Научни издания


сп. Съпоставително езикознание

Списание, посветено на дискусионни проблеми на общата и частната лингвистика, историята на българското езикознание и връзките му с други лингвистични традиции, историята на световната лингвистика (портрети на изтъкнати български и чуждестранни езиковеди, историята на езикознанието в България и история на българистиката в чужбина), теорията и практиката на превода и др.

сп. Литературата

Издание за литературна история и теория на Факултета по славянски филологии.
Редактори-основатели: проф. д-р Милена Цанева, проф. дфн Симеон Янев
Редакционна колегия: проф. дфн Валери Стефанов (главен редактор), доц. д-р Гергана Дачева, гл.ас. д-р Амелия Личева, гл.ас. д-р Иван Иванов, гл.ас. д-р Ноеми Стоичкова

Littera et Lingua

Електронно списание
Редакция: Ренета Божанкова, Андрей Бояджиев, Добромир Григоров

сп. Българска реч

Списание за езикознание и езикова култура


Годишник на Факултета по славянски филологии


сп. Болгарская русистика

 

СЪДЪРЖАНИЕ

 

СЪПОСТАВИТЕЛНИ  ИЗСЛЕДВАНИЯ

Ekaterina Tarpomanova, Bilyana Mihaylova, Marina Dzhonova  (St Kliment Ochridski University) – Future orientation in adverbial time clauses in the Balkan languages

Jungwon Chung (Yonsei University, Republic of Korea)  – Esses and haberes in Slavic be- and have-languages (Part II)

 

ДИСКУСИИ, ОБЗОРИ И НАУЧНИ СЪОБЩЕНИЯ

Румяна Петрова (Русенски университет „Ангел Кънчев”) – За семантичната еволюция на някои мини-текстове в съвременния английски език: лингвокултурологично изследване

Наташа А. Спасич   (Крагуевацки университет) –  Учебниците в обучението по сръбски език като чужд в Софиийския университет „Св. Климент Охридски“

 

РЕЦЕНЗИИ И АНОТАЦИИ

Ст. Стойчев.   Българският морфологичен релатив и чешкият език или за съвременния български морфологичен релатив и неговите функционални еквиваленти в съвременния чешки език (Цветанка Аврамова)

Н. Делева. Пространственные предлоги в русском и болгарском  языках (лексикографический аспект) (Атанаска Тошева)

Stern, M. Nomachi, B. Belić. Linguistic Regionalism in Eastern Europe and Beyond (Corinna Leschber)

В. Сумрова. Новите феминални названия в българския език (Петър Сотиров)

Н. Костова. Глаголни неологизми в българския език (Марияна Витанова)

Vоunchev. The Dictionary of the Greek Gay Argot kaliardà (Morpholexical Aspects) (Петя Асенова)

Е. Хаджиева, Р. Манова, В. Шушлина. Типове грешки при създаване и превод на текст. Български език като чужд (Валентин Гешев)

 

ГОДИШНИНИ

Рени Манова – Радка Влахова-Руйкова на 65 години

Рени Манова – Библиография на трудовете на Радка Влахова-Руйкова

 

ХРОНИКА

Искра Добрева – Конференция по езикови контакти на Балканите и в Мала Азия 8–10 ноември 2019 г., Солун

 

БИБЛИОГРАФИЯ

Соня Бояджиева – Български езиковедски дисертации за 2018 г.

Нашите автори в броя

 

 

СОДЕРЖАНИЕ

 

СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Ekaterina Tarpomanova, Bilyana Mihaylova, Marina Dzhonova (St Kliment Ochridski University) – Future orientation in adverbial time clauses in the Balkan languages

Jungwon  Chung (Yonsei University, Republic of Korea) – Esses and haberes in Slavic be- and have-languages (Part II)

 

ДИСКУССИИ, ОБЗОРЫ И НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ

Румяна Петрова (Русенский университет им. Ангела Кынчева)  – О семантической эволюции некоторых мини-текстов в современном английском языке: лингвокультурологическое исследование

Наташа А. Спасич  (Крагуевацкий университет) – Учебники сербского языка как иностранного в Софийском университете им. Св. Климента Охридского

 

РЕЦЕНЗИИ И АННОТАЦИИ

Ст. Стойчев. Болгарский морфологический релятив и чешский язык, или о современном болгарском морфологическом релятиве и его функциональных эквивалентах в современном чешском языке (Цветанка Аврамова)

Н. Делева. Пространственные предлоги в русском и болгарском  языках (лексикографический аспект) (Атанаска Тошева)

Stern, M. Nomachi, B. Belić. Linguistic Regionalism in Eastern Europe and Beyond (Corinna Leschber)

В. Сумрова. Новые феминальные названия в болгарском языке (Петр Сотиров)

Н. Костова. Глагольные неологизмы в болгарском языке (Марияна Витанова)

Vоunchev. The Dictionary of the Greek Gay Argot kaliardà (Morpholexical Aspects) (Петя Асенова)

Е. Хаджиева, Р. Манова, В. Шушлина. Типы ошибок при создании и переводе текста. Болгарский язык как иностранный (Валентин Гешев)

 

ГОДОВЩИНЫ

Рени Манова – К 65-летию Радки Влаховой-Руйковой

Рени Манова – Библиография трудов Радки Влаховой-Руйковой

 

ХРОНИКА

Искра Добрева – Конференция, посвященная языковым контактам на Балканах и в Малой Азии, 8–10 ноября 2019 г., Салоники

 

БИБЛИОГРАФИЯ

Соня Бояджиева – Болгарские языковедческие диссертации за 2018 г.

Наши авторы в этом номере

 

 

CONTENTS

 

CONTRASTIVE STUDIES

Ekaterina Tarpomanova, Bilyana Mihaylova, Marina Dzhonova (St Kliment Ochridski University) – Future orientation in adverbial time clauses in the Balkan languages

Jungwon  Chung (Yonsei University, Republic of Korea)  – Esses and haberes in Slavic be- and have-languages (Part II)

 

DISCUSSIONS, REVIEWS AND ANNOUNCEMENTS

Roumiyana Petrova (University of Rousse) –  On the evolution of some mini-texts in contemporary English: alinguoculturalstudy

Natasha A. Spasich (University of Kragujevac) – Textbooks for teaching Serbian as a Foreign Language at the Sofia University “St. Кliment Ohridski”

 

REVIEWS AND ANNOTATIONS

St. Stoychev. Morphological relativity (in the tense system) in Bulgarian and the Czech language or on contemporary morphological relativity in Bulgarian and its functional equivalents in contemporary Czech (Tsvetanka Avramova)

N. Deleva. Spatial prepositions in Russian and Bulgarian (a lexicographical perspective) (Atanaska Tosheva)

Stern, M. Nomachi, B. Belić. Linguistic Regionalism in Eastern Europe and Beyond (Corinna Leschber)

V. Sumrova. New female names in Bulgarian (Petar Sotirov)

N. Kostova. Verbal neologisms in the Bulgarian language (Mariyana Vitanova)

Vоunchev. The Dictionary of the Greek Gay Argot kaliardà (Morpholexical Aspects) (Petya Assenova)

E. Hadjieva, R. Manova, V, Shushlina. Types of errors in the creation and translation of texts. Bulgarian as a foreign language. (Valentin Geshev)

 

ANNIVERSARIES

Reni Manova – Radka Vlahova-Ruykova at 65

Reni Manova – Bibliography of the works of Radka Vlahova-Ruykova

 

EVENTS

Iskra Dobreva –Conference on language contact on the Balkans and in Asia Minor, 8–10 November 2019, Thessaloniki

 

BIBLIOGRAPHY

Sonya Boyadzhieva – Bulgarian linguistics dissertations for the year 2018

 

Contributors to the volume

 

 

 

sapost 4 2017Тематичен брой, посветен на контрастивните корпусни методи за анализ на конекторите

Отговорни редактори на броя Олга Инкова и Дора Мънчева

 

СЪДЪРЖАНИЕ

 

СЪПОСТАВИТЕЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

 

Олга Инкова, Дора Мънчева – Предговор

Варвара Амеличева – Формальное и семантическое варьирование русского коннектора не только… но и и его французские эквиваленты

 

Анна Зализняк – О месте категории «присоединение» в описании коннекторов русского языка

 Ольга Инькова, Эмилио Манзотти – Tralaltro, между прочим, entreautres : сходства и различия

Ирина Кобозева – Коннекторы контактного предшествования в русском и французском языках в зеркале надкорпусной базы данных

Виталий Нуриев – Коннектор раз… то и модели его перевода на французский язык: между условием, причиной и следствием

Franceska Biagini, Marco Mazzoleni – I costrutti preconcessivi in italiano e in russo: primi risultati di una ricerca sul corpus parallelo del NKRJa

Anna Bonola – Il corpus parallelo italiano-russo-italiano come strumento per l'indagine contrastiva delle marche discorsive e testuali: il caso di comunque e i suoi traduttivi russi

 Giovani Brianti – Connettivi polifunzionali e traduzione. Gli equivalenti di certes in italiano e inglese nella prosa giornalistica

Nadezhda Buntman – Le mot «tut»: une étude contrastive

 

РЕЦЕНЗИИ И АНОТАЦИИ

I. Krapova. Dizionario HOEPLI BULGARO. Bulgaro-italiano. Italiano-bulgaro. (Десислава Давидова)

Th. Kahl, M. Metzeltin. Sprachtypologie. Ein Methoden- und Arbeitsbuch für Balkanologen, Romanisten und allgemeine Sprachwissenschaftler (П л а м е н Ц в е т к о в)

 

ГОДИШНИНИ

Милена Попова – Юбилеен сборник в чест на проф. д-р Людмила Илиева 

 

ХРОНИКА

Петя Осенова – Международна конференция Съвременни постижения в обработката на естествен език (RANLP) 2017

 

БИБЛИОГРАФИЯ

Съдържание на годишнина XLII (2017) на списание Съпоставително езикознание (съст. Ина Михайлова)

 


 

СОДЕРЖАНИЕ

СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

 

Ольга Инькова, Дора Манчева – Предисловие.

Варвара Амеличева – Формальное и семантическое варьирование русского коннектора не только… но и и его французские эквиваленты

Анна Зализняк – О месте категории «присоединение» в описании коннекторов русского языка.

Ольга Инькова, Эмилио Манзотти – Tralaltro, между прочим, entreautres : сходства и различия

Ирина Кобозева – Коннекторы контактного предшествования в русском и французском языках в зеркале надкорпусной базы данных

Виталий Нуриев – Коннектор раз… то и модели его перевода на французский язык: между условием, причиной и следствием.

Franceska Biagini, Marco Mazzoleni – I costrutti preconcessivi in italiano e in russo: primi risultati di una ricerca sul corpus parallelo del NKRJa....

Anna Bonola – Il corpus parallelo italiano-russo-italiano come strumento per l'indagine contrastiva delle marche discorsive e testuali: il caso di comunque e i suoi traduttivi russi

Giovani Brianti – Connettivi polifunzionali e traduzione. Gli equivalenti di certes in italiano e inglese nella prosa giornalistica

Nadezhda Buntman – Le mot «tut»: une étude contrastive

 

РЕЦЕНЗИИ И АННОТАЦИИ

ГОДОВЩИНЫ

Милена Попова – Юбилей проф. д-р Людмилы Илиевой

 

ХРОНИКА

БИБЛИОГРАФИЯ

Содержание журнала Сопоставительное языкознание за ХLІІ (2017) год выхода в свет (сост. Ина Михайлова)

 

 


 

CONTENTS

CONTRASTIVE STUDIES

 

Olga Inkova, Dora Mancheva – Preface

Varvara Amelicheva – Formal and semantic variations of the Russian connector не только… но и and its French equivalents

Anna Zalisnyak – On the place of the category adjunction in the description of connectors in Russian

Olga Inkova, Emilio Manzoti – Tra l’altro, между прочим, entre autres: similarities and differences.

Irina Kobozeva – The connectors expressing contact precedence in Russian and French as reflected in the super-corpus database

Vitaliy Nuriev – The connector раз… то and variants of rendering into French: between conditions and cause and effect

Francesca Biagini, Marco Mazzoleni – Pre-concessive constructions in Italian and Russian: preliminary results from a contrastive analysis based on data from the Italian-Russian parallel corpus of the Russian National Corpus (NKRJa)

Anna Bonola – The parallel Italian-Russian-Italian corpus as an instrument for the contrastive study of discourse and textual markers: the case of comunque and its Russian translations

Giovanna Brianti – Multifunctional connectors. Equivalents of the French сertes in the media in Italian and English

Nadezhda Buntman – The word тут: a contrastive analysis

 

REVIEWS AND ANNOTATIONS

ANNIVERSARIES

Milena PopovaFestschrift in honour of Prof. Lydmila Ilieva, PhD

 

EVENTS

BIBLIOGRAPHY

Contents of the 2017 issues of the journal Contrastive Linguistics (ХLІІ) (compiled by Ina Mihaylova)....

 

 

 

СЪДЪРЖАНИЕ

 

Маргарита Младенова (Софийски университет „Св. Климент Охридски”) – Увод

 

СЪПОСТАВИТЕЛНИ  ИЗСЛЕДВАНИЯ

Елена Ю. Иванова (Санкт-Петербургский госсударственный университет), Виктория А. Лазарева (Университет в Салерно) – Неопределенный артикль в болгарском и итальянском языках: функционально-семантические параллели

 

ТЕОРЕТИЧНИ ВЪПРОСИ НА ЕЗИКОЗНАНИЕТО

Никола Кръстев (Софийски университет „Св. Климент Охридски”) - Граматичната определеност на името и глагола през призмата на контенсивната типология 

Ivan A. Derzhanski (Institute of Mathematics and Informatics, Bulgarian Academy of Sciences) – Statistical Universals of Definite Articles

 

ДИСКУСИИ, ОБЗОРИ И НАУЧНИ СЪОБЩЕНИЯ

Красимира Алексова (Софийски университет „Св. Климент Охридски”)  – Ограниченията на облигаторността на именни фрази с един, изразяващи специфична неопределеност

Борис Илиев (Софийски университет „Св. Климент Охридски”) – Морфосинтактични измерения на категорията определеност / неопределеност в чешкия език

Милен Малаков (Югозападен университет „Неофит Рилски“) – За определителния член ta в словенския език

 

РЕЦЕНЗИИ И АНОТАЦИИ

А. А. Градинарова. Очерки по сопоставительному синтаксису болгарского и русского языков (Красимира Петрова)

Т. Алексиева. Явления хезитации в русском спонтанном дискурсе (Силвия Петкова)

Речник на народната духовна култура на българите. (З. Барболова, М.  Симеонова, М. Китанова, Н. Мутафчиева, П. Легурска), (Димитър Веселинов)

М. Велева. Историзмите в българския език. Речник на българските историзми (Лилия Крумова - Цветкова)

И. Бирова. Игра в обучении русскому языку как иностранному (исследование игры как образовательного феномена). (Галина Шамонина)

 

ХРОНИКА

Катерина Ушева – Трета научна конференция с международно участие

Лингвистиката: история, предизвикателства, перспективи

Христо  Иванов – Четиринадесети международни славистични четения – София, 26–28 април 2018 г.

 

БИБЛИОГРАФИЯ

Соня Бояджиева – Български езиковедски дисертации за 2014 г.

 

 


 

СОДЕРЖАНИЕ

 

Маргарита Младeнова (Софийский университет им. св. Климента Охридского) – Введение

 

СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Елена Ю.Иванова (Санкт-Петербургский госсударственный университет), Виктория А.Лазарева (Университет в Салерно) –Неопределенный артикль в болгарском и итальянском языках: функционально-семантические параллели

 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

Никола Крыстев (Софийский университет им. св. Климента Охридского) – Грамматическая определенность имени и глагола сквозь призму контенсивной типологии

Ivan A. Derzhanski (Institute of Mathematics and Informatics
Bulgarian Academy of Sciences
) – Statistical Universals about Definite Articles

 

ОПРЕДЕЛЕННОСТЬ В РАЗНЫХ ЯЗЫКАХ

Красимира Алексова (Софийский университет им. св. Климента Охридского) – Ограничения облигаторности именных фраз с компонентом един, выражающих специфическую неопределенность

Борис Илиев(Софийский университет им. св. Климента Охридского) – Морфосинтаксические аспекты категории определенности / неопределенности в чешском языке

Милен Малаков (Югозападный университет им. Неофита Рылского) – Об определенном артикле ta в словенском языке

 

РЕЦЕНЗИИ И АННОТАЦИИ

 

ХРОНИКА

Катерина Ушева – Трета научна конференция с международно участие

Лингвистиката: история, предизвикателства, перспективи

Христо  Иванов – Четиринадесети международни славистични четения – София, 26–28 април 2018 г.

 

БИБЛИОГРАФИЯ

Соня Бояджиева – Болгарскиe языковедческие диссертации за 2014 год

 


 

CONTENTS

 

Margarita Mladenova (Sofia University St. Kliment Ohridski)  – An Introduction

 

CONTRASTIVE STUDIES

Elena Y. Ivanova (St Petersburg University), Victoria A. Lazareva (University of Salerno) – The indefinite article in Bulgarian and Italian functional-semantic parallels

 

PROBLEMS OF THEORETICAL LINGUISTICS

Nikola Krastev (Sofia University St. Kliment Ohridski) – Grammatical definiteness of nouns and verbs in the framework of content typology

Ivan A. Derzhanski (Institute of Mathematics and Informatics
Bulgarian Academy of Sciences
) – Statistic universals of definite articles

 

DEFINITENESS IN VARIOUS LANGUAGES

Krasimira Alexova (Sofia University St. Kliment Ohridski) –  Noun phrases with edin expressing specific indefiniteness and the limitations in their obligatoriness

Boris Iliev (Sofia University St. Kliment Ohridski) – Мmorphosyntactic dimensions of the category definitness/indefiniteness in Czech

Milen Malakov (South-West University "Neophyte Rilsky") – On the definite article ta in Slovene

 

REVIEWS AND ANNOTATIONS

 

EVENTS

Katerina Usheva – Third international conference Linguistics: history, challenges, prospects

Hristo Ivanov –  Fourteenth International Slavic Readings – Sofia, 26-28 April 2018

 

BIBLIOGRAPHIES

Sonya Boyadzhieva – Bulgarian linguistics PhD dissertations for 2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Съпоставително езикознание/Contrastive Linguistics XLІII, 2018, кн. 2 

 

СЪДЪРЖАНИЕ

 

СЪПОСТАВИТЕЛНИ  ИЗСЛЕДВАНИЯ

 

Biliana Mihaylova (Université de Sofia St Kliment Ohridski) – L’expression de la notion de ‘peur’ en latin et dans les langues romanes

Светлана  Славкова (Болонский университет) – Семантика русского второго винительного падежа в сопоставительном плане (на материале русского и итальянского языков)

 

ДИСКУСИИ, ОБЗОРИ И НАУЧНИ СЪОБЩЕНИЯ

Даниил Данилец (Одесский Международный гуманитарный университет) – Способы образования терминов медицинской эстетологии в польском языке

 

ПО ПОВОД НА...

Димитър  Веселинов  (Софийски университет „Св. Климент Охридски”) – Френските термини  structuralisme и  structuraliste

 

РЕЦЕНЗИИ И АНОТАЦИИ

В. Радева. Българска лексикология и лексикография (Валентина Бонджолова)

А. Мирчева. Увод в палеобалканистиката (Биляна Михайлова)

И. Кръстева. Вавилонски отклонения. Преводът между лингвистика и антропология (Цветомира Венкова)

Л. Цонева. Имена и люди. Ключевые имена в медиадискурсе (Николина Нечаева)

H. W. Schaller. Die bulgarische Sprache in Vergangenheit und Gegenwart: Vom Altbulgarischen zur Sprache der Europäischen Union (Лилия Бурова)

М. Пацева. Български език за чужденци (напреднали). Тестове и диалози с упражнения. Игрови задачи и словообразуване (Недка Гарибова)

Езикът на науката и науката за езика. Юбилеен сборник в чест на чл.-кор. проф. д.ф.н. Мария Попова (Катя Чаралозова)

 

ГОДИШНИНИ

Борис Парашкевов – 100 години от рождението на Боян Джонов

Силвия Петкова, Анна Баранова – Илиана Владова на 80 години

Дарина Младенова – Василка Алексова на 65 години

 

ХРОНИКА

Албена Мирчева – Български и румънски – балкански отпечатък

в славянското и романското наследство (Конференция, посветена на юбилея на проф. д-р Василка  Алексова)

Диана К. Иванов а  –  Международна конференция на тема Славянските езици, литератури и култури в контакт (Братислава, 28–29.09.2017)

 

IN MEMORIAM

Лиляна Тодорова (1946–2018)

 

БИБЛИОГРАФИЯ

Дарина Младенова – Библиография на трудовете на Василка Алексова

Анна Баранова – Библиография  на трудовете на Илиана Владова

Соня Бояджиева – Български езиковедски дисертации за 2013 г.

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

СОДЕРЖАНИЕ

 

СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Biliana Mihaylova (Université de Sofia «St Kliment Ohridski»)– L’expression de la notion de ‘peur’ en latin et dans les langues romanes

Светлана  Славкова (Болонский университет) – Семантика русского второго винительного падежа в сопоставительном плане (на материале русского и итальянского языков)

 

ДИСКУССИИ, ОБЗОРЫ И НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ 

Даниил Данилец  (Одесский Международный гуманитарный университет) – Способы образования терминов медицинской эстетологии в польском языке

 

ПО ПОВОДУ...

Димитр Веселинов (Софийский университет „Св. Климента Охридского”)  – Французские термины  structuralisme и  structuraliste

 

РЕЦЕНЗИИ И АННОТАЦИИ

 

ХРОНИКА

 

ГОДОВЩИНЫ

Борис Парашкевов – 100 лет со дня рождения Бояна Джонова

Силвия Петкова, Анна Баранова – Восьмидесятилетие Илианы Владовой

Дарина Младенова – Василке Алексовой 65 лет

 

БИБЛИОГРАФИЯ

Дарина Младенова – Библиография  трудов  Василки Алексовой

Анна Баранова – Библиография  трудов Илианы Владовой

Соня Бояджиева – Болгарские языковедческие диссертации за 2013 год

 

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

CONTENTS

 

CONTRASTIVE STUDIES

Biliana Mihaylova (Sofia University St. Kliment Ohridski) – The expression of the notion of fear in Latin and in the Romance languages

Svetlana Slavkova (University of Bolognia) – The semantics of second accusative case in Russian from a contrastive perspective (on data from Russian and Italian)

 

DISCUSSIONS, REVIEWS AND ANNOUNCEMENTS

Daniil Danilets (International humanitarian university of Odessa) – Ways of forming terms in the field of aesthetic medicine in Polish

 

APROPOS OF …

Dimitar Vesselinov (Sofia University „St. Kliment Ohridski) – The French terms structuralisme and structuraliste

 

REVIEWS AND ANNOTATIONS

 

EVENTS

 

ANNIVERSARIES

Boris Parashkevov – 100 years since the birth of Boyan Dzhonov

Sylvia Petkova, Anna Baranova – Iliana Vladova – an octogenerian

Darina Mladenova – Vasilka Alexova at sixty-five

 

BIBLIOGRAPHIES

Darina Mladenova – Bibliography of the works of Vasilka Alexova

Anna Baranova – Bibliography of the works of Iliana Vladova

Sonya Boyadzhieva – Bulgarian linguistics PhD dissertations for 2013

 

 

 Съпоставително езикознание / Contrastive Linguistics

 

 

 

 

 

 

 

 

СЪДЪРЖАНИЕ

 

СЪПОСТАВИТЕЛНИ  ИЗСЛЕДВАНИЯ

Ekaterina Tarpomanova (Sofia University St. Kliment Ohridski) – Intensification of the admirative meaning in Bulgarian and Albanian

Ралица Демиркова (Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий) – Съпоставителният анализ като средство за изследване на преводимостта на игрите на думи

 

ДИСКУСИИ, ОБЗОРИ И НАУЧНИ СЪОБЩЕНИЯ

Yana Chankova, Lachezar Perchekliyski (South-West University "Neophyte Rilsky") – Aspects of VP-internal Scrambling: Evidence from Old English and Old Bulgarian

 

ИЗ ИСТОРИЯТА НА СВЕТОВНОТО ЕЗИКОЗНАНИЕ

Иван Куцаров (Пловдивски университет „Паисий Хилендарски) – Международните конгреси на филолозите слависти (V част)

 

ПО ПОВОД НА ...

Александър Иванов (Институт по български език към Българската академия на науките) –  Приближени функции. Двадесет години от кончината на професор Мирослав Янакиев

Димитър Веселинов (Софийски университет „Св. Климент Охридски”) – За термина структуралист в българския, руския и френския език

 

РЕЦЕНЗИИ И АНОТАЦИИ

С. Банова. Езиково усвояване: вариации в параметрите при морфосинтактични реализации в междинния български език (Юлияна  Стоянова)

Балканский дейксис и балканские (языковые) жесты. Памяти Татьяны Михайловны Николаевой (отв. ред. М.М. Макарцев) (Уте  Дукова)

 

ГОДИШНИНИ

Цветомира Венкова – Хилмар Валтер на 85 години

Людмила Илиева – Милена Попова на 60 години

Библиография на трудовете на Милена Попова (съст. Людмила Илиева)

 

ХРОНИКА

Божил Христов – Деветдесет години английска филология

Марина ДжоноваЮбилейна конференция Българският език – история, настояще, бъдеще 27–29 септември 2018 г., Шумен

Валентин Гешев – Международна конференция Новаторски подходи към чуждоезиковото обучение, Комотини 2018 г.

Мария  С. Морозова, Александр Ю. Русаков  – Конференция Балканские языки и диалекты: корпусные и квантитативные исследования

 

БИБЛИОГРАФИЯ

Ина Михайлова – Съдържание на годишнина XLIII (2018) на списание Съпоставително езикознание

 


 

СОДЕРЖАНИЕ

 

СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Ekaterina Tarpomanova (Sofia University St. Kliment Ohridski) – Intensification of the admirative meaning in Bulgarian and Albanian

Ралица Демиркова (Великотырновский университет им. св. Кирилла и Мефодия) – Сопоставительный анализ как средство  исследования переводимости игры слов

 

ИЗ ИСТОРИИ МИРОВОГО ЯЗЫКОЗНАНИЯ

Иван Куцаров (Пловдивский университет им. Паисия Хилендарского) – Международные конгрессы филологов-славистов (V часть)

 

ДИСКУСИИ, ОБЗОРЫ И НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ

Yana Chankova, Lachezar Perchekliyski (South-West University "Neophyte Rilsky") – Aspects of VP-internal Scrambling: Evidence from Old English and Old Bulgarian

 

ПО ПОВОДУ ...

Александр Иванов (Институт болгарского языка Болгарской академии наук)  –  Приближенные функции. Двадцать лет со дня кончины профессора Мирослава Янакиева

Димитр Веселинов(Софийский университет им. св. Климента Охридского) – О термине структуралист в болгарском, русском и французском языках

 

РЕЦЕНЗИИ И АННОТАЦИИ

 

ГОДОВЩИНЫ

Цветомира Венкова – Хилмару Валтеру 85 лет

Людмила Илиева – Милене Поповой 60 лет

Библиография трудов Милены Поповой (сост. Людмила Илиева)

 

ХРОНИКА

БИБЛИОГРАФИЯ

Содержание журнала Сопоставительное языкознание за ХLІІI (2018) год выхода в свет (сост. Ина Михайлова)

 

 


CONTENTS

 

CONTRASTIVE STUDIES

Ekaterina Tarpomanova (Sofia University St. Kliment Ohridski) – Intensification of the admirative meaning in Bulgarian and Albanian

Ralitsa Demirkova (University of Veliko Tarnovo) – Contrastive analysis as a means of studying the translatability of word play

 

DISCUSSIONS, REVIEWS AND ANNOUNCEMENTS

Yana Chankova, Lachezar Perchekliyski (South-West University "Neophyte Rilsky") – Aspects of VP-internal scrambling: Evidence from Old English and Old Bulgarian

 

HISTORY OF WORLD LINGUISTICS

Ivan Kucarov (Plovdiv University Paisii Hilendarski) – International congresses of Slavic philologists (part V)

 

APROPOS OF ...

Alexander Ivanov (Institute of Bulgarian Language at Bulgarian Academy of Sciences)  –  Approximated functions. Twenty yeras since the death of Miroslav Yanakiev

Dimitar Vesselinov (Sofia University St. Kliment Ohridski)  – On the term structuralist in Bulgarian, Russian and French 

                                  

REVIEWS AND ANNOTATIONS

Banova. Language acquisition: parameter variation in morphosyntactic realisations in Bulgarian interlanguage (Yuliyana Stoyanova)

Balkan deixis and Balkan (linguistic) gestures. In memoriam of Tatyana Mihaylovna    Nikolaeva (editor-in-chief M. M. Makartsev) (Ute Dukova)

 

ANNIVERSARIES

Zvetomira Venkova – Hilmar Walter – at eighty-five

Ludmila Ilieva – Milena Popova – sexagenarian  

Bibliography of the works of Milena Popova (comp. by Ludmila Ilieva)

 

EVENTS

BIBLIOGRAPHY

Contents of the 2018 issues of the journal Contrastive Linguistics (ХLІІI) (compiled by Ina Mihaylova)