Проекти

Уважаеми колеги,

 

projects6Предстои да бъде обявен конкурс за проекти към Фонд „Научни изследвания” на СУ „Св. Климент Охридски”, финансирани по наредба №9 на МОН. С оглед на това бихме искали да ви информираме за сроковете и условията на конкурса. Допълнителна информация и формуляри на документи можете да откриете тук: https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/nauka/v_zmozhnosti_za_finansirane/programi/fond_nauchni_izsledvaniya_na_su

 

Финансиране

През тази година на факултета са отпуснати средства в размер на 37448 лв. В съответствие с приетите от факултетния съвет квоти, те ще бъдат разпределени по следния начин: 11234 лв. за научни форуми (30%), 7490 лв. за периодичните издания на факултета (20%), 18724 лв. за изследователски проекти (50%).

 

Срокове

Проектни предложения ще бъдат приемани до 17 март 2014 г. в деканата. Резултатите от конкурса ще бъдат обявени на 23 март 2014 г. Ръководителите на проекти, които намират полученото финансиране за недостатъчно с оглед на поставените цели, ще могат да се откажат писмено от сключването на договор до 25 март 2014 г. Договорите ще могат бъдат подписвани между 31 март и 11 април 2014 г. Средствата по проектите трябва да бъдат изразходвани до 10 декември 2014 г.

 

Необходими документи

Проектните предложения се подават в един хартиен екземпляр и онлайн на адрес http://eservices.uni-sofia.bg/projects/ Цифровият вариант на проекта трябва да бъде подаден от ръководителя на проекта, за да се избегне рискът платформата да регистрира повече от един проект на едно и също лице или да регистрира като ръководител лице, което не отговаря на изискванията. В случаите, в които това е невъзможно, проектното предложение може да бъде подаден от нехабилитирано лице със статут на съръководител на проекта. Към проектите трябва да бъдат приложени две рецензии, като единият рецензент трябва да бъде външен за факултета. Рецензентите трябва да мотивират направената оценка на проекта с кратък текст, който може да бъде приложен на отделен лист, подписан от рецензента, или вписан в т. 9 от формуляра. Към проектите трябва да бъде приложено също и резюме с обем до 300 думи, което ще бъде публикувано на сайта на факултета.

 

Критерии за оценяване на проектите

Поради ограниченото финансиране, с което разполага факултетът, тази година няма да бъдат финансирани всички предложения за изследователски проекти. На заседанието си от 18 февруари 2014 г. факултетния съвет прие следните критерии за оценяването им:

1.  Осигуряване на възможност за научно израстване и интелектуален обмен (Конференции и научен обмен)

2.   Научна значимост и капацитет на научния екип

3.   Публично достъпни резултати от проекта, база за бъдещи изследвания

4.   Участие в мащабни международни форуми с подбор на участниците

При оценяването на капацитета на научния екип ще бъде отчитан броят на членовете и активното участие на млади учени и докторанти. Според правилата, приети от управителния съвет на Научноизследователския сектор на СУ, един учен се смята за млад, в случай че е придобил магистърска степен преди не повече от 10 години.

Научната значимост на проектите ще бъде преценявана в съответствие с показателите, въведени през миналата година от МОН за оценяване на ефективността на проектите, финансирани по наредба №9. според това колко публикации, доклади, преводи се очаква да породят. С оглед на това, в случай че такива резултати са очаквани, би било полезно те да бъдат описани в проектните предложения.

 

Полезна информация за изготвянето на бюджета

Ако проектът предвижда закупуването на техника, необходимостта от нея трябва да бъде мотивирана във финансовата обосновка на бюджета. При миналогодишния конкурс средните разходи, отчетени за отпечатване на сборник, са приблизително 2500 лв., за организиране на конференция – 500 лв., за хонорар на сътрудник за публикуване на материали на сайт – 200 лв. Разбира се, тези обобщени данни не отчитат спецификата на дейностите по отделните проекти и поради това да служат само за най-общ ориентир. Нормативните стандарти за разходи при командировки в страната можете да откриете тук http://lex.bg/laws/ldoc/-552856063, при командировки в чужбина – тук http://lex.bg/laws/ldoc/2135485996, приблизителни хонорари за превод от чужд език – тук.

 

 

Комисия по НИД на ФСлФ

 

25 февруари 2014 г.

София

Проект

E-Мedievalia (Електронни ресурси за дистанционно обучение по медиевистика) (BG051PO001-4.3.04–0004/04.10.2012)logo project

ОП „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

 

Екип: проф. дфн Татяна Славова – ръководител на проекта, инж. Георги Панев – координатор на проекта, Розали Лилова – технически сътрудник

 

Експерти: 40 преподаватели и научни работници от СУ “Св. Климент Охридски” (Факултет по славянски филологии, Богословски факултет, Философски факултет, Исторически факултет, ЦСВП “И. Дуйчев”), ТУ “Св. св. Кирил и Методий”, ПУ “Паисий Хилендарски”, БАН (Институт за български език, Институт за литература, Институт по история), Национална художествена академия, Народна библиотека “Св. св. Кирил и Методий”

 

Цели на проекта:


1.  Повишаване качеството и конкурентноспособността на българското висше образование в областта на изучаване и stb3опазване на историческото и културното наследство.

2.    Разработване на иновативни решения в областта на медиевистиката: средновековна българска история и литература, богословие, Кирило-Методиевски език, Кирило-Методиева книжовна традиция, българо-византийски връзки, средновековно изкуство, философия и право.

3.    Създаване на електронни ресурси за обучение по медиевистика.

4.    Повишаване на квалификацията на университетските преподаватели да използват форми за електронно и дистанционно обучение.

5.    Включване на електронни модули в традиционните лекционни курсове по медиевистика.

 

 

Резултати:

1.      Електронна платформа за обучение по медиевистика.

2.      Програма за дистанционно обучение по медиевистика с курсове Старобългарски език,  Византийски средногръцки език, История на българския език, Старобългарска литература и модули Текстология и език на средновековните писмени паметници, Богословие, Средновековна история, Философия, Средновековна култура, Средновековно право, Средновековно изкуство.

 

Уеб адрес:

http://e-medievalia.uni-sofia.bg

 

- Ahmeti, Donika. E nesërmja më ë mirë. “Hivzi Sylejmani”, 2005.

- Arapi, Fatos. Këngë te moçme shqiptare. Tiranë, “Naim Frashëri”, 1986.

- Basha, Eqrem. Doktrina e të menduart vetëm \poezi e zgjedur\. Prishtinë, 2006.

- Baze, Mero. Realitete shiqiptaro – amerikane. Tiranë, Koha, 1997.

- Bedo, Resul. Gjermë të ndezura. Tiranë, “Naim Frashëri”, 1980.

- Berisha, Anton. Përkime poetike. Prishtinë, Rilindja, 1978.

- Buzuku dhe shkrimet e hershme shqipe. Sesioni Shkencor Ndërkombëtar për Gjuhën dhe Letërsinë Shqiptare. Tetovë, 2006. (2)

- Çajupi, Andon Zako. Vepra letrare, II. Tiranë, “Naim Frashëri”, 1984.

- Çajupi, Andon Zako. Vepra letrare, III. Tiranë, “Naim Frashëri”, 1984.

- Camaj, Martin. Vepra Letrare, 3 /Dranja, Nema, Buelli, Palimpsest/. Tiranë, Apollonia, 1996.

- Camaj, Martin. Vepra Letrare, 4 /Proza/. Tiranë, Apollonia, 1996.

- Camaj, Martin. Vepra Letrare, 5 /Drama/. Tiranë, Apollonia, 1996.

- Çaushi, Tefik. Kadare. Fjalor i  personazheve. Tiranë, Enciklopedike, 1995. (2)

- Çaushi, Tefik. Universi letrar i Kadarese. 1993. (2).

- Çupi, Rudina. Shkopsitje. Tiranë, 2006.

- Dado, Floresha. Proza nëpër teknikat poetike. Tiranë, Botimet Toena, 1997.

- De Rada, Jeronim. Këngët e milosaos. Prishtinë, 1968.

- Del Gaudio, Xhuzepe. Zemër arbëreshe.  Tiranë, “Naim Frashëri”, 1984.

- Ferri, Rexhep. Punë gjaku. Prishtinë, Rilindja, 1978.

- Frashëri, N.H.. Histori e Skënderbeut. Tiranë, 1966.

- Frashëri, Naim. Lilet e verësë. Tiranë, Ndërmarrja Shtetërore e botimeve Naim Frashëri, 1961.

- Frashëri, Naim. Poezi. Tiranë, “Naim Frashëri”, 1977.

- Frashëri, Naim. Të Vegjëlit. Tiranë, “Mihal Duri”, 1956.

- Frashëri, Naim. Vepra të zgjedhura, II. Tiranë, 1985. (2)

- Frashëri, Thoma. Dikush kaloi kufirin. Tiranë, “Naim Frashëri”, 1965.

- Fype, Llazar. Fyelli dhe pushka. Tiranë, “Naim Frashëri”, 1983

- Gajtani, Adem. Amfora e fundosur. Prishtinë, Rilindja, 1977.

- Gërvalla, Jusuf. Kanjushë e verdhë. Prishtinë, Rilindja, 1978.

- Gjata, Fatmir. Zëmër shqiptare. Tiranë, 1965.

- Gjerqeku, Enver. Pengu \përmbledhje sonetesh\. Prishtinë, Rilindja, 1977.

- Gunga, Fahredin. Kepi i Shpresës së mirë. Prishtinë, Rilindja, 1973.

- Haliti, Faslli. Mesazhe fushe /poezi/. Tiranë, “Naim Frashëri”, 1984.

- Hamiti, Serbi. Teksti i dramatizuar. Prishtinë, Rilindja, 1978.

- Hanku, Lutfi. Neper gjurmet e heroit. Tiranë, “8 Nentori”, 1974.

- Hasani, Hasan. Suferinë. Prishtinë, Rilindja, 1977.

- Heroina /tregime për gruan/. Tiranë, “Naim Frashëri”, 1976.

- Hidhe, vallen, Luma e kuqe. Këngë popullore të mbledhura në Lumë nga Kamber Zela. Ed. Koyma Vasili. Tiranë, “Naim Frashëri“, 1984.

- Historia e Letersisë Shqiptare të Realizmit socialist /dispensë e parë/. Tiranë, 1985.

- Hysa, Bedri. Myshqe. Prishtinë, Rilindja, 1977.

- Isaku, Murat. Plagët. Vol. II. Tetovë, Klubi letrar 94, 2005.

- Jaçellari, Halil. Tregime. Tiranë, Onufri, 2002.

- Jeta e ere / Revistë letrare 1949-1979/, 4. Prishtinë, 1979.

- Jorgaqi, Nasho. Estetika e fjales shqipe (studime, artikuj, ese). Elbasan, Onufri, 1996.  (2)

- Jorgoni, Perikli. Ballada e yjeve të ndezur /poema/. Tiranë, “Naim Frashëri”, 1976.

- Kadare, Ismail. Ardhja e migjenit në letërsinë shqipe. Tiranë, “8 Nentori”, 1991.  (2)

- Kadare, Ismail. Poemi e poesie scelte. Tirana, “Naim Frashëri”, 1968.

- Kajtazi, Halil. Nga lirika popullore e drenicës.  Prishtinë, Rilindja, 1974.

- Kelmendi, Ramiz. Abrakadabra. Prishtinë, Rilindja, 1974.

- Kelmendi, Ramiz. Shtatë persona ndjekin autorin.  Prishtinë, Rilindja, 1975.

- Këngë populorre historike (1878 – 1912). Tiranë, 1962.

- Kongoli, Gazmend. Ditët e gjelbra. Tiranë, “Naim Frashëri”, 1964.

- Kukaj, Rifat. Qafa e ujkonjës. Prishtinë, Rilindja, 1977.

- Kyçyku, Ardian – Christian. Home. Bucureşti, Librarium Haemus, 2007.

- Leka, Lavdie. Djemtë e rrugicës me kalldrëm. Tiranë, “Naim Frashëri”, 1976.

- Leka, Lavdi. Mos e kendo ate kenge. Tiranë, “Naim Frashëri”, 1964.

- Malltezi, Xhevat. Skalitësit e lirisë.  Tiranë, “Naim Frashëri”, 1976.

- Markoviq, Svetozar. Ku vete shoqëria. Prishtinë, Rilindja, 1978.

- Migjeni. Poezi. Tiranë, “Naim Frashëri”, 1980.

- Miloti, Tonin. Poezia shqipe.  Tiranë, “Naim Frashëri”, 1974.

- Morava, Zyhdi. Ujkiu i natës së fundit. Morava, 1996.

- Muço, Betim. Ditëlindja e këngës /poezi/. Tiranë, “Naim Frashëri”, 1983.

- Musaraj, Shveqet. Poezia shqipe.  Tiranë, “Naim Frashëri”, 1974.

- Nikolla, Niko. Lamtumirë Vlorë!.  Tiranë, “Naim Frashëri”, 1984.

- Noli, Fan.S.. Vepra 6. Oratoria, autobigrafia, letërkëmbimi, intervista të ndryshme. Tiranë, 1996.

- Papi, Petro. Koci Bako. Tiranë, “Naim Frashëri”, 1965

- Petrela, H.M.. Kronike e  viteve të paharruara.  Tiranë, “Naim Frashëri”, 1965.

- Pogaçi, Katjusha. Fjala jonë, poezi. Tiranë, Shtëpia botuese Naim Frashëri, 1983.

- Qosja, Rexhep. Anatomia e kulturës. Prishtinë, Rilindja, 1976.

- Qosja, Rexhep. Kontinuitete. Prishtinë, Rilindja, 1972.

- Qosja, Rexhep. Mite të zhveshura. Prishtinë, Rilindja, 1978.

- Qosja, Rexhep. Panteoni i pralluar. Prishtinë, Rilindja, 1973.

- Qosja, Rexhep. Populli i ndaluar. Tiranë, Enciklopedike, 1990.

- Raifi, Mensur. Tri moderna albanska pesnika /Ljasguš Poradeci, Fan Noli, Mideni/. Priština, Društvo Književnih Prevodila Kosova, 1987.

- Rinor, Vrull. Me fushat dhe malet tona. Tiranë, “8 Nentori”, 1976.

- Rrahmani, Nazmi. Malësorja. Prishtinë, Rilindja, 1974.

- Rrahmani, Nazmi. Toka e përgjakur. Prishtinë, Rilindja, 1977.

- Salihu, Salajdin. Natë e blertë vetmie. Shkup, Serembe, 2006.

- Sami Frashëri, Vepra 00. Bibliografia & Kumtesat.

- Seitaj, Nazmi. Krahët e nositit. Tiranë, 2006.

- Shaqiri, Ismet. Më kujtohet.... Prishtinë, Rilindja, 1977.

- Shehu, Maksut. Ylli në zemër.  Prishtinë, Rilindja, 1976.

- Shehu, Mehmet. Lufta per çlirimin e Tiranës. Botim IV. Tiranë, “8 Nentori”, 1976.

- Shkreli, Ymer. Trilogji Ilire. Prishtinë, Rilindja, 1977.

- Shuteriqi, Dhimiter. Poezia Shqipe.  Tiranë, “Naim Frashëri”, 1974.

- Skiroi, Zef. Milli e Haidhia. Tiranë, Dituria, 1994.

- Sulejman, Hivzi. Fëmijët e lumit tim. Prishtinë, Rilindja, 1974.

- Sulejman, Hivzi. Njerëzit. Prishtinë, Rilindja, 1974.

- Sulejman, Hivzi. Poezi-drama. Prishtinë, Rilindja, 1974.

- Sulejman, Hivzi. Tregime. Prishtinë, Rilindja, 1974.

- Topollaj, Shpendi Hulësi. Lotët e zambakut (fate oficerësh). Tiranë, “Marin Barleti”, 1998.

- Xhaferi, Hamit, Mustafa Ibrahimi. Shqyrtime sociolingusitike, Dallimet gjuhësore midis gjinive dhe figura e gruas në poezinë popullore. Tetovë, 2006.(2)

- Xhai, Spiro. Dashuri cigane / tri novela/. Tiranë, “Naim Frashëri”, 1965.

- Xhuvani, Dhimitër. Jetë në arkivol. Tiranë, Duturia, 1993.

- Zaloshnja, Moisi. Kohët ndryshuan. Tiranë, “ Mihal Duri”, 1957.

- Zamputi, Injac. Fishta / koha, njeriu, vepra/. Tiranë, “Pasqyra”, 1993. (2)

- Zjarri në breg ( poezi e huaj). Red. Ali Podrimija. Prishtinë, Rilindja, 1977.

- Zonja e Shpirtit Eleonorë. Njeriu perballe qenies. Phoenix, 1997.

 

 

- Albania for travellers. Shqipëria the land of the eagle.

- Bajra, Ismail. Kultura dhe shoqëria. Prishtinë, Rilindja, 1976.

- Buletin i punimeve të fakultetit filozofik, X. Prishtinë, 1973.

- Buletin i punimeve të fakultetit filozofik, XIV. Prishtinë, 1980.

- Gjerg Kastrioti Skenderbeu, 1468 – 1968. Tranë, “Naim Frashëri”, 1967.

- Hudhri, Ferid. Shqipëria dhe shqiptarët në vepra të piktoreve të huaj. Tiranë, 8 Nëntori, 1987.

- Ibrahimi, Mustafa. Thesari folklorik shiqptar nga rrafshi i pelagonisë. Shkup, Flaka, 2003.

- Iliria /Studime dhe materiale arkeologjike/, I. Tiranë, Universiteti i Tiranës, 1971.

- Kosova, historical political review. 4/1994, Tirana.

- L’illyrie / La ville illyrienne/, II. Tiranë, Universiteti i Tiranës, 1971.

- Mbledhës të hershëm të folklorit shqiptar (1635 – 1912), III. Tiranë, Institut i folklorit, 1962. (2)

- Një pasqyrë e veprimitarisë botuese në  Kosovë. Biblioteka populare dhe universitare e kosovës. Prishtinë, 1973.

- Rugova, Ibrahim. Kah teoria. Prishtinë, Rilindja, 1978.

- Seminari mbi kulturën shqiptare për të huaj, 4.  Universitetii Prishtinës. Prishtinë, 1978.

- Seminari Ndërkombëtar  për Gjuhën, Letërsinë dhe Kulturën Shqiptare, 7. Prishtinë, Universiteti i Kosovës, 1982.

- Seminari Ndërkombëtar  për Gjuhën, Letërsinë dhe Kulturën Shqiptare, 8. Prishtinë, Universiteti i Kosovës, 1982.

- Spahiu, Hena. Qyteti iliro-arberor i Beratit. Tiranë, 1990.

- Tirana, visitor guide. (2)

- Vjetar i arkivit të Kosovës, VIII-IX. Prishtinë, 1975.

- Vjetari statiskor i R.P. SH. Tiranë, 1964.

 

 

- Abetare, Tiranë, 1958.

- Bardhi, Mehdi, Rexhep Ismajli. Teksti i gjuhës shqipe për të huaj. Prishtinë, Universiteti i Prishtinës, 1974.

- Beci, Bahri, Loredan Bubani, Zamira Gurabardhi. Gjuha shqipe, 8. Tiranë, E Librit Shkollor, 1998.

- Cipo, K. Sintaksa. Tiranë, Instituti i Shkencave, 1952.

- Demiraj, Shaban. Gjuhësi Ballkanike. Shkap, “ Logos A“, 1994.

- Fonetika dhe gramatika e gjuhës së sotme letrare shqipe, III , 1( sintaksa e periudhes ). Tiranë, 1989.

- Fonetika dhe gramatika e gjuhës së sotme letrare shqipe, III, 1 (I. Sintaksa e fjalise). Tiranë, 1989.

- Fonetika dhe gramatika e gjuhës së sotme letrare shqipe, III, 2 ( sintaksa e periudhes ). Tiranë, 1989.

- Fonetika dhe gramatika e gjuhës së sotme letrare shqipe, III, 2 (I. Sintaksa e fjalise). Tiranë, 1989.

- Gjerovi, Mehmet. Frazeologjiyma të gjuhës shqipe. Prishtinë, Rilindja, 1972.

- Gjuha jonë, 1-2/1992. Tiranë, Akademia e Shkencave e RSS.

- Gjuha jonë, 1-4/1993. Tiranë, Akademia e Shkencave e RSS.

- Gjuha jonë, 1-4/1994. Tiranë, Akademia e Shkencave e RSS.

- Gjuha jonë, 3-4/1992. Tiranë, Akademia e Shkencave e RSS.

- Gjuha shqipe, 1. Prishtinë, Instituti Albanologjik i Prishtinës, 1983.

- Gjuha shqipe, 1. Prishtinë, Instituti Albanologjik i Prishtinës, 1984.

- Gjurmime albanologjike, 22- 1992. Prishtinë, 1993.

- Ibrahimi, Mustafa. E folmja shqipe e rrethit të prilepit dhe krushevës. Shkup, “ Interlingua”, 2005.

- Ibrahimi, Mustafa. Fjalë dhe shprehje popullore nga rrethi i Prilepit, Krushevës dhe Veëesit, Shkup, “ Interlingua”, 2007.

- Murati, Qemal. Bashkëmarrëdhëniet gjuhësore shqiptare – Maqedonase, Libri 1. Tetova, 2007.

- Murati, Qemal. Fjalor toponomastik i tërthoreve shqiptare të maqedonisë. Tetova, 2008.

- Prifti, S. Sintaksa e gjuhës shqipe. Tiranë, Universiteti i Tiranës, 1962.

- Radovicka, Lumni, Donika Boçi. Teksti i gjuhes shqipe per studente e huaj, II. Tiranë, Universiteti i Tiranës, 1973. (2)

- Radovicka, Lumni, Zana Karapici, Ana Toma.  Gjuha shqipe, 2. Tiranë, E Librit Shkollor, 1978.

- Shala, Demush. Mësojmë shqip / libri i gjuhës shqipe si gjuhë joamtare për klasën VII të shkollës follore/. Prishtinë, 1980.

- Shkurtaj, Gjovalin, Enver Hysa. Gjuha shqipe për të huajt dhe shqiptarët jashtë Atdheut. Tiranë, Toena, 1996.

- Sintaksa e gjuhës shqipe, pjesa I / Konspekt  leksione pragatitur nga prof. Mahir Domi/. Tiranë, Universiteti i Tiranës, 1975.

- Sintaksa e gjuhës shqipe, pjesa II / Konspekt  leksione pragatitur nga prof. Mahir Domi/. Tiranë, Universiteti i Tiranës, 1975.

- Stefi, Jani. Leksikologjia shqipe. Prishtinë, Universiteti i Prishtinës, 1970.

- Studime filologjike 1, VITI  XLIV (XXVII). Tiranë, Akademia e Shkencave e RPSSH / INSTITUTI I GJUHËSISË DHE I LETËRSISË/, 1990.

- Studime filologjike 2, VITI  XLIV (XXVII). Tiranë, Akademia e Shkencave e RPSSH / INSTITUTI I GJUHËSISË DHE I LETËRSISË/, 1990.

- Studime filologjike 3, VITI  XLIV (XXVII). Tiranë, Akademia e Shkencave e RPSSH / INSTITUTI I GJUHËSISË DHE I LETËRSISË/, 1990.

- Studime filologjike 4, VITI  XLIV (XXVIII). Tiranë, Akademia e Shkencave e RPSSH / INSTITUTI I GJUHËSISË DHE I LETËRSISË/, 1990.

- Studime filologjike 1, VITI  XLV (XXVIII). Tiranë, Akademia e Shkencave e RPSSH / INSTITUTI I GJUHËSISË DHE I LETËRSISË/, 1991.

- Studime filologjike 2, VITI XLV (XXVIII). Tiranë, Akademia e Shkencave e RPSSH / INSTITUTI I GJUHËSISË DHE I LETËRSISË/, 1991.

- Studime filologjike  1-4, VITI  XLVI (XXIX). Tiranë, Akademia e Shkencave e RSS / INSTITUTI I GJUHËSISË DHE I LETËRSISË/, 1992.

- Studime filologjike  1-4, VITI  XLVII (XXX). Tiranë, Akademia e Shkencave e RSS / INSTITUTI I GJUHËSISË DHE I LETËRSISË/, 1993.

- Studime mbi leksikun dhe për formimin e fjaleve në gjuhën shqipe, III. Tiranë, Akademia e Shkencave e RSS / INSTITUTI I GJUHËSISË DHE I LETËRSISË/, 1989.

- Tekst ushtrimesh të gjuhës shqipe, 1. Tiranë, 1989.

- Topalli. Theksi në gjuhën shqipe. Tiranë, Enciklopredike, 1995.

- Xhuvani, Aleksandër. Për pastërtinë e gjuhës shqipe. Tiranë, 1958.