Научни издания


сп. Съпоставително езикознание

Списание, посветено на дискусионни проблеми на общата и частната лингвистика, историята на българското езикознание и връзките му с други лингвистични традиции, историята на световната лингвистика (портрети на изтъкнати български и чуждестранни езиковеди, историята на езикознанието в България и история на българистиката в чужбина), теорията и практиката на превода и др.

сп. Литературата

Издание за литературна история и теория на Факултета по славянски филологии.
Редактори-основатели: проф. д-р Милена Цанева, проф. дфн Симеон Янев
Редакционна колегия: проф. дфн Валери Стефанов (главен редактор), доц. д-р Гергана Дачева, гл.ас. д-р Амелия Личева, гл.ас. д-р Иван Иванов, гл.ас. д-р Ноеми Стоичкова

Littera et Lingua

Електронно списание
Редакция: Ренета Божанкова, Андрей Бояджиев, Добромир Григоров

сп. Българска реч

Списание за езикознание и езикова култура


Годишник на Факултета по славянски филологии


сп. Болгарская русистика

 

СЪДЪРЖАНИЕ

СЪПОСТАВИТЕЛНИ  ИЗСЛЕДВАНИЯ

 

Малгожата  Корытковска (Институт славистики Польской академии наук)– O проявлениях семантико-синтаксических характеристик глаголов классов verba cogitandi и verba sentiendi (на примере болгарского, польского и русского языков)

Angelina Aleksandrova,Vassil Mostrov (Université Paris Descartes,  Université de Valenciennes) – Homme(s), personne(s), gens and their Bulgarian equivalents : lexicographical data and linguistic analysis

Лора  Микова (Институт за български език, БАН) – Езиковата картина на любовта в старобългарския и в чешкия език

 

ТЕОРЕТИЧНИ ВЪПРОСИ НА ЕЗИКОЗНАНИЕТО

Иван Касабов (Нов български университет) – Сто години след Курса на Фердинанд дьо Сосюр

Кунка Молле (Софийски университет „Св. Климент Охридски”) – За специфичността на именната фраза в българското и чуждестранното езикознание. Част III. Опозициите specific ~ nonspecific и специфичност ~ неспецифичност в съпоставителен план

 

ДИСКУСИИ, ОБЗОРИ И НАУЧНИ СЪОБЩЕНИЯ

Славка  Петрова (Национална спортна академия “Васил Левски“) – Декодиране на метафоричния журналистически изказ

 

ПО ПОВОД НА...

Димитър  Веселинов (Софийски университет „Св. Климент Охридски”) – Структурализмът и структуралната парадигма в българското терминологично пространство

 

РЕЦЕНЗИИ И АНОТАЦИИ

R. Nicolova. Bulgarian Grammar (Цветомира Венкова)

М. Попова. Приложно терминознание (Сия Колковска)

М. Йорданова. Морфосинтактични аспекти на категорията посесивност в съвременния турски език (Юлия Кирилова)

В. Попова. Ранна онтогенеза на събитийната модалност (върху материал от българска детска реч (Юлияна Стоянова)

Мултикултурализъм и многоезичие. Сборник с доклади от Тринадесетите международни славистични четения. София, 21–23 април 2016 г. Том I. Лингвистика (Ирена Манкова)

El. Krejčová, P. Krejčí. Quo vadis, philologia? (Радост  Железарова)

За словото – нови търсения и подходи. Юбилеен сборник в чест на чл.-кор. проф. д.ф.н. Емилия Пернишка (Пенка Пехливанова)

 Л. Антонова-Василева, Л. Василева, М. Витанова, Ел. Вълчева, Сл. Керемидчиева, Т. Костова, Ив. Кочев, Ел. Кяева, К. Смедовска, М. Тетовска-Троева, П. Урумова. Български диалектен атлас. Обобщаващ том. ІV. Морфология (Валентин Гешев)

 

ХРОНИКА

Мая Александрова –  Лингвистичните четения Език и езикознание. По случай 90 години от рождението на проф. Моско Москов

Д и а н а  К. И в а н о в а  – Специалността българска филология в Университета „Коменски” в Братислава чества 90 годишен юбилей

Владислав  Маринов  –  XI Международна научна конференция Проблеми на устната комуникация

 

INMEMORIAM

Андрей Анатолиевич Зализняк (1935–2017)

Виолета Косеска-Тошева (1940–2017)

Боян Алексиев (1949–2017)

 

 


СОДЕРЖАНИЕ

СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

 

Малгожата Корытковска (Институт славистики Польской академии наук) – O проявлениях семантико-синтаксических характеристик глаголов классов verba cogitandi и verba sentiendi (на примере болгарского, польского и русского языков)

Angelina Aleksandrova,Vassil Mostrov Mostrov (Université Paris Descartes,  Université de Valenciennes) – Homme(s), personne(s), gens and their Bulgarian equivalents : lexicographical data and linguistic analysis

Лора Микова (Институт болгарского языка, БАН) – Языковая картина любви в старославянском и чешском языках

 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ЯЗЫКОВЕДЕНИЯ

Иван Касабов(Новый болгарский университет) –  Сто лет спустя после выхода в свет Курса Фердинанда де Соссюра

Кунка Молле(Софийский университет им. св. Климента Охридского) – О специфике именной фразы в българском и зарубежном языкознании. Часть III. Оппозиции specific ~ nonspecific и специфичность ~ неспецифичность в сопоставительном плане

 

ДИСКУССИИ, ОБЗОРЫ И НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ

Славка Петрова(Национальная спортивная академия) – Декодирование метафорического высказывания в медиатексте

 

ПО ПОВОДУ...

Димитр Веселинов (Софийский университет им. св. Климента Охридского) Структурализм и структуральная парадигма в болгарском терминологическом  пространстве

 

РЕЦЕНЗИИ И АННОТАЦИИ

ХРОНИКА

IN MEMORIAM

 


CONTENTS

 

CONTRASTIVESTUDIES

Malgojata Koritkovska (Polish Academy of Sciences)– On the menifestation of semantico-syntactic features of verba cogitandi and verba sentiendi in Bulgarian, Polish and Russian

Angelina Aleksandrova,Vassil Mostrov – Homme(s), personne(s), gens and their Bulgarian equivalents: lexicographical data and linguistic analysis

Lora Mikova (Institute for Bulgarian Language, Bulgarian Academy of Sciences) – The linguistic picture of love in Old Bulgarian and Czech

 

PROBLEMS OF THEORETICAL LINGUISTICS

Ivan Kasabov (New Bulgarian University) – One hundred years after Ferdinand de Saussure’s Course

Kunka Molle(Sofia University St. Kliment Ohridski) – On the specificty of the noun phrase in Bulgarian and foreign linguistics III. The oppositions specific ~ nonspecific and specificity ~ nonspecificity in a contrastive aspect

 

DISCUSSIONS, REVIEWS AND ANNOUNCEMENTS

Slavka Petrova (National Sports Academy) – Decoding the metaphoric in journalese

 

APROPOS OF …

Dimitar Vesselinov(Sofia University St. Kliment Ohridski) – Structuralism and the structural paradigm in the terminological space of Bulgarian

 

REVIEWS AND ANNOTATIONS

EVENTS

IN MEMORIAM

 

Съпоставително езикознание / Contrastive Linguistics 

 

 

 

СЪДЪРЖАНИЕ

 

Златка Генчева – Сто години от рождението на Светомир Иванчев

Янко Бъчваров – Уроците на професор Светомир Иванчев

 

СЪПОСТАВИТЕЛНИ  ИЗСЛЕДВАНИЯ

Йорданка Трифонова (СУ„Св. Климент Охридски”) – Пресечни точки между българската и чешката  синхронна лексикология през втората половина на хх век

Уте Дукова (Германия)  – Етнолингвистичен поглед към едно семантично поле: - ие. *(s)ken- ‘появявам се в голямо количество, започвам’(и за малките на животни и деца)

Росица Стефчева (СУ„Св. Климент Охридски”) – Така да се каже  или както се казва и проблемът за избора на езиковите ресурси. (Върху материал от българския и сръбския език) 

 

ТЕОРЕТИЧНИ ВЪПРОСИ НА ЕЗИКОЗНАНИЕТО

Никола Кръстев (СУ„Св. Климент Охридски”) – Аспектуалните характеристики на залога в индоевропейското семейство. Кратка панорама. Праиндоевропейски и анатолийски езици. (Част II)

 

ДИСКУСИИ, ОБЗОРИ И НАУЧНИ СЪОБЩЕНИЯ

Юлияна Стоянова (СУ„Св. Климент Охридски”) – Залогови значения в ранните детски изказвания и абстрактното понятие ‘субект’ на изречението   

Дафина Генова (Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“) – Лъжа, измама, подвеждане и още

 

РЕЦЕНЗИИ И АНОТАЦИИ

Uhlířová. O pravidelnosti a mnohotvárnosti v jazykové komunikaci (Стилиян Стойчев)

Ив. П. Петров. Праславянските nt-основи: предистория и наследство (Маргарита   Младенова)

Krapova, I. and B. Joseph, (Eds.) Balkan Syntax and (Universal) Principles of Grammar (Владимир Филипов)

Fiedler. Vergleichende Grammatik der Balkansprachen (Morphosyntaktisch-typologischer Vergleich des Albanischen mit den anderen Balkansprachen) (Биргит Игла)

Томова, К., Е. Петрова, М. Симеонова. Чешко-български речник на междуметията и междуметните изрази. // Tomova, K., E. Petrova, M. Simeonova. Česko-bulharský slovník interjekcí a interjekčních výrazů (Радост Железарова)

 

Нашите автори в броя

 

 


 

СОДЕРЖАНИЕ

 

Златка Генчева (CNRS, Париж) – Сто лет со дня рождения Светомира Иванчева

Янко Бычваров – Уроки професора Светомира Иванчева

 

СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Йорданка Трифонова (Софийский университет им. св. Климента Охридского)  – Точки пересечения болгарской и чешской синхронной лексикологии во второй половине ХХ века

Уте Дукова(Германия) – Этнолингвистический взгляд на одно из семантических полей

Росица Стефчева (Софийский университет им. св. Климента Охридского) – Така да се каже или както се казва и проблема выбора языковых ресурсов (на материале болгарского и сербского языков)

 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

Никола Крыстев (Софийский университет им. св. Климента Охридского) – Аспектологические характеристики залога в индоевропейской семье. Краткая панорама. Праиндоевропейские и анатолийские языки. (Часть II)

 

ДИСКУССИИ, ОБЗОРЫ И НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ

Юлияна Стоянова (Софийский университет им. св. Климента Охридского) – Значения залога в высказываниях детей раннего младшего возраста и абстрактное понятие ‘субъекта’ предложения

Дафина Генова (Великотырновский университет им. св. Кирилла и Мефодия) – Ложь, обман, введение в заблуждение и др.

 

РЕЦЕНЗИИ И АННОТАЦИИ

Uhlířová. O pravidelnosti a mnohotvárnosti v jazykové komunikaci (Стилиян Стойчев)

Ив. П. Петров. Праславянские nt-основы: предыстория и наследие (Маргарита Младенова)

Krapova, I. and B. Joseph, (Eds.) Balkan Syntax and (Universal) Principles of Grammar (Владимир Филипов)

Fiedler. Vergleichende Grammatik der Balkansprachen (Morphosyntaktisch-typologischer Vergleich des Albanischen mit den anderen Balkansprachen) (Биргит Игла)

Томова, К., Е. Петрова, М. Симеонова.  Чешско-болгарский словарь междуметий и междуметийных выразов. // Tomova, K. E. Petrova, M. Simeonova. Česko-bulharský slovník interjekcí a interjekčních výrazů (Радост Железарова)

 

Наши авторы в номере

 

 


 

CONTENTS

 

Zlatka Guencheva (CNRS, Paris) – One hundred years since the birth of Svetomir Ivanchev

Yanko Bachvarov – The lessons of Prof. Svetomir Ivanchev

 

CONTRASTIVE STUDIES

Yordanka Trifonova (St Kliment Ochridski University) – Cross-pollinations between Bulgarian and Czech synchronic lexicology research and practice in the second half of the 20th century

Ute Dukova (Germany) –  An ethnolinguistic view on a semantic field: ie. *(s)ken- ‘appear in large quantities; begin’(and on animals’ offspring and on children)

Rositsa Stefcheva (St Kliment Ochridski University) – Така да се каже  (so to speak) or както се казва (as it is said) and the problem of choosing linguistic resources. (On Bulgarian and Serbian language data)

 

PROBLEMS OF THEORETICAL LINGUISTICS

Nikola Krastev(St Kliment Ochridski University)  – The aspectual characteristics of voice in the Indo-European family. A short overview. Proto-Indo-European and Anatolian languages. (Part II)

 

DISCUSSIONS, REVIEWS AND ANNOUNCEMENTS

Yuliyana Stoyanova (St Kliment Ochridski University) – Reflexive, passive, and impersonal forms in young children’s utterances, and the Abstract notion of syntactic subject

Dafina Genova (St. Cyril and St. Methodius University) – Lying, deception, misleading and more

 

REVIEWS AND ANNOTATIONS

Uhlířová. O pravidelnosti a mnohotvárnosti v jazykové komunikaci (Stylian Stoychev)

Iv. P. Petrov. Proto-Slavic nt-stems: pre-history and legacy (Margarita Mladenova)

Krapova, I. and B. Joseph, (Eds.) Balkan Syntax and (Universal) Principles of Grammar (Vladimir Filipov)

Fiedler. Vergleichende Grammatik der Balkansprachen (Morphosyntaktisch-typologischer Vergleich des Albanischen mit den anderen Balkansprachen) (Birgit Igla)

Tomova, K., E. Petrova, M. Simeonova. Czech-Bulgarian Dictionary of Interjections.// Tomova, K. E. Petrova, M. Simeonova. Česko-bulharský slovník interjekcí a interjekčních výrazů   (Radost  Zhelezarova)

 

Contributors to the volume

 

 

 

СЪДЪРЖАНИЕ

 

СЪПОСТАВИТЕЛНИ  ИЗСЛЕДВАНИЯ

Елизабет Кумчева (Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“) – За фалшивите англицизми в българския език и как се отнася към тях

 

ДИСКУСИИ, ОБЗОРИ И НАУЧНИ СЪОБЩЕНИЯ

Мариана Георгиева (Институт за български език“Проф. Л. Андрейчин“) – Философия на пункуацията

Борис Вунчев (Софийски университет „Св. Климент Охридски”) – Темпорални и аспектуални особености на перфекта в новогръцкия език

Nikolay Shindarov (Софийски университет „Св. Климент Охридски”) – Comparing the ewl and ngsl-s 1.2 vocabulary and its english profile levels distribution

Венелин Николаев (Софийски университет „Св. Климент Охридски”) –  Род и пол в старогръцки: къде е разликата?

                                           

РЕЦЕНЗИИ И АНОТАЦИИ

Α. Φλιάτουρας. Η μορφολογική αλλαγή στην ελληνική γλώσσα. Μια σύγχρονη και συνοπτική παρουσίαση (Христина Марку)

В. Гешев. Следистория на българския език: български език на Балканите, спомени за българско минало, противоречиво и динамично настояще (Диана Иванова)

Tsoneva-Mathewson. A Linguistic History of English (Божил Христов)

С. Буров. Studia Grammatica Bulgarica (Теодора Рабовянова)

Mislovičová, I. Vančová (ed.) Spytovali ste sa (Диана К. Иванова)

Mislovičová, I. Vančová (ed.) Rozličnosti o slovenčine (Диана К. Иванова)

Το κοινό λεξιλόγιο της ελληνικής και της τουρκικής γλώσσας (Галина Брусева)

Koeva, S. (Ed.). Towards a Semantic Network Enriched with a Variety of Semantic Relations (Ekaterina Tarpomanova)

 

IN MEMORIAM

Стоян Буров – Михаил Виденов (194 –2021)

Радка Влахова – Елена Любомирова Хаджиева-Меродийска (1957–2020)

Рени Манова – Радка Василева Влахова-Руйкова (1954–2021)

 

БИБЛИОГРАФИЯ

Соня Бояджиева– Български езиковедски дисертации за 2019 г.

 

Нашите автори в броя  

 

 

СОДЕРЖАНИЕ

 

СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Елизабет Кумчева (Пловдивский университет им. Паисия Хилендарского) – О ложных англицизмах в болгарском языке и их отношении к классификации Фуриасси

 

ДИСКУССИИ, ОБЗОРЫ И НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ

Мариана Георгиева (Институт болгарского языка им. проф. Л.Андрейчина) – Философия  пунктуации

Борис Вунчев (Софийский университет им. св. Климента Охридского – Темпоральные и аспектуальные особенности перфекта в новогреческом языке

Nikolay Shindarov (Софийский университет им. св. Климента Охридского) – Comparing the EWL и NGSL-S 1.2 vocabulary and its English profile levels distribution

Венелин Николаев (Софийский университет им. св. Климента Охридского) –  Род и пол в древнегреческом языке: в чем разница?

                                           

РЕЦЕНЗИИ И АННОТАЦИИ

Α. Φλιάτουρας. Η μορφολογική αλλαγή στην ελληνική γλώσσα. Μια σύγχρονη και συνοπτική παρουσίαση (Христина Марку)

В. Гешев. Послеистория болгарского языка: болгарский язык на Балканах, воспоминания о болгарском прошлом, противоречивое и динамичное настоящее (Диана Иванова)

Tsoneva-Mathewson. A Linguistic History of English (Божил Христов)

С. Буров. Studia Grammatica Bulgarica (Теодора Рабовянова)

Mislovičová, I. Vančová (ed.) Spytovali ste sa (Диана К. Иванова)

Mislovičová, I. Vančová (ed.) Rozličnosti o slovenčine (Диана К. Иванова)

Το κοινό λεξιλόγιο της ελληνικής και της τουρκικής γλώσσας (Галина Брусева)

Koeva, S. (Ed.). Towards a Semantic Network Enriched with a Variety of Semantic Relations (Ekaterina Tarpomanova)

 

IN MEMORIAM

Стоян Буров – Михаил Виденов (194 –2021)

Радка Влахова – Елена Любомирова Хаджиева-Меродийска (1957–2020)

Рени Манова – Радка Василева Влахова-Руйкова (1954–2021)

 

БИБЛИОГРАФИЯ

Соня Бояджиева– Болгарские языковедческие диссертации за 2019 г.

 

Наши авторы в этом номере 

 

 

CONTENTS

 

CONTRASTIVE STUDIES

Elizabet Kumcheva (University of Plovdiv Paisii Hilendarski) –On false anglicisms in Bulgarian and the relevance of Furiassi’s classification

 

DISCUSSIONS, REVIEWS AND ANNOUNCEMENTS

Mariana Georgieva (Institute for Bulgarian Language) – Philosophy of punctuation

Boris Vunchev (Sofia University “Saint Kliment Ohridski”) –  Temporal and aspectual peculiarities of the perfect in Modern Greek

Nikolay Shindarov (Sofia University “Saint Kliment Ohridski”)  – Comparing the vocabulary of EWL and NSGL-S 1.2 and its levels profile distribution

Venelin Nikolaev (Sofia University “Saint Kliment Ohridski”)  –  Gender and Sex in Ancient Greek: is there any difference?

 

REVIEWS AND ANNOTATIONS

Α. Φλιάτουρας. Η μορφολογική αλλαγή στην ελληνική γλώσσα. Μια σύγχρονη και συνοπτική παρουσίαση (Hristina Marku)

V. Geshev. Post-history of Bulgarian: Bulgarian on the Balkans, memories of the Bulgarian past, its controversial and dynamic present (Diana Ivanova)

Tsoneva-Mathewson. A Linguistic History of English (Bozhil Hristov)

S. Burov. Studia Grammatica Bulgarica (Teodora Rabovyanova)

S. Mislovičová, I. Vančová (ed.) Spytovali ste sa (Diana K. Ivanova)

S. Mislovičová, I. Vančová (ed.) Rozličnosti o slovenčine (Diana K. Ivanova)

Το κοινό λεξιλόγιο της ελληνικής και της τουρκικής γλώσσας (Galina Brusevа)

Koeva, S. (Ed.). Towards a Semantic Network Enriched with a Variety of Semantic Relations (Ekaterina Tarpomanova)

 

IN MEMORIAM

Stoyan Burov – Mihail Videnov (194 –2021)

Radka Vlahova – Elena Lyubomirova Hadzhieva-Merodiyska (1957–2020)

Reni Manova – Radka Vasileva Vlahova-Ruykova (1954–2021)

 

BIBLIOGRAPHY

Sonya Boyadzhieva – Bulgarian linguistics dissertations for the year 2019

 

Contributors to the volume

 

 

 

СЪДЪРЖАНИЕ

 

СЪПОСТАВИТЕЛНИ  ИЗСЛЕДВАНИЯ

 

Божил Христов (Софийски университет „Св. Климент Охридски”)  – Ролята на прагматиката и контекста при развитието на перфектни конструкции със съм  и  имам английски и български език

Борис Парашкевов (Софийски университет „Св. Климент Охридски”) – Рефлекси на германизма *mann- ‘човек, мъж’ в български  

 

ТЕОРЕТИЧНИ ВЪПРОСИ НА ЕЗИКОЗНАНИЕТО

Никола Кръстев (Софийски университет „Св. Климент Охридски”)  – Аспектуалните характеристики на залога в древните индоевропейски езици. (Произход и типологични особености). (Част III)

 

ДИСКУСИИ, ОБЗОРИ И НАУЧНИ СЪОБЩЕНИЯ

Мира Ковачева (Софийски университет „Св. Климент Охридски”)  – Наречието там в прагматичния контекст на граматикализираната употреба на дето

 

ПО ПОВОД НА…

Христо Стаменов (Софийски университет „Св. Климент Охридски”)  – За (не)определеността, перфекта и други неща

Божил Христов (Софийски университет „Св. Климент Охридски”)  –  Динамиката на езика. Интервю на Божил Христов с проф. Мира Ковачева по случай 70-годишния ѝ юбилей

 

РЕЦЕНЗИИ И АНОТАЦИИ

В. Зидарова. Семантика и прагматика на именната детерминация в българския език (Радка Влахова-Руйкова)

Лингвистични и етнолингвистични изследвания в памет на акад. Владимир И. Георгиев (1908–1986). Ред. В. Тъпкова-Заимова, Ж. Бояджиев, И. Дуриданов (отг. ред.), М. Младенов (Петя  Янева)

Aut inveniam viam, aut faciam. Сборник в чест на чл.-кор. проф. д.ф.н. Стоян Буров. Ред. М. Илиева, В. Иванова, Вл. Маринов, В. Петров (Велин Петров)

 

ГОДИШНИНИ

Христо Стаменов – Майкъл Холман на осемдесет

 

IN MEMORIAM

Елена Хаджиева-Меродийска (1957–2020)

 

БИБЛИОГРАФИЯ

Ина Михайлова – Съдържание на годишнина XLV (2020) на списание Съпоставително езикознание

Нашите автори в броя  

 

 

СОДЕРЖАНИЕ

 

СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Божил Христов (Софийский университет им. св. Климента Охридского) – О роли прагматики и контекста в развитии перефектных конструкций с съм и имам в английском и болгарском языках

Борис Парашкевов (Софийский университет им. св. Климента Охридского) – Рефлексы германизма *mann- ‘человек, мужчина’ в болгарском языке

 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

Никола Крыстев (Софийский университет им. св. Климента Охридского ”) – Аспектологические характеристики залога в индоевропейской семье  (Происхождение и типологические особенности). (Часть III) 

 

ДИСКУССИИ, ОБЗОРЫ И НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ

Мира Ковачева (Софийский университет им. св. Климента Охридского) – Наречие там в прагматическом контексте грамматикализованного употребления дето

 

ПО ПОВОДУ…

Христо Стаменов (Софийский университет им. св. Климента Охридского)  – О (не)определенности, перфекте и другом

Божил Христов (Софийский университет им. св. Климента Охридского)  –  Динамика языка. Интервью Божила Христова с проф. Мирой Ковачевой по поводу ее семидесятилетия

 

РЕЦЕНЗИИ И АННОТАЦИИ

В. Зидарова. Семантика и прагматика именной детерминации в болгарском языке (Радка Влахова-Руйкова)

Tsoneva-Mathewson. A Linguistic History of English. (Божил Христов)

Лингвистические и этнолингвистические исследования памяти акад. Владимир И. Георгиева (1908–1986). Ред. В. Тыпкова-Заимова, Ж. Бояджиев, И. Дуриданов (отг. ред.), М. Младенов (Петя Янева)

Aut inveniam viam, aut faciam. Сборник в честь чл.-корр. проф. д.ф.н. Стояна Бурова. Ред. М. Илиева, В. Иванова, Вл. Маринов. В. Петров (Велин Петров)

 

ГОДОВЩИНЫ

Христо Стаменов – Проф. Майклу Холману восемьдесят лет

 

IN MEMORIAM

Елена Хаджиева-Меродийска (1957–2020)

 

БИБЛИОГРАФИЯ

Содержание журнала Сопоставительное языкознание за XLV (2020) год выхода в свет (сост. Ина Михайлова)

Наши авторы в этом номере 

 

 

CONTENTS

 

CONTRASTIVE STUDIES

Bozhil Hristov (St Kliment Ochridski University) – The role of pragmatics and context in the development of perfect constructions with съм  (sâm, ‘be’) and имам  (imam, ‘have’) in English and Bulgarian

Boris Parashkevov (St Kliment Ochridski University) – Reflections of the Germanism *mann- ‘human, man’ in Bulgarian

 

PROBLEMS OF THEORETICAL LINGUISTICS

Nikola Krastev (St Kliment Ochridski University) – The aspectual characteristics of voice in the Indo-European family. A short overview. Proto-Indo-European and Anatolian languages. (Part III)

 

DISCUSSIONS, REVIEWS AND ANNOUNCEMENTS

Mira Kovatcheva (St Kliment Ochridski University) – The adverb  там (tam, ‘there’) in the pragmatic context of the grammaticalized use of дето (deto, ‘as/that’)

 

APROPOS OF ...

Christo Stamenov (St Kliment Ochridski University) – On (in)definiteness, the perfect and a few other things

Bozhil Hristov (St Kliment Ochridski University) –  The Dynamics of Language. Bozhil Hristov interviews Rof. Mira Kovatcheva on the occasion of her 70th birthday

 

REVIEWS AND ANNOTATIONS

V. Zidarova. The semantics and pragmatics of nominal determination in Bulgarian (Radka Vlahova-Ruykova)

Tsoneva-Mathewson. A Linguistic History of English. (Bozhil Hristov)

Linguistic and ethnolinguistic investigations in memory of academician Vladimir I. Georgiev (1908–1986). Tâpkova-Zaimova, V., Boyadzhiev, Zh., Duridanov, I. (editor-in-chief), and M. Mladenov (Petya Yaneva)

Aut inveniam viam, aut faciam. A Festschrift to prof. Stoyan Burov, Dr. Litt. Ilieva, M., Ivanova, V., Marinov, Vl., and V. Petrtov (Eds.) (Velin Petrov)

 

ANNIVERSARIES

Christo Stamenov – Prof. Michel Holman an octogenarian

 

IN MEMORIAM

Еlena Hadjieva-Merodiyska (1957–2020)

 

BIBLIOGRAPHY

Contents of the 2020 issues of the journal Contrastive Linguistics (XLV) (compiled by Ina Mihaylova)

Contributors to the volume

 

 

 

 

 

 

 

СЪДЪРЖАНИЕ

 

СЪПОСТАВИТЕЛНИ  ИЗСЛЕДВАНИЯ

Уте Дукова – Similia similibus в български народни названия на лечебни растения

Radomira Videva – Propuesta de un glosario bilingüe (español-búlgaro) de terminología notarial en materia de sucesiones testadas

Марина Джонова, Биляна Михайлова – Рефлексивният пасив вбългарския и румънския език – форми и употреба

 

ДИСКУСИИ, ОБЗОРИ И НАУЧНИ СЪОБЩЕНИЯ

Цветанка Аврамова – Милош Докулил и българската дериватология

 

ИЗ ИСТОРИЯТА НА ЕЗИКОЗНАНИЕТО

Биляна Михайлова – Аугуст Шлайхер (1821–1868)

Димитър Веселинов – Сто години от рождението на Йосиф Симеонов (1921–2004)

 

РЕЦЕНЗИИ И АНОТАЦИИ

Kiklewicz, A., M. Korytkowska, J. Mazurkiewicz-Sułkowska, A. Zatorska.Część I. Zintegrowany opis semantyczno-syntaktyczny czasowników bułgarskich,polskich i  rosyjskich (verba cogitandi i verba sentiendi). Część II. 1 Verba Cogitandi, Część II. 2 Verba Sentiendi (Витка  Делева)               

“Wörter=Buch von der Zigeuner=Sprache” Frankfurt und Leipzig 1755. Herausgegeben und kommentiert von Klaus Siewert. Mit Beiträgen von Norbert Boretzky (Биргит Игла)

Б. Вунчев. Залогово-диатезната система на новогръцкия език – семантични аспекти (Десислава Йорданова-Петрова)

Р. Стефчева. Српски језик, Б1/ Б2 (Димка Савова)

 

ГОДИШНИНИ

Велин Петров – Стоян Буров на 70 години

Велин Петров – Пълна библиография на трудовете на Стоян Буров

Лилия Бурова – Емилия Денчева на 70 години

Лилия Бурова – Избрана библиография на трудовете на Емилия Денчева

Гергана Дачева, Марина Джонова– Йовка Тишева на 60 години

Гергана Дачева, Марина Джонова – Пълна библиография на трудовете на Йовка Тишева

 

ХРОНИКА

Ирина Седакова, Александр Новик –  Балканские чтения 16  в Москве

 

IN MEMORIAM

Жанет Соломон –  Юлия Кирилова (1943–2021)

 

БИБЛИОГРАФИЯ

Соня Бояджиева – Български езиковедски дисертации за 2020 г.

 

Нашите автори в броя

 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

СОДЕРЖАНИЕ

 

СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Уте Дукова – Similia similibus в болгарских народных названиях лекарственных растений

Radomira Videva – Propuesta de un glosario bilingüe (español-búlgaro) de terminología notarial en materia de sucesiones testadas

Марина Джонова, Биляна Михайлова – Рефлексивный пассив вболгарском и румынском языках – формы и употребление

 

ДИСКУССИИ, ОБЗОРЫ И НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ

Цветанка Аврамова – Милош  Докулил и болгарская дериватология

 

ИЗ ИСТОРИИ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

Биляна Михайлова – Август  Шлейхер (1821–1868)

Димитр Веселинов – Сотая годовщина со дня рождения Иосифа Симеонова (1921–2004)

 

РЕЦЕНЗИИ И АННОТАЦИИ

Kiklewicz, A., M. Korytkowska, J. Mazurkiewicz-Sułkowska, A. Zatorska.Część I. Zintegrowany opis semantyczno-syntaktyczny czasowników bułgarskich,polskich i  rosyjskich (verba cogitandi i verba sentiendi). Część II. 1 Verba Cogitandi, Część II. 2 Verba Sentiendi (Витка  Делева)

“Wörter=Buch von der Zigeuner=Sprache” Frankfurt und Leipzig 1755. Herausgegeben und kommentiert von Klaus Siewert. Mit Beiträgen von Norbert Boretzky (Биргит Игла)

Б. Вунчев. Система залога-диатезы в новогреческом языке – семантические аспекты (Десислава Йорданова-Петрова)

Р. Стефчева. Српски језик, Б1/ Б2 (Димка Савова)

 

ГОДОВЩИНЫ

Велин Петров – Стояну Бурову 70 лет

Велин Петров – Полная библиография научных трудов Стояна Бурова

Лилия Бурова – Эмилии Денчевой 70 лет

Лилия Бурова – Избранная библиография  научных трудов Эмилии Денчевой

Гергана Дачева, Марина Джонова – Йовке Тишевой 60 лет

Гергана Дачева, Марина Джонова – Полная библиография  научных трудов Йовки Тишевой

 

ХРОНИКА

Ирина Седакова, Александр Новик – Балканские  чтения  – 16  в Москве

 

IN MEMORIAM

Жанет Соломон –  Юлия Кириллова (1943–2021)

 

БИБЛИОГРАФИЯ

Соня Бояджиева – Болгарские языковедческие диссертации за 2020 г.

 

Наши авторы в этом номере

 

 

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

CONTENTS

 

CONTRASTIVE STUDIES

Ute Dukova– Similia similibus in Bulgarian folk names of medical plants (herbs)

Radomira Videva – A proposal for a bilingual glossary (Spanish-Bulgarian) of notarial terminology relating to testate succession

Marina Dzhonova, Bilyana Mihaylova –  Reflexive passive in Bulgarian and Romanian – forms and uses

 

DISCUSSIONS, REVIEWS AND ANNOUNCEMENTS

Tsvetanka Avramova – Miloš  Dokulil and Bulgarian derivatology

 

HISTORY OF LINGUISTICS

Bilyana Mihaylova – August Schleicher (1821–1868)

Dimiter Veselinov – One hundred years since the birth of Yosif  Simeonov (1921–2004)

 

REVIEWS AND ANNOTATIONS

Kiklewicz, A., M. Korytkowska, J. Mazurkiewicz-Sułkowska, A. Zatorska.Część I. Zintegrowany opis semantyczno-syntaktyczny czasowników bułgarskich,polskich i  rosyjskich (verba cogitandi i verba sentiendi). Część II. 1 Verba Cogitandi, Część II. 2 Verba Sentiendi (Vitka Deleva)

“Wörter=Buch von der Zigeuner=Sprache” Frankfurt und Leipzig 1755. Herausgegeben und kommentiert von Klaus Siewert. Mit Beiträgen von Norbert Boretzky (Birgit Igla)

B. Vunchev. The voice-diathesis system of Modern Greek – semantic aspects (Desislava Yordanova-Petrova)

R. Stefcheva. Serbian B1/B2 (Dimka Savova)

 

ANNIVERSARIES

Velin Petrov – Stoyan Burov – a septuagenarian

Velin Petrov– Bibliography of the works of Stoyan Burov

Liliya Burova – Emiliya Dencheva – a septuagenarian

Liliya Burova – Selected bibliography of the works of Emiliya Dencheva

Gergana Dacheva, Marina Dzhonova– YovkaTisheva – a sexagenarian

Gergana Dacheva, Marina Dzhonova – Bibliography of the works of Yovka Tisheva

 

EVENTS

Irina Sedakova, Alexander Novik– Balkan readings – 16 in Moscow

 

IN MEMORIAM

Zhanet Solomon– Yuliya Kirilova (1943–2021)

 

BIBLIOGRAPHY

Sonya Boyadzhiva – Bulgarian linguistics dissertations for the year 2020

 

Contributors to the volume