Научни издания


сп. Съпоставително езикознание

Списание, посветено на дискусионни проблеми на общата и частната лингвистика, историята на българското езикознание и връзките му с други лингвистични традиции, историята на световната лингвистика (портрети на изтъкнати български и чуждестранни езиковеди, историята на езикознанието в България и история на българистиката в чужбина), теорията и практиката на превода и др.

сп. Литературата

Издание за литературна история и теория на Факултета по славянски филологии.
Редактори-основатели: проф. д-р Милена Цанева, проф. дфн Симеон Янев
Редакционна колегия: проф. дфн Валери Стефанов (главен редактор), доц. д-р Гергана Дачева, гл.ас. д-р Амелия Личева, гл.ас. д-р Иван Иванов, гл.ас. д-р Ноеми Стоичкова

Littera et Lingua

Електронно списание
Редакция: Ренета Божанкова, Андрей Бояджиев, Добромир Григоров

сп. Българска реч

Списание за езикознание и езикова култура


Годишник на Факултета по славянски филологии


сп. Болгарская русистика

 

sapost-2013СЪДЪРЖАНИЕ

 

СЪПОСТАВИТЕЛНИ  ИЗСЛЕДВАНИЯ

 

        Витка Делева (София)Функции на перифразите (върху материал от  български и  полски език)

        Йовка Дапчева (София) – Фразеологизмите антропономинанти за поведенческа характеристика и ценностната картина на света (в български и руски език)

 

ТЕОРЕТИЧНИ ВЪПРОСИ НА ЕЗИКОЗНАНИЕТО

 

        Милена Попова (София) – Синтаксис, семантика и прагматика на изказа в испанския език

 

 

ДИСКУСИИ, ОБЗОРИ И НАУЧНИ СЪОБЩЕНИЯ

 

Людмила Ухлиржова (Прага), Божана Нишева (София–Прага) – Някои от по-новите публикации на Института за Чешки национален корпус за периода 2010–2011 година  

Елена Паскалева (София) – Автоматично извличане на информация от текстове на близкородствени езици (върху славянски езиков материал)

Tania Láleva (Madrid) Lectura desde la teoría vectorial de Guillermo Rojo de las formas con marcador “ще да en el sistema verbal búlgaro. Encuentros y desencuentros con el verbo español

 

 

РЕЦЕНЗИИ И АНОТАЦИИ

 

Ив. Куцаров. Актуална морфология. (Лилия Иванова, Пловдив)

Б. Борисов. Българският и чешкият книжовен език през Възраждането.  Особености на кодификацията (Диана Иванова, Пловдив)

Д. Константинова. Иронията като начин за възприемане на света (върху материал от българската и словашката фразеология).  (Диана К. Иванова, София)

А. Bagasheva. Reflections on Compound Verbs and Compounding (Христо Стаменов, София)

С. Петкова. Метадискурсивные единицы русского языка. Функционально-прагматический аспект. (Маргарита Младенова, София)

Език, морал, отговорност. Сборник в чест на 70-годишнината на професор доктор на филологическите науки Василка Радева. (съст. Вл. Миланов, Н. Михайлова-Сталянова (Е м и л и я  М а к е д о н с к а, София)

Morfologické aspekty súčasnej slovenčiny d. J. Dolník) ( Диана К.Иванова, София)

Philologica LXVII. Zborník Filozofickej fakulty Univerzity Komenského (Диана К. Иванова, София, Добромир Григоров, София)

Я. Бъчваров и кол.  Кратък чешко-български речник на некнижовната лексика (Емилия  Македонска, София)

В. Панайотов, Д. Иванова, С. Лиханова. Словашко-български тематичен речник (Маргарита Младенова, София)

П. Легурска. Семантичен речник на типологичните характеристики на вторичното назоваване в руския и българския език (Иво Панчев, София)

 

 

ХРОНИКА

 

Атанаска Атанасова (София) – 70 години българска академична лексикография

Татяна Евтимова (София) – 60 години тюркология и алтаистика в Софийския университет „Св. Климент Охридски”

Борис Вунчев (София) – 20 години Новогръцка филология в Софийския университет „Св. Климент Охридски”

Маргарита Младенова (София) – Четвърти дни на синтаксиса в Осиек

 

 

IN MEMORIAM

 

Емил Боев (1932 –2013)

 

БИБЛИОГРАФИЯ

 

Соня Бояджиева (София) – Български езиковедски дисертации за 2004 г.

 

 


 

  

СОДЕРЖАНИЕ

 

СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

 

Витка Делева (София)Функции перифраз (на материале болгарского и польского языков)

Йовка Дапчева (София) – Фразеологизмы, обозначающие поведенческую характеристику человека, и ценностная картина мира (в болгарском и русском языках)

 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

 

Милена Попова (София) – Синтаксис, семантика и прагматика высказывания в испанском языке

 

 

ДИСКУССИИ, ОБЗОРЫ И НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ

 

Людмила Ухлиржова (Прага), Божана Нишева (София–Прага) – Некоторые новейшие публикации Института Чешского национального корпуса за период 2010–2011 гг.  

Елена Паскалева (София) – Автоматическое извлечение информации из текстов на близкородственных языках (на славянском языковом материале)

Tania Láleva (Madrid) Lectura desde la teoría vectorial de Guillermo Rojo de las formas con marcador “ще да en el sistema verbal búlgaro. Encuentros y desencuentros con el verbo español

 

 

РЕЦЕНЗИИ И АННОТАЦИИ

 

ХРОНИКА

 

IN MEMORIAM

 

БИБЛИОГРАФИЯ

 

Соня Бояджиева (София) – Болгарские языковедческие диссертации (2004).

 

 

 


 

 

 

CONTENTS

 

CONTRASTIVE STUDIES

 

Vitka Deleva (Sofia) – Functions of paraphrases (on Bulgarian and Polish material)

Yovka Dapcheva (Sofia) –  Phraseological units-anthroponominants denoting behavioural characteristics and the axiological picture of the world (in Russian
and Bulgarian)

 

PROBLEMS OF THEORETICAL LINGUISTICS

 

 M i l e n a   P o p o v a  (Sofia)Syntax, semantics and pragmatics of the utterance in Spanish

 

DISCUSSIONS, NOTES AND REVIEW ARTICLES

 

L u d m i l a  U h l í ř o v á (Prague), Bozhana Nisheva (Sofia-Prague) Some of the most recent publications of the Czech National Corpus Institute in the period 2010–2011.  

Elena Paskaleva (Sofia) Automatic extraction of information from texts in closely related languages (on Slavic texts)

Tania Láleva (Madrid) Lectura desde la teoría vectorial de Guillermo Rojo de las formas con marcador “ще да en el sistema verbal búlgaro. Encuentros y desencuentros con el verbo español

 

 

REVIEWS AND ANNOTATIONS

 

VARIA

 

IN MEMORIAM

 

BIBLIOGRAPHY

 

Sonya Boyadzhieva(Sofia)Bulgarian dissertations in linguistics (2004)

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2014СЪДЪРЖАНИЕ

 

СЪПОСТАВИТЕЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

 

               Неля Иванова (Бургас), Анна Андриенко (Ростов-на-Дону, Россия) – Концепт „успех” в ценностном и языковом измерениях в болгарской, русской, британской и американской лингвокультурах

 

 

ТЕОРЕТИЧНИ ВЪПРОСИ НА ЕЗИКОЗНАНИЕТО

 

Bozhil Hristov (Sofia) – Ellipsis and Closest-Conjunct Agreement

 

 

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА НА ПРЕВОДА

 

Мони Алмалех (София) – Функциониране на думата Етиопия в Стария завет

 

ДИСКУСИИ, ОБЗОРИ И НАУЧНИ СЪОБЩЕНИЯ

Ивайло Буров (София) – За прозодификацията на афиксите и клитиките. Част IІ

Димитрина Хамзе (Пловдив) – Прагматични импликации на пародията

 

 

РЕЦЕНЗИИ И АНОТАЦИИ

 

J. Feuillet. Linguistique comparée des langues balkaniques. (Екатерина Търпоманова, София)

М. Китова-Василева. Любовта към словото. За изворите на науката за езика (от древността до края на Ренесанса) (Стефана Димитрова, София)

Ив. Илиев. Теория на относителността. Българските относителни местоимения – произход и развой (Камен Димитров, Велико Търново)

B.Kuna. Predikatna i vanjska posvojnost u hrvatskome jeziku (Маргарита Младенова, София)

А. Г. Ангелов. Еколингвистика или екология на застрашените езици и лингвистика на застрашените екосистеми (Кирил Димчев, София)

Д. Генова. Studying Humor Seriously (Ирена Василева, София)

N. Boretzky. Studien zum Wortschatz des Romani. I. Erbwörter des Romani II. Iranismen und Armenismen des Romani (Биргит Игла, София)

М. Стаменов. Съдбата на турцизмите в българския език и българската култура (Александрина Дянкова, София)

Z. Aleksandrova. Deutsch-Bulgarisches phraseologisches Wörterbuch(Мария Попова, София )

Е.Ю. Иванова, З.К.Шанова, Д. Димитрова. Болгарский язык курс для начинающих (Олга Сорока, София–Лвов)

Д. Веселинов. Летописна книга на Факултета по класически и нови филологии (1965–1988) (Весела Белчева, Велико Търново, Свилен Станчев, Велико Търново)

 

 

                  IN MEMORIAM

 

Eлена Паскалева (1941–2014)

Багрелия Борисова (1955–2013)

 

 БИБЛИОГРАФИЯ

 

Соня Бояджиева – Български езиковедски дисертации за 2005 г.

 


 

СОДЕРЖАНИЕ

 

СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Неля Иванова (Бургас), Анна Андриенко (Ростов-на-Дону, Россия) – Концепт „успех” в ценностном и языковом измерениях в болгарской, русской, британской и американской лингвокультурах

 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЬI ЯЗЬIКОЗНАНИЯ

Bozhil Hristov (Sofia) – Ellipsis and Closest-Conjunct Agreement

 

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ПЕРЕВОДА

Мони Алмалех (София) – Функционирование слова Эфиопия в Ветхом Завете

                            

ДИСКУССИИ, ОБЗОРЫ И НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ

Ивайло Буров (София) – О просодификации аффиксов и клитик. Часть IІ

Димитрина Хамзе (Пловдив) – Прагматические импликатуры пародии

 

РЕЦЕНЗИИ И АННОТАЦИИ

 

                   IN MEMORIAM

 

      БИБЛИОГРАФИЯ

Соня Бояджиева (София) – Болгарские языковедческие диссертации (2005).

 


 

CONTENTS

 

CONTRASTIVE STUDIES

 

Nelya Ivanova (Bourgas), Anna Andrienko (Rostov on Don) – The concept of success in the value system and linguistic practice in Bulgarian, Russian, British and American linguistic and cultural contexts

 

PROBLEMS OF THEORETICAL LINGUISTICS

Bozhil Hristov (Sofia) – Ellipsis and Closest-Conjunct Agreement

 

THEORY AND PRACTICE OF TRANSLATION

Moni Almaleh (Sofia) – The functioning of the word Ethiopia in the Old Testament

                            

DISCUSSIONS, NOTES AND REVIEW ARTICLES

 

Ivayilo Burov (Sofia) – On the prosodification of affixes and clitics (Part ІI)

Dimitrina Hamze (Plovdiv) – Pragmatic implications of parody

 

REVIEWS AND ANNOTATIONS

 

VARIA

 

IN MEMORIAM

 

BIBLIOGRAPHY

Sonya Boyadzhieva (Sofia) – Bulgarian dissertations in linguistics (2005)

 

 

 

sapost 1 2016           СЪДЪРЖАНИЕ

 

           СЪПОСТАВИТЕЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

 

           Маргарита Младенова (Софийски университет „Св. Климент Охридски”) – Виждам, значи съществува (употреба на неспецифични глаголи с екзистенциална функция в чешкия и българския език)

           Ганна Ангелова (Софийски университет „Св. Климент Охридски”) – Номинация ароматного растения душица обыкновенная (Origanum vulgare L.) в русском и болгарском языках

           Мая Александрова (Софийски университет „Св. Климент Охридски”) – Майораната и риганът – на Балканите и в Европа

 

ЕЗИКОВИ КОНТАКТИ

 

Антон Андреев (Софийски университет „Св. Климент Охридски”) – За японските заемки в българския език

 

ДИСКУСИИ, ОБЗОРИ И НАУЧНИ СЪОБЩЕНИЯ

Велка Попова (Шуменски университет „Епископ Константин Преславски) – Времето в детската езикова картина на света

Georgi Georgiev (Софийски университет „Св. Климент Охридски”) – On a Series of Marginally Productive Patterns. English <en> Verbs

 

 

РЕЦЕНЗИИ И АНОТАЦИИ

Б. Парашкевов. Българска транскрипция на немски имена / Parashkevov, B., Bulgarische Transkription Deutscher Namen (Христо Стаменов)

B. Niševa. Inovační procesy v české a bulharské jazykové situaci (na materiálu jazyka médií). (С т и л и я н С т о й ч е в)

В. Петров. Събирателните имена в българския език (в съпоставка с други балкански езици) (Диана Иванова)

Х. Валтер, Д. Ендлер. Нов българско-немски речник (Борис Парашкевов)

Д. Веселинов  А. Ангелова. Речник на  френските думи в българския език (Тодор Бояджиев)

 

IN MEMORIAM

Татяна Михайловна Николаева (1933–2015)

Бистра Алексиева (1932–2015)

 

БИБЛИОГРАФИЯ

Емилия Башева, Лилия Бурова– Библиография на контрастивни лингвистични изследвания немски – български (съвременни езици) I част: 1980–2005 г.

 


 

СОДЕРЖАНИЕ

 

СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Маргарита Младенова(Софийский университет им. св. Климента Охридского) – Вижу, значит, существует (употребление неспецифических глаголов с экзистенциальной функцией в чешском и болгарском языках)

Ганна Ангелова(Софийский университет им. св. Климента Охридского) – Номинация ароматного растения душица обыкновенная (Origanum vulgare L.) в русском и болгарском языках

Мая Александрова(Софийский университет им. св. Климента Охридского) – Майоран и душица – на Балканах и в Европе

 

ЯЗЫКОВЫЕ КОНТАКТЫ

Антон Андреев(Софийский университет им. св. Климента Охридского) – О японских заимствованиях в болгарском языке

 

ДИСКУССИИ, ОБЗОРЫ И НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ

Велка Попова(Шуменский университет им. Епископа Константина Преславского) – Время в детской языковой картине мира

Georgi Georgiev(Sofia University “St. Kliment Ohridski”) – On a Series of Marginally Productive Patterns. English <en> Verbs

 

 

РЕЦЕНЗИИ И АННОТАЦИИ

ХРОНИКА

БИБЛИОГРАФИЯ

Емилия Башева, Лилия Бурова – Библиография контрастивных лингвистических исследований пары языков немецкий – болгарский (современные языки), I часть: 1980–2005 г.

 


 

CONTENTS

 

CONTRASTIVE STUDIES

Margarita Mladenova(Sofia University “St. Kliment Ohridski”) – I see therefore it exists (the use of non-specific existential verbs in Czech and Bulgarian)

Ganna Angelova (Sofia University “St. Kliment Ohridski”) – The naming of the plant ordinary soul (Origanum vulgare L.) in Russian and Bulgarian

Maya Alexandrova (Sofia University “St. Kliment Ohridski”) – Marjoram and oregano on the Balkans and in Europe

 

LANGUAGE CONTACTS

Anton Andreev(Sofia University “St. Kliment Ohridski”) – On Japanese borrowings in Bulgarian

 

Discussions, Reviews and Short Notices

Velika Popova(Shumen University “Bishop Konstantin Preslavski”) – Time in the pictute of the world of children

Georgi Georgiev(Sofia University “St. Kliment Ohridski”) – On a Series of Marginally Productive Patterns. English <en> Verbs

 

REVIEWS AND ANNOTATIONS

 

BIBLIOGRAPHY

Емилия Башева, Лилия Бурова – Bibliography of contrastive modern German – modern Bulgarian linguistic research. Part I: 1980–2005.

 

 

sapost1СЪДЪРЖАНИЕ

 

СЪПОСТАВИТЕЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

 

 

        Zlatka Guentchéva (CNRS, Paris) – L’aoriste et les notions d’événement et de borne dans le système verbal des langues balkaniques

        Христина Марку (Тракийски университет „Демокрит”, Комотини) – Наблюдения върху функционирането на категорията вид в глаголните фразеологизми в българския и гръцкия език

 

       

ДИСКУСИИ, ОБЗОРИ И НАУЧНИ СЪОБЩЕНИЯ

Мери Лакова (Институт за български език, БАН) – Извънизреченските семантични роли в съвременния български книжовен език

Кунка Молле (Софийски университет „Св. Климент Охридски”) – За специфичността на именната фраза в българското и чуждестранното езикознание

Владимир Периклиев (Институт по математика, БАН)– Компонентен анализ на термините за родство в българския език

Алла Архангельская (Университет Фр. Палацкого,Оломоуц) – Политический американизм политкорректность в языковом сознании русских

 

ПО ПОВОД НА ...

Димитър Веселинов (Софийски университет „Св. Климент Охридски”)

 

РЕЦЕНЗИИ И АНОТАЦИИ

Българска лексикология и фразеология. Т. I. Българска лексикология (Ем. Пернишка и кол.) (Мария Попова, София)

Българска лексикология и фразеология. Т. II. Българска фразеология (Ст. Калдиева-Захариева) (Мария Попова, София)

Българска лексикология и фразеология. Т. III. Проблеми на общата лексикология (И. Касабов) (Мария Попова, София)

Е. Пернишка. Местните имена в Свищовско (Лиляна Димитрова-Тодорова, София)

Б. Вунчев. Семантични и синтактични особености на активните интранзитиви в новогръцкия език (Елена Чаушева, Благоевград)

Международна интернет конференция Славянските етноси, езици и култури в съвременния свят. (отг. ред. Ст. Буров, Л. А. Калимуллина) (В е р к а С а ш е в а, ВеликоТърново)

Десета конференция на нехабилитираните преподаватели и докторанти от Факултета по класически и нови филологии (май 2013) (съст. Д. Веселинов) (Даниела Стойчева, София)

 

 

            БИБЛИОГРАФИЯ

Соня Бояджиева (София) – Български езиковедски дисертации за 2008 г. 

 


 

 

СОДЕРЖАНИЕ

 

 

СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Zlatka Guentchéva (CNRS, Paris) – L’aoriste et les notions d’événement et de borne dans le système verbal des langues balkaniques

Христина Марку (Университет Фракии им. Демокрита, Комотини) – Наблюдения над функционированием категории вида в глагольных фразеологизмах в българском и греческом языках

 

ДИСКУССИИ, ОБЗОРЫ И НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ

Мери Лакова (Болгарская академия наук) – Внепредложенческие семантические роли в современном болгарском литературном языке

Кунка Молле (Софийский университет им. св. Климента Охридского) – О специфике именной фразы в болгарской и зарубежной лингвистике

Владимир Периклиев (Болгарская академия наук) – Компонентный анализ терминов родства в болгарском языке

Алла Архангельская (Университет Фр. Палацкого,Оломоуц) – Политический американизм политкорректность в языковом сознании русских

 

ПО ПОВОДУ ...

Димитр Веселинов (Софийский университет им. св. Климента Охридского) – Языковедение в России эпохи Екатерины Великой

 

 

РЕЦЕНЗИИ И АННОТАЦИИ

 

                                                               БИБЛИОГРАФИЯ

Соня Бояджиева – Болгарские языковедческие диссертации за 2008 г.

 


 

CONTENTS

 

CONTRASTIVE STUDIES

Zlatka Guentchéva (CNRS, Paris) – L’aoriste et les notions d’événement et de borne dans le système verbal des langues balkaniques

H r i s t i n a  M a r k o u (Komotini) – Observations on the functioning of the category verbal aspect in phraseological units in Bulgarian and Modern Greek

 

Discussions, Reviews and Short Notices

Mary Lakova (Bulgarian Academy of Sciences) – Extrasentential semantic roles in contemporary Bulgarian

Kunka Molle (Sofia University “St. Kliment Ohridski”) – On the specificity of the noun phrase in Bulgarian and foreign linguistics

Vladimir Perikliev (Bulgarian Academy of Sciences )– Componential analysis of kinship terms in Bulgarian

Alla Arhangelskaya (Olomouc University “Fr. Palacki”) – The American political term political correctness in the linguistic consciousness of Russians

 

APROPOS …

Dimitаr Vesselinov (Sofia University “St. Kliment Ohridski”) – Linguistics in Russia at the time of Catherine the Great

 

 

REVIEWS AND ANNOTATIONS

 

           BIBLIOGRAPHY

Sonya Boyadzhieva (Sofia) – Bulgarian dissertations in linguistics (2008)

 

sapost 1 2017           

             СЪДЪРЖАНИЕ

 

 

             СЪПОСТАВИТЕЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

 

              Стилиян Стойчев (Софийски университет „Св. Климент Охридски) – За синкретизма в парадигмата на българския глагол и българо-чешката езикова асиметрия. Част І

              Иван Держански (Институт математики и информатики, БАН), Олена Сирук (Киевский национальный университет им. Т. Шевченко) – Лагонимическая лексика: болгарско–украинские параллели

 

 

ТЕОРЕТИЧНИ ВЪПРОСИ НА ЕЗИКОЗНАНИЕТО

 

             Кунка Молле (Софийски университет „Св. Климент Охридски) – За специфичността на именната фраза в българското и чуждестранното езикознание. Част ІІ

 

ДИСКУСИИ, ОБЗОРИ И НАУЧНИ СЪОБЩЕНИЯ

 

             Хилмар Валтер (Лайпцигски университет) – За категориите евиденциалност и модалност в българския език от гледище на теорията на речевите актове

             Bistra Andreeva (Saarland University) – Prosodic Encoding of Phrasal Prominence and Information Structure in a Second Language: When Bulgarian and German Prosody meet

 

ИЗ ИСТОРИЯТА НА ЕЗИКОЗНАНИЕТО В БЪЛГАРИЯ

 

Албена Мирчева (Софийски университет „Св. Климент Охридски) – Ономастичните проучвания на Стефан Младенов – приноси и развитие

 

ПО ПОВОД НА...

 

Димитър Веселинов (Софийски университет „Св. Климент Охридски) – По повод на стогодишнината от издаването на Курс по обща лингвистика на Фердинанд дьо Сосюр (F. de Saussure,  Cours de linguistique générale. Publié par Charles Bally et Albert Séchehaye. Avec la collaboration de Albert Riedlinger. Lausanne – Paris,1916). Френските термини saussurien, présaussurien, post-saussurienиanti-saussurien

 

 

РЕЦЕНЗИИ И АНОТАЦИИ

 

J. Mazurkiewicz-Sułkowska. Słowiańska terminologia techniczna (na materiale polskim, rosyjskim i bułgarskim) (Диляна Денчева)

Д. Попов. Лингвистична персонология (Снежина Димитрова)

Е. Боев. Татарите и татарските говори в България (Милена Йорданова)

J. Glovňa, K. Dudová.Konverzačná príručka zo slovenského jazyka (Даниела  Константинова)

Л. Станков. Албанският говор в село Мандрица. Въз основа на изследванията на Димитър Шутерики и Махир Доми по случай 101-та годишнина от тяхното рождение (Русана Бейлери)

 

ХРОНИКА

 

Биляна Михайлова Лингвистични четения История на езикознанието и историческо езикознание (19 октомври 2017 г.)

Росица Ишпекова – Международна конференция Нови парадигми в обучението по англицистика: език, лингвистика, литература и култура във висшето образование

 

IN MEMORIAM

 

Мария Георгиева (1948–2016)

Славка Величкова (1946–2016)

 

БИБЛИОГРАФИЯ

 

Емилия Башева, Лилия Бурова, Деница Димитрова – Библиография на контрастивни лингвистични изследвания немски – български (съвременни езици) 1960 – 1979 г.

 

 


 

СОДЕРЖАНИЕ

 

 

СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Стилиян Стойчев (Софийский университет им. св. Климента Охридского) – О синкретизме в парадигме болгарского глагола и болгарско-чешской языковой асимметрии. Часть І

Иван Держанский (Институт математики и информатики БАН), Олена Сирук(Киевский национальный университет им. Т. Шевченко) – Лагонимическая лексика: болгарско–украинские параллели

 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ЯЗЫКОВЕДЕНИЯ

Кунка Молле(Софийский университет им. св. Климента Охридского) – О специфике именной фразы в болгарском и зарубежном языкознании (ІІ часть)

 

ДИСКУССИИ, ОБЗОРЫ И НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ

Хилмар Вальтер (Лейпцигский университет) – О категориях эвиденциальности и модальности в болгарском языке с точки зрения теории речевых актов

Bistra Andreeva (Saarland University) – Prosodic Encoding of Phrasal Prominence and Information Structure in a Second Language: When Bulgarian and German Prosody meet

ИЗ ИСТОРИИ ЯЗЫКОЗНАНИЯ В БОЛГАРИИ

Албена Мирчева(Софийский университет им. св. Климента Охридского) – Ономастические исследования Стефана Младенова – вклад и развитие

 

ПО ПОВОДУ...

Димитр Веселинов (Софийский университет им. св. Климента Охридского) – По поводу сотой годовщины издания Курса общей лингвистики Фердинанда де Соссюра (F. de Saussure,  Cours de linguistique générale. Publié par Charles Bally et Albert Séchehaye. Avec la collaboration de Albert Riedlinger. Lausanne – Paris, 1916). Французские термины saussurien, présaussurien, post-saussurienиanti-saussurien

 

РЕЦЕНЗИИ И АННОТАЦИИ

 

ХРОНИКА

 

IN MEMORIAM

 

БИБЛИОГРАФИЯ

 

Емилия Башева, Лилия Бурова, Деница Димитрова – Библиография контрастивных лингвистических исследований немецкого и болгарского языков (современные языки) 1960 – 1979 г.

 


 

CONTENTS

 

 

CONTRASTIVE STUDIES

Stiliyan Stoychev (Sofia University “St. Kliment Ohridski”) – On syncretism in the Bulgarian verbal paradigm and the Czech-Bulgarian Asymmetry. Part I.

Ivan Derzhanski (Institute of Mathematics, Bulgarian Academy of Sciences) and Olena Siruk (Taras Shevchenko National University of Kyiv) – Lagonymic vocabulary: Bulgarian-Ukrainian parallels

 

PROBLEMS OF THEORETICAL LINGUISTICS

Kunka Molle (Sofia University “St. Kliment Ohridski”) – On the specificity of the nominal phrase in Bulgarian and foreign linguistics. Part II.

 

DISCUSSIONS, REVIEWS AND ANNOUNCEMENTS

Hilmar Walter(Leipzig University) On the categories of evidentiality and modality in Bulgarian from the perspective of speech act theory

Bistra Andreeva (Saarland University) – Prosodic Encoding of Phrasal Prominence and Information Structure in a Second Language: When Bulgarian and German Prosody meet

 

HISTORY OF BULGARIAN LAINGUISTICS

Albena Mircheva (Sofia University “St. Kliment Ohridski) – Stefan Mladenov’s research on onomastics – contributions and developments

 

APROPOS OF …

Dimiter Veselinov (Sofia University “St. Kliment Ohridski) –On the occasion of the centenarian anniversary of the publication of Ferdinand de Saussure’s Course in general linguistics(F. de Saussure,  Cours de linguistique générale. Publié par Charles Bally et Albert Séchehaye. Avec la collaboration de Albert Riedlinger. Lausanne – Paris, 1916). On the French terms saussurien, présaussurien, post-saussurienandanti-saussurien

 

 

REVIEWS AND ANNOTATIONS

EVENTS

IN MEMORIAM

        BIBLIOGRAPHY

Emiliya Basheva, Liliya Burova, Denitsa Dimitrova – Bibliography of contrastive linguistic research German-Bulgarian (modern languages) 1960–1979.

 

Начало