Проекти

 

- Андрейчин, Любомир. Основна българска граматика. София, Хемус А. Д., 1944.

- Атанасова, Мария Колева Ангелова. Топонимията на горнооряховско /проблеми на устойчивостта на функциониращата топонимична система/. Автореферат на дисертация за получаване на научна степен “Кандидат на филологическите науки”. Велико Търново, ВТУ Св. Св. Кирил и Методий, 1993.

- Балан, А. Теодоров. Нова българска граматика за всякого. Дял първи – за думите, слезка първа -  общо за думите. Издание на БАН, 1954.

- Балан, А. Теодоров. Нова българска граматика за всякого. Дял първи – за думите, слезка втора – имена. Издание на БАН, 1955.

- Балан, А. Теодоров. Нова българска граматика за всякого. Дял първи – за думите, слезка трета – глагол. София, издание на БАН, 1958.

- Балан, А. Теодоров. Състояние на българската граматика. София, печатница Рангел Младенов, 1947.

- Балан, Ал. Теодоров. Български залиси с език, книжнина и общество. Език. София, Наука и изкуство, 1956.

- Бонев, Михаил. Основи на езиковата стилистика. София, Висш икономически институт Карл Маркс, 1980.

- Бояджиев, Живко. Езикът като обществено явление. София, Наука и изкуство, 1968.

- Българистични изследвания. Първи българо-скандинавски симпозиум 24 – 30 септември 1979г. София, СУ Климент Охридски, 1981.

- Български език. Тримесечно научно-популярно списание. Год. I, БАН, 1951.

- Български език. Тримесечно научно-популярно списание. Год. IV, БАН, 1954.

- Виденов, Михаил. Из актуалната проблематика на българския език (във връзка с чешката теория на книжовните езици). София, СУ «Климент Охридски», 1979.

- Въпроси на съвременния български книжовен език. Известия на института за български език. XXIII. София, БАН, 1979.

- Генеалогична класификация на езиците /Географско-статистически преглед/.  София, СУ Климент Охридски, 1987.

- Георгиев, Вл., Ив. Дуриданов. Езикознание. София, Наука и изкуство, 1965. (2 бр.)

- Державин, Н. С. Славяните в древността. Културно-исторически очерк. София, Книпеграф, 1948.

- Заимов, Йордан. Български именник. София, Издание на БАН, 1994.

- Иванов, Йордан. Българска диалектология. Пловдив, Пловдивско университетско издателство Паисий Хилендарски, 1994.

- Илиева-Балтова, Пенка. Съвременният български език и проблемите на междуезиковите контакти. София, Университетско издателство Климент Охридски, 1990.

- История на новобъларския език. София, Издателство на БАН, 1989.

- Калканджиев, Петър. Българска граматика (второ допълнено издание). Пловдив – София, издателство Христо Г. Данов, 1936.

- Ковачев, Н. П., Л. П. Селимски. Увод в езикознанието (въпроси, задачи и упражнения). В. Търново, ВПИ Братя Кирил и Методий, 1968.

- Константинова, Виолета. Езиковите въпроси в българския печат през XIX век. София, издателство на БАН, 1979.

- Костов, Никола. Българска граматика. София, казанлъшка долина, 1939.

- Кръстев, Боримир. Морфологията на българския език в 187 типови таблици. София, Наука и изкуство, 1984.

- Кънчев, Иван. Фонетика и фонология на испано-еврейския говор в България. София, СУ Климент Охридски, 1975.

- Леков, Иван. Външна стуктура на думата в славянските езици. София, издателство на БАН, 1971.

- Леков, Иван. Единство и национално своеобразия на славянските езици в техния основен речников фонд. София, БАН, 1955.

- Леков, Иван. Из близкото минало на славянското езикознание, дейци и насоки. София, наука и изкуство, 1983.

- Леков, Иван. Общност и многообразие в граматическия строй на славянските езици. София, БАН, 1958.

- Леков, Иван. Словообразувателни склонности на славянските езици. София, БАН, 1958.

- Лескин, Август. Старобългарска граматика (фототипно издание). София, Профиздат, 1981.

- Лингвистика, поетика, литературна история. Материали на Националната школа «Съвременни проблеми на езикознанието и литературознанието» Шумен, 29 юни – 2 юли 1984. София, 1984.

- Лингвистични и етнолингвиситчни изследвания в памет на акад. Владимир Георгиев 1908 – 1986. София, Университетско издателство Св. Климент Охридски, 1993.

- Младенов, Стефан. Уводь во всеобщото езикознание. София, Университетска печатница, 1943.

- Москов, Моско. Езикознание. В помощ на учителите по български език. София, Народна просвета, 1982. (3 бр.)

- Москов, Моско. Към въпроса за печенежко-куманския суперстрат в българския език. Известия на института за български език. Книга VIII. София, БАН, 1962.

- Москов, Моско. Ръководство за изучаване на българския правопис. София, Народна просвета, 1962.

- Недев, Иван. Едносъставните изречения в съвременния български книжовен език. София, Наука и изкуство, 1985.

- Пернишка, Емилия. За системата в лексикалната многозначност на съществителните имена. София, БАН, 1993.

- Петков, Славчо. Основи на езикознанието. СУ Климент Охридски филиал – Благоевград, 1978.

- Попов, Константин. Етюди по българска стилистика. София, ИК Ваньо недков, 1999.

- Риков, Георги Тодоров. Формациите на индоевропейския назален презенс. Автореферат на дисертация за присъждане на научна степен “доктор на филологическите науки”. София, СУ Св. Климент охридски, 1999.

- Сборник доклади. Юбилейна научна сесия посветена на 1300-годишнината на българската държава и 10-годишнината на ВПИ. 20 – 22 октомври 1981 год. Шумен, 1982.  (3 бр.)

- Сборник на Българската академия на науките. Книга XVII. Клон историко-филологичен и философско-обществен, 11. София, Придворна печатница, 1925.

- Слависитични изследвания. Сборник, посветен на VI международен славистичен конгрес. София, Наука и изкуство, 1968.

- Станева, Христина. Структура и стилистична функция на сравненията. София, Нардона просвета, 1981.

- Съсълов, Д. Д. Голямата Носовка. 1961.

- Това чудо – езикът! Изследвания в чест на проф. д-р Живко Бояджиев. Съст. Петя  Асенова, Биляна Михайлова, Фотини Христакуди, Снежана Филчева-Атанасова, Мая Аександрова. София, Университетско издателство Св. Климент Охридски, 2007. (14 бр.)

- Трудове на Великотърновския университет “Кирил и Методий”. Том Х, кн. 2. година 1973. София, 1973.

- Чолакова, Кристалина. Частиците в съвременния български книжовен език. София, БАН, 1958.

- Шклифов, Балгой. Костурският говор. София, 1968.

 

 

- Библиография на славянското литературознание и фолклор в България. 1976-1980. том I, София, СУ “Св. Климент Охридски, 1983.

- Библиография на славянското литературознание и фолклор в България. 1976-1980. том ΙI, София, СУ “Св. Климент Охридски, 1983.

- Библиография по балканистика. Институт по балканистика. София, 1981, кн.4.

- Библиография по балканистика. Институт по балканистика. София, 1984, кн.1 (2 броя).

- Библиография по балканистика. Институт по балканистика. София, 1984, кн.2 (2 броя).

- Библиография по балканистика. Институт по балканистика. София, 1984, кн.3 (3 броя).

- Библиография по балканистика. Институт по балканистика. София, 1985, кн.4.

- Библиография по балканистика. Институт по балканистика. София, 1987, кн.4.

- Библиография по балканистика. Институт по балканистика. София, 1988, кн.1.

- Библиография по балканистика. Институт по балканистика. София, 1988, кн.2 (3 броя).

- Библиография по балканистика. Институт по балканистика. София, 1988, кн.3.

- Библиография по балканистика. Институт по балканистика. София, 1988, кн.4.

- Библиография по балканистика. Институт по балканистика. София, 1990, кн.1.

 

 

Проект "П. П. Славейков, д-р К. Кръстев, Ст. Михайловски. Литература и социален опит"

 

krastev

 

 

Библиотека

 

Текстове на д-р К. Кръстев

 

 "Метафизическото понятие за душата у Лотце" - дисертация

 І част

 ІІ част

 ІІІ част

 

Против материализма - Мисъл, 1898, кн. 3, с. 221-230

http://bgmodernism.com/Misul_g_8_1898_kn_3

 

Светослав Миларов и неговият политически дневник – Мисъл, 1897, кн. 2, с. 97-109  http://bgmodernism.com/Misul_g_7_1897_kn_2

 

Княз Фердинанд и българската литература и духовен живот – Мисъл, 1907, кн. 4-5, с. 367-376 -

http://bgmodernism.com/Misul_g_17_1907_kn_4-5

 

Политически дневник. Размишления за една държава, в която убийствата са „обикновено нещо” – Мисъл, 1897, кн. 5-6, с. 523-535

http://bgmodernism.com/Misul_g_7_1897_kn_5-6

 

Пред кървавия труп на Алеко – Мисъл, 1897 кн. 5-6, с. 423-430

http://bgmodernism.com/Misul_g_7_1897_kn_5-6

 

Трайко Китанчев. Некролог - Мисъл 1895, кн. 6, с. 585-596

http://bgmodernism.com/Misul_g_5_1895_kn_6

 

Гаврил Баламезов. Некролог - Мисъл, 1897, кн. 5-6, с. 547- 550

http://bgmodernism.com/Misul_g_7_1897_kn_5-6

 

Васил Кънчов. Некролог – Мисъл 1902, кн. 2, с. 73-79

http://bgmodernism.com/Misul_g_12_1902_kn_2

 

 "Непротивление злу" в българската литература" - Демократически преглед,

   Год. VII, кн. ІІІ

    1-2 стр.

    3-4 стр.

    5 стр.

 

Текстове на Стоян Михайловски

Текстове на Пенчо Славейков

 

Национален научен форум "П. П. Славейков, д-р К. Кръстев, Ст. Михайловски. Литература и социален опит"