Проекти

 

 EU             nauka 

 

Проект BG05М2OP001-2-009-0005 „Модерна палеославистика и медиевистика“

 

Предложението за проект „Модерна палеославистика и медиевистика“ (МПМ) беше разработено от експерти на Катедрата по кирилометодиевистика на Факултет по славянски филологии към Софийски университет „Св. Климент Охридски“ по процедура BG05M2OP001-2.009 „Подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени – фаза 1“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Впоследствие проектът получи финансиране и стартира официално на 2 юни 2017 г. след подписване на административен договор между главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми“ на МОН и СУ „Св. Климент Охридски“. Проектът трябва да се реализира до 31 декември 2018 г. и е на стойност 383 995,92 лв.

 

Идея

Основната идея на проект МПМ се състои в решаването на конкретни научноизследователски задачи в областта на палеославистиката и медиевистиката, като се използват създадените по няколко предходни проекта, финансирани от ОП РЧР, електронни инструменти и бази данни. Представителите на целевата група ще бъдат въвлечени в реална изследователска работа и ще придобият умения за работа с електронните инструменти, като участват активно в тяхното усъвършенстване и в попълването на съществуващите електронни бази данни. Освен практическото обучение са предвидени индивидуални консултации на студентите, докторантите, постдокторантите, специализантите и младите учени с утвърдени изследователи от България и чужбина, редовни срещи за обмяна на изследователски опит, провеждане на краткосрочна мобилност по конкретни изследователски задачи, както и специализирани обучителни семинари. Участниците в проекта ще се включат и в изработването на иновативни научни продукти, сред които са терминологичен речник на старобългарския език, речник на езика на Патриарх Евтимий, словообразувателен речник, които представляват принос за развитието на медиевистиката и палеославистиката не само у нас, но и в чужбина. Електронната форма на тези продукти ще позволи постоянното им усъвършенстване и осъвременяване за десетилетия напред. Участието на представителите на целевата група в изработването на изброените продукти ще доведе до повишаването на тяхната квалификация и научноизследователския им потенциал като цяло.

 

Основна цел

Основната цел на проекта „Модерна палеославистика и медиевистика“ е развитието на човешките ресурси в сферата на палеославистиката и медиевистиката чрез повишаване на квалификацията на научните кадри. Тя ще бъде постигната чрез въвличането на представителите на целевата група в решаването и изпълнението на конкретни научноизследователски задачи с помощта на модерните дигитални технологии. Широкото използване на дигиталните технологии в научните изследвания, което проектът преследва, е в съзвучие и с Иновационната стратегия за интелигентна специализация на Република България 2014-2020 г. и представлява сериозна иновация в избраната област на проекта.

 

Специфични цели

- осигуряване на достъп до специализиран софтуер и електронни бази данни на представителите на целевата група;

- получаване на умения за използване на модерните технологии в палеославистиката и медиевистиката;

- насърчаване на интереса на младите хора (студенти и докторанти) към научните изследвания и резултатите от тях;

- създаване на възможности за международна мобилност на младите хора (студенти и докторанти) за обмяна на идеи и осъществяване на конкретни изследователски задачи/проекти;

- надграждане на постиженията на предишни проекти за подкрепа на докторанти и обучение на студенти, финансирани от ОП РЧР;

- създаване на благоприятен климат за извършване на научноизследователска дейност чрез насърчаване на формалните и неформалните контакти между учени с различна подготовка и образование;

- оптимизиране на институционалната мрежа на кандидата.

 

Дейности

- Дейности за организация и управление на проекта.

- Научни изследвания в областта на медиевистиката и палеославистиката.

- Обучение за повишаване на квалификацията.

- Изследователска мобилност.

- Дейности по информация и комуникация.

 

Основни резултати

- терминологичен речник в електронен и книжен вариант

- речник на езика на Патриарх Евтимий в електронен и книжен вариант

- електронен словообразувателен речник

- електронно помагало по компютърни технологии в медиевистиката

- автоматичен морфологичен анализатор

- 100 нови и редактирани речникови статии

- 5 обучителни семинара

- лятна школа по медиевистика

- 32 души от целевата група, които са повишили своята квалификация в областта на медиевистиката и капацитет за научни изследвания (студенти, докторанти, постдокторанти, млади учени, специализанти и университетски преподаватели)

 

Селекция на целевата група на проект BG05М2OP001-2-009-0005

 

Научни проекти на Факултета по славянски филологии

 

 

НАРАТИВНИ МОДЕЛИ И ГРАМАТИЧЕСКИ ЯВЛЕНИЯ
в исторически съчинения 1900 – 1944 г. Първи етап
(дог. № 80-10-75/10.05.2022 г.)

 

 

Цели

Като писмени речеви продукти на научна дейност историографските текстове се подчиняват на определени правила, които засягат избора на темпорално-евиденциални форми (наративен модел) в зависимост от текстовия тип (разказ, описание, аргументация).

До момента не съществува цялостно изследване върху развитието и стабилизирането на стилистичната норма до съвременното ѝ състояние. Проектът си поставя за цел да запълни тази празнина чрез създаването на корпус от представителни исторически текстове (КИТ), публикувани в Годишника на СУ. Историко-филологически факултет в периода 1900 – 1944 г., който да бъде проучен с оглед на използваните наративни модели и свързаните с тях граматически явления (времена на индикатива, конклузив, ренаратив, презумптив).

Екип

Проф. д-р Красимира Алексова (ръководител), проф. д-р Андрей Бояджиев, гл. ас. д-р Ласка Ласкова, гл. ас. д-р Яна Сивилова, докторант Димитрия Маринкова и студентите от специалност „Българска филология“ Александър Димитров, Борис Борисов, Даниел Асенов, Зорница Колева, Ива Колева, Йоанна Янева, Магдалена Динева, Ралица Василева и Самуил Радилов.

 

Изследвания - доклади и презентации

КОРПУС ИСТОРИОГРАФСКИ ТЕКСТОВЕ /КИТ/

 

 

 

 

 

ПУБЛИКАЦИИ

по проекта „Прозодични аспекти на българския език в съпоставителен план с други езици с лексикално акцентуване”

 

М. Пацева, Т. Алексиева, Б. Андреева, Сн. Димитрова, М. Маринкова, В. Чергова (accepted). Прозодични аспекти на българския език в съпоставителен план с други езици с лексикално акцентуване [Prosodic aspects of Bulgarian compared to other languages with lexical stress]. Петнадесети славистични четения, Полемики и избори, Софийски Университет "Св. Климент Охридски".

D. Meier and B. Andreeva (2020). Einflussfaktoren auf die Wahrnehmung von Prominenz im natürlichen Dialog, in Elektronische Sprachsignalverarbeitung 2020, Tagungsband der 31. Konferenz, 257-264, Magdeburg, 2020. (статията е приложена):

 

Bistra Andreeva (Scopus Author ID: 256460638), Snezhina Dimitrova, Christoph Gabriel, and Jonas Grünke (2021). Intonational convergence in Bulgarian Judeo-Spanish spontaneous speech. In Prosody and conceptional variation. Situational conditions of communication, degree of communicational planning, and activity types as parameters for prosodic design., Alexander Teixeira Kalkhoff, Maria Selig, Christine Mooshammer (eds.), 171-190, Frankfurt: Lang. (https://www.coli.uni-saarland.de/~andreeva/PAPERS/Paper_Ladino_2021.pdf) SCOPUS  (публикувано -текст приложение)

Bistra Andreeva and Snezhina Dimitrova (accepted). Intonational Phonology of Bulgarian, in Prosodic Typology III, Sun-Ah Jun (Ed.), Oxford: Oxford University Press. (потвърждение за приемане)

Bistra Andreeva and Snezhina Dimitrova (accepted). Intonation and information structure, In The Oxford Guide to the Slavonic Languages, N. Bermel and J. Fellerer (eds.), Oxford: Oxford University Press. (Confirmation Andreeva & Dimitrova.pdf)

Marzena Żygis, Štefan Beňuš, and Bistra Andreeva (accepted). Intonation: Other pragmatic functions and phonetic / phonological effects, In The Oxford Guide to the Slavonic Languages, N. Bermel and J. Fellerer (eds.), Oxford: Oxford University Press. (Confirmation Andreeva, Benus& Zygis.pdf)

Бистра Андреева и Снежина Димитрова. Прозодични характеристики на изречения с комуникативно маркиран и комуникативно немаркиран словоред, Български език и литература. WEB OF SCIENCE (Приета)

Bistra Andreeva, Grazyna Demenko, Jolanta Bachan, Iona Gessinge, Karolina Jankowska, Bernd Möbius (2021). Phonetic convergence evaluation based on fundamental frequency variability, Elektronische Sprachsignalverarbeitung 2021, Tagungsband der 32. Konferenz, 153-160, TUDpress. (http://www.essv.de/paper.php?id=1113; https://www.coli.unisaarland.de/~moebius/documents/andreeva_etal_essv2021.pdf

 

Мирена Пацева 2021 Развитие на прозодичните модели в ранната детска реч, Езиков свят, Orbis Linguarum, vol:19, issue:1, 2021, 70-82, ISSN (print): 1312 – 048, ISSN (online): 2603-4026, Ref, SCOPUS, SJR http://www.ezikovsvyat.com/index.php/bg/archivebg

Mirena Patseva 2021 Prosodic factors in the selection of Bulgarian diminutive suffixes in the perspective of Headmost accent theory, Book of abstracts, 2021 SLE Societas Linguistica Europaea, 30 August – 3 September 2021, Athens, рр. 424-426, http://www.sle2021.eu/downloads/SLE%202021%20BOOK%20OF%20ABSTRACTS.pdf http://www.sle2021.eu/programme, https://osf.io/dbge4/

Мирена Пацева 2021 Акцентуване на окончанията при съществителните имена в българския език, Доклади от Международната годишна конференция на Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ (София, 2021), Светла Коева, Максим Стаменов (съст.), София: БАН, ISSN 2683-118Х (print), ISSN 2683-1198 (online), 48-58 https://ibl.bas.bg/mezhdunarodna-godishna-konferentsiya-na-instituta-za-balgarski-ezik-vprof-lyubomir-andreytchinv-2021/

Мирена Пацева 2020 За акцентуването при сложните съществителни имена в българския език, Български език и литература, т. 62, №:6, 2020, 585-599, ISSN (print) 0323 – 9519, ISSN (online) 1314 – 8516, WEB OF SCIENCE https://bel.azbuki.bg/bulgarian/sadarzhanie-na-sp-balgarski-ezik-i-literatura-2020-g/sp-balgarski-ezik-i-literatura-knizhka-6-2020-godina-lxii/

Мирена Пацева 2020 Прозодични фактори при избора на суфикси с идентично словообразувателно значение, Доклади от Международната годишна конференция на Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“, София, 2020, I том, (ред.) Ваня Мичева, Диана Благоева, Марияна Витанова, Марияна Цибранска, Сия Колковска, Татяна Александрова, София: БАН „Проф. Марин Дринов“, 2020, 107-117, ISSN (print): 2683-118Х , ISSN (online): 2683-1198, SSN - 2683-118X, COBISS.BG-ID - 44008200 https://ibl.bas.bg/confibl2020/

Мирена Пацева 2020 Метрично акцентуване при сложни съществителни имена, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, Научни трудове, Том 58, кн. 1, сб. A, 2020 – Филология, Паисиеви четения, 29.10.2020 – 30.10. 2020, с. 164- 177  https://docplayer.bg/196338292-%D0%BF%D0%B0%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8-%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-2020.html

 

Чергова, Весела. „Съпоставителни бележки за лексикалното акцентуване в българския и португалския език“ – Лингвистични проблеми, година II, книжка 2, Благоевград, УИ „Неофит Рилски“, 2021, с. 214-224. (ISSN 2682-9683 – въведено в Националния референтен списък на изданията с научно рецензиране на НАЦИД) (статия). Намира се на сайта на проекта и на https://uni-sofia.academia.edu/VeselaChergova

Чергова, Весела. „Българска транскрипция на португалски имена“. – Годишник на Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Факултет по класически и нови филологии, том 113, 2020 г., с. 29-73, ISSN 0204-9600. (студия) / Студията е предадена през март, 2020 г., приета за печат на  28.04.2020; излязла от печат май 2020 г. Налична на адрес: Налична е: GSU FKNF tom_113_2020.pdf  (nalis.bg) http://digilib.nalis.bg/dspviewerb/srv/viewer/eng/7a6e1916-d70d-4c75-9232-693ab374967f?tk=em4ZFtcNTHWSMmk6s3SWfwAAAABhnTaT.6X5u5-3WbGOt4Tp0jnsmGA&citation_url=/xmlui/handle/nls/34131

Chergova, Vesela. «Os desafios do ensino de PLE a estudantes búlgaros (fonética segmental e suprassegmental)». – Linguarum Arena. Revista de Estudos em Didática de Línguas da Universidade do Porto, volume 11, 2020, pp. 87-101. Номер DOI : 10.21747/16478770/ling11, ISSN 1647-8770, регистрирано в бази данни UlrichsWeb, Electronic Journals Library, Open Journal Systems: https://ojs.letras.up.pt/index.php/LinguarumArena/issue/view/639 . Статията е предадена през декември 2019 г., приета за печат през май 2020 г. Налична на електронен адрес: https://ojs.letras.up.pt/index.php/LinguarumArena/article/view/9489/8702

 

Милена Маринкова 2021 “Aspectos metodológicos para la evaluación de la competencia fonológica de los aprendices búlgaros” – В: Погледи към езика. Изследвания в чест на Боряна Кючукова-Петринска*, УИ „Св. Климент Охридски“, София, 2021: 369-374. 

 

 

 

 

ПРОЕКТ „ПРОЗОДИЧНИ АСПЕКТИ НА БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК В СЪПОСТАВИТЕЛЕН ПЛАН С ДРУГИ ЕЗИЦИ С ЛЕКСИКАЛНО АКЦЕНТУВАНЕ”

 

Анотация

Основната цел на проекта е да фокусира вниманието на учени – филолози с различни профили към основни прозодични аспекти на българския език като словното ударение и интонацията. Насочваме се към област, която има нужда от разработване в сферата на българистиката и в преподаването на българския език у нас за постигане на съизмеримост с вниманието, което ѝ е отделено във водещи европейски и световни научни традиции.

Направлявани от идеята, че съпоставянето е ключов механизъм за определяне на явленията, ние подхождаме към българската прозодия в съпоставителен план с езици с лексикално акцентуване като английски, немски, испански, руски и португалски.

Научните приоритети на проекта са в сферата на изследване на словното ударение и интонацията. По отношение на българското акцентуване подхождаме от гл.т. на теорията за взаимодействие на прозодия и морфология, която успешно се прилага през последните години към езици с лексикално акцентуване. Планираме серия изследвания за дефиниране на акцентната маркираност на определени групи морфеми, както и за очертаване на тендеции в проявленията на метрични фактори.

В сферата на изследването на интонацията планираме детайлни сравнителни фонологични описания на интонационните системи на чуждите езици, включени в проекта с интонационната система на български както и детайлни описания на най-важните различия във фонетичните реализации на елементите (тонални акценти, фразови акценти, гранични тонове).

 

ЕКИП

Ръководител            

доц. д-р Мирена Атанасова Пацева-Момова

Участници   

проф. д-р Бистра Йорданова Андреева

проф. д-р Татяна Игоревна Алексиева

доц. д-р Снежина Любозарова Димитрова

доц. д-р Весела Петрова Чергова

гл. ас. д-р Милена Петрова Маринкова

хон. преп. изследовател Милена Ангелова Миленова

Докторанти 

Николета Росенова Стойкова

Студенти      

Дора Полизонова Маркова

Кирил Людмилов Терзийски

Тереза Емилова Василева

Евелин Азат Хугасян

Даяна Орлинова Николова

 

ЕЗИЦИ: български, руски, английски, немски, испански, португалски

 

 

ДЕЙНОСТИ

ПЛАН НА ПРОЕКТА

ПУБЛИКАЦИИ

СЪБИТИЯ ПО ПРОЕКТА

АПАРАТУРА

 

 

 

 

 

 

 

 

На 17  декември 2009 г. в Новата конферентна зала на Софийския университет

се проведе работна научна среща

 

DSC00811

 

НОВОСТИ В БАЛКАНИСТИКАТА

във връзка с проекта „Интердисциплинарни аспекти на балканистиката. методологическо и информационно осигуряване”

 

Програма

  1. Представяне на Граматика по албански език от Людмил Станков, с участието на д-р Русана Бейлери.
  2. Проф. Петя Асенова представя проекта, в който участва, иницииран от Кралската фламандска академия на Белгия за наука и изкуства с директор проф. Марк дьо Мей ( Marc De May) за Кратка балканска граматика с речник.
  3. За етнолигвистичните изследвания в Румъния през последните две десетилетия – доц. Василка Алексова.
  4. Експедиция на студенти-магистранти от специалност „Балканистика” при ФСлФ в албанското село Мандрица, Ивайловградско, с ръководството на Проф. Петя Асенова. Презентация от участниците Анна Капитанова, Славея Неделчева, Дарина Фелонова.
  5. Проучване на власи-рудари в ловешкия регион, проведено от  студенти-магистранти от специалност „Балканистика” при ФСлФ, с ръководството на доц. Василка Алексова. Презентация: Боян Иванов, Борислава Петкова, Христина Славова.
  6. За докторантската програма по сравнително литературознание на френски език DESE и отчет на завършеното по Проекта -  доц. Румяна Л. Станчева.