Научни издания


сп. Съпоставително езикознание

Списание, посветено на дискусионни проблеми на общата и частната лингвистика, историята на българското езикознание и връзките му с други лингвистични традиции, историята на световната лингвистика (портрети на изтъкнати български и чуждестранни езиковеди, историята на езикознанието в България и история на българистиката в чужбина), теорията и практиката на превода и др.

сп. Литературата

Издание за литературна история и теория на Факултета по славянски филологии.
Редактори-основатели: проф. д-р Милена Цанева, проф. дфн Симеон Янев
Редакционна колегия: проф. дфн Валери Стефанов (главен редактор), доц. д-р Гергана Дачева, гл.ас. д-р Амелия Личева, гл.ас. д-р Иван Иванов, гл.ас. д-р Ноеми Стоичкова

Littera et Lingua

Електронно списание
Редакция: Ренета Божанкова, Андрей Бояджиев, Добромир Григоров

сп. Българска реч

Списание за езикознание и езикова култура


Годишник на Факултета по славянски филологии


сп. Болгарская русистика

 

2_2011СЪДЪРЖАНИЕ


Янко Бъчваров – Списание „Съпоставително езикознание” на път към зрелостта (ретроспективен поглед, еволюция, постижения и перспективи)


СЪПОСТАВИТЕЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

Л ю д м и л а У х л и р ж о в а (Прага) – Общност и многообразие на словореда на клитиките (Съпоставително изследване на българския и чешкия език) (Част ІІ)ДИСКУСИИ, ОБЗОРИ И НАУЧНИ СЪОБЩЕНИЯ


Мира Ковачева – За жаргона интердисциплинарно

A l e x a n d r a B a g a s h e v a – Why do we stonewall about compound verbsИЗ ИСТОРИЯТА НА ЕЗИКОЗНАНИЕТО В БЪЛГАРИЯ


Д и м и т ъ р В е с е л и н о в – Из кореспонденцията на Владимир ГеоргиевРЕЦЕНЗИИ И АНОТАЦИИ


Е. Иванова. Сопоставительная болгарско-русская грамматика. Т. 2. Синтаксис (И в а н к а В а с е в а)

А. Липовска. Русско-болгарская лексикография: традиции и тенденции развития (М а р г а р и т а М л а д е н о в а)

Мови та культури у новїй Эвропї: контакти ї самобутнїсть (Р а й н а К а м б е р о в а)

M. Pančiková. Rozvojové tendencie poľskej a slovenskej lexiky na prelome tisícročia. Vybraná problematika. Substantíva (Радост Железарова)

Русский язык и культура в зеркале перевода, 2008; Русский язык в современном мире: традиции и инновации в преподавании русского языка как иностранного и в переводе, 2009 (И л и я н а В л а д о в а)

D. Yankova. The Text and Context of European Directives. Translation Issues in Approximating Legislation (А м е л и я М а р е в а)

П. Осенова. Именните фрази в българския език (Й о в к а Т и ш е в а)

Südosteuropa – Studien 73: The Pomaks in Greece and Bulgaria (A model case for borderland minorities in the Balkans) (Ана Кочева).

R. Froschauer. Genus im Althochdeutschen. Eine funktionale Analyse des Mehrfachgenus althochdeutscher Substantive (М а р и н П е т к о в, Велико Търново)

M. Šekli. Zemljepisna in osebna lastna imena v kraju Livek in njegovi okolici (Н а й д а И в а н о в а)

Paroles sur la langue. Etudes linguistiques et littéraires. Mélanges offerts au Professeur Christina Heldner à l’occasion de son départ à la retraite (А н н а Л а з а р о

в а)ХРОНИКА


Л у ч и я А н т о н о в а – В а с и л е в а – Първа конференция на комисията по диалектология при Международния комитет на славистите

Р о с и ц а Д е к о в а – Две балкански конференции, посветени на компютърната

обработка на езика


IN MEMORIAM


Биляна Васич(Ниш – София) – Милка Ивич (1923 – 2011)

Мариана Манджуля (Букурещ) – Георге Михъила (1930 – 2011) СОДЕРЖАНИЕЯнко Бычваров – Журнал „Сопоставительное языкознание” и его путь зрелости (ретроспективный взгляд, эволюция, достижения и перспективы)СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ


Людмила Ухлиржова (Прага) – Общее и многообразие в порядке примыкания клитик (Сопоставительное исследование болгарского и чешского языков) Часть IІДИСКУССИИ, ОБЗОРЫ И НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ


Мира Ковачева – Интердисциплинарный взгляд на жаргон

A l e x a n d r a B a g a s h e v a – Why do we stonewall about compound verbsЯЗЫКОВЫЕ КОНТАКТЫ


Димитр Веселинов – Из переписки Владимира ГеоргиеваРЕЦЕНЗИИ И АННОТАЦИИ


ХРОНИКА


IN MEMORIAM CONTENTS


J a n k o B ǎ č v a r o v – Contrastive Linguistics Approaching Maturity (A

Retrospective, Evolution, Achievements and Prospects)CONTRASTIVE STUDIES


L u d mi l a U h l í ř o v á (Prague) – Similarity and Diversity in the Order

Of Clitics (A Bulgarian-Czech Contrastive Study). Part IIDISCUSSIONS, NOTES AND REVIEW ARTICLES


M i r a K o v a t s c h e v a – An Interdisciplinary Approach to Slang

A l e x a n d r a B a g a s h e v a – Why Do We Stonewall about Compound VerbsTOWARDS THE HISTORY OF LINGUISTICS IN BULGARIA


D i m i t ǎ r V e s e l i n o v – From Vladimir Georgiev’s CorrespondenceREVIEWS AND ANNOTATIONS


VARIA


IN MEMORIAM

 

2 2012СЪДЪРЖАНИЕ

 

СЪПОСТАВИТЕЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

 

       Райна Холанди (Благоевград) – Относно фразеологичната вариантност

 

ЕЗИКОВИ КОНТАКТИ

 

       Ирена Василева (Перник) – Превключване на езиковия код при българи, живеещи в Германия

 

 

ДИСКУСИИ, ОБЗОРИ И НАУЧНИ СЪОБЩЕНИЯ

 

Eleni Motsiou (Thessaloniki)Lexical Innovations (Neologisms) in Children’s Speech: Evidence from Greek

Detelina Metz (Sofia), Plamen Tsvetkov (Sofia) – Alles schon vernetzt oder was?

 

ИЗ ИСТОРИЯТА НА СВЕТОВНОТО ЕЗИКОЗНАНИЕ

 

Иван Куцаров (Пловдив) – Международните конгреси на филолозите слависти. Част ІІІ

 

ПО ПОВОД НА...

 

Христо Стаменов(София) – По повод на една библиография

 

 

РЕЦЕНЗИИ И АНОТАЦИИ

 

М. Алмалех. Светлината в стария завет (Стефана Димитрова, София)

Езиковедски изследвания в чест на проф. Сийка Спасова-Михайлова (съст. и ред. Ст. Калдиева, Р. Захариева) (Димитър Веселинов, София)

Т. Балкански. Българите и българското от другата страна на Дунав (Влашко, Молдова, Трансилвания и Банат) в светлината на езиковата археология. Етнос. Език. Етнонимия. Ономастика. Просопография. (Василка Алексова, София)

Slovo – Tvorba – Dynamickosť (na počesť Kláry Buzássyovej) (Диана К. Иванова, София)

Sintaksa padeža (ured. M. Birtić, D. Brozović Rončević) (Мартин Стефанов, София)

А. R. Libert, Ch. Moskovsky. Aspects of the Grammar and Lexica of Artificial Languages (Христо Стаменов, София)

Eurolinguistik. Entwicklungen und Pesrpektiven (Hrsg. U. Hinrichs, N. Reiter, S. Tornow)(Мая Александрова, София)

R. Benacchio. Вид и категория вежливости в славянском императиве. Сравнительный анализ (Руселина Ницолова, София)

 

 

ХРОНИКА

 

Маргарита Младенова (София) – Столетните корени на Института за чешки език при Чешката академия на науките

Александра Багашева (София) – Посоки на развитие – нови публикации на издателство Джон Бенджаминс

Диана К. Иванова (София) – Първа студентска словакистична конференция

Диана Янкова (София) – Секция Езикознание и литературознание на юбилейната конференция на СУБ – Смолян Човекът и Вселената

In memoriam

Карл Гутшмит (1937–2012)

Анна Липовска (1959–2012)

Вера Деспотова (1940–2012)

 

 

БИБЛИОГРАФИЯ

 

Соня Бояджиева (София) – Български езиковедски дисертации за 2001 г.

 


 

 

СОДЕРЖАНИЕ

 

СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

 

 

 

Райна Холанди (Благоевград) – О фразеологической вариантности

 

ЯЗЫКОВЫЕ КОНТАКТЫ

 

Ирэна Василева (Перник) – Переход на языковой код у живущих в Германии болгар

 

 

ДИСКУССИИ, ОБЗОРЫ И НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ

 

Eleni Motsiou (Thessaloniki)Lexical Innovations (Neologisms) in Children’s Speech: Evidence from Greek

Detelina Metz (Sofia), Plamen Tsvetkov (Sofia) – Alles schon vernetzt oder was?

 

 

ИЗ ИСТОРИИ ВСЕМИРНОГО ЯЗЫКОЗНАНИЯ

 

Иван Куцаров (Пловдив) – Международные конгрессы филологов-славистов. Часть ІІІ.

 

ПО ПОВОДУ ...

 

Христо Стаменов(София) – По поводу одной библиографии

 

РЕЦЕНЗИИ И АННОТАЦИИ

 

ХРОНИКА

In memoriam

БИБЛИОГРАФИЯ

 

 


 

 

CONTENTS

 

CONTRASTIVE STUDIES

 

 

Rayna Holandi(Blagoevgrad) – On Vartiation of Phraseological Units

 

 

          LANGUAGE CONTACTS

Irena Vasileva

(Pernik) – Code Switching by Bulgarians Living in Germany

 

 

DISCUSSIONS, NOTES AND REVIEW ARTICLES

 

Eleni Motsiou (Thessaloniki)Lexical Innovations (Neologisms) in Children’s Speech: Evidence from Greek

Detelina Metz (Sofia), Plamen Tsvetkov (Sofia) – Alles schon vernetzt oder was?

 

TOWARDS THE HISTORY OF WORLD LINGUISTICS

Ivan Kutsarov (Plovdiv) The International Congresses of Slavic

Studies. Part IІІ

APROPOS OF

Christo Stamenov (Sofia) – Apropos of a New Bibliography

 

REVIEWS AND ANNOTATIONS

 

VARIA

In memoriam

BIBLIOGRAPHY

 

 

 

 

sapost2СЪДЪРЖАНИЕ

 

СЪПОСТАВИТЕЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

 

             Юлияна Стоянова (Софийски университет „Св. Климент Охридски”) – Показателни местоимения и местоименни наречия в ранната онтогенеза: полско-български паралели

             Стилиян Стойчев (Софийски университет „Св. Климент Охридски”) – Функционално-семантичните микрополета на резултативността в съвременния български и в съвременния чешки език (опит за моделиране и синхронен конфронтативен анализ)

             Дариуш Ткачевски (Силезийски университет, Катовице) – Езикови стереотипи и полско-чешки и чешко-полски апроксимати

 

                 

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА НА ПРЕВОДА

 

Павлина Мартинова-Иванова (Софийски университет „Св. Климент Охридски”) – Преводът на украинските сегашни деепричастия на български език

 

 

ДИСКУСИИ, ОБЗОРИ И НАУЧНИ СЪОБЩЕНИЯ

 

Лидия Стефова (Институт за български език, БАН) – Два случая на лексикализирана фонетика в Райковския дамаскин

 

Димитър Веселинов (Софийски университет „Св. Климент Охридски”) – По въпроса на френския военен жаргон от времето на първата световна война

 

 

                                                 РЕЦЕНЗИИ И АНОТАЦИИ

L’archittetura del testo. Studi contrastivi slavo-romanzi (O. Inkova,M. di Filippo, F. Esvan) (Петя Асенова, София)

S. Pronk-Tiethoff. The Germanic loanwords in Proto-Slavic (Борис Парашкевов, София)

Б. Михайлова. Очерк по индоевропейска фонетика (Мирена Славова, София)

Á. López García. El origen del lenguaje (Евгения Вучева, София)

G. Schuppener. Basiswissen Sprachgeschichte (P l a m e n T s v e t k ov, Sofia)

П. Пипер, И. Клајн. Нормативна граматика српског језика (Биляна Васич, Ниш – София)

J. Айдуковић.Контактолошки речник словенских jезика. Речник адаптациjе бугарских контактолексема под руским утицаjем (Величко Панайотов, София)

З. Барболова. Речник на турско-българските хибридни съществителни имена (Милена Йорданова, София)

А. Г. Ангелов. Политическа лингвистика според принципите на екологичната етика (Красимира Алексова, София)

П. Пехливанова. Чуждите думи – никога свои. Психолингвистичен механизъм на употребата (Андреана Ефтимова, София)

 

 

                                                      ГОДИШНИНИ

Руселина Ницолова (София) – Зигрун Комати на 60 години

Избрана библиография на трудовете на Зигрун Комати в областта на българския език и съпоставителното езикознание (съст. Руселина Ницолова, София)

 

IN MEMORIAM

Дина Станишева (1927–2015)

Йежи Русек (1931–2015)

 

             БИБЛИОГРАФИЯ

Соня Бояджиева (София) – Български езиковедски дисертации за 2009 г.

 


 

 

СОДЕРЖАНИЕ

 

СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Юлияна Стоянова (Софийский университет им. св. Климента Охридского)–Указательные местоимения и местоименные наречия в раннем онтогенезе: польско-болгарские параллели

Стилиян Стойчев (Софийский университет им. св. Климента Охридского) – Функционально-семантические микрополя результативности в современном болгарском и современном чешском языке (попытка моделирования и синхронного конфронтативного анализа)

Дариуш Ткачевски (Силезийский университет в Катовицах)– Языковые стереотипы и польско-чешские и чешско-польские аппроксиматы

 

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ПЕРЕВОДА

Павлина Мартинова-Иванова (Софийский университет им. св. Климента Охридского) – Перевод украинских деепричастий настоящего времени на болгарский язык

 

ДИСКУССИИ, ОБЗОРЫ И НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ

Лидия Стефова(Институт болгарского языка, БАН) –Два случая лексикализованной фонетики в Райковском дамаскине

Димитр Веселинов (Софийский университет им. св. Климента Охридского) – К вопросу о французском военном жаргоне периода Первой мировой войны

 

 

РЕЦЕНЗИИ И АННОТАЦИИ

 

ГОДОВЩИНЫ

Руселина Ницолова (София) – Зигрун Комати исполнилось 60 лет

Избранная библиография трудов Зигрун Комати в области болгарского языка и сопоставительного языкознания (сост. Руселина Ницолова, София)

 

IN MEMORIAM

 

                                                           БИБЛИОГРАФИЯ

Соня Бояджиева (София) – Болгарские языковедческие диссертации за 2009 г.

 


 

CONTENTS

 

CONTRASTIVE STUDIES

Juliana Stoyanova (Sofia University “St. Kliment Ohridski”) – Demonstrative pronouns and adverbials in early ontogeny: Polish-Bulgarian parallels

Stilian Stoychev (Sofia University “St. Kliment Ohridski”) – Functional-semantic micro-fields of resultativeness in contemporary Bulgarian and Czech (an attempt at a synchronic contrastive analysis)

Dariush Tkachevski (University of Silesia in Katowitse) – Language stereotypes and Polish-Czech and Czech-Polish false friends

 

THEORY AND PRACTICE OF TRANSLATION

Pavlina Martinova-Ivanova (Sofia University “St. Kliment Ohridski”) – The translation of Ukrainian present participles into Bulgarian

 

Discussions, Reviews and Short Notices

Lidiya Stefova (Bulgarian Academy of Sciences) –Two cases of lexicalized phonetics in Raykovski damascene

Dimitаr Vesselinov (Sofia University “St. Kliment Ohridski”) – On French military slang at the time of the First World War

 

 

REVIEWS AND ANNOTATIONS

 

ANNIVERSARIES

Russelina Nitsolova (Sofia) – Zigrun Comati sexagenarian

Bibliography of selected works of Zigrun Comati in the fields of the Bulgarian language and of contrastive linguistics (comp. by Russelina Nitsolova, Sofia)

 

IN MEMORIAM

 

              BIBLIOGRAPHY

Sonya Boyadzhieva (Sofia) – Bulgarian dissertations in linguistics (2009)

 

2 2014СЪДЪРЖАНИЕ

 

СЪПОСТАВИТЕЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

         Liliane Tasmowski (Anvers) – Du déterminant au discours en passant par le verbe

 

         ТЕО ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА НА ПРЕВОДА

         Илка Бирова (София) – Перевод как диалог культур (на материале книги Николая Рериха Семь великих тайн Космоса и ее перевода на болгарский язык)

 

 

ДИСКУСИИ, ОБЗОРИ И НАУЧНИ СЪОБЩЕНИЯ

 

Максим Стаменов (София) – Модел на значението на отрицателния суперлатив в българския език

Велка Попова (Шумен) – Преходните граматики в светлината на когнитивното моделиране на ранната езикова онтогенеза

Алла Архангельская (Оломоуц) –„Новая жизнь” термина сексизм в российскомобществе и в современной русской речи

 

РЕЦЕНЗИИ И АНОТАЦИИ

 

Д. Војводић. Проблематика развоја футура и његове граматикализације у словенским језицима (Я н а П о м е т к о в а, Русе)

N. Ivašina, L. Janovec, A. Rudenka. Kolokabilita neslovesných adjektiv v češtině a běloruštině (Р а д о с т   Ж е л е з а р о в а, София)

П. Радева. Динамика в синтаксиса на съвременния български език (Стоян Буров (Велико Търново)

Т. И л и е в а. Терминологичната лексика в Йоан-Екзарховия превод на „De fide orthodoxa“ (Мария Попова, София)

Османистиката. Исторически отговори за бъдещето. Юбилеен сборник, посветен на 75-годишнината на доц. Мария Михайлова-Мръвкарова (Жана Желязкова, София, Татяна Евтимова, София)

Balkan Türkoloji Tarihçesi ve Balkan Türkologları. (Editör: Selçuk Kırbaç). T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı: Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü Yayınları: 367 (Милена Йорданова, София)

Slovanski Jeziki: iz preteklosti v prihodnost (Ur. Vojko Gorjanc) (Камелия Колева-Иванова, Шумен)

M. Sokolová, M. Vojteková, W. Mirosławska, M. Kyseľová. Slovenčina a poľština. Synchrónne porovnanie s cvičeniami (Д а н и е л а К о н с т а н т и н о в а, Велико Търново)

Б. Вълчев. Българският език в училището. (Андриана Ефтимова, София)

 

                IN MEMORIAM

 

Божил Николов (1919–2014)  

Янко Бъчваров (1942–2014)

 

 БИБЛИОГРАФИЯ

Соня Бояджиева (София) – Български езиковедски дисертации за 2006 г.

 


 

СОДЕРЖАНИЕ

 

СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Liliane Tasmowski (Anvers) – Du déterminant au discours en passant par le verbe

 

 ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ПЕРЕВОДА

Илка Бирова (София) – Перевод как диалог культур (на материале книги Николая Рериха Семь великих тайн Космоса и ее перевода на болгарский язык)

 

         ДИСКУССИИ, ОБЗОРЫ И НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ

Максим Стаменов (София) – Модель значения отрицательного суперлятива в болгарском языке

Велка Попова (Шумен) – Переходные грамматики в свете когнитивного моделирования раннего языкового онтогенеза

Алла Архангельская (Оломоуц) –„Новая жизнь” термина сексизм в российскомобществе и в современной русской речи

 

РЕЦЕНЗИИ И АННОТАЦИИ

 

                   IN MEMORIAM

 

 БИБЛИОГРАФИЯ

Соня Бояджиева – Болгарские языковедческие диссертации за 2005 г.

 


 

CONTENTS

 

CONTRASTIVE STUDIES

Liliane Tasmowski (Anvers / Bruxelles) – Du déterminant au discours en passant par le verbe

 

THEORY AND PRACTICE OF TRANSLATION

Ilka Birova(Sofia) – Translation as a dialogue between cultures (on the basis of the book Seven Great Mysteries of the Universe by Nicholas Roerich and its translation into Bulgarian)

                            

DISCUSSIONS, REVIEWS AND SHORT NOTICES

Maxim Stamenov (Sofia) – A model of the meaning of negative superlatives in Bulgarian

Velka Popova (Shumen) – Transitional grammars in the light of the cognitive modeling of early linguistic ontogenesis

Alla Arhangelskaya (Olomouc) – The new life of the term ‘sexism’ in Russian society and contemporary Russian discourses

 

VARIA

 

                IN MEMORIAM

 

BIBLIOGRAPHY

Соня Бояджиева – Български езиковедски дисертации за 2005 г.

 

issue 03              СЪДЪРЖАНИЕ

 

            Маргарита Младенова (Софийски университет „Св. Климент Охридски”) – Прагматика и българистика

            Руселина Ницолова (Софийски университет „Св. Климент Охридски”) – За един основен въпрос на прагматиката – качеството на съобщението

            Milada Hirschova (Charles University in Prague) – The Czech sentence from the viewpoint of linguistic pragmatics

            Борис Норман (Белорусский государственный университет, Минск) – О прагматических аспектах конструкций «малого синтаксиса»

            Димка Савова (Софийски университет „Св. Климент Охридски”) – Прагматични манипулации при обобщенолична употреба на формите за второ лице единствено число в българския език

            Силвия Петкова (Софийски университет „Св. Климент Охридски”) – Метакоммуникативные маркеры как регуляторы

межличностного взаимодействия в публичном диалоге

             Лада Бадурина, Николина Палашич (Университет на Риека) – Псувнята като подтип на (езиковата) вулгарност

            Дафина Генова (Великотърновски университет „ Св.св. Кирил и Методий”) – Семантика и прагматика или синтаксис, семантика и прагматика

 

РЕЦЕНЗИИ И АНОТАЦИИ

M. Marcjanik (ed.). Jak zwracają się do siebie Europejczycy (Жана Станчева)

Актуални тенденции в развитието на прагматиката и когнитивната лингвистика. Сборник с материали от Международна научна конференция (съст. М. Попова) (Красимира Алексова, Маргарита Младенова)

 

ХРОНИКА

Стоян Буров, Велин Петков –Форум Граматика и прагматика

 

IN MEMORIAM

Иван Стоянов (1935–2016)

 

БИБЛИОГРАФИЯ

Емилия Башева, Лилия Бурова– Библиография на контрастивни лингвистични изследвания немски – български (съвременни езици) I част: 1980–2005 г. (продължение)

 

Броят в pdf формат

 


 

СОДЕРЖАНИЕ

 

Маргарита Младенова (Софийский университет им. св. Климента Охридского) – Прагматика и болгаристика

Руселина Ницолова (Софийский университет им. св. Климента Охридского) – Об одном основном вопросе прагматики – качестве сообщения

Milada Hirschova (Charles University in Prague) – The Czech sentence from the viewpoint of linguistic pragmatics

Борис Норман (Белорусский государственный университет, Минск) – О прагматических аспектах конструкций «малого синтаксиса»

Димка Савова (Софийский университет им. св. Климента Охридского) – Прагматические манипуляции при обобщенно-личном употреблении форм второго лица единственного числа в болгарском языке

Силвия Петкова (Софийский университет им. св. Климента Охридского) – Метакоммуникативные маркеры как регуляторы межличностного взаимодействия в публичном диалоге

Лада Бадурина, Николина Палашич (Университет Риеки) – Ругательство как подтип (языковой) вульгарности

Дафина Генова (Великотырновский университет им. святых Кирилла и Мефодия) – Семантика и прагматика или синтаксис, семантика и прагматика

 

 

РЕЦЕНЗИИ И АННОТАЦИИ

ХРОНИКА

IN MEMORIAM

БИБЛИОГРАФИЯ

Емилия Башева, Лилия Бурова – Библиография контрастивных лингвистических исследований пары языков немецкий – болгарский (современные языки), I часть: 1980–2005 г. (продолжение)

 


 

CONTENTS

 

Margarita Mladenova (Sofia University “St. Kliment Ohridski”) – Pragmatics and Bulgarian Studies

Ruselina Nitsolova (Sofia University “St. Kliment Ohridski”) – On a basic issue in pragmatics – the quality of the message

Milada Hirschova (Charles University in Prague) – The Czech sentence from the viewpoint of linguistic pragmatics

Boris Norman (Belarusian State University, Minsk) –On the pragmatic aspects of the constructions of «small syntax»

Dimka Savova (Sofia University “St. Kliment Ohridski”) – Pragmatic manipulations in the generic uses of the second person singular personal pronoun in Bulgarian

Silvia Petkova (Sofia University “St. Kliment Ohridski”) – Metacommunicative markers as regulators of interpersonalinteraction in public dialogue

Lada Badurina (University of Rijeka) , Nikolina Palashich (University of Rijeka) – Swearing as a subtype of (linguistic) vulgarity

Dafina Genova (St. Cyril and St. Methodius University of Veliko Tarnovo)– Semantics and Pragmatics or Syntax, Semantics and Pragmatics

 

 

REVIEWS AND ANNOTATIONS

M. Marcjanik  ( ed. ).  Jak zwracają się do siebie Europejczycy  (Жана Станчева) M. Marcjanik  ( ed. ).  How do Europeans address one another? (ZhanaStancheva)

Актуални тенденции в развитието на прагматиката и когнитивната лингвистика. Сборник с материали от Международна научна конференция (съст.   М. Попова ) ( Красимира Алексова, Маргарита Младенова) - Aktualni tendencii v razvitieto na pragatikata I kognitivnata lingvistika. Sbornik s materiali ot Meždunarodna naučna konferenciya (sast. M.Popova) (Krasimira Alexova, Margarita Mladenova)

Contemporary tendencies in the development of pragmatics and cognitive linguistics. Selected papers from an International conference (ed. by M. Popova) (Krasimira Alexova, Margarita Mladenova)

 

 

VARIA

IN MEMORIAM

BIBLIOGRAPHY

Emilia Basheva, Lilia Burova – Bibliography of contrastive modern German – modern Bulgarian linguistic research. Part I: 1980–2005.