Научни издания


сп. Съпоставително езикознание

Списание, посветено на дискусионни проблеми на общата и частната лингвистика, историята на българското езикознание и връзките му с други лингвистични традиции, историята на световната лингвистика (портрети на изтъкнати български и чуждестранни езиковеди, историята на езикознанието в България и история на българистиката в чужбина), теорията и практиката на превода и др.

сп. Литературата

Издание за литературна история и теория на Факултета по славянски филологии.
Редактори-основатели: проф. д-р Милена Цанева, проф. дфн Симеон Янев
Редакционна колегия: проф. дфн Валери Стефанов (главен редактор), доц. д-р Гергана Дачева, гл.ас. д-р Амелия Личева, гл.ас. д-р Иван Иванов, гл.ас. д-р Ноеми Стоичкова

Littera et Lingua

Електронно списание
Редакция: Ренета Божанкова, Андрей Бояджиев, Добромир Григоров

сп. Българска реч

Списание за езикознание и езикова култура


Годишник на Факултета по славянски филологии


сп. Болгарская русистика

 

Уважаеми колеги,

 

Редакционната колегия на Годишника на Факултета по славянски филологии отправя покана за участие в том 109 (2024 г.).

Статии и студии можете да изпращате до 31 март 2024 г. на адрес: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

 

Изисквания за приемане на ръкописите за публикация - https://slav.uni-sofia.bg/publ/44-science/editions/1919-godishnikfslf

 

Електронният архив на Годишника е на сайта на Университетска библиотека -  http://unilib-dspace.nasledstvo.bg/xmlui/handle/nls/22122

 

 

 

 

Уважаеми колеги,

 

От 10 март до 31 март 2021 г. очакваме Ваши статии и студии за том 106 (2021) на Годишника на Факултета по славянски филологии на адрес: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Изискванията за публикуване са следните:

ГОДИШНИК НА СОФИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ ФАКУЛТЕТ ПО СЛАВЯНСКИ ФИЛОЛОГИИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПРИЕМАНЕ И ОФОРМЯНЕ НА РЪКОПИСИТЕ

В Годишника на Факултета по славянски филологии се отпечатват оригинални научноизследователски статии, студии, рецензии, обзори, посветени на славянските и балканските езици и литератури от различни периоди.

Предложените за публикуване текстове може да са написани на всички славянски езици, на английски, немски или френски.

Не се приемат ръкописи, които са отпечатани или изпратени за печат другаде, не влизат в тематичния обхват на периодичното издание или не са оформени съгласно указанията (вж. по-долу). Авторът (или при екипна работа авторът за кореспонденция) декларира, че ръкописът не е изпратен за печат или публикуван другаде.

Постъпилите за публикуване статии и студии се рецензират по системата на двустранното анонимно оценяване. След получаване на рецензиите редакционният съвет оценява текстовете, предлага, ако има нужда, редакционни промени и взима решение за публикуване, връщане за корекция или отхвърляне.

Авторите предоставят авторските права на ръкописите на Факултета. Това включва и правата за адаптиране и оформяне на ръкописите с цел използване на компютърни програми и системи, необходими при отпечатването.

Съдържанието на подготвената книжка от поредицата на Годишника се предава за утвърждаване от Факултетния съвет.

Годишниците се отпечатват в ограничен тираж за библиотечен обмен.

Електронният вариант на Годишника е достъпен на интернет страницата на Университетската библиотека и на интернет страницата на Годишника.

Статиите са на свободен достъп и в Central and East European Online Library (https://www.ceeol.com/search/journal-detail?id=1666).

Авторите и редакционната колегия се задължават да спазват етичния кодекс, нормативните актове и правилника на СУ „Св. Климент Охридски“.

 

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОФОРМЯНЕ НА РЪКОПИСИТЕ

Обемът на материалите е до 50 страници (включително библиография, снимки, таблици и др.) по 1800 знака на страница, 12 пункта и само при специални случаи до 100 страници. Основен шрифт е Times New Roman, редактор MS Word (под Windows). За текстове на гръцки и стара кирилица се ползват уникодовски фонтове, например за гръцки – Times New Roman, Palatino Lynotype, а за стара кирилица – Bukyvede (може да се свали от http://kodeks.uni-bamberg.de/aksl/schrift/bukyvede.htm) и подобни. В случаите, когато се използват специални шрифтове, те се представят с електронната версия на ръкописите.

Ръкописите имат следната структура: уводна част, основен текст и литература. Всяка публикация започва със заглавие на езика, на който е написана, име и фамилия на автора (авторите), месторабота или местоживеене, резюме от 10–12 реда и ключови думи (най-много пет): те не трябва да повтарят думи от заглавието на публикацията. Същата информация се повтаря и на английски, и на български. Данните за контакт с автора (име и електронен адрес) се включват на първата страница на ръкописа като бележка под линия.

 

С колегиален поздрав,

Редакционна колегия на Годишника - Гергана Дачева, Добромир Григоров, Калин Михайлов, Маргарет Димитрова, Маргарита Младенова, Николай Папучиев, Ренета Божанкова (гл. ред.), Анета Димитрова

 

 

 

 

 

ПРЕДИКАТИВИ ЗА СЪСТОЯНИЕ В БЪЛГАРСКИ – РАЗНОВИДНОСТИ И ГРАНИЦИ

 

Мария Тодорова, Цветана Димитрова, Валентина Стефанова

Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“,

Българска академия на науките

 

В статье представлен этап работы по сбору и анализу данных, необходимых для исследования и лингвистического моделирования онтологии предикативов (слов категории состояния|. Фокус исследования направлен на определение природы и характеристик предикативов и на типологизацию их разновидностей. Описывается этап процесса создания базы данных с примерами употребления предикативов в присвязочной позиции, которые были взяты из нескольких источников – Болгарского национального корпуса, Болгарского параллельного корпуса в Национальном корпусе русского языка, базы данных с 320 дативными конструкциями с предикативом.

The article sums up a stage in the work of the collection and analysis of corpus data on the ontology of state predicatives in Bulgarian. The focus is on describing the characteristics of the state predicative within a proposed classification (in line with previous ones). The ultimate aim is to build a database with examples of state predicatives in Bulgarian from several sources – the Bulgarian National Corpus, the Bulgarian Parallel Corpus within the Russian National Corpus, and a database of 320 dative predicative constructions.

 

Ключови думи: предикативи за състояние, типология, корпусно изследване

Key words: state predicatives, classification, corpus-based study

 

 

 

 

Яна Паликарска


В статье исследуются наименования, использующиеся для называния каламбура как специфической игры слов в европейских языках, обращено внимание на подтекстовые констатации в значении выражений, указаны остальные лексемы, относящиеся к тому же семантическому полю. Последовательно прослежены предположения, связанные с этимологией отдельных названий, встречающихся в античной грамматике, в романсах, в германских и славянских языках. Цель работы – представить первоначальные идеи, лежащие в основе формирования понятий.


The article examines the expressions naming play upon words in the various European languages, paying special attention to their connotations.  Alternative lexical items belonging to the same semantic field are pointed out. Hypotheses about the etymology of the expressions used in antiquity and in the Romance, Germanic and Slavic languages are considered. The aim is to discover the initial ideas and images underlying this concept.

 

 

 


 

Уважаеми колеги,

 

Заповядайте на представянето на 5. брой на списание ЛИТЕРАТУРАТА - издание на Факултета по славянски филологии.

 

Темата на броя е:

Преводимост на българската култура

 

Представянето ще се състои на 27 януари /сряда/, от 17.30 ч. в новата конферентна зала в Северното крило на Ректората - ІІ етаж

 

 

Редакционна колегия на списанието