Проекти

Проект "П. П. Славейков, д-р К. Кръстев, Ст. Михайловски. Литература и социален опит"

 

Библиотека

 

 

stoyan mihaylovski

 

 

Стоян Михайловски

 

"SUSPIRIA DE PROFUNDIS" (1884)

 

Стихотворения

 

"От смъртното ми легло" (1875)

"Към България" (1876)

"Към моите братя българи" (1877)

(Стихотворенията са от дигиталния архив на Народна библиотека)

 

"Нашите деди" ("Боян Магьосникът", 1884)

"Нашите деди" ("Поп Богомил", 1884)

 

 

"Метаполитика" (1940)metapolitika

- I част

- II част

- III част

 

"Религиозни и философски съчинения" (1941)

- I  част

- II част

- III част

- IV част

- V част

 

 

Статии:


Protiv feminizma

"Кога, как и защо ще се свърши светът" (1875)

"Психо-физиология на народовластието" (1903)

"Дедите на княз Фердинанд" (1904)

"Потайностите на българския дворец" (1904)

"Писмо до княза" (1904)

"Против феминизма" (1909)

"Позив към българския народ и българската интелигенция" (1911)

"Социалният въпрос и християнството" (1913)

"Народно госпорадуване" (1919)

 "Gloria victis! Слава на победените!" (1919)

 

 

Текстове на д-р Кръстьо Кръстев

Текстове на Пенчо Славейков

 

 

 Национален научен форум "П. П. Славейков, д-р К. Кръстев, Ст. Михайловски. Литература и социален опит"

 

 

ДЕЙНОСТИ

по проекта „Прозодични аспекти на българския език в съпоставителен план с други езици с лексикално акцентуване”

 

 

Работни пакети

Работен пакет 1: Съпоставителни изследвания на интонацията и изработване на съпоставителен речеви корпус

Обща продължителност: 24 месеца (1- 24)

Ръководители: Б. Андреева, Сн. Димитрова

 1. Постигане на съпоставимост на използваните модели за различните езици и планираните изследвания (Андреева, Димитрова; 1-3)
 2. Организиране на учебен практикум за работа със специализирани програми и техники със студенти (Андреева, Димитрова; 3-6)
 3. Подготвителна работа по набирането на материал за изследването във вид на речеви корпус (Андреева, студенти; 7-9)
 4. Изработване на съпоставителния речеви корпус от интонационни модели (всички участници; 10-20)
 • (а) Записи и сегментиране на записите (всички участници; 10-17)
 • (б) Анотиране на прозодичните характеристики на речта (всички участници; 17-19)
 • (в) Анализ на получените резултати (всички участници;18-20)
 1. Моделиране на данните (Андреева, Димитрова; 21-24)
 2. Оформяне и представяне на резултатите от изследванията като доклади на научни форуми и служебни пътувания (научният екип; текущ)
 3. Подготвяне на научни публикации (научният екип; текущ)
 4. Работни срещи на членовете на научния колектив (научният екип; текущ)

Работен пакет 2: Изследвания на българското акцентуване и други прозодични аспекти

Обща продължителност: 24 месеца (1 - 24)

Ръководител: М. Пацева

 1. Преглед на нови модели и методи за анализ, подходящи за българския език (Пацева, Стойкова; 1-3)
 2. Изследване на акцентните спецификации на групи морфеми (Маринкова; 4-8)
 3. Изработване на електронни ресурси по акцентна спецификация на определени групи морфеми (9-12)

  СЪДЪРЖАНИЕ 

  1. ВЪВЕДЕНИЕ
  2. ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ И СИМВОЛИ
  • Акцентни характеристики на някои афикси за образуване на съществителни имена
  1. Корени и окончания при непроизводни съществителни имена. В преобладаващите случаи корените на непроизводните думи поемат ударението като основен съдържателен компонент. Тук се представят сравнително немногобройните случаи, когато това не е така по данни на разработки на Б. Цонев, Котова, Янакиев и други автори.

  1.1.      Двусрични съществителни имена от женски род с акцентувано окончание, завършващи на -а /-я 

  1.1.1.   завършващи на -а

  1.1.2.   завършващи на -я

  1.2.      Двусрични съществителни имена от среден род с акцентувано окончание

  1.2.1.   Двусрични съществителни имена от среден род, завършващи на –о

  1.2.2    Двусрични съществителни имена от среден род, завършващи на –е 

  1.3.      Примери за съществителни имена от мъжки род с акцентувана крайна гласна -а: баща̀, паша̀, будала̀ (общ род)

  1.4.      Акцентувани окончания при производни имена, образувани с постакцентувани суфикси -ота̀, -ина̀

  1.5.      Акцентна реализация на окончанията (обобщение

  1. Префикси за образуване на съществителни имена

  2.1.      Акцентуване на префикса при двусрични съществителни от мъжки род с нулев суфикс

  2.2..     Двусрични съществителни от мъжки род с нулев суфикс и сонорен звук в позиция на кода

  1. Суфикси за образуване на съществителни имена
   • Продуктивни наставки за образуване на съществителни имена
   • Разграничение на характеристиките на суфиксите от клас 1 и клас 2
   • Суфикси за образуване на наименования на субекти на действието       (nomina agentis)
   • Суфикси за образуване на наименования на субекти на действието (nomina actoris)
   • Суфикси за образуване на названия на инструменти на действието (nomina instrumenti)
   • Суфикси за образуване на названия на обект и резултат на действието (nomina patientis)
   • Суфикси за образуване на названия на места на действието (nomina loci)
   • Суфикси за образуване на названия за носител на признак (nomina attributiva)
   • Суфикси за образуване на наименования на признаци без конкретен носител (nomina essendi)
   • Деминутивни суфикси
   • Сборна таблица на разпределението на суфиксите при съществителните имена в мутационни и транспозиционни типове
  1. Определителни членове при съществителни имена
  2. Съединителни морфеми
  3. Акцентни характеристики на някои глаголни афикси  1. Префикси          2. Представкови комплекси               3. Суфикси
  4. Акцентни характеристики на някои суфикси за образуване на прилагателни
   1. Продуктивни суфикси за образуване на качествени прилагателни
   2. Продуктивни суфикси за образуване на относителни прилагателни

  ИЗТОЧНИЦИ

   

   

 • (а) суфикси за образуване на съществителни имена (Чергова, студенти)
 • (б) суфикси за образуване на прилагателни имена (Стойкова, студенти)
 • (в) суфикси за образуване на глаголи (Маринкова)
 • (г) префикси за образуване на глаголи и съществителни имена (Пацева)
 1. Изследване на ролята на акцентните характеристики на морфемите при конкуренцията на афиксите (Пацева, Стойкова; 12-16)
 2. Изследване на фонологичното ударение в българския език върху материал на лексика с неясна морфологична структура (17-24)
 • (а) съпоставка на изследванията на различни видове лексикални групи (Маринкова, Стойкова; 17-20)
 • (б) поставяне на нови изследвания (аналитични и експериментални) (Пацева, Алексиева; 18-24)
 1. Представяне на резултатите на изследванията като доклади на научни форуми и служебни пътувания (научният екип; текущ)
 2. Подготвяне на научни публикации (научният екип; текущ)
 3. Работни срещи (научният екип; текущ)

 

Работен пакет 3: Изследване върху проблемите на овладяване на прозодичните характеристики в чуждоезиковото обучение

Обща продължителност: 20 месеца (16-36)

Ръководители: Алексиева, Маринкова

 1. Преглед на нови теоретични модели по проблемите на овладяване на прозодичните характеристики (Алексиева; 16-18)
 2. Подготовка и събиране на материал за база данни на прозодични грешки (Маринкова; 19-24)
 3. Изработване на база данни на прозодични грешки идентификация и запис на грешките (научният екип; 24-28)
 • (а) класификация по езици, части на речта, род, прозодична структура на лексикалните единици (всички участници; 29-30)

(б) формулиране на тенденции за различните езици, преглед на факторите (фонетични, интерференция, честота) (всички участници; 31-33)

 1. Моделиране на стратегиите за учене и формализиране (Андреева; 34-36)
 2. Подготвяне на доклади, публикации и служебни пътувания (научният екип, текущ)
 3. Работни срещи (научният екип, текущ)

 

Работен пакет 4: Организиране и провеждане на кръгла маса

Обща продължителност: 12 месеца (25-36)

Ръководител: Чергова

 1. Подготовка на научния форум
 • (а) Сформиране на организационен комитет и изработване на концепция за форума (научният екип; 25-26)
 • (б) Информационна и координационна работа (Маринкова, Алексиева; 27-28)
 1. Организиране и провеждане на научния форум (всички участници; 29-31)
 2. Отрязяване и популяризиране на резултатите в научната периодика и изработване и поддържане на сайт на проекта, който да съдържа информация за участниците, актуални събития и публикации с отворен достъп (Чергова; 31-32)
 3. Съставяне на сборник с докладите и подготвянето му за публикуване, редакция (научният екип; 33-36)
 4. Интегриране към съществуващи научни мрежи и развиване на локална подсистема (научният екип; текущ)

 

Работен пакет 5: Подготвяне и съставяне на материали за преподаване и изследване на прозодията

Обща продължителност:12 месеца (25-36)

Ръководители: Б. Андреева, Сн. Димитрова, М. Пацева

 1. Съставяне на научна монография по проблемите на прозодията:

(а) подготвителна работа – концепция на изданието (Андреева, Димитрова,Пацева; 25-27)

(б) съставяне на научна монография (научният екип; 28-33)

 1. Изработване на библиографии на изследванията (всички участници; 34-35)
 2. Изработване на учебен курс по прозодични проблеми (свободноизбираем или за магистърска програма) (Андреева, Димитрова, Пацева; 30-36)
 3. Идентифициране на проблемни пунктове и „бели“ полета като материал за бъдещи изследвания (всички участници, 36)

 

 

 

 

 

- Γραμματικη της δημοτικης γλωσσας για του δημοτικου σχολειου. Μαης, 1948

- Επιστροφη στο μυθιστορημα. Αγακοιγωσεις. Ετο, 2000.

- Ετυμολογικο Λεξικο της κοινης νεοελλληνικης. Θεσσαλονικη, 1983

- Κατσανη, Νικολαου. Ελληνικης επιδρασεις στα Κουτσοβλαχικα. Θεσσαλονικη, 1977

- Κατσανη, Νικολαου. Παρατηρησεις στη φωνητικη των ελληνικων δανειων της Κουτσοβλαχικης.. Θεσσαλονικη, 1972

- Πατριδα μας Ελλαδα. Αναγνωσματα για την εβδομη ταζη του δημοτικου σχολειου. Warszawa, 1957

- Τζιτζιλη, Χρηστου.  Συμβολη στην ποντιακη ετυμολογια. Θεσσαλονικη, 1982-83.

- Τζιτζιλη, Χρηστου.Αναλεκτα ετυμολογικα. Θεσσαλονικη, 1982-83.

- Τζιτζιλη, Χρηστου.Μακεδονικα ετυμολογικα II. Θεσσαλονικη, 1982.

 

 

Проектът се реализира с подкрепата на Фонд Научни изследвания при Софийския университет. Задача на проекта е да се дигитализират ръкописите и старопечатните книги от Рилския манастир. Той се осъществява и с благоизволението на епископ Евлогий, игумен на Рилския манастир. Досега са заснети 115 ръкописа от ХІ до ХІХ в. и 21 старопечатни книги. Това са 350 000 кадъра или около 62 000 страници. Към този масив от данни са добавени дигитални копия и от други ръкописи, предимно от Народната библиотека „Св. св. Кирил и Методий.

Ръководител на проекта е проф. Искра Христова-Шомова.
Дигитализацията е осъществена от гл. ас. Димитър Пеев и гл. ас. Петко Петков. Проектът за интернет страница е изработен от доц. Андрей Бояджиев (предстои да бъде свързана с линк към страницата на факултета). Върху интернет страницата работят също проф. Искра Христова и доц. Маргарет Димитрова.

Проектът предвижда и издаване на неиздадения досега Опис на ръкописите от Рилския манастир. През октомври 2009 г. във връзка с проекта в Народната библиотека беше представена изложба Великата Рилска пустиня. Беше проведена и конференция със същото име, с която беше отбелязана и 70-годишнината на проф. Иван Добрев.

Ръкописната сбирка на Рилския манастир е единствената запазена в България славянска органична сбирка. Голяма част от ръкописите са писани в самия манастир от монасите или от други видни балкански книжовници. В нея можем да видим цялата българска история от светите братя Кирил и Методий и техните ученици до филологическите търсения на възрожденците. След падането на Търново през 1393 г. и след възстановяването на манастира в средата на ХV в. той става водещ книжовен център на Балканите за следващите пет века. Рилският манастир е притегателно място за редица видни балкански книжовници и писатели. В неговата библиотека се пази голяма част от оригиналното и преводното наследство на Търновската книжовна школа, почти всички творби на Патриарх Евтимий, някои от тях в единствен препис, творби на Димитър Кантакузин, някои също в единствен препис, единствение преписи на библейски книги с тълкувания. В уникалната рилска библиотека са съхранени всички произведения, посветени на патрона на манастира, св. Иван Рилски, поместени в сборници, съставени изцяло от текстове в негова прослава. Библиотеката на манастира пази редица ценни документи на българското Възраждане от ХVІІІ и ХІХ в.

 

страница на проекта

 

 • Автоматизация и статистика в лексикографии, Засорина, Л.Н., издательство Ленинградского университета 1966
 • Адъективные словосочетания в славянских и балканских языках, Молошная,Т.Н., Москва „Наука” 1985
 • Актуалные проблемы славяноведения (Материалы первого координационного совещания по актуальным проблемам славяноведения), редакционная коллегия: Королюк, Бирман, Бобрик, Издательство Академии наук СССР, Москва 1961
 • Актуальные проблемы японского языкознания, редактор И.Ф. Вардуль, Издательство „Наука”, Главная редакция Восточной литературы, Москва 1986
 • Акцентология современного русского литературного языка, Редькин, В.А., Издательство „Просвещение”, Москва 1971
 • Алгоритмический язык АЛГОЛ-60 (перевод с английского), под редакцией А.П. Ершова, С.С. Лаврова, Издательство „Мир”, Москва 1965
 • Античная Испания, Мишулин, А.В., Издательство Академии наук СССР, Москва 1952
 • Архангельский областной словарь 4 (Береза- бяще), под редакцией О.Г. Гецовой, Издательство Московского университета 1982
 • Архангельский областной словарь 4 (Весноделить- Водиться), под редакцией О.Г. Гецовой, Издательство Московского университета 1985
 • Балканские межъязыковые схождения в вокализме, Широков, О.С., (Доклады и сообщения советской делегации 3 Международный съезд по изучению стран Юго-Восточной Европы, Бухарест, 4-10 сентября, 1974), Москва 1974
 • Балто-славяснкие исследования, редактор В.В. Иванов, Москва, „Наука”, 1987
 • - Белуджские сказки часть 2, собранны И.И. Зарубиным, Издательство Академии наук СССР, Москва-Ленинград 1949
 • Библиография по лезгинскому языкознанию, Гюльмагомедов, А.Г., Саадиев, Ш., М., Махачкала, 1972
 • - В.И. Даль как лексикограф, Канкава, М.В., Издательство „Цодна”, Тбилиси-1958
 • Введение в германскую филологию (сборник задач), Левицкий, В.В., Киев, Головное издательство издательского объединения „Вища школа”, 1983
 • Введение в историю русского литературного языка, Шкляревский, Г.И., Издательство Харьковского университета им. А.М. Горького. Харьков, 1959
 • Введение в литературоведение, под редакцией Г.Н. Поспелова, Москва, „Высшая школа”, 1988
 • Введение в общую фонетику, Матусевич, М.И. Учпедгиз, Москва 1959
 • Введение в языкознание (сборник задач и упражнений)- 2 бр. , Мучник, И.П., Государственное учебно-педагогическое издательство Министерства просвещения РСФСР, Москва 1961
 • Введение в языкознание (сборник задач и упражнений), Мучник, И.П., Государственное РСФСР, Москва 1957
 • Введение в языкознание часть 1- 3 бр., Чикобаева, А.С., Государственное учебно-педагогическое издательство Министерства просвещения РСФСР, Москва 1953
 • Введение в языкознании, Кодухов, В.И., Москва, „Просвещение”, 1987
 • Вероятность и системы, Кравец, А.С., Издательство Воронежского университета, Воронеж, 1970
 • Вестник древней истории 4, Издательство Академии наук СССР, Москва 1952
 • Взаимовлияние и взаимообогащение языков и народов СССР, редактор Дешериев,Ю.Д., Москва, „Наука”, 1987
 • Взаимодействие фонематической  и просодической сфер в истории звуковых изменений славянских языков, Коломиец, В.Т., Издательство Академии наук Украинской ССР, Киев 1963
 • Вопросы акцентологии современного английского языка, Торсуев, Г.П., Издательство Академии наук СССР, 1960
 • Вопроссы русского правописания, Розенталь, Д. Э. , Издательство Мосовского университета, 1970
 • Вопросы  синтаксиса современного русского языка под редакцией академика В.В. Виноградова, Государственное учебно-педагогическое издательство Министерства просвящения РСФСР, Москва 1950
 • Вопросы грамматического строя и словарного состава языка 1, редколлегия – И.И. Толстой, В.Ф. Шишмарев, С.Г. Бархударов и др., Издательство Ленинградского государственного ордена Ленина университета имени А.А. Жданова, Ленинград 1952
 • Вопросы интернационализации словарного состава языка, Акуленко, В.В., Издательство Харьковского университета, Харьков 1972
 • Вопросы лингвистики и методики преподавания иностранных языков, Редколлегия: Гак, В. Г., Иванов, В.С., Хадеева-Быкова, А.А., Цвиллинг, М.Я., Издательство ИМО, Москва 1958
 • Вопросы развития языка и диалектов в свете трудов Сталина по языкознанию 2 бр., Аванесов, Р.И., Издательство ЦК ВЛКСМ „Молодая гвардия” 1951
 • Вопросы русского правописания, Розенталь, Д. Э., Издательство Московского университета 1965
 • - Вопросы русского языкознания  (книга 3)- Посвящается 4 Международному конгрессу славистов, под редакцией профессора  Е.В.Кротевича, Издательтво Львовского университета 1958
 • Вопросы стилистики русского языка (часть 2), Листвинов, Издательство ВПШ и АОН при ЦК КПСС, Москва 1962
 • Вопросы структурно-типологического подхода к категории определености в балканских языках, Ревзин, И.И., (Доклады и сообщения советской делегации 3 Международный съезд по изучению стран Юго-Восточной Европы, Бухарест, 4-10 сентября, 1974), Москва 1974
 • Вопросы языка и литературы народов балканских стран, редактор Десницкая, А. В., Издательство Ленинградского университета, Ленинград 1986
 • - Вопросы языка и литературы том 3, под редакцией В.И. Клепко, Издательство ИМО, Москва 1962
 • Вопросы языкознания 4, редколлегия О.С.Ахманова, А.В. Десницкая  и др., Издательство „Наука”, Москва 1976
 • Вопросы языкознания 5 сентябрь-октябрь, „Наука”, Москва-1989
 • Вопросы языкознания в свете трудов И.В. Сталина под редакцией академика В.В. Виноградова- 2 бр., Издательство Московского университета 1952
 • Восточное языкознание, редактор В.П. Старинин, Издательство „Наука”, Главная редакция Восточной литературы, Москва 1976
 • Восточнославянские племена, Третьяков, П.Н., Издательство Академии наук СССР, Москва 1953
 • Восточнославянские языковеды (том 1), Булахов, М. Г.,  Издательство БГУ им. В.И. Ленина, Минск 1976
 • Восточнославянские языковеды (том 3), Булахов, М. Г.,  Издательство БГУ им. В.И. Ленина, Минск 1978
 • Генеалогическая класификация языков и понятие языкового родства, Иванов, В.В., Издательство Московского университета 1954
 • Германское языкознание (ученые записки выпуск 36), редактор Стеблин, М. И. Каменский, Ленинградский Ордена Ленина Государственный университет имени Жданова, Издательство Ленинградкого университета 1958- 2 бр.
 • Говори украḯнскоḯ мови, Жилко, Ф.Т., Державне учбово-педагогιчне видавництво „Радянськая школа”, Киḯв, 1958
 • Граматика историкэ а лимбий молдовенешть (мануал пентру лекцииле-семинар), Марин, В.З., Едитура „Лумина”, Кишинэу 1970
 • Грамматика английского языка, Бархударов, Л.С., Штелинг, Д.А., Государственное издательство „Высшая школа”, Москва 1963
 • Грамматика белорусского языка, Ломтев, Т.П., Государственное учебно-педагогическое издательство, Москва 1956
 • Грамматика в таблицах- Немецкий язык, Коллектив авторов- З.Р. Новицкая, С.Г. Александрова, В.И. Гревцева, Л.А. Железнова, Москва, Военное издательство, 1985
 • Грамматика грузинского языка, Илия, Л.И., Издательство на литературы на инностраных, Москва 1955
 • Грамматика корякского языка (фонетика и морфология), Жукова, А. Н., Издательство „Наука”, Ленинград, 1972
 • Грамматика русского языка (том 2)- синтаксис, редакционная коллегия: академик В.В. Виноградов, Е.С. Истрина, Издательство Академии наук СССР, Москва 1960
 • Грамматика русского языка часть 2 Синтаксис (учебник для 6 и 7 классов семилетней и средней школы по редакцией акад. Л.В. Щербы, Государственное учебно-педагогическое издательство Министерства просвещения РСФСР„ Москва, 1949
 • Грамматика французского языка, Илия, Л.И., Издательство литературы на иностранных языках, Москва,1955
 • Грамматика французского языка, Костецкая, Е.О., Кардашевский, В.И., Издательство Литературы на иностранных языках, Москва 1954
 • Грамматика японского языка (том 1), Киэда, М., Издательство иностранной литературы, Москва 1958
 • Грамматический строй урартского языка, Мещанинов, И. И., Издательство Академии наук СССР, Москва-Ленинград 1958
 • Дιалект ι лιтературна мова, Кобилянський, Б.В., Державне учбово-педагогιчне видавництво „Радянськая школа”, Киḯв-1960
 • Даследаваннi па беларускай i рускай мовах, Выдавецтва, БЕЛДЗЯРЖУНIВЕРСIТЭТА iмя Ул. I. ЛЕНIНА, МIНСК-1958 (редакционная коллегия)
 • - Джагфар Тарихы (том 1-част втора) Свод булгарских летописей 1680 год  (Изложение текста „Джагфар Тарихы” на русском языке, сделанное жителем города Петропавловска И.М.-К. Нигматуллиным в 1939 году, Редакция вестника „Булгария”, Оренбург 1993
 • - Джагфар Тарихы (том 1-част първа) Свод булгарских летописей 1680 год  (Изложение текста „Джагфар Тарихы” на русском языке, сделанное жителем города Петропавловска И.М.-К. Нигматуллиным в 1939 году, Редакция вестника „Булгария”, Оренбург 1993
 • - Джагфар Тарихы (том 2) Свод булгарских летописей 1680 год  (Изложение текста „Джагфар Тарихы” на русском языке, сделанное жителем города Петропавловска И.М.-К. Нигматуллиным в 1939 году, Редакция вестника „Булгария”, Оренбург 1993
 • - Диалектизмы в языке художественной литературы, Прохорова, В.Н., Госсударственное издательство Министерства просвещения РСФСР, Москва 1957
 • Древнерусский литературный язык в его отношении к старославянскому, редактор Жуковская, Л.П., Москва „Наука” 1987
 • Древние славяне в Прутско-Днестровском междуречье, Федоров, Г.Б., Москва 1966
 • Египетские заимствования в греческом языке, Ернштедт, П.В., Издательство Академии наук СССР, Москва-Ленинград 1953
 • Жывое слова, редакторы: Мацкевiч, Ю.Ф., Яшкiн, I., Я., Мιнск, „Навука ι тэхнιка”, 1978
 • Задачник по курсу „Введение в языкознание”, Клюева, В. Н., Государственное издательство  „Высшая школа”, Москва 1962- 2 бр.
 • Знаки Балкан, часть 2, Москва, „Радикс”, 1994
 • - Известия Академии наук СССР, выпуск 1, редактор П.А. Черных, Издательство Академии наук СССР, Москва 1952
 • - Известия Академии наук СССР, выпуск 4, редактор П.А. Черных, Издательство Академии наук СССР,  Москва 1952- 2 бр.
 • Известия Академии наук СССР, выпуск 5, редактор П.А. Черных, Издательство Академии наук СССР,  Москва, 1952
 • Известия Академии наук СССР, выпуск 6, редактор П.А. Черных, Издательство Академии наук СССР,  Москва, 1952
 • Известия Академии наук СССР, том 6, редактор Мещанинов, И.И., Издательство Академии наук СССР, Москва –Ленинград 1947
 • - Известия Академии педагогических наук РСФСР (мышление и речь)- труды Института психологии, редактор Ф.Н.Шемякин, Издательство Академии педагогических наук РСФСР, Москва 1960
 • Известия Академии педагогических наук РСФСР (Язык Абазин- общие сведения об абазинах, их диалекты, фонетика, морфология, тексты и словарь), Сердюченко, Г.П., Издательство Академии педагогических наук РСФСР, Москва 1955
 • Изучения трудных слов с применением этимологического  анализа, Пронина, И. В., Издательство „Просвещение”, Москва 1964
 • Имя существительное в балканских языках, Цивьян, Т.В., Издательство „Наука”, Москва 1965
 • Иностранные языки в школе 4 июль-август, Государственное учебно-педагогическое издательство Министерства просвещения РСФСР, Москва 1952
 • Информаввионные вопросы семиотики, лингвистики и автоматического перевода (выпуск 5), главны редактор А.И. Михайлов, Москва 1974
 • Иранское языкознание (история, этимология, типология), редактор Расторгуева, В.С., Издательство „Наука”, Москва 1976
 • Исследования по грамматике русского литературного языка (сборник статей), редакторы: Поспелов, Н.С., Шведова, Н.Ю., Издательство Академии наук СССР, Москва 1955
 • Исследования по грамматике русского языка 2, редактор Э.И. Коротаева, Издательство Ленинградского университета 1959
 • - Исследования по грамматике современного китайского языка 1 (части речи), Драгунов, А.А., Издательство Академии наук СССР, Москва-Ленинград, 1952
 • Исследования по синтаксису русского литературного языка (сборник статей), редактор В.П. Сухотин, Издательство Академии наук СССР, Москва 1956
 • - Исследования по языку советских писателей, редакторы Бархударов, С.Г., Левин, В.Д., Издательство Академии наук СССР, Москва 1959
 • Истории чешского народа –том 1, Неедлы, З.
 • Историко-сопоставительная морфология финно-угорских языков, Майтинская, К.Е.,Издательство „Наука”, 1979
 • Историческая грамматика и лексикология русского языка (материалы и исследования), редактор Аванесов, Р.И., Издательство Академии наук СССР, Москва 1962
 • - Историческая грамматика русского языка, проф. Черных,, П.Я., Государственное учебно-педагогическое издательство Министерства просвещения РСФСР, Москва, 1952
 • Исторический коментарий к русскому литературному языку, Булаховский, Л.А., Государственное учебно-педагогическое издательство „Радянськая школа”, Киев, 1958
 • Историчесская фонология русского языка, Иванов, В.В., Издательство „Просвещение”, Москва-1968
 • История греческого языка, Широков, О.С., Издательство Московского университета 1983
 • История древнерусского языка, Якубинский, Л.П., Государственное учебно-педагогическое издательство Министерства просвящении РСФСР, Москва 1953
 • История немецкого языка, Бах, А., Издательство Иностранной литературы, Москва 1956
 • - История русского литературного языка (часть1), Бродская, В.Б., Цаленчук, С.О., Издательство Львовского университета 1957
 • История русскокого литературного языка, Горшков, А.И., Государственное издательсво „Высшая школа”, Москва, 1961
 • - История скандинавских языков, Стеблин- Каменский,М.И., Издательство Академии наук СССР, Москва-Ленинград, 1953
 • - История славянских литературных языков, редакционная коллегия: Королюк, В.Д., Бирман, М.А., Венедиктов, Г.К., Издательство „Наука”, Москва 1965
 • История, культура, этнография и фольклор славянских народов, 10 международный съезд славистов редактор И.И. Костюшко, Москва, „Наука”, 1988
 • Ительменский язык, Володин, А.П., Издательство „Наука”, Ленинградское отделение, Ленинград, 1976
 • Йероглифические рукописи майа, Кнорозов, Ю. В., Издательство „Наука”, , Ленинградское отделение, Ленинград 1975
 • Категория состояние в современном русском языке, Тихонов, А.Н., Издательство Самаркандского государственного университета, Самарканд, 1960
 • К гидронимике Карачая и Балкарии, Хабичев, М.А., Издательство „Эльбрус”, Нальчик, 1982
 • Классическая филология, редактор А.И. Доватур, Издательство Ленинградского университета 1959
 • Комуникативные упражнения, Рамсина, Т.А., Полидва, М.А., Москва, Издательство „Русский язык, 1978
 • Контакти украḯнскоḯ мови з ιншими словянськими ι унιфιкацιя ḯḯ усноḯ литературноḯ форми (6 мιжнародний з`ḯзд славιстιв), Бιлодιд, Ι.К., „Наукова думка”, Киḯв-1968
 • Контакты украинского языка с другими славянскими и унификация его устной литературной формы, 6 международный съезд славистов- 2 бр., Белодед, И.К., „Наукова думка”, Киев 1968
 • - Краткие сообщения Института Востоковедения (Иранский сборник), редколлегия:  Брагинский, И.С., Петров, Г.М., Ржевин, Б. В., Издательство Восточной литературы, Москва 1959
 • Краткие сообщения Института Востоковедения 18, редактор А.А. Губер, Издательство Академии наук СССР, Москва 1956
 • Краткие сообщения Института Востоковедения 2, редактор И.С. Брагинский, Издательство Академии наук СССР, Москва 1959
 • Краткие сообщения Института Востоковедения 24, редактор А.А. Губер, Издательство Академии наук СССР, Москва 1958
 • Краткие сообщения Института Востоковедения 29, редактор И.С. Брагинский, Издательство Академии наук СССР, Москва 1959
 • - Краткие сообщения Института народов Азии (Сбрник памяти Ю.Н. Рериха), редколлегия: Сапожников, Б.Г., Дворянков, Н.А., Кулагина, Л.М., Издательство Восточной литературы, Москва 1961
 • - Краткие сообщения института народов Азии 62 (Языки Индии), редактор Никифоров, В.П., Издательство „Наука”, Москва 1964
 • Краткий граматический справочник- Немецкий язык, Батрак, А.В., Миончинская, Л.А., Ордена Трудового Красного Знамени Военное издательство министерства обороны СССР, Москва- 1975
 • Краткий очерк истории и исторической грамматики русского языка, Доцент Дылевский, Н.М., Държавно издателство „Наука и изкуство”, София-1951
 • - Краткий русско-казахский словарь под редакцией Х.Х. Махмудова, Алма-Ата- 1959
 • Культура речи и стиль, Костомаров, В.Г., Издательство ВПШ и АОН при ЦК КПСС, Москва 1966
 • - Культура языка перевода, Мусаев, К., Ташкент, Издательство „ФАН” Узбекской ССР, 1982
 • Лазаревский институт восточных языков (исторический очерк), Базиянц, А.П., Издательство Восточной литературы, Москва 1959
 • Латино-русско-белорусский ботанический словарь, Киселевский,А.И., Издательство „Наука и техника”, Минск 1967
 • Лексика современного русского литературного языка (социолого-лингвистическое исследование) под редакцией М.В.Панова, Издательство „Наука”, Москва, 1968
 • Лексикология китайского языка, Горелов, В.И., Москва, „Просвещение”, 1984
 • Лексикология современного русского языка, Шанский, Н.М, Издательство „Просвещение”, Москва-1964
 • Лексикология та лексикография 2 (збιрник), Киḯв, Наукова думка, 1966
 • Лексичнι та грамматичнι засоби у функциональнιй стилистицι слов`янських мов, Тжакевич, Г.П., Пилинський, М.М., 7 мιжнародний з`ḯзд славιстιв  «Наукова думка», Киḯв-1973
 • Лекции по лингвистике, Супрун, А.Е., Минск, Издательство БГУ им. В.И. Ленина, 1980
 • Лекции по сопоставительной грамматике русского языка, Широкова, А.В., Москва 1977
 • Ленинград (путеводитель), составители В.А. Витязева, Б.М. Кириков, Лениздат 1987
 • Лингвистика перевода, Комиссаров, В.Н., Москва, „Международные отношения”, 1980
 • Лингвистические особености научного  текста, редколлегия М.Я. Цвиллинг, Н.М. Разинкина, О.В. Сивергина, Издательтво „Наука”, Москва 1981
 • Лингистические исследования по общей и славянской типологии, редактор Николаева, Т.М.,  Издательство „Наука”, Москва 1966
 • - Материалы и исследования по истории русского литературного языка (том 3), редактор академик В.В. Виноградов, Издательство Академии наук СССР, Москва 1953- 2 бр.
 • Материалы и исследования по истории русского языка, редактор Аванесов, Р.И., Издательство кадемии наук СССР, Москва 1960
 • Материалы и исследования по русской диалектологии (том 2), редакционная коллегия: Булатова, Л.Н., Голанов, И. Г., Захарова, К.Ф., Орлова, В.Г., Строганова, Т.Г., Издательство Академии наук СССР, 1961
 • Материалы и исследования по русской диалектологии (том 3), редакционная коллегия: Булатова, Л.Н., Голанов, И. Г., Захарова, К.Ф., Орлова, В.Г., Строганова, Т.Г., Издательство Академии наук СССР, Москва 1962
 • Материалы и исследования по русской диалектологии том 1, редакторы: С.П. Обнорский, Р.И. Аванесов, Ф.П. Филин, Издательство Академии наук СССР, Москва-Ленинград, 1949
 • Материалы по русско-славянскому языкознанию 3, редактор  Собонникова, В.И., Издательство Воронежского университета, Воронеж 1967
 • - Международные конгрессы по языкознанию (библиографический указатель, выпуск 2, Славянские языки, составитель Короткина, Б.М., Ленинград 1983
 • Международные конгрессы по языкознанию (Библиографический указатель), съставител Б.М. Короткина, Издательский отдел Библиотеки Академии Наук СССР, Ленинград, 1973
 • Методичнι рекомендациιḯ для практичних занять з украḯнськоḯ диалектологιḯ, Москаленко, А. А., Одеса 1966
 • Молодое поколение Румынии, издательство „Мередиане”, Бухарест, 1974
 • - Морфемика и словообразование (межвузовский сборник)- выпуск 9, редколлегия: Иванова, И.П., Маслов, Ю.С, Пелевина, Н.Ф., Ленинград, Издательство Ленинградского университета, 1983
 • - Морфология имени в нидерландском языке, Миронов, С.А., Издательство „Наука”, Москва 1967
 • Мысли и афоризмы, редактор Т. Рашевская, Азербайджанское государственное издательство, Баку, 1982
 • Назви спорιдненостι ι свояцтва в украḯнський мовι, Бурячок,А.А., Видавнивтво Академιḯ наук украḯнськоḯ РСР, Киḯв, 1961
 • Наимемования обуви в русском языке (древнейшие наименования, до Петровской эпохи), Вахрос, И.С., Хельсинки, 1959
 • Наречия, образованные от имен прилагательных, в русскком литературном языке 18 в., Франчук, В.Ю., Издательство Академии наук украинской ССР, Киев 1961
 • Нарис ιсторιḯ украḯнськоḯ термιнологιḯ, Москаленко, Н.А., Державне учбово-педагогιчне видавництво „Радянська школа”, Киḯв, 1959
 • Нарис словотворчоḯ системи украḯнськоḯ актовоḯ мови 14-15 ст., Гумецька, Л.Л., Видавництво Академιḯ наук украḯнськоḯ РСР, Киḯв-1958
 • Нариси дιαлектологιḯ украḯнскоḯ мови, Жилко,Ф.Т., Державне учбово-педагогιчне видавництво „Радянськая школа”, Киḯв 1955
 • Нариси з ιсторιḯ украḯнскоḯ лιтературноḯ мови, Плющ, П.П., Державне учбово-педагогιчне видавництво „Радянськая школа”, Киḯв 1958
 • Народнае вытворнае слова (3 гаворкi Мсцiслаушчыны А-Л), Юрчанка, Г.Ф.,  Мιнск, „Навука ι тэхнιка”, 1981
 • Народнае Слова, под редакцыяй кандыдата фiлалагiчных навук А.Я. Баханькова, МIНСК, ВыДАВЕЦТВА „НАВУКА I ТЕХНIКА”, 1976
 • Народы Азии и Африки (отдельный оттиск), Мельников, Г.П. Москва 1969
 • Наука и религия о возникновении жизни на земле, Эмме, А., Госполитиздат, 1952
 • Начальный этап формирования национального языка (на материале русского языка)- тезисы докладов на межвузовской научно-теоретической конференции 9-13 мая 1960 г., Государственный университет имени А.А. Жданова, Филологический факультет, Ленинград 1960
 • Некаторых тенденции развития культуры и быта болгар юго-западных в районов СССР (к вопросу об устойчивости этических традиций), Маркова, Л.В., Москва 1966
 • - Немецкая диалектография (сборник статей), редакция- проф. В.М. Жирмунского, Издательство Иностранной литературы, Москва, 1955
 • - Немецкая разговорная речь (синтаксис и лексика), Девнин, В.Д., Издательство „Международные отношения”, Москва, 1979
 • Неологизмы в русском языке, Брагина, А.А., Москва, „Просвещение”, 1973
 • О подготовке сводного каталога славянких рукописей, Гранстрем, Е.Э., Ленинград 1958
 • Об основных проблемах стилистики, Мурат, В.П., Издательство Московского универитета 1957
 • - Образование и употребление видов глагола в русском языке, Спагис, А.А., Государственное учебно-педагогическое издательство Министерства просвещения РСФСР, Москва 1961
 • Общее язкыкознание (методы лингвистических исследовании)- 2 бр., редактор Б.А. Серебренников, Издательство „Наука”, Москва 1973
 • Общенародный язык и местные диалекты, Аванесов, Р.И., Издательство Московского университета 1954
 • Общественные науки за рубежом (языкознание)- 2 бр., Аладемия наук СССР, Москва 1990
 • Ономастика и грамматика (2 бр.), редактор Калакуцкая, Л.П., Издательство „Наука”, Москва, 1981
 • О.О. Потебня I деякi питання сучасноḯ славiстики (Матерiрiли 3 республиканськоi конференцii, присвяченоi 125-рiччю 3 дня нарождення О.О. Потебнi (23-27 грудня 1960 р.), Виадавництво харкiвського державного унiверситету, Харкiв, 1962
 • Опыт описания русского языка в его письменной форме, Волоцкая, З.М., Молошная, Т.Н., Николаева, Т. М., Издательство „Наука”, Москва  1964
 • - Орфография собственных имен, редактор Реформатский, А.А., Издательство „Наука”, Москва 1965
 • Основнι етапи развитку украḯнськоḯ мови, Москаленко, А.А., Видавництво Киḯвського унιверситету, 1964
 • Основы всеобщей этимологической грамматики языков земли, Вержбовский, А.А., Издательство „Наука и техника”, Минск, 1969
 • Основы грамматики и словообразования английского языка, Новицкая, Т.М., Государственное издательство „Советская наука”, Москва 1957
 • Основы китайской грамматики,  Ляо-и, Ван, Издательство Иностранной литературы, Москва 1954
 • Основы русской пунктуации, Шапиро, А.Б., Издательство Академии наук СССР, Москва 1955
 • Особенности фонологической системы совремнных иберо-романских языков (португальского, каталанского и испанского), Катагощина, Н.А., Издательство „Наука”, Москва 1970
 • Отвлеченная лексика в русском литературном языке 18-начала 19 в., Веселитский, В.В., Издательство „Наука”, Москва 1972
 • Очерк грамматики китайского языка 1 (слово и предложение), Шу-сян, Люй, Издательство Восточной литературы, Москва, 1961
 • Очерк русской исторической лексикологии (древнерусский период), Черных, П.Я., Издательство Московского университета, 1956
 • Очерк сравнительной грамматики славянских языков, Бернштейн, С.Б., Издательство Академии наук СССР, Москва 1961
 • - Очерки и исследования по истории языка (ученые записки), редактор Ларин, Б.А., Издателство Ленинградского университета 1957
 • Очерки истории семьи и брака у нагайцев 19-начало 20 в., Гаджиева, С.Ш., Издательство „Наука”, Москва 1979
 • Очерки истории языка, редактор Б.А. Ларин, Издательство Ленинградского университета, 1960
 • Очерки исторического синтаксиса литературного армянского языка, Кусикьян, И.К., Издательство Академии наук СССР, , Москва 1959
 • Очерки исторической морфологии русского языка, Кузнецов, П.С., Издательство Академии наук СССР, Москва 1959
 • Очерки историчесского развития падежных форм новоармянского литературного языка, Туманян, Э.Г., Издательство Академии наук СССР, Москва, 1962
 • Очерки общей и сопоставительной стилистики, Федоров, А.В., Издательство „Высшая  школа”, Москва 1971
 • Очерки по истории лингвистики, Амирова, Т.А., Ольховиков, Б.А., Рождественский, Ю.В., Главная редакция восточной литературы, Москва 1975
 • Очерки по истории русского литературного языка старшего периода, Академик Обнорский, С.П., , Издательство Академии наук СССР, Москва-Ленинград 1946
 • Очерки по морфологии русского глагола, Академик С.П. Обнорский, Издательство Академии наук СССР, Москва 1953
 • Очерки по общему и русскому языкознанию, Гепнер, Ю.Р., Харьков, 1959
 • Очерки по стилистике русского языка, Гвоздев, А.Н., Издательство Академии педагогических наук РСФСР, Москва 1952
 • Очерки по стилистической грамматики современного английского языка, Раевская, Н.Н., Издательство Киевского университета, 1973
 • - Очерки по таджикской диалектологии выпуск 1 (Варзобский говор тзджикского языка), Расторгуева, В.С., Издательство Академии наук СССР, Москва 1952
 • Пιдмет ι присудок в украḯнськιй лιтературнιй мовι, Булаховський, Л.А., „Радянськая школа”, Киḯв-1958
 • Палеобалканские языки.Ареальные и генетические отношения, Нерознак, В.П., (Доклады и сообщения советской делегации 3 Международный съезд по изучению стран Юго-Восточной Европы, Бухарест, 4-10 сентября, 1974), Москва 1974
 • Палестинский сборник (выпуск 2 – 64-65), под редакцией Н.В. Пигулевской Издательство Академии наук СССР, Москва-Ленинград 1956
 • Палестинский сборник (выпуск 3 – 66), под редакцией Н.В. Пигулевской Издательство Академии наук СССР, Москва-Ленинград 1958
 • - Палестинский сборник, выпуск 2 (64-65), редактор Пигулевская, Н.В., Издательство Академии наук СССР, Москва-Ленинград, 1956
 • Периодическая печать и молдовский литературный процесс 19 века, Коваль, Д.В., Кишинев, „Штиинца”, 1987
 • Письма об орфографии, Бучкина, Б.З., Калакуцкая, Л.П., Чельцова, Л.К., Издательство „Наука”, Москва 1969
 • Питания походження украḯнскоḯ мови, Булаховський,Л.А., Видавництво Академιḯ наук украḯнскоḯ РСР, Киḯв 1956
 • Питання ιсторιḯ ι дιалектологιḯ схιднослав`янських мов, 4 мιжнародний з`ḯзд славιстιв, редколлегιя В.Ι. Кузнэцов, Ι.Ι. Слинько, Видання Чернιвецького державного унιверситету, 1958
 • Питання iсторичного развитку украḯнськоḯ мови (Працi Мiжузiвськоḯ науковоḯ конференцḯḯ, що вiдбулася в  Харковi 15-20 грудня 1959 року, присвяченi 5 Мiжнародному з`ḯздвi славiстiв), Видавництво Харкιвского державного университету, 1962
 • Питання словянського ιменникого словотвору, Ковалик, Ι, Видавництво Львιвського унιверситету, 1958
 • Понятие семантической системы языка и методы ее исследования, Кузнецова, А.И., Издательство Московского университета, 1963
 • Порядок слов в русском языке, Крылова, О. А., Ховронина, С. А., „Русский язык”, Москва 1986
 • Пособие по стилистике русского языка, Черемисин, П. Г., Издательство ”Просвещение”, Москва 1971
 • Почему люди говорят на рзаных языках, Никольский, В., Яковлев, Н., ОГИЗ Государственное издательтво политической литературы 1945
 • Практикум з порιвняльноḯ граматики слов`янських мов, Трофимов, К.К., Львιвського унιверситету, 1960
 • Практикум по курсу „Введение в языкознание”, Калабина, С.И., Москва, „Высшая школа”, 1977
 • Практикум по курсу „Введение в языкознание”, Калабина, С.И., Москва  „Высшая школа”, 1985
 • Практическая стилистика русского языка, Лившиц, В.А., Государственное издательство „Высшая школа”, Москва 1964
 • Працы ιнстытута мовазнауства АН БССР, Мιнск, 1959
 • - Предлоги в современном русском языке, Бондаренко, В.С.,  Госсударственное издательство Министерства просвещения РСФСР, Москва 1961
 • - Прибалтийско-финское языкознание (вопросы взаимодействия прибалтийско-финских языков с иносистемны языками), К 80-летию со дня рождения Д.В. Бубриха, редакторы Керт, Г.М., Муллонен, М.И., Издательство „Наука”, Ленинградское отделение, Ленинград 1971
 • Прибалтийско-финское языкознание, редакторы М.М. Хямяляйнен, А.А. Беляков, Издательство Академии наук СССР, Москва-Ленинград 1961
 • Прибалтийско-финское языкознание, Труды карельского филиала Академии наук СССР, Выпуск 12, редактор Макаров, Г.Н., Государственное издательство Карельской АССР, Петрозаводск 1958
 • Принципы просодической организации текста (на материале славянских, германских и романских языков), На правах рукописи, 1988
 • Принципы сегментации речего потока, Дукельский, Н.И., Издательство Академии наук СССР, Москва-Ленинград, 1962
 • Принципы этимологических исследований (по материале греческого языка),Белецкий, А.А., Издательство Киевского государственного университета им. Т.Г. Шевченко, Киев 1950
 • Проблеми на сугестологията, Проблемы сугестологии, Problems of suggestology, (Материали на 1 международен симпозиум по проблеми на сугестологията, Материалы 1-ого Междунарого симпозиума проблемам сугестологии, Proceeding of the 1 International Symposium on the Problems of Suggestology), Наука и изкуство, София 1973
 • Проблемно-модельное обучение (вопросы теории и технологии), Арстанов, М.Ж., Пидкасистый, П.И., Хайдаров, Ж.С., Алма-Ата, „Мектеп”, 1980
 • Проблемы африканского языкознания, типология, компаративистика, описание языков, Издательство „Наука”, Москва 1972
 • Проблемы развития языка, Будагов, Р.А., Издательство „Наука”, Москва-Ленинград 1965
 • Проблемы русского правописания, редколлегия: академик В.В. Виноградов, М.В. Панов, И.Ф. Протченко, Д. Е. Розенталь, Издательство „Наука”, Москва 1964
 • Проблемы языка, науки и техники. Логические, лингвистические и историко-научные аспекты терминологии, редактор С.Г. Бархударов, издательство „Наука”, Москва 1970
 • Псковский областной словарь 4 (ВИ-ВОТАЧКА), Редакторы: Ларин, Б.А., Герд, А.С., Издательство Ленинградского университета, Ленинград 1979
 • Псковский областной словарь 6 (ВыЛАБАТь-ГЛУШИННИК), Редакторы: Ларин, Б.А., Герд, А.С., Издательство Ленинградского университета, Ленинград 1984
 • Псковский областной словарь 7 (ГЛУШИТь-ГРАНДИНА), Редакторы: Ларин, Б.А., Герд, А.С., Издательство Ленинградского университета, Ленинград 1986
 • Пути в равития грамматического строя в немецком языке, Адмони, В.Г., Издательство „Высшая школа”, Москва 1973
 • Развитие системы глухого консонантизма в новгреческих и албанских диалектах (автореферат дисертации на соискание ученой степени доктора филологических наук), Широков, О.С., Москва 1969
 • Развитие системы глухого консонантизма в новогреческих и албанских диалектах (часть 1), Широков, О.С., Минск-1967
 • Развитие системы глухого консонантизма в новогреческих и албанских диалектах (часть 2), Широков, О.С., Минск-1967
 • Развитие системы глухого консонантизма в новогреческих и албанских диалектах (часть 3), Широков, О.С., Минск-1967
 • Развитие системы глухого консонантизма в новогреческих и албанских диалектах, Широков, О.С. (Автореферат диссертация на соискание ученой степени доктора филологических наук), Москва 1969
 • Развитие структуры предложения в период формирования немецкого национального языка, Адмони, В.Г., Издательство „Наука”, Ленинград, 1966
 • Развитие языков народов СССР в советскую эпоху, Дешериев, Ю. Д., Протченко, И. Ф., Издательство „Просвещение”, Москва 1968
 • Разгаданные писмена, Рубинштейн, Р.И., Учпедгиз, 1960
 • Реализация эстетических возможностей имен прилагательных в тексте художественных произведений, Донецких, Л.И., Кишинев, „Штиинца”, 1980
 • Республιнська наукова конференцιя з питань методологιḯ мовознавства (тези доповiдей)- 4-6 червня 1964 р., Киḯв-1964 р.
 • Родственные объединения на западе балканского полуострова в их позднейших вариантах в 19-20 вв. -2 броя, Иванова, Ю. В., Москва 1966
 • Романская филология (ученые записки выпуск 70), Ленинградский Ордена Ленина Государственный университет имени Жданова, Издательство Ленинградского университета 1966
 • Романское и германское языкознание (выпуск 4), редактор Л.П. Дубровская, Издательство „Вышэйшая школа”, Минск 1974
 • Русская разговорная реч, Сиротинина, О.Б., Москва, Просвещение, 1983
 • Рускι лексιчны уплыу на сучасную беларускую литературную мову, Крукоускι,  Н.I., Выдовецтва Акадэмιι навук Беларускай ССР, Мιнск 1958
 • Русские диалекты (лингвогеографический аспект), редактор Р.И. Аванесов, Москва „Наука”, 1987
 • - Русские революционеры- демократы и К.Д. Ушинский о языке и его изучении, Масальский, В.И., Издательство Киевского государстевенного университета им. Т.Г. Шевченко, 1956
 • - Русский литературный язык первой половины 19 века (фонетика, морфология, ударение, синтаксис), Булаховский, Л.А., Госсударственное издательство Министерства просвещения РСФСР, Москва 1954
 • Русский язык и языковая личность, Караулов, Ю.Н., Москва, „Наука”, 1987
 • - Русский язык по данным массового обследования (опыт социально-лингвистического изучения), под редкцией Л.П. Крысина, Издатекьство „Наука”, Москва, 1974
 • Русско-вьетнамский словарь составлен Ефимовой О.Е., Военное издательство Министерство обороны союза ССР, Москва 1958
 • Русское правописание, Шапиро, А. Б., Издательство Академии наук СССР, Москва 1961
 • - Русское предложение. Бытийный тип, Арутюнова,Н.Д., Ширяев, Е.Н., Москва, „Русский язык”,1983
 • Русское языкознание (сборник), выпуск 4, редколлегия М.А. Брыцин, В.А. Горпинич, А.Д. Зверев и др., Киев, Издательство при Киевском государственном университете, Издательского объединение „Вища школа, 1982
 • Сборник научных трудов (выпуск 124)- Язык и комуникация, редактор Б.А. Ольховиков, Московский государственный педагогический институт иностранных языков имени Мориса Тореза, Москва 1977
 • Северное Причерноморье и Рим на рубеже нашей эры, Голубцова, Е.С., Издательство Академии наук СССР, Москва 1951
 • Сербо-лужицкий лингвистический сборник (отдельный оттиск), Издательство Академии наук СССР, Москва 1963
 • Синонимы в русском языке, Палевская, М. Ф., Издательство „Просвещение” , Москва 1964
 • Синтаксис аварского языка, Бокарев, А. А., Издательство Академии наук СССР, Москва-Ленинград 1949
 • Синтаксис древнерусских грамот, Борковский, В.И., Издательство Акадении наук СССР, Москва 1958
 • Синтаксические словосочетания в современном финском языке, Елисеев, Ю.С., Издатество Академии наук СССР, Москва 1959
 • Система видов в современном корейском языке, Гусева, Е.К., Издательство Восточной литературы, Москва 1961
 • Система и уровни языка, редактор Макаев,Э.А., Издательство „Наука”, Москва 1969
 • - Славянская фразеология, Мокиенко, В.М., Москва, „Высшая школа”, 1989
 • Славянские заимствования в албанском языке, Десницкая, А.В.,Издательство Академии наук СССР
 • - Славянский сборник (2 выпуск филологический), Издательство Воронежского университета, Воронеж-1958
 • Словарь-минимум для чтения научной литературы на английском языке, Составители: А.В. Михеева, Е.С. Савинова, Е.С. Смирнова, А.И. Черная, Издательство Академии наук СССР, Москва 1959
 • Слово в лексико-семантической системе языка, Уфимцева, А.А., Издательство „Наука”, Москва, 1968
 • Слово о науке ( Афоризмы, Изречения, Литературные цитаты, составитель Е.С. Лихтенштейн, Издательство Знание, Москва, 1981
 • Словообразование, Левковская, К.А., Издательство Московского университета, 1954
 • Сложные слова, Букчина, Б.З., Калакуцкая, Л.П., Издательство „Наука”, Москва 1974
 • Советское востоковедение (том 6), редакционная коллегия Струве, В. В., Баранников, А. П., Крачковский, И. Ю., Боровков, А. К., Издательство Академии наук СССР, Москва-Ленинград 1949
 • Современные проблемы сравнительно-исторического языковедения- 4 бр., Широков, О.С., Издательство Московского университета 1981
 • Современный русский литературный язык, под редакцией Н. М. Шанского, Ленинград „Просвещение”, Ленинградское отделение 1988
 • Современный русский язык (Лексика), Галкина-Федорук, Е.М., Издательство Московского университета, 1954
 • Современный русский язык (Морфология- курс лекций), под редакцией ВВ. Виноградова, издательство Московского университета 1952
 • Современный русский язык, Розенталь, Д. Э., Голумб, И.Б., Теленкова, М.А., Москва „Международные отношения”, 1995
 • Сопоставительная грамматика русского языка (морфология слова), Широкова, А.В., Москва-1983
 • Сочетаемость языковых единиц в германских и романских языках, авторски коллектив, Киев, Головное издательство  иадательского объединения „Вища школа”, 1983
 • Спорное в языкознании, Стеблин-Каменский, М.И., Издательство Ленинградского университета 1974
 • Справочная книга коректора и редактора (редакционно-техническое оформление рукописи, вычитка, корректура) под общей редакцией А.Э. Мильчина, Издательство „Книга”, Москва 1974
 • Справочная книга коректора, Былинский, К.И., Государственное издательство „Исскуство”, Москва 1960
 • Справочник по правописанию и литературной правке, Розенталь, Д.Э., Издательство „Книга”, Москва 1971
 • - Справочник по русской грамматике для инностранцев, Хромец, Н.Г., Вейсман, А.П., Издательство ВПШ и АОН при ЦК КПСС, Москва 1961
 • Сравнительная грамматика дравидийских языков, Андронов, М. С., Издательство „Наука”, главная редакция восточной литературы, Москва 1978
 • Сравнительная фонетика новогерманских языков, Смирницкий, А.И., издательство Московского универсиета, 1962
 • Сравнительно- историческая фонетика романских языков (ареалы Галии и Балкан)-учебное пособие, Широкова, А.В., Москва 1981- 2 бр.
 • Старославянский язык, Никифоров, С.Д., Учпедгиз, Москва 1952
 • Статьи и материалы по болгарской диалектологии СССР, выпуск 2, редактор С.П. Бернштейн, издатекьство Академии наук СССР, Москва 1952
 • Стилистика деловой речи и редактирование служебных документов, Рахманин, Л.В., Издательство „Высшая школа”, Москва 1973
 • Стилистические ошибки и пути их устранения, Сулименко, Н.Е., Издательство „Просвещение”, Москва-Ленинград 1966
 • Строение слога и аллофоны в английском языке (в сопоставлении с русским), Торсуев, Г.П., Издательство „Наука”, Москва 1975
 • Структура имени собственного  (фонология и морфология), Суперанская, А.В., Издательство „Наука”, Москва 1969
 • Структура предложения в немецком языке, Редколлегия: Строева, Т.В., Акулова, К.П., Эйхбаум,  Издательство Ленинградского университета, 1973
 • Суфиксальное глагольное словообразование  в вепсском языке, Зайцева, М.И., Ленинград, „Наука”, Леинградское отделение, 1978
 • Тайнственные писмена первых европейцев, Молчанов, А.А., Издательство „Наука”, Москва 1980
 • Тези доповιдей 5 мιжвузивськоḯ республιканськой славιстичноḯ конференцιḯ, Ужпрод, 1962
 • Тези доповιдей науковоḯ конференцιḯ фιлологιчного факультету, присвяченоḯ 100-рιччю Одеського ордена трудового червоного прапора Державного унιверситету iменi I.I. Мечникова (Час проведення- 29-30 листопада 1965 р.), редактор А.А. Жаборюк, Одеса 1965
 • Тезисы совещания по математической лингвистике 15-21 апрелья 1959, Ленинградской ордена Ленина Государственный университет имени А.А. Жданова, Ленинград 1959
 • Теоретические проблемы прикладной лингвистики под редакцией В.А. Звегинцева, выпуск 1, Издательство Московского университета 1965
 • Теоретические проблемы современного советского языкознания, редактор В.В. Виноградов, Издательство „Наука”, Москва 1964
 • - Теория и практика этимологических исследований, редактор Левитская, Л.С., Москва, „Наука”, 1988
 • Териториальная дифференциация языка, Широкова, А.В., Москва 1979- 2 бр.
 • Тибетский писменный язык, Парфионович, Ю.М., Издательство „Наука”, , Главная редакция восточной литературы, Москва 1970
 • Тибетский язык, Рерих, Ю.Н., Издательство  Восточной литературы, Москва 1961
 • - Типичные для болгар трудности в русском языке, Попов, К.Г., Москва, „Русский язык”, 1982, София, „Народна просвета”, 1982
 • Типологическая характеристика раннего этапа формирования балканских литературных языков, Демина, Е.И., (Доклады и сообщения советской делегации 3 Международный съезд по изучению стран Юго-Восточной Европы, Бухарест, 4-10 сентября, 1974), Москва 1974
 • Типология и грамматика (статьи), редколлегия Л.А. Бирюлин, И.Ф. Вардуль, В.С. Храковский, Москва, „Наука” , Главная редакция восточной литературы, 1990
 • - Труди филологιчного факультету хду (том 6), редактор Баженов, М.М., Видавництво Харιвського державного унιверситету iменi О.М. Горького, Харкiв, 1958
 • Труды института русского языка (том 1), редактор Обнорский, С.П., Издательство Академии наук СССР, Москва–Ленинград 1949
 • Труды института русского языка (том 2), редактор Обнорский, С.П., Издательство Академии наук СССР, Москва–Ленинград 1950
 • - Труды института языкознания (том 1), редколлегия: Виноградов, В.В., Борковский, В.И., Баскаков, Н.А., Горнунг, Б.В., Издательство Академии наук СССР, Москва 1952
 • - Труды института языкознания (том 2), редколлегия: Виноградов, В.В., Борковский, В.И., Баскаков, Н.А., Горнунг, Б.В., Издательство Академии наук СССР, Москва 1953
 • Труды института языкознания ( том 3), редакционная коллегия: Виноградов, В. В.. Борковский, В.И., Баскаков, Н.А., Горнунг, Б.В., Кузьмин, Ф.Ф., Немченко, Е.В., Ожегов, С. И., Издательство Академии наук СССР, Москва 1954- 2 бр.
 • - Труды института языкознания (том 4), редколлегия: академик В.В.Виноградов, Б.В.Горнунг, Издательство Академии наук СССР, Москва 1954
 • Труды института языкознания ( том 5), редакционная коллегия: Виноградов, В. В.. Борковский, В.И., Баскаков, Н.А., Горнунг, Б.В., Кузьмин, Ф.Ф., Немченко, Е.В., Ожегов, С. И., Издательство Академии наук СССР, Москва 1954- 2 бр.
 • Турецкая диалектология 1, Векилов, А.П., Издательство ленинградского университета 1973
 • Тюркизмы в восточнославянских языках, Супрун, А.Е., Издательство „Наука”, Москва, 1974
 • У истоков русской грамматической мысли, Кузнецов, П.С., Издательство Академии наук СССР, Москва 1958
 • Украḯнська ιсторична лексикология, Москаленко, А.А., Одеса, 1972
 • Украḯнський правопис, Москаленко, А.А.,Терлецка, В.М., Одеса-1971
 • Упорядоченное русское правописние (К выходу „Правил русской орфографии и пунктуации”), Шапиро, А.Б., Издательство Московского университета, 1956
 • Учебник монгольского языка, Ринчинэ, А. Р., Издательство литературы на иностранных  языках, Москва 1952
 • Учебник языка урду 1, Городникова, С. К., Кибиркштис, Л. Б., ., Издательство „Наука”, главная редакция восточной литературы, Москва 1969
 • Учебник японского языка (часть 1), Зарубин, С., Наврон, Е., Орлова, А., Цын, М., Издательство литературы на иностранных  языках, Москва 1953
 • Ученики Кирилла и Мефодия в Болгарии,Динеков, П., София прес, 1986
 • Ученные записки 9-  факультет языка и  литературы кафедра русского языка, г. Молотов 1945
 • - Ученные записки инстиута славяноведения 3 (статьи), редактор академик Б.Д. Греков, Издтельство Академии Наук СССР, Москва 1951
 • Ученные записки филологического факультета выпуск третий, Фрунзе 1957
 • Ученные записки филологического факультета, выуск 2, Киргизский государственный университет, Фрунзе, 1956
 • - Ученные записки, том 122, редколлегия Н.П. Гринкова, Б.Л. Богородский и др., Ленинград, 1956
 • - Ученные записки, том 165, редактор С.С. Киселев, Ленинград 1958
 • Ученные записки, том 24 (юбилейный), Томск, 1955
 • - Ученые записки  (выпуск филологический), Сартовский Государственный университет имени Н.Г. Чернышевского, редколлегия: Лукьяненко, А.М., Бах, С.А., Борисова, М.Б., Издательство Харьковского ордена трудового красного знамени -Государственного университета имени А.М. Горького, Харьков 1957
 • Ученые записки 19, редактор Макаров, В.Т., Бунтин, А.П., Томский государственны университет имени В.В. Кубышева, Томск 1954
 • - Ученые записки Института востоковедения (том 1)- редактор Дьяков, А.М., Издательство Академии наук СССР, Москва-Ленинград, 1950
 • - Ученые записки Института востоковедения (том 2) – Китайский сборник, редактор Масленников, В.А., Издательство Академии наук СССР, Москва 1951
 • - Ученые записки Института востоковедения (том 3) – редакторы: Брагинский, И.С., Рубцов, Б.К., Издательство Академии наук СССР, Москва 1951
 • - Ученые записки Института востоковедения (том 4) – редакторы: Конрад, Н.И., Санжеев, Г.Д., Брагинский, И.С., Издательство Академии наук СССР, Москва 1952
 • - Ученые записки Института востоковедения (том 6) – редакторы:Авдиев, В.И., Тихонав, Д.И., Беляев, В.И., Издательство Академии наук СССР, Москва-Ленинград, 1953
 • Ученые записки Института Славяноведения (том 1)- 2 бр., редактор академик Б.Д. Греков, Издательство Академии наук СССР, Москва-Ленинград-1949
 • Ученые записки (том 104), Кафедра русского языка, редакционна коллегия: Гринкова, Н.П., Матвеева-Исаева, Л. В., Ильенко, С. Г., Ленинград 1955
 • - Фонетика современного русского языка, Аванесов, Р.И., Издательство Московского Университета, 1956
 • Фонетика современного русского языка, Буланин, Л.Л., Издательство „Высшая школа”, Москва 1970
 • Фонетика таджикского языка, Соколова, В.С., Издательство Академии наук СССР, Москва-Ленинград, 1949
 • Фонетическое освоение русской лексики в киргизском языке, Хоролец, Г.И., Фрунзе, 1953
 • Фразеология современного русского языка, Шанский, Н. М., Государственное издательство „Высшая школа”, Москва 1963
 • Халеоле.Сказание О Лаиэ-и-ка-ваи, перевод с английского Л.И. Володарской, Издательство „Наука”, Главная редакция Восточной Литературы, Москва 1987
 • - Хорезмийский язык, Фрейман, А.А., Издательство Академии наук СССР, Москва-Ленинград, 1951
 • Чιслιвники украḯнськоḯ мови, Ιвченко, М.П., Видавництво Киḯського державного унιверситету ιм. Т.Г. Шевченка, 1955
 • Человеческие расы, Нестурх, М.Ф., Государственное учебно-педагогическое издательство Министерства просвещения  РСФСР, Москва 1954
 • - Четвертая научная конференция Томского государственого университета имени В.В.Куйбышева (секция языкознания), редактор А.П. Бунтин, Издание Томского Государственного университета,Томск-1955
 • Эврипидъ въ изложенιи Луказа Коллинза, переводъ П.И. Вейнберга,  С.-Петербургъ. Изданιе В.О. Ковалевскаго, 1877
 • Элементарное введение в символическую логику, Бродский, И.Н., Издательство Ленинградского университета 1964
 • Энергетическая теория речи, Таранец, В.Г., Киев-Одесса, Головное издательство издательского обединения „Вища школа”, 1981
 • Этимологические исследования по русскому языку (выпуск 1) под редакцией П.С. Кузнецова, Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, Издательство Москковского университета, 1960
 • Этимологические исследования по русскому языку (выпуск 2) под редакцией П.С. Кузнецова, Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, Издательство Московского университета, 1962
 • Этимологические исследования по русскому языку (выпуск 3) под редакцией Н.М. Шанского, Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, Издательство Московского университета, 1961
 • Этимологические исследования по русскому языку (выпуск 5)-2 бр. под редакцией Н.М. Шанского, Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, Издательство Московского университета, 1972
 • Этимологические исследования по русскому языку (выпуск 5)-2 бр. под редакцией Н.М. Шанского, Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, Издательство Московского университета, 1966
 • Этимологические исследования по русскому языку (выпуск 7)-2 бр. под редакцией Н.М. Шанского, Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, Издательство Московского университета, 1972
 • Этимологический словарь русского языка (том 1- А)- 2 бр., автор-составитель Н.М. Шанский., Издательство Московского университета, 1963
 • Этимологический словарь русского языка (том 1- В), автор-составитель Н.М. Шанский., Издательство Московского университета, 1968
 • Этимологический словарь русского языка (том 1- Г), автор-составитель Н.М. Шанский., Издательство Московского университета, 1972
 • Этимологический словарь русского языка (том 1), Д,Е,Ж, под редакцией Н.М. Шанского, Издательство Московского университета, 1973
 • Этимологический словарь русского языка (том 2)- К под редакцией Н.М. Шанского, Издательство Московского университета, 1982
 • Этимологический словарь русского языка (том 3- З), автор-составитель Н.М. Шанский., Издательство Московского университета, 1975
 • Этимологический словарь славянских языков (проспект пробные статьи), Издательство Академии наук СССР, Москва 1963
 • - Этнические территории и этнические границы, Кушнер (Кнышев), П.И., Издательство Академии наук СССР, Москва-1951
 • Язык афганских хазара (якаулангский диалект), Ефимов, В.А., Издательство  „Наука”, главная редакция восточной литературы, Москва 1965
 • Язык курдов СССР, Бакаев, Ч.Х., Издательство „Наука”, Москва 1973
 • Языки восточного гиндукуша (язык кати)- тексты, грамматический очерк, Грюнберг, А. Л., Главная редакция восточной литературы, Москва 1980
 • Языки и история народностей крайнего севера СССР, редколлегия Н.М. Ковязин, Н.Н. Степанов, В.И. Цинциус, Издательство ленинградского государственного университета ордена Ленина Университета имени А.А. Жданова, Ленинград, 1953
 • Языкознание и математика, 2 бр. Дешериева, Т.И, Издательство „Наука” Казахской ССР, Алма-Ата 1973