Научни издания


сп. Съпоставително езикознание

Списание, посветено на дискусионни проблеми на общата и частната лингвистика, историята на българското езикознание и връзките му с други лингвистични традиции, историята на световната лингвистика (портрети на изтъкнати български и чуждестранни езиковеди, историята на езикознанието в България и история на българистиката в чужбина), теорията и практиката на превода и др.

сп. Литературата

Издание за литературна история и теория на Факултета по славянски филологии.
Редактори-основатели: проф. д-р Милена Цанева, проф. дфн Симеон Янев
Редакционна колегия: проф. дфн Валери Стефанов (главен редактор), доц. д-р Гергана Дачева, гл.ас. д-р Амелия Личева, гл.ас. д-р Иван Иванов, гл.ас. д-р Ноеми Стоичкова

Littera et Lingua

Електронно списание
Редакция: Ренета Божанкова, Андрей Бояджиев, Добромир Григоров

сп. Българска реч

Списание за езикознание и езикова култура


Годишник на Факултета по славянски филологии


сп. Болгарская русистика

 

 

СЪДЪРЖАНИЕ

 

СЪПОСТАВИТЕЛНИ  ИЗСЛЕДВАНИЯ

Енчо Тилев – За категориалните и некатегориалните значения на категорията лице при личните местоимения в руския език (в съпоставка с български)

Bilyana Mihaylova – Comment les mots ont appris a pleurer

 

ДИСКУСИИ, ОБЗОРИ И НАУЧНИ СЪОБЩЕНИЯ

Юлияна Стоянова – Овладяване на консонантни клъстери в ранната детска възраст

Мария Тодорова, Цветана Димитрова, Валентина Стефанова – Предикативи за състояние в български – разновидности и граници

 

РЕЦЕНЗИИ И АНОТАЦИИ

Б. Братанова. Английските фразеологични глаголи и българските префигирани глаголи – граматикализация и аспектуалност (Стоян Буров) 

М. Кузова. Парадоксите на експресията в българския и руския език (Енчо Тилев)

Е. Меснянкина. Стилистическая и социокультурная типология каламбуров в российской и болгарской прессе (Надежда Делева)

Р. Ницолова. Избрани трудове (Красимира Алексова)

 

ХРОНИКА

Ивелина Стоянова –  Осми форум Българска граматика:  предикация, предикати, предикативи

 

IN MEMORIAM

Татяна Александрова – Мери Лакова (1946–2021)

Димитър Веселинов – Палмира Легурска (1955–2021)

Лилия Бурова – Борис Парашкевов (1938–2021)

 

БИБЛИОГРАФИЯ

Ина Михайлова – Съдържание на годишнина XLVI (2021) на списание Съпоставително езикознание

 

Нашите автори

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

СОДЕРЖАНИЕ

 

СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Енчо Тилев – О категориальных и некатегориальных значениях категории лица у личных местоимений в русском языке (в сопоставлении с болгарским)

Bilyana Mihaylova – Comment les mots ont appris a pleurer 

 

ДИСКУССИИ, ОБЗОРЫ И НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ

Юлияна Стоянова – Освоение кластеров согласных в раннем детском возрасте

Мария Тодорова, ЦветанаДимитрова, Валентина Стефанова– Предикативы в болгарском языке – разновидности и границы

 

РЕЦЕНЗИИ И АННОТАЦИИ

Б. Братанова. Английские фразовые глаголы и болгарские приставочные глаголы –  грамматикализация и аспектуальность (Стоян Буров) 

М. Кузова. Парадоксы экспрессии в болгарском и русском языках (Енчо Тилев)

Е. Меснянкина. Стилистическая и социокультурная типология каламбуров в российской и болгарской прессе (Надежда Делева)

Р. Ницолова. Избранные труды (Красимира Алексова) 

 

ХРОНИКА

Ивелина Стоянова – Восьмой форум Болгарская грамматика:  предикация, предикаты, предикативы 

 

IN MEMORIAM

Татяна Александрова – Мери Лакова (1946–2021)

Димитар Веселинов – Палмира Легурска (1955–2021)

Лилия Бурова – Борис Парашкевов (1938–2021)

 

БИБЛИОГРАФИЯ

Содержание журнала Сопоставительное языкознание за XLVI (2021) год выхода в свет (сост. Ина Михайлова)

 

Наши авторы в этом номере

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

CONTENTS

 

CONTRASTIVE STUDIES

Encho Tilev  –  On categorial and non-categorial meanings of the category person of personal pronouns in Russian (in comparison with Bulgarian)

Bilyana Mihaylova – Comment les mots ont appris a pleurer

 

DISCUSSIONS, REVIEWS AND ANNOUNCEMENTS

Juliana Stoyanova – Young children’s acquisition of consonant clusters

Maria Todorova, Tsvetana Dimitrova, Valentina Stefanova – State predicatives  in Bulgarian – types and boundaries

 

REVIEWS AND ANNOTATIONS

  1. B. Bratanova. English phrasal verbs and Bulgarian prefixed verbs – grammaticalization and aspectuality (Stoyan Burov)
  2. M. Kuzova. The paradoxes of expression in Bulgarian and Russian (EnchoTilev)
  3. Mensyankina. Stylistic and sociocultural typology of word play in Russian and Bulgarian press (Nadezhda Deleva)
  4. R. Nitsolova. Selected works (KrasimiraAlexova)

 

EVENTS

Ivelina Stoyanova –  The Eighth Forum Bulgarian grammar: predication, predicates, predicatives

 

IN MEMORIAM

Tatyana Aleksandrova – Mary Lakova (1946–2021)

Dimitar Vesselinov – Palmira Legurska (1955–2021)

Lilia Burova – Boris Parashkevov (1938–2021)

 

BIBLIOGRAPHY

Contents of the 2021 issues of the journal Contrastive Linguistics (XLVI) (compiled by Ina Mihaylova)

 

Contributors to the volume

 

 

 

 

СЪДЪРЖАНИЕ

 

СЪПОСТАВИТЕЛНИ  ИЗСЛЕДВАНИЯ

Христина Г. Марку – За глаголния вид в българския език, разположен между славянския и гръцкия аспектуален тип

Yana Sivilova – A Geographical Map of the Phrase (Part 1)

 

ДИСКУСИИ, ОБЗОРИ И НАУЧНИ СЪОБЩЕНИЯ

Димка Савова – Объективная и субъективная предикативная структура и предикативные отношения в болгарском языке

 

ПО ПОВОД НА...

Петя Асенова – „Може ли, ки? Не знам, ки!“. 160 години от написването на Търлиското евангелие (1861) и 100 години от издаването му (1920) от Любомир Милетич

 

РЕЦЕНЗИИ И АНОТАЦИИ

Е. Сорочяну.  Хлеб в народной культуре гагаузов: этнолингвистическое исследование (Иванна Банкова)

Dziamska-Lenart, Ew. Woźniak-Wrzesińska (ed.). Słownik frazeologiczny z ćwiczeniami dla uczących się języka polskiego jako obcego (Жана Станчева)

М. Димитрова, Т. Тодорова, Д. Мирчев, Б. Айвазов, В. Димитров, М. Георгиева. Специализиран български език за чуждестранни студенти по медицина (Недка Гарибова)

 

ГОДИШНИНИ

Екип на катедра „Езикознание“ – Катедрата  по езикознание на Софийския университет на 100 години!

Милена Йорданова – Димитър Веселинов на 60 години

Милена Йорданова – Пълна библиография на трудовете на Димитър Веселинов

 

ХРОНИКА

Енчо Тилев – Юбилейна научна конференция Паисиеви четения

Татяна Лекова –  Международна научна конференция Българският език, литература и култура – пътища през мултикултурния свят (Неапол, 18–21 ноември 2021)

 

IN MEMORIAM

Лилия Илиева – Славчо Петков (1933–2022)

Мария Атанасова – Лудвиг Селимски  (1939–2022)

Красимира Алексова – Руселина Ницолова (1940–2022)

 

Нашите автори в броя

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

СОДЕРЖАНИЕ

 

СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Христина Г. Марку –  О глагольном виде в болгарском языке, расположенном между славянским и греческим аспектуальными типами

Yana Sivilova – A Geographical Map of the Phrase (Part 1)

 

ДИСКУССИИ, ОБЗОРЫ И НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ

Димка Савова – Объективная и субъективная предикативная структура и предикативные отношения в болгарском языке

 

ПО ПОВОДУ...

Петя Асенова – „Може ли, ки? Не знам, ки!“. К 160-летию написания Тырлиского евангелия (1861) и 100-летию его издания (1921) Любомиром Милетичем

 

РЕЦЕНЗИИ И АННОТАЦИИ

Е. Сорочяну.  Хлеб в народной культуре гагаузов: этнолингвистическое исследование (Иванна Банкова)

Dziamska-Lenart, Ew. Woźniak-Wrzesińska (ed.). Słownik frazeologiczny z ćwiczeniami dla uczących się języka polskiego jako obcego (Жана Станчева)

М. Димитрова, Т. Тодорова, Д. Мирчев, Б. Айвазов, В. Димитров, М. Георгиева. Профессиональный болгарский язык для иностранных студентов, изучающих медицину (Недка Гарибова)

 

ГОДОВЩИНЫ

Екип кафедры „Языкознание“ – Кафедре Языкознания Софийского университета исполнилось 100 лет

Милена Йорданова – Дмитрию Веселинову 60 лет

Милена Йорданова – Полная библиография научных трудов Дмитрия Веселинова

 

ХРОНИКА

Енчо Тилев – Юбилейная научная конференция Паисиевские чтения

Татьяна Лекова – Международная научная конференция Болгарский язык, литература и культура – пути в поликультурном мире (Неапол, 18–21 ноября 2021)

 

 

IN MEMORIAM

Лилия Илиева – Славчо Петков (1933–2022)

Мария Атанасова – Лудвиг Селимски (1939–2022)

Красимира Алексова – Руселина Ницолова (1940–2022)

 

Наши авторы в этом номере 

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

 CONTENTS

 

CONTRASTIVE STUDIES

Hristina G. Markou – On verbal aspect in Bulgarian, positioned between the Slavic and the Modern Greek aspectual types  

Yana Sivilova – A Geographical Map of the Phrase (Part 1)

 

DISCUSSIONS, REVIEWS AND ANNOUNCEMENTS

Dimka Savova – Objective and subjective predicative structure and predicative relations in Bulgarian

 

APROPOS OF …

Petya Asenova – „May I, ki? I do not know, ki!“. 160 years from the writing of the Gospel from Turlis (1861) and 100 years of its publication (1921) by Lyubomir Miletich

 

REVIEWS AND ANNOTATIONS

E. Sorochyanu. Bread in the folk culture of the Gagauz: an ethnolinguistic investigation в народной культуре гагаузов: этнолингвистическое исследование (Ivana Bankova)

Dziamska-Lenart, Ew. Woźniak-Wrzesińska (ed.). Phraseological dictionary with exercises for learners of Polish as a foreign language (Zhana Stancheva)

M. Dimitrova, T. Todorova, D. Mirchev, B. ayvazov, V. Dimitrov, M. Georgieva. Specialized Bulgarian for foreign students of medicine (Nedka Garibova)

 

 

ANNIVERASRIES

A team from the Department of Linguistics – The Department of Linguistics at Sofia University is celebrating its 100th anniversary!

Milena Yordanova – Dimitar Vesselinov a sexagenarian

Milena Yordanova– Full bibliography of the works of Dimitar Vesselinov

 

IN MEMORIAM

Liliya Ilieva Лилия – Slavcho Petkov (1933–2022)

Mariya Atanasova – Ludvig Selimski (1939–2022)

Krasimira Aleksova – Ruselina Nitsolova (1940–2022)

 

EVENTS

 

Encho Tilev – 60th Anniversary Academic Conference: Pasisii Annual Readings

Tatyana Lekova – International Academic Conference Bulgarian language, Bulgarian Literature and culture - roads through the multicultural world (Naples 18–21 November 2021)

 

Contributors to the volume

 

 

 

 

СЪДЪРЖАНИЕ

 

СЪПОСТАВИТЕЛНИ  ИЗСЛЕДВАНИЯ

Анастасия Петрова – Към въпроса за „споделените“ думи в балканските езици

Инга Киквидзе – Вербализация понятий душа / дух в русском и грузинском языках

Светлана Славкова  –  Прагматический эффект выбора видо-временных форм глаголов со значением просьбы и совета в директивных перформативных высказываниях

Христина Марку – Наблюдения върху диминутивните глаголи в български и новогръцки

 

ТЕОРЕТИЧНИ ВЪПРОСИ НА ЕЗИКОЗНАНИЕТО

Тенчо Дерекювлиев – Теоретични диалози за езика и лингвистиката   

 

РЕЦЕНЗИИ И АНОТАЦИИ

Ю. Стоянова. Проблеми на психолингвистиката (Енчо Герганов)

Я. Сивилова. Археология на фразата (Биляна  Михайлова)

С. Петкова. Эвфемизмы в современных медиатекстах. Коммуникативно-прагматический аспект (Анна Баранова)

Gjuha shqipe në kontakt me gjuhët e tjera (Përmbledhje e akteve të konferencës shkencore ndërkombëtare). (Русана Бейлери)

Л. Антонова-Василева. Говорът на българите в Раховец, Призренско (Ангела Поповска)

А. Spiro. Nyjat ne gjuhёn shqipe. Diakronia dhe sinkronia e njё evolucioni tiplologjik: Prokliza binare dhe enkliza shqyese. (Лиляна Бейлери)

Slovanské a slavistické reflexe. Sborník k životnímu jubileu profesorky Hany Gladkové.

(eds. G. Bakardžieva, M. Giger, K. Lah) ( (Емилия  Македонска)

Граматика на духа. Сборник статии в чест на доц. д-р Любка Стоичкова (по случай нейната 70-годишнина) (Владислав Миланов)

Μ. Κατσογιάννου, Ά.Αναστασιάδη-Συμεωνίδη (επιμ.) Λεξικογραφία και μορφολογία: Η θέση της μορφολογίας στα λεξικά της νέας ελληνικής (P a n a g i o t i s  K r i m p a s)

 

ГОДИШНИНИ

Лилия Бурова – 130 години от рождението на проф. д-р Константин Гълъбов

Надежда Делева – Сто години от рождението на Иванка Васева

 

ХРОНИКА

Мария Мицкова, Екатерина Дикова – Престижен лингвистичен форум в памет на Боряна Велчева

Енчо Тилев – Премиера на книгата Вселената на езика. диалози с професор Стефана Димитрова (София, 19 октомври 2022 г.)

 

IN MEMORIAM

Владимир Жобов, Георги Колев – Тодор Бояджиев (1931–2022)

 

БИБЛИОГРАФИЯ

Ина Михайлова – Съдържание на годишнина XLVII (2022) на списание Съпоставително езикознание

 

Нашите автори в броя

 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

СOДEРЖАНИЕ

 

СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Анастасия Петрова – К вопросу об „общих“ словах в балканских языках

Инга Киквидзе – Вербализация понятий душа / дух в русском и грузинском языках

Светлана Славкова  –  Прагматический эффект выбора видо-временных форм глаголов со значением просьбы и совета в директивных перформативных высказываниях

Христина Марку – Наблюдения над диминутивными глаголами в болгарском и новогреческом языках

 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

Тенчо Дерекювлиев – Теоретические диалоги языка и лингвистики

 

РЕЦЕНЗИИ И АННОТАЦИИ

Ю. Стоянова. Проблемы психолингвистики (Енчо Герганов)

Яна Сивилова. Археология фразы (Биляна  Михайлова)

С. Петкова. Эвфемизмы в современных медиатекстах. Коммуникативно-прагматический аспект. (Анна Баранова)

Gjuha shqipe në kontakt me gjuhët e tjera (Përmbledhje e akteve të konferencës shkencore ndërkombëtare). Албанский язык в контакте с другими языками (Русана Бейлери)

Л. Антонова-Василева. Говор болгар в городе Раховец, Призренская область (Ангела Поповска)

А. Spiro. Nyjat ne gjuhёn shqipe. Diakronia dhe sinkronia e njё evolucioni tiplologjik: Prokliza binare dhe enkliza shqyese. Формы артикля в албанском языке. Диахрония и синхрония типологической эволюции: бинарная препозиция и постпозитивный определенный артиль (Лиляна Бейлери)

Slovanské a slavistické reflexe. Sborník k životnímu jubileu profesorky Hany Gladkové.

(eds. G. Bakardžieva, M. Giger, K. Lah) ( (Емилия  Македонска)

Грамматика духа. Сборник статей в честь доц. д-ра Любки Стоичковой (по случаю ее 70-летия) (Владислав Миланов)

Μ. Κατσογιάννου, Ά. Αναστασιάδη-Συμεωνίδη (επιμ.) Λεξικογραφία και μορφολογία: Η θέση της μορφολογίας στα λεξικά της νέας ελληνικής. (Panagiotis Krimpas)

 

ГОДОВЩИНЫ

Лилия Бурова – 130 лет со дня рождения Константина Гылыбова

Надежда Делева – Сто лет со дня рождения Иванки Васевой

 

ХРОНИКА

Мария Мицкова, Екатерина Дикова – Авторитетный лингвистический форум памяти Боряны Велчевой

Енчо Тилев – Премьера книги  Вселенная языка. Диалоги с профессором Стефаной Димитровой (София, 19 октября 2022 г.)

 

IN MEMORIAM

Владимир Жобов, Георги Колев – Тодор Бояджиев (1931–2022)

 

БИБЛИОГРАФИЯ

Содержание журнала Сопоставительное языкознание за XLVII (2022) год выхода в свет (сост. Ина Михайлова)

 

Наши авторы в этом номере

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

CONTENTS

 

CONTRASTIVE STUDIES

Anastasia Petrova – On the question of “shared” words in Balkan languages

Inga Kikvidze – Verbal expression of the concept soul/spirit in Russian and Georgian

Svetlana Slavkova – Pragmatic implications of tense and aspect in directive performative utterances with request and advice verbs

Hristina Markou – Observations on diminutive verbs in Bulgarian and Modern Greek

                                                     

PROBLEMS OF THEORETICAL LINGUISTICS

Tencho Derekyuvliev – Theoretical dialogues on language and linguistics

 

REVIEWS AND ANNOTATIONS

Yu. Stoyanova. Problems of psycholinguistics. (Encho Gerganov)

Yana Sivilova. Archeology of the phrase (Bilyana Mihayilova)

Petkova. Euphemisms in contemporary media texts. A communicative-pragmatic perspective (Anna Baranova)

Gjuha shqipe në kontakt me gjuhët e tjera (Përmbledhje e akteve të konferencës shkencore ndërkombëtare). Albanian in contact with other languages. (Rusana Beyleri)

L. Antonova-Vasileva. The speech of Bulgarians in Rahovets, Prizren region. (Angela Popovska)

А. Spiro. Nyjat ne gjuhёn shqipe. Diakronia dhe sinkronia e njё evolucioni tiplologjik: Prokliza binare dhe enkliza shqyese. Articles in Albanian. Diachrony and synchrony of a typological evolution: binary prepositioning and postpositioning of the article (Lilyana Beyleri)

Slovanské a slavistické reflexe. Sborník k životnímu jubileu profesorky Hany Gladkové. (eds. G. Bakardžieva, M. Giger, K. Lah) (Emiliya Makedonska)

A Grammar of the spirit. Selected papers in honour of associate professor, dr. Lyubka Stoichkova (on the occasion of her seventieth anniversary) (Vladislav Milanov)

Μ. Κατσογιάννου & Ά. Αναστασιάδη-Συμεωνίδη (επιμ) Λεξικογραφία και μορφολογία: Η θέση της μορφολογίας στα λεξικά της νέας ελληνικής [M. Katsoyannou & A. Anastassiadis-Symeonidis (eds.) Lexicography and Morphology: The Place of Morphology in Modern Greek Dictionaries] (Panagiotis Krimpas)

 

ANNIVERASRIES

Liliya Burova – 130 years from the birth of professor Konstantin Galabov, PhD

Nadejda Deleva – 100 years from the birth of Ivanka Vaseva

                      

EVENTS

Maria Mitskova, Ekaterina Dikova – A prestigious linguistic forum in memory of Boryana

Encho Tilev – Book launch:  The universe of language. Dialogues with professor Stefana Dimitrova (Sofia, 19 October 2022)

 

IN MEMORIAM

Vladimir Zhobov, Georgi Kolev – Todor Boyadzhiev (1931–2022)

 

BIBLIOGRAPHY

Contents of the 2022 issues of the journal Contrastive Linguistics (XLVII) (compiled by Ina Mihaylova)

 

Contributors to the volume

 

 

 

 

 

СЪДЪРЖАНИЕ

 

СЪПОСТАВИТЕЛНИ  ИЗСЛЕДВАНИЯ

Anna Anastassiadis-Syméonidis, Petya Assenova, Christina Markou, Fatjon Postolli – Approche onomasiologique des concepts ARBRE et FRUIT dans des langues européennes    

Yana Sivilova – A Geographical Map of the Phrase (Part II)

 

ДИСКУСИИ, ОБЗОРИ И НАУЧНИ СЪОБЩЕНИЯ

Владимира Башир-Гечова  –  Грешки при използването на предлози в текстовете на чужденци, обучаващи се на словашки език

 

ТЕОРИЯ НА ПРЕВОДА

Владимир Найденов –  Транслитерация, фонологична и фонетична транскрипция при предаването с кирилица на съгласните в датски собствени имена в преводната литература на български език

 

РЕЦЕНЗИИ И АНОТАЦИИ

P. Borowiak, Polskie i bułgarskie firmonimy w perspektywie komunikacyjno-wizualnej (Петър Сотиров)

Η ιστορική Θράκη υπο το πρίσμα της εθνογλωσσολογίας (Επιμέλια) Χριστίνα Μάρκου,  Ευαγγελία Θωμαδάκη, Ξενοφών Τζαβάρας (Галина Брусева)

Отговорността пред езика, книга 7. Сборник, посветен на 90-годишнината на      чл.-кор. проф. Тодор Бояджиев. (Валентин Гешев)

Percepcia nadprirodzena vo frazeológii (еd. M. Dobríková ) (Д и а н а  К. И в а н о в а)

П. Асенова, Р. Детрез. Речник на общобалканската лексика в книжовните езици (Анастасия Петрова)

Словарь русского языка коронавирусной эпохи (сост. Хари Вальтер и колл.)  (Енчо Тилев)

 

ГОДИШНИНИ

Микаела Петкова-Кесанлис – Емилия Башева на 70 години

Микаела Петкова-Кесанлис – Избрана библиография на трудовете на Емилия Башева

 

ХРОНИКА

Михаела Кузмова – Международна годишна конференция на Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ (София, 15–17 май 2022)

Велин Петров – Национална кръгла маса за проблемите на българския език

 (Велико Търново, 11 юни 2022 г.)

Диана К. Иванова – Международен научен семинар Stretnutie so štýlom

в Прешов (28.–29.06.2022 г.)

 

IN MEMORIAM

Морис Фадел – Иван Касабов (1952–2022)

Василка Алексова – Григоре Брънкуш (1929–2022)

 

БИБЛИОГРАФИЯ

Соня Бояджиева – Български езиковедски дисертации за 2021 г.

 

Нашите автори в броя

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

СOДEРЖАНИЕ

 

СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Anna Anastassiadis-Syméonidis, Petya Assenova, Christina Markou, Fatjon Postolli – Approche onomasiologique des concepts ARBRE et FRUIT dans des langues européennes

Yana Sivilova – A Geographical Map of the Phrase (Part II)

 

ДИСКУССИИ, ОБЗОРЫ И НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ

Владимира Башир-Гечова – Ошибки в использовании предлогов в текстах иностранцев, изучающих словацкий язык

 

ТЕОРИЯ ПEРЕВОДА

Владимир Найденов – Транслитерация, фонологическая и фонетическая транскрипция при передаче кириллицей согласных в датских собственных именах в переводе художественной литературы на болгарский язык

 

РЕЦЕНЗИИ И АННОТАЦИИ

Borowiak, Polskie i bułgarskie firmonimy w perspektywie komunikacyjno-wizualnej (Петър Сотиров)

Η ιστορική Θράκη υπο το πρίσμα της εθνογλωσσολογίας. (Επιμέλια) Χριστίνα Μάρκου,  Ευαγγελία Θωμαδάκη, Ξενοφών Τζαβάρας (Галина Брусева)

Ответственность перед языком, книга 7. Сборник, посвященный 90-летию чл.-корр. проф. Тодора Бояджиева (Валентин Гешев)

Percepcia nadprirodzena vo frazeológii (еd. M. Dobríková ) (Диана  К. Иванова)

П. Асенова, Р. Детрез. Словарь общебалканской лексики литературных языков (Анастасия Петрова)

Словарь русского языка коронавирусной эпохи (сост. Хари Вальтер и колл.)  (Енчо Тилев)

 

ГОДОВЩИНИ

Микаела Петкова-Кесанлис – Эмилии Башевой 70 лет

Микаела Петкова-Кесанлис – Избранная библиография научных трудов Эмилии Башевой

 

ХРОНИКА

Михаела Кузмова – Международная ежегодная конференция Института болгарского языка им. проф. Любомира Андрейчина (София, 15–17 мая 2022)

Велин Петров – Национальный круглый стол по проблемам болгарского языка (Велико-Тырново, 11 июня 2022 г.)

Диана К. Иванова – Международный научный семинар Stretnutie so štýlom в Прешове (28–29 июня 2022 г.)

 

IN MEMORIAM

Морис Фадел – Иван Касабов (1952–2022)

Василка Алексова – Григоре Брынкуш (1929–2022)

 

БИБЛИОГРАФИЯ

Соня Бояджиева – Болгарские языковедческие диссертации за 2021 г.

 

Наши авторы в этом номере

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

CONTENTS

 

CONTRASTIVE STUDIES

 

Anna Anastassiadis-Syméonidis, Petya Assenova, Christina Markou, Fatjon Postolli – A cognitive-onomasiological approach to the concepts TREE and FRUIT in European languages

Yana Sivilova – A Geographical Map of the Phrase (Part II)

 

DISCUSSIONS, REVIEWS AND ANNOUNCEMENTS

Vladimira Bashir-Gechova – Errors in using prepositions in the texts of medical students studying Slovak as a foreign language

 

THEORY OF TRANSLATION

Vladimir Naydenov– Transliteration, phonetic and phonemic transcription in the rendition into Bulgarian Cyrillic of Danish consonants in Danish names in translated texts

 

REVIEWS AND ANNOTATIONS

P. Borowiak, Polskie i bułgarskie firmonimy w perspektywie komunikacyjno-wizualnej /Polish and Bulgarian company names from a visual and communicative perspective (Peter Sotirov)

Η ιστορική Θράκη υπο το πρίσμα της εθνογλωσσολογίας / Perspectives of ethno-linguistic research on the «historical» area ot Thrace. (Επιμέλια) Χριστίνα Μάρκου,  Ευαγγελία Θωμαδάκη, Ξενοφών Τζαβάρας (Galina Bruseva)

The responsibility to language, book 7. A volume, dedicated to the ninetieth anniversary of the corresponding member, professor Todor Boyadzhiev (Valentin Geshev)

Perceptions of the supernatural in Slavic phraseology  (еd. M. Dobríková ) (Diana K. Ivanova)

Asenova, R. Detrez. Dictionary of the common Balkan lexis in standard lang uages (Anastasiya Petrova)

Dictionary of the Russian language in the coronavirus era (compiled by Harry Valter et al.) (Encho Tilev)

 

ANNIVERASRIES

Mikaela Petkova-Kesanlis – Emiliya Basheva at seventy

Mikaela Petkova-Kesanlis – Selected bibliography of the writings of Emiliya Basheva

                                                          

EVENTS

Mihaela Kuzmova– International annual conference of the Institute for Bulgarian Language "Prof. Lubomir Andreychin" (Sofia, 15–17 May 2022)

Velin Petrov – National round table on the problems of the Bulgarian language (Veliko Tarnovo, 11 June 2022)

Diana K. Ivanova – International seminar Meeting with style in Prešov On 28–29 June 2022

 

IN MEMORIAM

Morris Fadel– Ivan Kasabov (1952–2022)

Vasilka Alexova – Grigore Brâncuș (1929–2022)

 

BIBLIOGRAPHY

Sonya Boyadzhieva– Bulgarian linguistics dissertations for the year 2021

 

Contributors to the volume

 

 

 

 

 

СЪДЪРЖАНИЕ

 

СЪПОСТАВИТЕЛНИ  ИЗСЛЕДВАНИЯ

 

Емилия Македонска – Съпоставителен анализ на деятелни имена (nomina actoris) в българския и чешкия език

Iskra Dobreva – The cluster /dr/ in the Balkan languages based on Judeo-Spanish metathesis /rd/>/dr/

Corinna Leschber – Bulgarisch kukurùz „Mais“ und Bulgarisch. čùška „Paprikaschote“ in ihrem mediterranen Kontext

 

ТЕОРЕТИЧНИ ВЪПРОСИ НА ЕЗИКОЗНАНИЕТО

Кrasimir Kabakč iev – On conceptualization and misconceptualization of compositional aspect in Bulgarian publications

 

ТЕОРИЯ НА ПРЕВОДА

Radomira Videva – Un intento de aproximación a la terminología de uso más frecuente en el lenguaje de los seguros de vida riesgo en español y búlgaro

 

ДИСКУСИИ, ОБЗОРИ, НАУЧНИ СЪОБЩЕНИЯ

Витка Делева – Концепцията за пространствена и времева заедност в условията на новата нормалност (върху материал от българския и полския език)

 

РЕЦЕНЗИИ И АНОТАЦИИ

B. Hristov. Grammaticalizing the Perfect and Explanations of Language Change: Have- and Be-Perfects in the History and Structure of English and Bulgarian (Yana Chankova)

Χρ. Γ. Μάρκου. Ζητήματα αντιπαραβολικής φρασεολογίας (βουλγαρικής και ελληνικής). Ίσοδυναμίες και Διαφοροποιήσεις. [Contrastive phraseology (Bulgarian – Modern Greek)]. (Галина Брусева)

W. Sosnowski.Studium konfrontatywne frazeologii bułgarskiej, polskiej i ukraińskiej (Диана Благоева)

Онтология на ситуациите за състояние – лингвистично моделиране. Съпоставително изследване за български и руски (ред. Св. Коева, Е. Иванова, Й. Тишева, А. Циммерлинг) (Красимира Алексова)

Д. Савова. Обобщеноличните изказвания в българския език ‒ прагматични манипулации на синтактично ниво (Росица Стефчева)

B. Beci. L’union linguistique balkanique à la lumière de la langue albanaise (Петя Асенова)

Езиковата бележка – от Балан до днес (съст. Владислав Миланов) (Енчо Тилев)

K. Bratanova. The Multimodal Construction of Euroscepticism in The Economist. (Нели Тинчева)

 

ГОДИШНИНИ

Диана Благоeва – 200 години от рождението на Найден Геров

Владислав Миланов –  Беньо Цонев - строител и ревнител на българското езикознание (По повод 160-годишнината от рождението му)

Емилия Македонска – 250 години от рождението на Йозеф Юнгман

Иво Братанов – Кина Вачкова на 80 години

Димитър Попов, Иво Братанов – Подбрана библиография на научните трудове на Кина Вачкова

 

ХРОНИКА

Маргарита Младенова – Петнадесети международни славистични четения – юни 2022 г.

Владимир Найденов – Международна научна конференция България и Скандинавският север – пресечни точки и перспективи (София, 17–18 ноември 2022 г.)

 

IN MEMORIAM

Ния Радева – Ралица Цойнска (1940–2022)

Стефана Калдиева-Захариева – Христина Пантелеева (1936 –2023)

 

Нашите автори в броя

 

 

 

СOДEРЖАНИЕ

 

СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Емилия Македонска – Сопоставительный анализ имен деятелей (nomina actoris) в болгарском и чешском языках

Iskra Dobreva – The cluster /dr/ in the Balkan languages based on Judeo-Spanish metathesis /rd/>/dr/

Corinna Leschber – Bulgarisch kukurùz „Mais“ und Bulgarisch. čùška „Paprikaschote“ in ihrem mediterranen Kontext

 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

Кrasimir Kabakčiev – On conceptualization and misconceptualization of compositional aspect in Bulgarian publications

 

ТЕОРИЯ ПЕРЕВОДА

Radomira Videva – Un intento de aproximación a la terminología de uso más frecuente en el lenguaje de los seguros de vida riesgo en español y búlgaro

 

ДИСКУССИИ, ОБЗОРЫ, НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ

Витка Делева – Концепция пространственно-временного единения в условиях новой нормальности (на материале болгарского и польского языков)

 

РЕЦЕНЗИИ И АННОТАЦИИ

B. Hristov. Grammaticalizing the Perfect and Explanations of Language Change: Have- and Be-Perfects in the History and Structure of English and Bulgarian (Yana Chankova)

Χρ. Γ. Μάρκου. Ζητήματα αντιπαραβολικής φρασεολογίας (βουλγαρικής και ελληνικής). Ίσοδυναμίες και Διαφοροποιήσεις. [Contrastive phraseology (Bulgarian – Modern Greek)]. (Галина Брусева)

W. Sosnowski.Studium konfrontatywne frazeologii bułgarskiej, polskiej i ukraińskiej (Диана Благоева)

Онтология ситуаций состояния – лингвистическое моделирование. Сопоставительное исследование болгарского и русского языков (ред. Св. Коева, Е. Иванова, Й. Тишева, А. Циммерлинг) (Красимира Алексова)

Д. Савова. Обобщенно-личные высказывания в болгарском языке ‒ прагматические манипуляции на синтаксическом уровне (Росица Стефчева)

B. Beci. L’union linguistique balkanique à la lumière de la langue albanaise (Петя Асенова)

Языковая заметка – от Балана до наших дней (сост. Владислав Миланов) (Енчо Тилев)

K. Bratanova. The Multimodal Construction of Euroscepticism in The Economist. (Нели Тинчева)

 

ГОДОВЩИНЫ

Диана Благоева – 200 лет со дня рождения Найдена Герова

Владислав Миланов – Беньо Цонев – строитель и ревностный защитник болгарского языковедения (По поводу 160-годовщины со дня его рождения)

Емилия Македонска – 250 лет со дня рождения Йозефа Юнгмана

Иво Братанов – Кине Вачковой 80 лет

Димитър Попов, Иво Братанов – Избранная библиография научных трудов Кины Вачковой

 

ХРОНИКА

Маргарита Младенова– Пятнадцатые международные славистические чтения – июнь 2022 г.

Владимир Найденов – Международная научная конференция Болгария и Скандинавский север – точки пересечения и перспективы (София, 17–18 ноября 2022 г.)

 

IN MEMORIAM

Ния Радева – Ралица Цойнска (1940–2022)

Стефана Калдиева-Захариева – Христина Пантелеева (1936–2023)

 

Наши авторы в этом номере

 

 

                                                  

 

CONTENTS

 

CONTRASTIVE STUDIES

Emiliya Makedonska – Contrastive analysis of nimina actoris in Bulgarian and Czech

Iskra Dobreva – The cluster /dr/ in the Balkan languages based on Judeo-Spanish metathesis /rd/>/dr/

Corinna Leschber – Bulgarian kukurùz “corn” and Bulgarian čùška “bell pepper, pod” in the context of Mediterranean lexis

 

PROBLEMS OF THEORETICAL LINGUISTICS

Кrasimir Kabakč iev – On conceptualizations and misconceptualizations of compositional aspect in Bulgarian publications

 

TRANSLATION THEORY AND PRACTICE

Radomira Videva – An attempt at bringing together of the most frequently used terminology in Spanish and Bulgarian for the purposes of life risk insurance

 

DISCUSSIONS, REVIEWS, REVIEW ARTICLES

Vitka Deleva – The concept of spatial and temporal togetherness in the conditions of new normalcy (on Bulgarian and Polish data)

 

REVIEWS AND ANNOTATIONS

B. Hristov. Grammaticalizing the Perfect and Explanations of Language Change: Have- and Be-Perfects in the History and Structure of English and Bulgarian (Yana Chankova)

Χρ. Γ. Μάρκου. Ζητήματα αντιπαραβολικής φρασεολογίας (βουλγαρικής και ελληνικής). Ίσοδυναμίες και Διαφοροποιήσεις. [Contrastive phraseology (Bulgarian – Modern Greek)]. (G a l i n a   B r u s e v a)

W. Sosnowski.Studium konfrontatywne frazeologii bułgarskiej, polskiej i ukraińskiej [Contrastive phraseology of Bulgarian, Polish and Ukrainian] (Diana Blagoeva)

Ontology of states – linguistic modelling. Comparative study on Bulgarian and Russian (ed. by Sv. Koeva, Е. Ivanova, Yo. Tisheva, A. Tsimmerling) (Krasimira Alexova)

D. Savova. Generic-personal utterances in Bulgarian – pragmatic manipulations at the syntactic level (Rositsa Stefcheva)

B. Beci. L’union linguistique balkanique à la lumière de la langue albanaise [The Balka linguistic union in the light of Albanian] (Petya Asenova)

The language note – from Balan to the present day (ed. by Vladisalv Milanov) (Encho Tilev)

K. Bratanova. The Multimodal Construction of Euroscepticism in The Economist. (Neli Tincheva)

 

ANNIVERSARIES

Diana Blagoеva – 200 years since the birth of Nayden Gerov

Vladislav Milanov – Benyo Tsonev – artisan and partisan of Bulgarian linguistics (On the occasion of the 160th anniversary since his birth) 

Emiliya Makedonska – 250 years since the birth of Josef Jungmann

Ivo Bratanov – Kina Vachkova at 80 years of age

Dimiter Popov, Ivo Bratanov– Selected bibliography of the scientific publications of Kina Vachkova

 

EVENTS

Margarita Mladenova – Fifteenth International Slavic Readings – June 2022

Vladimir Naydenov – International scientific conference Bulgaria and the Nordic Countries – Intersections and Perspectives (Sofia, 17–18 November 2022)

                                                          

IN MEMORIAM

Niya Radeva – Ralitsa Tsoynska (1940–2022)

Stefana Kaldieva-Zaharieva – Hristina Panteleeva (1936–2023)

 

Contributors to the volume