté, Eugène Ionesco émigre à Paris, car à Bucarest il se sent à l’étroit. Le petit Paris est pour lui un Paris trop petit.

2. A l’époque de l’art avant-gardiste.
Le Bulgare Georges Papazoff (1894 – 1972) représente au départ un cas de migration pour des motifs artistiques. Après des études à Prague et en Allemagne, il s’installe à Paris, à partir de 1924. Les critiques d’art le considèrent comme un surréaliste avant la lettre. Il reste pourtant détaché du groupe d’André Breton, préférant le travail individuel de l’artiste à l’embrigadement collectif. « J’étais et je suis resté, en effet, un peintre solitaire. Je n’ai fait partie d’aucun mouvement collectif. » - se souvient le peintre dans ses mémoires, édités sous le titre « Sur les pas du peintre ». (Papazoff 1971 : 52) Le mythe du surréalisme tient, en partie, de l’appréciation que reçoit Papazoff du côté de la critique. Les oeuvre du peintre bulgare de l’école de Paris soulèvent un peu partout de vives discussions, dues au caractère moderniste et novateur, abstrait ou fantasmatique de son oeuvre. La réception de ses tableaux n’est unanime nulle part sauf à Paris. « Mon premier contact avec Stockholm fut un évènement marquant de ma vie. Les rapports humains, les étapes évolutives, le raffinement, le charme, la bonté et la sagesse qui régissent cette nation, m’avaient tout à fait conquis (…) Mes tableaux furent pourtant accueillis par les milieux artistiques avec beaucoup d’éloges mais également beaucoup de sarcasmes. La presse entière participa à cette controverse et, dans un même journal, on pouvait lire deux ou trois articles contradictoires. » (Papazoff 1971 : 54) À cette époque, Papazoff réalise plusieurs autres expositions en Europe et aux État Unis. Les polémiques le poursuivent. Les modernistes pourtant l’accueillent chaleureusement partout où il va: à Milan, le 24 février 1934, Marinetti fait, à l’occasion de l’exposition de Papazoff, une conférence sur sa peinture, le baptisant « Futurista Bulgara ». (Papazoff 1971 : 59) En Croatie et à Sofia, c’est pareil. Loué par les modernistes, il est rejeté par le large public. Le contexte peu favorable à la peinture d’avant-garde dans son pays d’origine, décide le peintre à ne plus retourner pour vivre et travailler à Sofia. « Après des doutes et des égarements, je quittais pourtant la pays natal, et par une chaude journée, le 14 juillet 1936, je débarquais de nouveau à Paris où des souvenirs durables m’attachaient. En entrant dans mon atelier, je pensais combien j’étais lié à ce pays et que c’était là ma véritable patrie. » (Papazoff 1971 : 67)
Plus tard, Papazoff manquera une occasion de plus de chercher un rapprochement avec sa patrie. Cette fois-ci, les raisons en sont d’ordre politique. À sa proposition de faire un don important de ses peintures à son pays d’origine, les fonctionnaires de la Bulgarie communiste opposent un refus tacite. C’est ce qui explique le nombre aussi réduit d’oeuvres de Papazoff en Bulgarie. Il est tout naturel qu’un moderniste et avant-gardiste de la taille de Papazov ne pouvait guère se faire apprécier dans un pays entièrement dominé par le « réalisme socialiste ». En cette période, il ne revint donc jamais en Bulgarie.

3. Le nouveau réalisme et le mur de Berlin.
Examinons le cas d’un autre artiste contemporain, Christo, né еn 1935 еn Bulgarie, de son vrai nom Hristo Yavashev, qui a connu également des obstacles, politiques en premier lieu, pour faire valoir son œuvre dans son pays d’origine. Christo a fait ses études à l’Académie des Beaux-Arts à Sofia, après quoi il a suivi un stage de spécialisation à Vienne. Ses premières sculptures sont réalisées en fil de fer. En 1958, il arrive à Paris où il fait la connaissance des “Nouveaux réalistes”. C’est alors qu’il réalise ses premiers tableaux abstraits. Appuyé par Jeanne-Claude, une artiste française, devenue son épouse, il s’oriente vers la désacralisation de l’art. Dans le monde entier, le public le connaît pour ses installations monumentales. Depuis 1964, les deux artistes vivent aux État Unis et réalisent quelques projets remarquables comme « Surrounded Islands » (1980-1983), le paquetage des rivages de quelques îles dans la baie de Biscay. Le paquetage du Pont-Neuf de Paris en jaune ocre, en 1985, et du Reichstag de Berlin (en toile argentée), en 1995, font également partie de son œuvre spectaculaire.
Christo me semble être le plus grand « errant » bulgare. Je m’exprime ainsi, en lui vouant toute mon admiration pour son envergure d’artiste, aux prises avec la nature ou avec l’histoire. D’autre part, il est surprenant de constater à quel point il est mal connu en Bulgarie, son pays d’origine. A l’époque communiste, on ne diffusait à son sujet qu’une information négative, assez éloignée de la vérité. Après les changements, intervenus en 1989 en Bulgarie, les milieux culturels bulgares ont pris connaissance, à travers quelques expositions, de ses projets de paquetage. L’impression que son oeuvre a laissée chez le public bulgare était pourtant celle d’un artiste extravagant, non engagé par les problèmes politiques. Et pourtant, un des projets que Christo a réalisé dans sa jeunesse s’appelle Mur de Barils de Pétrole, Le Rideau de Fer, monté à Paris, rue Visconti, le 27 juin 1962. L’installation est faite moins d’une année après l’élévation du mur de Berlin. J’ai eu l’occasion de voir les photos de l’installation en question à l’exposition Le Nouveau réalisme aux Galeries nationales du Grand Palais à Paris. Mais les habitants de la Bulgarie communiste ne pouvaient évidemment rien savoir de cette prise de position dès les années 1960. Christo n’était pour eux qu’un extravagant, un original. Même aujourd’hui, il n’est pas considéré comme un artiste engagé politiquement. Certes, il a quitté le pays, mais ce n’était qu’au nom de son art, disait-on. Dans la presse française de l’époque, il ne s’attarde pas en explications: « Moi, c’est le bidon [= bluff], les bidons les uns sur les autres ». (Christo 1963) Pour ma part, je continue à être émue à l’idée que Christo s’était engagé d’aussi près avec un thème d’une telle importance tant pour l’Europe que pour la Bulgarie.
Dernièrement la presse bulgare a mentionné cet ancien projet de Christo, en relation avec un nouveau projet qu’il s’apprête à réaliser, quoique déjà sans Jeanne-Claude (morte en 2009), dans le désert d’Abou-Dabi : plus de 400 000 barils en couleurs vives formeront la plus grande pyramide dans le monde. L’avantage c’est que les barils pourront rester sur place et ne pas représenter de construction provisoire comme les autres installations.(Christo 2009) L’information est empruntée par les journaux bulgares à une revue étrangère et n’est pas nullement commentée dans une liaison avec le contexte bulgare.

4. D’autres cas d’expatriés et de dissidents.
Et maintenant, prenons comme exemple un écrivain, Julia Kristeva. Son adaptation en France est très rapide, car son œuvre s’attaque aux thèmes les plus actuels : formalisme littéraire et engagement social dans les années 1960 ; psychanalyse appliquée et analyse littéraire, qui permettent de relire dans une optique nouvelle certains écrivains français des années 1980, 1990 et 2000 ; recherches en matrière d’histoire de la philosophie, notamment, sur les pratiques migratoires des sociétés modernes (Kristeva 1988) ; à partir des années 1990, ouverture vers l’Europe à travers des romans qui montrent, entre autres, les liens souvent invisibles entre les pays européens. (Kristeva 1990, 1991, 1996, 2004, 2008) La Santa-Barbara de Julia Kristeva dans ses romans, qui est une image de la Bulgarie, n’en est pas le seul exemple.
Face à son oeuvre, écrite en français, il semble que les États Unis et quelques-unes des universités américaines se sont engagés encore plus que la France à étudier en profondeur et à diffuser en traduction anglaise les ouvrages de J. Kristeva, et c’est justement dans Stony Brook University et sa Melville Library que l’on trouve une bibliographie assez complète des oeuvres de J. Kristeva.
L’oeuvre de Julia Kristeva n’a été diffusée en Bulgarie qu’après l’effondrement du communisme. Avant 1989, seuls les intellectuels avaient eu l’occasion de connaître l’importance de son œuvre, sans pourtant avoir le droit de publier des commentaires ou des références directes, ni des traductions. Ce retard n’a pas encore été compensé, car seuls quatre de ses romans ont paru en bulgare, ainsi que quelques études : Au commencement était l’amour. Psychanalyse et foi (1985) et Soleil noir. Dépression et mélancolie (1987). D’autres textes théoriques ont paru en langue bulgare, dans des éditions périodiques spécialisées. Le reste de ses œuvres est connu en français ou bien en anglais et figure souvent à titre de références dans les recherches littéraires. La critique littéraire bulgare Miglena Nikolchina (Nikolchina 2004) dans son étude (éd. bulgare, 1997, aux Etats-Unis, 2004) part du « matricide » comme un moment fantasmatique dans le devenir du sujet, dans l’acception psychanalytique de Kristeva, pour construire son analyse sur Virginia Woolf et les poétesses bulgares Elisabeth Bagriana et Dora Gabé. Même s’il s’agit en l’occurrence d’une des lectures les plus attentives de l’œuvre de Julia Kristeva, il reste désormais à traduire une partie considérable de ses livres.
De nos jours, la mobilité ne pose plus autant de problèmes que dans le passé. Il n’est plus aussi difficile pour les artistes et les hommes de lettres de se déplacer, de vivre et de travailler ailleurs. Il n’y a pas non plus d’obstacles évidents pour leur réception de la part du public. Ce qui semble nouveau pour les Bulgares, c’est de voir que les intellectuels d’origine bulgare, vivant à l’étranger, restent très sensibles aux problèmes de la Bulgarie, se montrant plus que jamais disposés à s’intégrer au sort bulgare. Et pourtant leurs perceptions se révèlent souvent assez écartées. La présence d’un certain décalage entre la réalité dans le pays d’origine et la description de cette réalité est un phénomène typique chez chacun des écrivains qui vivent à l’étranger. Le livre „Temps de chien. La révolution truquée – 1989“ de Ilija Trojanow (Trojanow 2008) examine la situation politique en Bulgarie après 1989. Son livre, même s’il cherche à être objectif, reste parfois emprisonné dans le cadre d’une sorte d’abstraction des réalités politiques. C’est visiblement un regard jeté de dehors. Il est important de souligner que les points de vue d’un écrivain bulgare et d’un homme de lettres résidant à l’étranger, sont bien différents. Le public auquel un texte est destiné ne manque pas d’influencer l’écrivain. La moindre des choses, c’est qu’il se sent obligé d’expliquer au lecteur les réalités que ce dernier ignore (en l’occurence, au lecteur allemand). Le problème d’un certain décalage entre ses jugements et l’opinion du public qui a vécu les événements des années ayant succédé à 1989 est facile à expliquer. L’écrivain se fie surtout aux souvenirs des personnes auprès desquelles il a recueilli son information sur les événements en Bulgarie après 1989. Il s’agit surtout de personnes âgées, anciens opposant au régime communiste. Pour diverses raisons (âge avancé, restrictions du régime totalitaire de poursuivre leurs études et, par conséquent, manque d’éducation systématique, ce qui les a rendues peu compértitifs dans une situation politique assez complexe) ce sont des personnes qui ont gardé un souvenir nettement négatif des années 1990. Quant à l’écrivain, il a le mérite d’avoir commenté les événements en Bulgarie devant les lecteurs allemands. Mais comme il n’a pas vecu lui-même les évéments en question, son histoire laisse chez le lecteur bulgare une impression d’unilatéralité.
En ce qui concerne les dissidents, ils n’ont jamais eu le droit de retourner dans leur patrie à l’époque du communisme, mais certains d’entre eux étaient plus ou moins présents grâce aux émissions de la Radio Europe Libre, La voix de l’Amerique, la Radio Londres, etc. Suit le cas d’un dissident et écrivain bulgare qui a émigré en France et qui s’exprime en français. „Né en Bulgarie, Tontcho Karaboulkov a quitté jeune son pays pour s'installer à Paris. Il s'est fait remarquer en 1957, en publiant La conscience d’Emanouïl (Flammarion), roman qui brosse un tableau des plus sombres de la vie en Bulgarie communiste.“ C’est en ces termes que nous le présente un site internet. (Karaboulkov) On peut en palrer longtemps de son sort de dissident et d’écrivain. Il est très peu connu en Bulgarie, même aujourd’hui. En ce qui le concerne, nous avons un exemple d’un double éloignement – une fois par l’effet du rideau de fer, et une deuxième fois, à cause du décalage dans le temps et dans le contexte de réception dans son propre pays.

5. Le „couple migratoire“ intereuropéen. En guise de conclusion.
Ce texte s’inscrit dans le programme d’une conférence internationale dont le but est de dresser le bilan des nouvelles constructions identitaires en Europe. Il me semble qu’en premier lieu les problèmes politiques divisent fortement le monde, l’Europe de nos jours, y compris. L’Est, le Sud-Est, le Centre de l’Europe ont leurs specificités et continuent à être differents de l’Europe occidentale. Si nous voulons définir le „couple migratoire“, il importe de signaler que l’Est et l’Ouest de l’Europe en représentent les composantes. Quoique le terme de „couple migratoire“ soit formulé à l’origine pour définir les relations entre colonies et métropoles, il peut être envisagé également dans le contexte mentionné plus haut. Simplement, il ne faut pas lier deux pays l’un à l’autre. Il s’agit en l’occurence des deux parties de l’Europe, réunies en grande partie, au bout d’une longue „séparation“.
La nouveauté de notre époque globalisée consiste dans la facilité de se déplacer. En effet, la migration actuelle n’est plus une migration définitive, comme au temps de la guerre froide. Il existe une intense circulation d’individus, de gens de lettres et d’artistes, même si l’émigration est visiblement plus intense dans la direction occidentale. D’ailleurs, j’ai songé à l’expression « à une échelle plus grande », en commençant à parler de Christo. Ceci est valable pour tous les cas cités. Échelle et marché, ce sont bien les termes qui s’imposent en l’occurrence. Car l’art vit à travers son public. Et le public peut être mesuré à travers le marché artistique. Ce sont les événements artistiques internationaux par habitant qui forment ce marché.
Dans tous les cas, comme je l’avais noté au début, nous sommes en présence d’une tension entre l’artiste émigré et son pays natal. Ces tensions méritent notre attention. La vie dans un centre cosmopolite donne aux grands talents la possibilité de s’affirmer plus catégoriquement à l’échelle internationale. La réception dans le pays d’origine devient une deuxième réception, plus complexe, parfois appauvrie ou déplacée par le parti prix. Ici vient se mêler le spécifique technologique de notre époque. L’impact de la globalisation, du « nulle part » et du « partout » du réseau internet est décisif pour cette nouvelle complexité des représentations.
Quant à l’identité de l’artiste, une fois la frontière (plutôt linguistique et culturelle que réelle) passée, il ne peut plus espérer rester le même. Pas plus que ses amis ne parviendront à le reconnaître parfaitement. Car il va acquérir les traits caractéristiques d’une autre identité, inhérente à son nouveau milieu. Et pourtant, l’harmonie intérieure dans une nouvelle configuration, dont parle Amin Maalouf, semble parfaitement possible. Il faut pour cela apprendre à reconnaître la diversité du monde. Dans un monde, marqué par les migrations et l’individualisme moderne, les valeurs telles la compréhension d’autrui, la tolérance, l’ouverture aux autres deviennent de première importance. En revanche, la question de savoir si un artiste migrant s’intéresse à la migration, ou si sa propre migration a influencé ses œuvres passe au second plan.
Nous éprouvons de plus en plus souvent des difficultés à dire à quelle nation appartient un écrivain ou un artiste, originaire d’un pays et travaillant dans un autre. Dans un pareil contexte les oeuvres d’art et de la littérature, le cinéma, la chanson etc. se chargent de significations et de connotations nouvelles. La littérature comparée pour sa part connaît un nouvel essor. Elle ne se contente plus seulement de situer matériellement les identités, mais de les présenter dans toute leur diversité, complexité et mobilité, ainsi que de repenser le public et la réception dans le contexte des frontières plutôt imaginaires.  

Bibliographie:
- Christo (1963) Interview. In France-Soir, 28 juin 1963.
- Christo (2008 de eodem) Christo re-active son projet « Mastaba » à Abu-Dhabi [Christo vazrodi proekta si « Mastaba » v Abu-Dhabi]. In Dnevnik [quotidien bulgare], 10 février 2008.
- Embiricos, Andréas (1948) Les étapes de Jean Moréas. Lausanne : La Concorde.
- Gourmont, Jean de (1905) Jean Moréas. Paris : E. Sansot & cie.
- Karaboulkov (de eodem) : http://www.bibliomonde.com/auteur/tontcho-karaboulkov-1621.html+Karaboulkov&cd=4&hl=bg&ct=clnk&gl=bg (25 avril 2009)
- Jouanny, Robert(1969) Moréas, écrivain français, Paris, Lettres modernes.
- Kristeva, Julia (1988) Etrangers à nous mêmes. Paris: Fayard.
- Kristeva, Julia (1990) Les Samouraïs. Paris: Librairie Arthème Fayard.
- Kristeva, Julia (1991) Le vieil homme et les loups. Paris: Fayard.
- Kristeva, Julia (1996) Possessions. Paris: Fayard.
- Kristeva, Julia (2004) Meurtre à Byzance. Paris: Fayard
- Kristeva, Julia (2008) Thérèse, mon amour. Paris: Fayard.
- Maalouf, Amin (2009, en bulgare) Identités meurtrières [Gibelni identitchnosti]. Traduction du français Radosveta Getova. Sofia : Meridiani.
- Niklaus, R. (1967) Jean Moréas, a critique of his poetry and philosophy. La Haye.
- Nikolchina, Miglena (2004) Matricide in Language: Writing Theory in Kristeva and Woolf. New York: Other Press.
- Papazoff, Georges (1971) Sur les pas du peintre. Paris : Éditions de la Galerie de Seine.
- Pompidou, Georges (1961) Anthologie de la poésie française. Paris : Hachette.
- R. Georgin (1030) Jean Moréas. Paris : Editions de la Nouvelle Revue Critique.
- Shils, Edward (1975) Center and Periphery. Essays in Macrosociology. Chicago and London: The University of Chicago press.
- Trojanow, Ilija (2008, en bulgare) Temps de chien. La Révolution truquée [Kutchechki vremena. Revolutziata mente - 1989]. Traduction de l’allemand Penka Anghelova. Sofia: Balkani.
- Weber, J. (1934) Jean Moréas und die französische Tradition. Nuremberg.
Roumiana L. Stantcheva is an Associate Professor at Sofia University "St. Kliment Ohridsky". She has been visiting professor to the Sorbonne nouvelle Paris 3, Université d'Artois, France, and Bucarest University, Romania. Areas of research: Comparative Literature, Balkan Literatures (Romanian and Bulgarian), French Literature, Modernism –19th-20th centuries.