Проекти

Екип на проекта:

 

Доц. д-р Николай Папучиев

Доц. д-р Николай Вуков

Магистър Яна Мороз (докторант по антропология)

Магистър Мария Маринова (докторант по антропология)

 

2

 

 

В работата по проекта активно участват студентите от Дискусионния клуб по антропология към ФСлФ на СУ „Св. Климент Охридски“:

 

Деница Заркова

Ванеса Андонова

Емона Динева

Славина Бачева

Елеонора Василева

Мария-Йоанна Василева

Кристина Атанасова

Николай Генов

 

 1

 

 

PG

 

 

2

 

 

3

 

Ръководител на проекта: Доц. д-р Румяна Л. Станчева

С участието на проф. Петя Асенова, доц. Василка Алексова, доц. Румяна Л. Станчева, гл. ас. Русана Христова-Бейлери, гл. ас. Фотини Христакуди, докторанта Иван Радев и студентите от V курс Балканистика (магистатура) Галя Георгиева и Веселина Белева.


balkans3Екипът работи за укрепване на динамичния и единен облик на балканистиката, особено в областта на лингвистиката и на литературата. Постигането на съгласувани теми и методи на научните изследвания е в подкрепа на университетската специалност Балканистика в СУ „Св. Климент Охридски”.

Стремежът е да се задълбочи научната обоснованост за интердисциплинарна работа, да се засили обменът на научна информация и опит чрез участие в международни и национални конференции, публикации в интернет и в печатни издания. Освен това се обновява и каталогизира библиотеката на специалност Балканистика и се създава база данни за общността на alumni балканисти.

Проектът е в подкрепа и на няколко международни договора, между които по-конкретно е свързан с Европейския докторат, DESE - Литературите на обединена Европа – http://www2.lingue.unibo.it/dese/


Във връзка с проекта започва публикуването на Новости в балканистиката, с рубрики:

Нови книги

Балканистични изследвания

Студентски научни проучвания:

- Представяне на теренно проучване в с. Мандрица

- Изследване върху говора на власи-рудари

Каталог на Библиотеката по балканистика

Научни срещи

Електронно обучение

Връзки:

www.albanian.dir.bg

http://calic-bg.netfirms.com/

www.cl.bas.bg/Balkan-Studies/

 

 

ДОКЛАДИ И ПРЕЗЕНТАЦИИ

(Проект „Наративни модели и граматически явления в исторически съчинения 1900 – 1944 г. Първи етап“)

 

Красимира Алексова. Мястото на презумптива в историографски съчинения от първата половина на XX век. Доклад, изнесен в рамките на Националната научна конференция на тема „ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ОБЩЕСТВО“, организирана от Филиала на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ в гр. Смолян, 3-4 ноември 2022 г., град Смолян. Предпечатна версия. [Алексова Смолян 2022]

Красимира Алексова. Презумптивът в българската художествена проза и в историографски съчинения. Доклад, изнесен в рамките на Научната конференция с международно участие, посветена на 300-годишнината от рождението и 60-годишнината от канонизацията на преподобния Паисий Хилендарски, ПАИСИЕВИ ЧЕТЕНИЯ 2022, организирана от Филологическия факултет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, 10-11 ноември 2022 г., град Пловдив. Предпечатна версия. [Алексова Пловдив 2022]

Ласка Ласкова. Конструкциитe от типа съм + минало страдателно причастие в историографски текстове от първата половина на XX век.  Доклад, изнесен в рамките на Националната научна конференция на тема „ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ОБЩЕСТВО“, организирана от Филиала на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ в гр. Смолян, 3-4 ноември 2022 г., град Смолян. Предпечатна версия. [Ласкова Смолян 2022]

Ласка Ласкова, Красимира Алексова. Анотация на типовете реч и наративни стратегии в историографски текстове.  Презентация, изнесена в рамките на Научната конференция на тема „Исторически и съвременни аспекти на българския език“, организирана в памет на проф. дин Боряна Велчева по случай 90 години от рождението ѝ, организирана от Фондация „Проф. д-р Максим Младенов“ – Общество за изследване на българската народна реч и Факултета по славянски филологии на СУ „Св. Климент Охридски“, 7-8 октомври 2022 г., гр. София. [Ласкова Алексова Анотация София 2022]

Ласка Ласкова. Свидетелски времена за ненаблюдавани събития в историографски текстове.  Презентация, изнесена в рамките на Научната конференция с международно участие, посветена на 300-годишнината от рождението и 60-годишнината от канонизацията на преподобния Паисий Хилендарски, ПАИСИЕВИ ЧЕТЕНИЯ 2022, организирана от Филологическия факултет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, 10-11 ноември 2022 г., град Пловдив. [Laskova Plovdiv 2022]

 

КОРПУС ИСТОРИОГРАФСКИ ТЕКСТОВЕ /КИТ/