Научни издания


сп. Съпоставително езикознание

Списание, посветено на дискусионни проблеми на общата и частната лингвистика, историята на българското езикознание и връзките му с други лингвистични традиции, историята на световната лингвистика (портрети на изтъкнати български и чуждестранни езиковеди, историята на езикознанието в България и история на българистиката в чужбина), теорията и практиката на превода и др.

сп. Литературата

Издание за литературна история и теория на Факултета по славянски филологии.
Редактори-основатели: проф. д-р Милена Цанева, проф. дфн Симеон Янев
Редакционна колегия: проф. дфн Валери Стефанов (главен редактор), доц. д-р Гергана Дачева, гл.ас. д-р Амелия Личева, гл.ас. д-р Иван Иванов, гл.ас. д-р Ноеми Стоичкова

Littera et Lingua

Електронно списание
Редакция: Ренета Божанкова, Андрей Бояджиев, Добромир Григоров

сп. Българска реч

Списание за езикознание и езикова култура


Годишник на Факултета по славянски филологии


сп. Болгарская русистика

 

 

СЪДЪРЖАНИЕ

 

СЪПОСТАВИТЕЛНИ  ИЗСЛЕДВАНИЯ

Габриел Луис Боурдин (Национален автономен университет на Мексико) – Лексикални фраземи в колониалния маянски език

Евгения Вучева (Софийски университет „Св. Климент Охридски”) – Сложните форми на глаголните времена – пресечна точка на темпоралност, аспектуалност и модалност (по наблюдения върху българския и романските езици)

 

ТЕОРЕТИЧНИ ВЪПРОСИ НА ЕЗИКОЗНАНИЕТО

Никола Кръстев (Софийски университет „Св. Климент Охридски”) – Аспектуалните характеристики на залога в индоевропейското семейство. Кратка панорама. Праиндоевропейски и анатолийски езици. (Част I)

 

ДИСКУСИИ, ОБЗОРИ И НАУЧНИ СЪОБЩЕНИЯ

Цветана Димитрова (Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“) –  Отново за историческия развой на конструкциите за бъдеще време – по корпусни данни

Борис Парашкевов (Софийски университет „Св. Климент Охридски”) –  Немски шивашки и текстилни термини в българския език

Мирена Славова (Софийски университет „Св. Климент Охридски”) –  Езикови бележки върху носията на нестинарите

 

РЕЦЕНЗИИ И АНОТАЦИИ

Blagoeva. The Missing Link. A Contrastive Corpus-Based Study of Link Words in The Academic Writing of Advanced Bulgarian Learners of English (Христо Стаменов)

Γλωσσικές επαφές στα Βαλκάνια και στη Μ. Ασία / Language contact in the Balkans and Asia Minor (Мая Александрова) 

А.Б. Черняк. Языковая ситуация в Римской Империи: свидетельства древних авторов и раннероманских глоттонимов (Димитър Илиев)

Л. Бурова, М. Ендрева, Р. Килева-Стаменова (съст.). От средновековния немски до съвременния български език. Сборник в чест на проф. д-р Борис Парашкевов (Лилия Бурова) 

Н. Сталянова, Е. Крейчова. Речник на лингвистичните термини за студенти слависти /А-Н/ Речник на лингвистичните термини за студенти слависти /А-Н/ български език-чешки език-полски език (Владислав Миланов)

 

ХРОНИКА

Никола Кръстев– Глаголати 1: Балканската глаголна система в синхрония и диахрония

Нашите автори в броя

 


СОДЕРЖАНИЕ

 

СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Габриель Луис Боурдин (Национальный автономыйн университет Мехики) – Лексические фраземы в колониальном майянском языке

Евгения Вучева (Софийский университет им. св. Климента Охридского)  – Сложные формы глагольных времен – точка пересечения темпоральности, аспектуальности и модальности (по наблюдениям над болгарским языком и романскими языками)

 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

Никола Крыстев(Софийский университет им. св. Климента Охридского)  – Аспектологические характеристики залога в индоевропейской семье. Краткая панорама. Праиндоевропейские и анатолийские языки. (Часть I)

 

ДИСКУССИИ, ОБЗОРЫ И НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ

Цветана Димитрова(Институт болгарского языка, БАН) – Снова о будущем времени – согласно корпусным данным

Борис Парашкевов(Софийский университет им. св. Климента Охридского)  – Немецкие швейные и текстильные термины в болгарском языке

Мирена Славова(Софийский университет им. св. Климента Охридского) – Языковые заметки об одежде нестинаров

 

РЕЦЕНЗИИ И АНОТАЦИИ

Blagoeva. The Missing Link. A Contrastive Corpus-Based Study of Link Words in The Academic Writing of Advanced Bulgarian Learners of English

Γλωσσικές επαφές στα Βαλκάνια και στη Μ. Ασία / Language contact in the Balkans and Asia Minor (Мая Александрова)

А.Б. Черняк. Языковая ситуация в Римской Империи: свидетельства древних авторов и раннероманских глоттонимов (Димитыр Илиев)

Л. Бурова, М. Ендрева, Р. Килева-Стаменова (съст.). От средневекового немецкого до современного болгарского языка. Сборник в честь проф. Бориса Парашкевова (Лилия Бурова) 

Н. Сталянова, Е. Крейчова. Словарь лингвистических терминов для студентов-славистов /А-Н/ болгарский язык – чешский язык – польский язык (Владислав Миланов) 

 

ХРОНИКА

Никола Крыстев– Глаголати 1: Балканская глагольная система в синхронии и диахронии

Наши авторы в номере

 


CONTENTS

 

CONTRASTIVE STUDIES

Gabriel Luis Bourdin(National Autonomous University of Mexico) – Lexical phrasemes in colonial Mayan

Evgeniya Vucheva (St Kliment Ochridski University) – The complex forms of verbal tenses – at the crossroad temporality, aspectuality and modality (on data from Bulgarian and Romance languages)

 

PROBLEMS OF THEORETICAL LINGUISTICS

Nikola Krastev (St Kliment Ochridski University) – The aspectual characteristics of voice in the Indo-European family. A short overview. Proto-Indo-European and Anatolian languages. (Part I)

 

DISCUSSIONS, REVIEWS AND ANNOUNCEMENTS

Tsvetana Dimitrova (Institute for Bulgarian Language “Prof. L. Andreychin”) –  On the future tense again  – on corpus data

Boris Parashekevov (St Kliment Ochridski University) –  German sewing and textile terms in Bulgarian

Mirena Slavova (St Kliment Ochridski University) –  Linguistic notes on the costume of nestinari

 

REVIEWS AND ANNOTATIONS

Blagoeva. The Missing Link. A Contrastive Corpus-Based Study of Link Words in The Academic Writing of Advanced Bulgarian Learners of English (Christo Stamenov)

Γλωσσικές επαφές στα Βαλκάνια και στη Μ. Ασία / Language contact in the Balkans and Asia Minor (Maya Alexandrova)

B. Chernyak. The Linguistic Situation in the Roman Empire: Evidence from Ancient Authors and Early Romance Glottonyms (Dimitar Iliev)

L. Burova, M. Endreva, R. Kileva-Stamenova (eds.). From medieval German to contemporary A volume in honour of prof. Boris Parashkevov, Ph. D. (Liliya Burova)

N. Stalyanova, E. Kreychiva. Dicitionary of linguistic terms for student of Slavic studies /A–N/: Bulgarian, Czech and Polish (Vladislav Milanov)

 

EVENTS

Nikola Krastev – Glagolati 1: The Balkan verbal system in synchrony and diachrony

Contributors to the volume

 

 

 

1 2012СЪДЪРЖАНИЕ

 

СЪПОСТАВИТЕЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

 

            Л ю д м и л а  У х л и р ж о в а (Прага) – Общност и многообразие на словореда на клитиките (Съпоставително изследване на българския и чешкия език). Част ІV

            Г а л я  Н и н о в а (София) – Семантика на адмиратива в българския и албанския език

 

 

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА НА ПРЕВОДА

 

Т а т я н а  И л и е в а (София) – Богословската терминология в Йоан-Екзарховия превод на Богословието – особености на превода

 

ДИСКУСИИ, ОБЗОРИ И НАУЧНИ СЪОБЩЕНИЯ

 

А н н а  П а ж и м и е с (Варшава) – О реконструкции языка дунайских булгар на базе чувашского языка

 

ИЗ ИСТОРИЯТА НА СВЕТОВНОТО ЕЗИКОЗНАНИЕ

 

Иван Куцаров (Пловдив) – Международните конгреси на филолозите слависти. Част ІІ.

 

ПО ПОВОД НА...

 

Валентин Гешев (София) – В търсене на причината и механизмите на езиковия развой. По повод на книгата на Антоанета Попова За аналитизма на българския език

 

РЕЦЕНЗИИ И АНОТАЦИИ

 

Б. Вълчев. От историята на българския книжовен език към теорията на книжовните езици (Андреана Ефтимова,София)

Ст. Гърдев. Езикови структури. Пътища и граници на смисъла (Стоян Буров, Велико Търново)

B. Gröschel. Das Serbokroatische zwischen Linguistik und Politik. Mit einer Bibliographie zum postjugoslavischen Sprachenstreit (Славка Величкова, София, Борян Янев, Пловдив)

S. Fischer. Word-Order Change as a Source of Grammaticalization (Мира Ковачева, София)

Р. Драгиħевиħ. Лексикологjа српског jезика (Василка Радева, София)

Проблеми на балканското и славянското езикознание (ред. И. Харалампиев и др.) (Мартин Стефанов, София)

К. Попова. Названията на дървета и храсти в езиковата картина на света (върху славянски и литовски материал) (Жана Станчева, Пловдив)

Χ. Π. Συμεωνίδης, Ετυμολογικό λεξικό των νεοελληνικών οικωνυμίων (Петя Асенова, София)

Enfoques de teoría, traducción y didáctica de la lengua francesa. Estudios dedicados a la profesora Brigitte Lépinette. (eds. J. C. de Miguel, C. Hernández, J. Pinilla ) (Димитър Веселинов, София, Надежда Лилова, София)

E. Hajnaj. Fjalor bullgarisht-shqip, Българско-албански речник (Екатерина Търпоманова, София)

 

ГОДИШНИНИ

 

Милена Йорданова (София) – 120 години от рождението и 40 години от смъртта на Гълъб Д. Гълъбов (1892–1972)

Библиография на трудовете на Гълъб Д. Гълъбов (съст. Милена Йорданова, София)

 

ХРОНИКА

 

Николай Шаранков (София) – 90 години класическа филология в СУ „Св. Климент Охридски”

Милена Попова (София), Людмила Илиева (София) – Юбилейна конференция на специалността Испанска филология в СУ „Св. Климент Охридски” , 19–21.10.2011 г.

Янко Бъчваров (София) – Ново чешко лингвистично списание

 

IN MEMORIAM

 

Стефан Политов (София) – Павел Петков (1936–2012)

 

БИБЛИОГРАФИЯ

 

Соня Бояджиева (София) – Български езиковедски дисертации за 1999–2000 г.

 

 

 

 


 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ

 

СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

 

Людмила Ухлиржова (Прага) – Общее и многообразие в порядке примыкания слов в клитикиках опоставительное исследование болгарского и чешского языков). Часть IV

Галя Нинова (София) – Семантика адмиратива в болгарском и албанском языках

 

 

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ПЕРЕВОДА

 

Татьяна Илиева (София)Богословская терминология в переводе Богословия Йоанна Экзарха – особенности перевода

 

 

ДИСКУССИИ, ОБЗОРЫ И НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ

 

Анна Пажимиес (Варшава)О реконструкции языка дунайских булгар на основе чувашского языка

 

ИЗ ИСТОРИИ ВСЕМИРНОГО ЯЗЫКОЗНАНИЯ

 

Иван Куцаров (Пловдив) – Международные конгрессы филологов-славистов. Часть ІІ

 

ПО ПОВОДУ ...

 

Валентин Гешев (София) – В поисках причины и механизмов развития языка. По поводу книги Антуанетты Поповой За аналитизма на българския език

 

РЕЦЕНЗИИ И АННОТАЦИИ

 

ГОДОВЩИНЫ

 

Милена Йорданова (София) – 120 лет со дня рождения и 40 лет со дня смерти Гылыба Д. Гылыбова (1892–1972)

Библиография трудов Гылыба Д. Гылыбова (сост. Милена Йорданова, София)

ХРОНИКА

 

IN MEMORIAM

 

БИБЛИОГРАФИЯ

 

 


 

 

CONTENTS

 

CONTRASTIVE STUDIES

 

L u d mi l a U h l í ř o v á (Prague) – Similarity and Diversity in the Order

of Clitics (A Bulgarian-Czech Contrastive Study). Part IV

G a l y a N i n o v a (Sofia) – Semantics of the Admirative in Bulgarian and Albanian

 

TRANSLATION THEORY AND PRACTICE

 

T a t y a n a I l i e v a (Sofia) – Theological Terminology in Ioan Exarch’s Translation of Theology (Translation Problems)

 

DISCUSSIONS, NOTES AND REVIEW ARTICLES

 

Anna Parzymies (Warsaw) – Reconstructing the Language of Danubian Bulgars on the Basis of Chuvash

 

TOWARDS THE HISTORY OF WORLD LINGUISTICS

 

Ivan Kutsarov (Plovdiv) The International Congresses of Slavic

Studies. Part IІ

APROPOS OF

 

Valentin Geshev (Sofia) – In Search of Causes and Mechanisms of Language Change. Apropos of Antoinette Popova’s Book За аналитизма на българския език [On Analiticity in Bulgarian]

 

REVIEWS AND ANNOTATIONS

 

ANNIVERSARIES

 

Milena Yordanova (Sofia) – 120 Years since the Birth of and 40 Years since the Death of Galab D. Galabov

Bibliography of Galab D. Galabov’s Works (comp. by Milena Yordanova)

 

 

VARIA

 

IN MEMORIAM

 

BIBLIOGRAPHY

 

 

 

 

 


sapost_2009_3СЪДЪРЖАНИЕ

 

СЪПОСТАВИТЕЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

 

V e s s e l i n a L a s k o v a (Venice) – A comparative analysis of the English and Bulgarian participles with a view to their categorial status

E l e n i V a l m a (Paris) – Etude morphosemantique du futur en parlers grecs de la Bulgarie

 

ТЕОРЕТИЧНИ ВЪПРОСИ НА ЕЗИКОЗНАНИЕТО

 

V i n c e n t B l a n á r (Bratislava) – Proper names in the light of theoretical onomastics (Part ІІ)

Х р и с т о М о с к о в с к и (Нюкасъл, Австралия) – Бележки по изкуствените езици

 

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА НА ПРЕВОДА

 

Е м и л и я Д е н ч е в а – “Буквален” ли е готският превод на Библията (НЗ) от Вулфила?

 

ДИСКУСИИ, ОБЗОРИ И НАУЧНИ СЪОБЩЕНИЯ

 

А н т о н А н д р е е в – Социално-личностни фактори, определящи речевото поведение в японските студентски групи

 

РЕЦЕНЗИИ И АНОТАЦИИ

 

Името в паметта на езика. Сборник в памет на проф. Борис Симеонов (Р у м е н С р е б р а н о в)

Б. Вълчев. Възрожденските граматики на българския език (Р у с к а С т а н ч е в а)

Ch. Moskovsky, A. Libert. Essays on Natural and Artificial Languages (Х р и с т о С т а м е н о в)

А. Добрева. Иранизми в българския език (Ю л и я К и р и л о в а)

М. А. Габинский. Балканский инфинитив – очередной этап дискуссии. Антикритический обзор (Р у с а н а
Б е й л е р и)

J. Gregor. Valenční možnosti verbonominálních spojení v publicistickém stylu (v rusko-českém srovnávacím plánu) (Л а д и с л а в В о б о р ж и л)

В. А. Татаринов. Общее терминоведение: Энциклопедический словарь. (М а р и я П о п о в а)

 

ХРОНИКА

 

Д о н к а М а н г а ч е в а – Шеста конференция на млади учени от Факултета по класически и нови филологии в СУ „Св. Климент Охридски”

Д а р и н а М л а д е н о в а – Конференция Глаголната система на балканските езици – наследство и неология

 

IN MEMORIAM

 

К и н а В а ч к о в а (Шумен) – Петър Пашов (1931 - 2009)

Д и а н а И в а н о в а – В памет на Емил Кудличка

 

БИБЛИОГРАФИЯ

 

Съдържание на годишнина ХХХІV (2009) на списание Съпоставително езикознание (съст. И н а
М и х а й л о в а)

 


 

СОДЕРЖАНИЕ

 

СОПОСТАВИТЕЛЬНЬІЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

 

V e s s e l i n a L a s k o v a (Venice) – A comparative analysis of the English and Bulgarian participles with a view to their categorial status

E l e n i V a l m a (Paris) – Etude morphosemantique du futur en parlers grecs de la Bulgarie

 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЬІ ЯЗЬІКОЗНАНИЯ

 

V i n c e n t B l a n á r (Bratislava) – Proper Names In the Light of Theoretical Onomastics (Part ІІ)

Х р и с т о М о с к о в с к и й (Нюкасл, Австралия) –Заметки об искусственных языках


ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ПЕРЕВОДА

 

Э м и л и я Д е н ч е в а – “Буквальный” ли готский перевод Библии (НЗ) Ульфиле?

 

ДИСКУССИИ, ОБЗОРЬІ И НАУЧНЬІЕ СООБЩЕНИЯ

 

А н т о н А н д р е е в – Социально-личностные факторы, определяющие речевое поведение в японских студенческих группах


РЕЦЕНЗИИ И АННОТАЦИИ

 

ХРОНИКА

 

IN MEMORIAM

 


 

CONTENTS

 

CONTRASTIVE STUDIES

 

V e s s e l i n a L a s k o v a (Venice) – A Comparative Analysis of the English and Bulgarian Participles with a view to their Categorial Status

E l e n i V a l m a (Paris) – Etude morphosemantique du futur en parlers grecs de la Bulgarie

 

PROBLEMS OF THEORETICAL LINGUISTICS

 

V i n c e n t B l a n á r (Bratislava) – Proper names in the light of theoretical onomastics (Part ІІ)

C h r i s t o M o s k o v s k y (Newcastle, Australia) – Reflections on Artificial Languages

 

TRANSLATION THEORY AND PRACTICE

 

E m i l i a D e n c h e v a – How “literal” is Wulfila’s Gothic Translation of the Bible?


DISCUSSIONS, NOTES AND REVIEW ARTICLES

 

A n t o n A n d r e e v – Socio-individual Factors Determining the Speech Behaviour of Japanese Students Groups

 

REVIEWS AND ANNOTATIONS

 

VARIA

 

IN MEMORIAM

 

 

sapost_2009_2

СЪДЪРЖАНИЕ

 

СЪПОСТАВИТЕЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

 

Р у с е л и н а Н и ц о л о в а – Социолингвисгични промени при предаване на чужда реч в българския печат през последните две десетилетия в съпоставка с полския печат

В а л е н т и н а Г е о р г и е в а (Варна) – Полисемия в българската и английската военноморска терминология

 

ТЕОРЕТИЧНИ ВЪПРОСИ НА ЕЗИКОЗНАНИЕТО

 

V i n c e n t B l a n ár (Bratislava) – Proper Names In the Light of Theoretical Onomastics (Part І)

А с е н Ч а у ш е в – Граматическото време и изразяването на актуалността, миналото и бъдещето в езика

 

 

ДИСКУСИИ, ОБЗОРИ И НАУЧНИ СЪОБЩЕНИЯ

 

Б о р и с л а в П о п о в – Реконструкция на архаичната номинация при индоевропейските названия за диви животни и ролята на ономатопеята


РЕЦЕНЗИИ И АНОТАЦИИ

 

Българските острови на Балканите (съст. П. Асенова, И. Ликоманова, Й. Тишева, М. Джонова) (Б о р и с
П а р а ш к е в о в)

H. Ehrismann-Klinger, R. Pavlova. Bulgarisch. Powerkurs für Anfänger (Б о я н В ъ л ч е в)

Превод и културен трансфер. Сборник в чест на доцент Анна Лилова (Р е н е т а К и л е в а – С т а м е н о в а)

И. Седакова. Балканские мотивы в языке и культуре болгар. Родинный текст (М а я А л е к с а н д р о в а)

М. Славова. < I > диграфите в тракийските имена (А л б е н а М и р ч е в а)

И. Касабов. Лингвистиката между строгите науки и свободните изкуства (М а р и я Н. П о п о в а)

E. P. Hamp. Studime krahasuese për shqipen. Përgatiti e redaktoi: R.Ismajli. Përkthyen: B. Rugova, R. Paçarizi, Sh. Minushi, G. Bërlajolli, B. Pllana, R. Ismajli (Р у с а н а Б е й л е р и)

Bulgarien zwischen Byzanz und dem Westen. Beitrage zu Kultur, Geschichte und Sprache. Symposium 23, Januar 2007
(Р у м я н а П а в л о в а)

 

ГОДИШНИНИ

 

Е в г е н и я В у ч е в а – Мария Китова на шейсет години

Библиография на трудовете на Мария Китова (съст. Е в г е н и я В у ч е в а)

Л и л я н а Г р о з д а н о в а, А л е к с а н д р а Б а г а ш е в а – Мария Георгиева на шейсет години

Библиография на трудовете на Мария Георгиева (съст. Х р и с т о С т а м е н о в)

 

ХРОНИКА

К а м е н М и х а й л о в - Езиковата проблематика в две международни славистични конференции

C o r i n n a L e s c h b e r (Berlin) - Kongressbericht "The Swadesh Centenary Conference"

______________________________________________________________

 

СОДЕРЖАНИЕ

 

СОПОСТАВИТЕЛЬНЬІЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

 

Р у с е л и н а Н и ц о л о в а – Социолингвистические изменения при передаче чужой речи в болгарской печати двух последних десятилетий в сопоставлении с ппольской печатью

В а л е н т и н а Г е о р г и е в а (Варна) – Полисемия в болгарской и английской военно-морской терминологии

 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЬІ ЯЗЬІКОЗНАНИЯ

 

А с е н Ч а у ш е в – Грамматическое время и выражение актуального, прошедшего и будущего в языке

 

ДИСКУССИИ, ОБЗОРЬІ И НАУЧНЬІЕ СООБЩЕНИЯ

 

Б о р и с л а в П о п о в – Реконструкция архаической номинации в индоевропейских названиях диких животных и роль ономатопеи

 

РЕЦЕНЗИИ И АННОТАЦИИ


ГОДОВЩИНЬІ

 

Е в г е н и я В у ч е в а – Марии Китовой 80 лет

Библиография трудов Марии Китовой (сост. Е в г е н и я В у ч е в а)

Л и л я н а Г р о з д а н о в а, А л е к с а н д р а Б а г а ш е в а – Марии Георгиевой 60 лет

Библиография трудов Марии Георгиевой (сост. Х р и с т о С т а м е н о в)


ХРОНИКА

____________________________________________________________

 

CONTENTS

 

CONTRASTIVE STUDIES

 

R u s e l i n a N i t s o l o v a – Sociolinguistic changes in reported speech in the Bulgarian press during the last two decades

Va l e n t i n a G e o r g i e v a (Varna) – Polysemy in Bulgarian and English

naval terminology

 

PROBLEMS OF THEORETICAL LINGUISTICS

 

V i n c e n t B l a n a r (Bratislava) – Proper names in the light of theoretical onomastics (Part I)

A s e n C h a u s h e v – Tense and the linguistic expression of actuality, past and future

 

DISCUSSIONS, NOTES AND REVIEW ARTICLES

 

B o r i s l a v P o p o v - Onomatopoeia and the reconstruction of archaic nomination in Indo-European names of wild animals


REVIEWS AND ANNOTATIONS


ANNIVERSARIES

 

E v g e n i a V u c h e v a - Maria Kitоva sexagenarian

Bibliography of Maria Kitova’s works (comp. by E v g e n i a V u c h e v a)

L i l y a n a G r o z d a n o v a, A l e k s a n d r a B a g a s h e v a - Maria Georgieva sexagenarian

Bibliography of Maria Georgieva’s works (comp. by C h r i s t o S t a m e n o v)


VARIA

Текстови светове и дискурсни светове:

профилиране и особености

 

Нели Тинчева

Софийски университет „Св. Климент Охридски“

 

 

Настоящая статья придерживается одного из основных постулатов лингвистики текста – постулата, выдвинутого Р. де Бограндом и В. Дресслером. Согласно нему, в процессе построения и восприятия текста каждый участник коммуникации создает в своем сознании определенный текстовой мир, который может быть показан средствами языка. В статье представлен подход, синхронизирующий это утверждение де Богранда и Дресслера с теорией дискурсивных и текстовых миров Уорта. Для этой цели продемонстрированы возможности параллельного применения когнитивного принципа профилирования к анализу обоих видов мира. Статья также включает практический анализ нескольких текстов, который подтверждает гипотезу динамического функционирования миров согласно принципу взаимодействия фигуры и фона.

 

The main line of argumentation in the present paper upholds de Beaugrande and Dressler’s claim that, while working with a text, every text processor creates mentally a textual world which may also be signalled linguistically. The paper synchronizes that conviction with Werth’s claim of the existence of two types of worlds: text worlds and discourse worlds. Finally, the paper demonstrates the potential of applying the cognitive principle of profiling to the analysis of those two types of worlds by providing evidence of their dynamic figure-background operation.

 

Ключови думи: когнитивен, профилиране, текстови свят, дискурсен свят

Key words: cognitive, progiling, textual world, discourse world