Научни издания


сп. Съпоставително езикознание

Списание, посветено на дискусионни проблеми на общата и частната лингвистика, историята на българското езикознание и връзките му с други лингвистични традиции, историята на световната лингвистика (портрети на изтъкнати български и чуждестранни езиковеди, историята на езикознанието в България и история на българистиката в чужбина), теорията и практиката на превода и др.

сп. Литературата

Издание за литературна история и теория на Факултета по славянски филологии.
Редактори-основатели: проф. д-р Милена Цанева, проф. дфн Симеон Янев
Редакционна колегия: проф. дфн Валери Стефанов (главен редактор), доц. д-р Гергана Дачева, гл.ас. д-р Амелия Личева, гл.ас. д-р Иван Иванов, гл.ас. д-р Ноеми Стоичкова

Littera et Lingua

Електронно списание
Редакция: Ренета Божанкова, Андрей Бояджиев, Добромир Григоров

сп. Българска реч

Списание за езикознание и езикова култура


Годишник на Факултета по славянски филологии


сп. Болгарская русистика


sapost_2009_3СЪДЪРЖАНИЕ

 

СЪПОСТАВИТЕЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

 

V e s s e l i n a L a s k o v a (Venice) – A comparative analysis of the English and Bulgarian participles with a view to their categorial status

E l e n i V a l m a (Paris) – Etude morphosemantique du futur en parlers grecs de la Bulgarie

 

ТЕОРЕТИЧНИ ВЪПРОСИ НА ЕЗИКОЗНАНИЕТО

 

V i n c e n t B l a n á r (Bratislava) – Proper names in the light of theoretical onomastics (Part ІІ)

Х р и с т о М о с к о в с к и (Нюкасъл, Австралия) – Бележки по изкуствените езици

 

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА НА ПРЕВОДА

 

Е м и л и я Д е н ч е в а – “Буквален” ли е готският превод на Библията (НЗ) от Вулфила?

 

ДИСКУСИИ, ОБЗОРИ И НАУЧНИ СЪОБЩЕНИЯ

 

А н т о н А н д р е е в – Социално-личностни фактори, определящи речевото поведение в японските студентски групи

 

РЕЦЕНЗИИ И АНОТАЦИИ

 

Името в паметта на езика. Сборник в памет на проф. Борис Симеонов (Р у м е н С р е б р а н о в)

Б. Вълчев. Възрожденските граматики на българския език (Р у с к а С т а н ч е в а)

Ch. Moskovsky, A. Libert. Essays on Natural and Artificial Languages (Х р и с т о С т а м е н о в)

А. Добрева. Иранизми в българския език (Ю л и я К и р и л о в а)

М. А. Габинский. Балканский инфинитив – очередной этап дискуссии. Антикритический обзор (Р у с а н а
Б е й л е р и)

J. Gregor. Valenční možnosti verbonominálních spojení v publicistickém stylu (v rusko-českém srovnávacím plánu) (Л а д и с л а в В о б о р ж и л)

В. А. Татаринов. Общее терминоведение: Энциклопедический словарь. (М а р и я П о п о в а)

 

ХРОНИКА

 

Д о н к а М а н г а ч е в а – Шеста конференция на млади учени от Факултета по класически и нови филологии в СУ „Св. Климент Охридски”

Д а р и н а М л а д е н о в а – Конференция Глаголната система на балканските езици – наследство и неология

 

IN MEMORIAM

 

К и н а В а ч к о в а (Шумен) – Петър Пашов (1931 - 2009)

Д и а н а И в а н о в а – В памет на Емил Кудличка

 

БИБЛИОГРАФИЯ

 

Съдържание на годишнина ХХХІV (2009) на списание Съпоставително езикознание (съст. И н а
М и х а й л о в а)

 


 

СОДЕРЖАНИЕ

 

СОПОСТАВИТЕЛЬНЬІЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

 

V e s s e l i n a L a s k o v a (Venice) – A comparative analysis of the English and Bulgarian participles with a view to their categorial status

E l e n i V a l m a (Paris) – Etude morphosemantique du futur en parlers grecs de la Bulgarie

 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЬІ ЯЗЬІКОЗНАНИЯ

 

V i n c e n t B l a n á r (Bratislava) – Proper Names In the Light of Theoretical Onomastics (Part ІІ)

Х р и с т о М о с к о в с к и й (Нюкасл, Австралия) –Заметки об искусственных языках


ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ПЕРЕВОДА

 

Э м и л и я Д е н ч е в а – “Буквальный” ли готский перевод Библии (НЗ) Ульфиле?

 

ДИСКУССИИ, ОБЗОРЬІ И НАУЧНЬІЕ СООБЩЕНИЯ

 

А н т о н А н д р е е в – Социально-личностные факторы, определяющие речевое поведение в японских студенческих группах


РЕЦЕНЗИИ И АННОТАЦИИ

 

ХРОНИКА

 

IN MEMORIAM

 


 

CONTENTS

 

CONTRASTIVE STUDIES

 

V e s s e l i n a L a s k o v a (Venice) – A Comparative Analysis of the English and Bulgarian Participles with a view to their Categorial Status

E l e n i V a l m a (Paris) – Etude morphosemantique du futur en parlers grecs de la Bulgarie

 

PROBLEMS OF THEORETICAL LINGUISTICS

 

V i n c e n t B l a n á r (Bratislava) – Proper names in the light of theoretical onomastics (Part ІІ)

C h r i s t o M o s k o v s k y (Newcastle, Australia) – Reflections on Artificial Languages

 

TRANSLATION THEORY AND PRACTICE

 

E m i l i a D e n c h e v a – How “literal” is Wulfila’s Gothic Translation of the Bible?


DISCUSSIONS, NOTES AND REVIEW ARTICLES

 

A n t o n A n d r e e v – Socio-individual Factors Determining the Speech Behaviour of Japanese Students Groups

 

REVIEWS AND ANNOTATIONS

 

VARIA

 

IN MEMORIAM

 

Текстови светове и дискурсни светове:

профилиране и особености

 

Нели Тинчева

Софийски университет „Св. Климент Охридски“

 

 

Настоящая статья придерживается одного из основных постулатов лингвистики текста – постулата, выдвинутого Р. де Бограндом и В. Дресслером. Согласно нему, в процессе построения и восприятия текста каждый участник коммуникации создает в своем сознании определенный текстовой мир, который может быть показан средствами языка. В статье представлен подход, синхронизирующий это утверждение де Богранда и Дресслера с теорией дискурсивных и текстовых миров Уорта. Для этой цели продемонстрированы возможности параллельного применения когнитивного принципа профилирования к анализу обоих видов мира. Статья также включает практический анализ нескольких текстов, который подтверждает гипотезу динамического функционирования миров согласно принципу взаимодействия фигуры и фона.

 

The main line of argumentation in the present paper upholds de Beaugrande and Dressler’s claim that, while working with a text, every text processor creates mentally a textual world which may also be signalled linguistically. The paper synchronizes that conviction with Werth’s claim of the existence of two types of worlds: text worlds and discourse worlds. Finally, the paper demonstrates the potential of applying the cognitive principle of profiling to the analysis of those two types of worlds by providing evidence of their dynamic figure-background operation.

 

Ключови думи: когнитивен, профилиране, текстови свят, дискурсен свят

Key words: cognitive, progiling, textual world, discourse world

 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКА РАМКА ЗА ИЗУЧАВАНЕТО НА УЧТИВОСТТА

 

Евгения Вучева

Софийски университет „Св. Климент Охридски”

 

В статье представлены теоретические и методологические основы исследования вежливости на трех уровнях в соответствии с позицией автора относительно анализа языковых явлений в функциональном аспекте. На универсальным уровне (в социопрагматике) вежливость определяется как стремление к социальному комфорту; на этнокультурном уровне (в лингвистической прагматике) объектом анализа являются стереотипные формулы вежливости, характерные для данного общества; на уровне дискурса (в дискурсивной прагматике) задача исследователя состоит в описании всех доступных способов выражения вежливости в конкретных ситуациях общения.

The article presents a theoretical-methodological framework for the study of  politeness at three levels, which reflects the author's views on the functional approach to linguistic analysis.  At the level of universals (sociopragmatics)  politeness is understood as aiming at social comfort; at the ethnocultural level (linguistic pragmatics)  the stereotypical formulas of politeness in a given community should be situated; at discourse  level (discursive pragmatics) the researcher's task is to describe all politeness techniques available in specific communicative situations. 

 Ключови думи: учтивост, стратегия, тактика, дискурс, социопрагматика, лингвистична прагматика, дискурсивна прагматика

Key words: politeness, strategy, tactics, discourse, sociopragmatics, linguistic pragmatics, discursive pragmatics

 

ТЕМПОРАЛНИ И АСПЕКТУАЛНИ ОСОБЕНОСТИ НА ПЕРФЕКТА В НОВОГРЪЦКИЯ ЕЗИК

 

Борис Вунчев

Софийски университет „Св. Климент Охридски”

 

В данной статье представлен краткий обзор важнейших темпоральных и аспектуальных особенностей современного новогреческого перфекта, которые продемонстрированы посредством его сочетаемости или несочетаемости с определенными темпоральными и аспектуальными наречиями. Основные выводы таковы: перфект в новогреческом языке – это грамматикализованная возможность обобщения прошлой ситуации с точки зрения момента речи. Он является неактуальным, так как не используется для введения новой информации и, следовательно, не относится к нарративным категориям, так как не употребляется для описания последовательных, целостных событий, произошедших в прошлом. Однако новогреческий перфект имеет одну необычную особенность, а именно способность комментировать не-целостные ситуации, т.е. ситуации, которые представлены как неограниченно повторяющиеся в прошлом (имперфективный фокус), несмотря на то, что застывшая форма основного глагола аналитических форм перфекта в новогреческом языке является перфективной.

 

The aim of the current article is to review the most significant temporal and aspectual features of the Modern Greek perfect and showcase their compatibility or incompatibility with certain temporal and aspectual adverbials. The basic conclusions can be summarized as follows: the perfect in Modern Greek is a grammaticalized resource for summing up a situation which is perceived as past from the reference point of the moment of speaking. It is non-actual since it is not used for introducing new information, hence non-narrative as it is not used for describing subsequent, whole events in the past. The perfect in Modern Greek possesses one extraordinary peculiarity – it is used for commenting on non-holistic situations, i.e., situations represented as repetitive in the past (imperfective focus), although the fossilized form of the basic verb in the analytical perfect forms in Modern Greek is perfective.

 

Ключови думи: новогръцки език, перфект, аспектуални и темпорални характеристики, аспектуални и темпорални адвербиали.

Keywords: Modern Greek, perfect, temporal and aspectual characteristics, temporal and aspectual adverbials.

 

 

 

Съдържание

 

Владимир Набоков, Изкуството на превода (прев. от английски Весела Генова)

Итало Калвино, По въпроса за превода (прев. от италиански Дария Карапеткова)

Уан Нин, Сесар Домингес, Сравнително литературознание и превод. Кроскултурен и интердисциплинарен поглед (прев. от испански Теодора Цанкова)

Сачин Кеткар, Има ли „индийска школа“ в преводознанието (прев. Надежда Розова)

Йоана Сиракова, В корените на преводната наука: схващания от Античността и техните разклонения

Мариана Малинова, Арабска граматика срещу гръцка логика:спорът между Абӯ Са‛ūд ас-Сūрāфū (поч. 979) и Маттā ибн Юнус (поч. 940)

Ренета Килева-Стаменова, Аспекти на преводната рецепция на творчеството на Бертолт Брехт в България

Радост Железарова, Фреквентност и междуезикова асиметрияв славяно-славянските преводи

 

РЕТРОСПЕКТИВИ

Майа Разбойникова-Фратева, Йозеф Рот: Енциклопедия на мъжественостите

 

ПРОСПЕКТИВИ

Осуги Шигео, Катастрофата, която се превръща в призрак – японската литература и философия след „11 март“ (прев. от японски Мартина Недялкова)

 

ЮБИЛЕИ: Джоузеф Конрад

Моника Малеса-Дрохомирецка, Любовта като мъка. Отношенията между жени и мъже в прозата на Конрад (прев. от полски Стелиана Александрова)

Робърт Хампсън, Из Тайните на Конрад (прев. от английски Радостин Желев)

Джон Питърс, Из Джоузеф Конрад и епистемологията на пространството (прев. отанглийски Симона Крумова)

Агата Ковол, „О, дано не започне да говори!“ – срещата лице в лице с Другия в Amy Foster (прев. от англ. Мая Ненчева)

Анна Бжозовска-Крайка, Янко Гурал: восъчна фигура от музея на полския романтизъм (прев. от английски Свилен Колев и Петя Цонева)

 

ДЕБЮТИ

Яна Якимова, Тери Пратчет и неговата поредица „Светът на Диска“ – преводи и рецепция в България

 

ОТЗИВИ

Мария Антонова-Вапцарова, Нишката на Ариадна, или Св. Никола – история и реторика

Станка Петрова-Христова, Наследено от Климент

Диляна Денчева, Книга за грешките. Изследване на Р. Железарова

Венцислав Шолце, Физиономията крал. Записки върху един дебют

Росица Чернокожева, Разказвайки себе си

 

За авторите

Abstracts

 

***

 

CONTENTS

 

Vladimir Nabokov, The Art of Translation (transl. by Vesela Genova from English)

Italo Calvino, On the Issue of Translation (transl. by Daria Karapetkova from Italian)

Wang Ning and César Domínguez, Comparative Literature and Translation: A Cross-Cultural and Interdisciplinary Perspective (transl. by Teodora Tsankova from Spanish)

Sachin Ketkar, Is There an "Indian School" of Translation Studies? (transl. by Nadezhda Rozova)

Yoana Sirakova, In the Roots of Translation Science: Concepts in Antiquity and Their Branches

Mariana Malinova, Arab Grammar Against Greek Logic: The dispute between Abu Sa'ūd as-Surāfū (died 979) and Mattha ibn Yunus (died 940)

Reneta Kileva-Stamenova, Aspects of Bertolt Brecht’s works translation reception in Bulgaria

Radost Zhelezarova, Frequency and Interlanguage Asymmetry in Slavic-Slavic Translations

 

RETROSPECTIVES

Maya Razboynikova-Frateva, Joseph Roth: An Encyclopedia of Masculinities

 

PROSPECTIVES

Osugi Shigeo, The Catastrophe that Turns to a Ghost - Japanese Literature and Philosophy after "March 11" (transl. by Martina Nedyalkova from Japanese)

 

JUBILEES: Joseph Conrad

Monica Malessa-Drohomiretska, Love as a Grief. The Relationships between Women and Men in Conrad's Prose (transl. by Steliana Aleksandrova from Polish)

Robert Hampson, From Conrad’s Secrets (transl. by Radostin Zhelev from English)

John Peters, From Joseph Conrad and the Epistemology of Space (transl. by Simona Krumova from English)

Agatha Covol , "Oh, I hope he does not start talking!" - Face-to-Face Meeting with the Other in Amy Foster (translated by Maya Nencheva)

Anna Bzhozovska-Krayka, Yanko Gural: a Wax Figure from the Museum of Polish Romanticism (transl. by Svilen Kolev and Petya Tsoneva from English)

 

DEBUTS

Yana Yakimova, Terry Pratchett and his Discworld Novels - Translations and Reception in Bulgaria

 

REVIEWS

Stanka Petrova-Hristova, Inspired by Clеment

Maria Antonova, The Ariadne’s Thread or St. Nicholas - History and Rhetoric

Dilyana Dencheva, A Book of Mistakes. A Research by R. Zhelezarova

Ventsislav Scholtse, The Physiognomy King. Notes on a debut

Rositsa Chernokozheva, Narrating Yourself

 

For the authors

Abstracts